Goudsche Courant, woensdag 5 oktober 1892

dageu het tappen van sterken drank zooveel mogelgk te beperken Sommigen twgfulen aan hun bevoegdheid daartoe Welnu laten dan da gemeenteraden die bevoegdheid zoo spoedig mogelgk verleenen Weifelt men of is men blgkbaar ongenegen dan moet de openbare muening zelve zioh met steeds grooter kracht over dit punt uitspreken De volkswil kan en moet in deze don beslissenden stoot geven Die spreke zich dan uil niet in woorden maar in daden Het wordt een ieder ernst met het streven om den grooten vgond eu rustvorstoorder met kracht to bestrijden Daartoe vatte m n het voornemen op eu doe daarvan bigken op den dag die omtrent het dienen iu een ander leger beslist richtingen van het lichaam te benadeelen dan tal men eeo flinken stap voorwaaits gedaan hebben De moderne haoteriologio zal zegt Eump uns misschien in die richting helpen De lessen aan de hoogere burgerschool wor len te Maastricht onder vrq ongunstige omstandigheden hervat In den loop van hot vorige studiejaar toch hebben niet minder dan 4 leeraren die inrichting verlaten De roden hiervoor moet in de eerste plaats gezocht worden in het gemis vau een pensioenfonds voor gemeenteambtenaren waardoor de leeraren een goed heenkomen zoeken om hunne toekomst te verzekeren In de tweede plaats is het de gespannen veihouding tusschen het hoofd der gemeente en de leeraren sedert de eerste in eene openbare vergadering van don gemeenteraad heeft verklaard dat het geraeentobesiuur te allen tgde het recht heeft om een leoraar zonder opgaaf van redenen te ontslaan Over leze uiting waren de leeraren alreeds weinig gesticht toen er eon ander voorval plaats had dat ue verwgdering tusschen leeraren en bestuur nog grooter muakte Een leetliug der hoogere burgerschool nl was bij besluit der gezamenlijke leeraren voor altgd van de school verivijderd Dit besluit word door het dagelyksoh bestuur gecorrigeerd op eene wyze die naar het oordeel der leeraren niet geschikt was om hun prestige tegenover de leerlingen te handhaven Al dezo oorzaken nu hebben samengewerkt om de veelvuldige mutatién in het leven te roepen waarvan hot onderwijs thans niet anders den nadeoligo gevolgen kan ondsrvinden V K Dut kleine oorzaken groote gevolgen kunnen hebbon werd Vrydag wederom bewezen door een droevig drama dat te s Graveuhage op den Bezuidenhout plaats had Eenige kinderen tusschen de 4 en 12 jaren oud wilden een bellelje trekken by een der bewoners an de zoogenaamde Vgfhuizen Reeds bg voorbaat vermaakten zy er zich over dat de dienstbode voor niets zou moeten opendoen maar tot hun schade zoo luidruchtig dat bedoelde bewoner begreep wat er gaande was en deze zich naar de deur spoedde Op het hooren van gerucht in huis liepen de kinderen zoo hard mogelgk weg Alleen hot vgf jarig zoontje van den arbeider B niet begrg pccde wat zgne kameraadjes doden en zich dus van geen kwaad bewust bleef staan en werd dientengevolge bet slachtoffer der woede van den bewoner Deze toch had zich getvapend met een fleschje of een spuitje met bglond vocht vermoedelgk Vitriool dat het ougelufekige kind in hut aangezicht werd geworpen zoodat dit als met brandwonden word overdekt en mea zelfs vreest voor het verlies van het rechteroog Hst kind werd onder politietoezicht eerst naar het politie bureau op de Nieuwehaven en daarna baar het biirgerlgk gasthuis vervoerd De politie heeft natuurlijk een onderzoek in deze droevige taak ingesteld Volgens nadere berichte n ia be halve il e beyone i k do huishoudster bg Tit geval betroklceö De graveur Bertall was zeer goed bekend met Balzac van wiens romans bg er vele illustreerde Eens toen hy daarin op een duisteren of onduideIgken volzin stiet ging h naar Balzac zeggende Mgn waarde heer hier staat iets dat ik niet begrijp Balzao nam het boek zag den aangewezen volzin en begon te lachen Ja zeide hg dat is onzin maar met opzet Hoe met opzet Wel zeker Ge moet in t oog houden mijn waarde Bertall dat als het publiek niet nu en dan door en gewrongen volziu of een duistere uitdrukking geboeid werd het den sohrgver voor zeer onbeteekenend zou houden en zichzelf voor dom dat het zgne werken leest Alles wat helder en duidelijk is schyot zoo gemakkelyk en in zijne onnoozelbeid denkt het zdo kan ik het ook wol Dat drommelsche publiek begrypt niet hoe moeilgk het is eenvoudig te schrgven Daarom breng ik hier eu daar in mgn romans iets duisters zoodat de lezer met beido handen zgn hoofd vasthoudt en zegt Dat begrijp ik niet dat gaat mgn verstand te boven saprisli wat is die Balzac toch een knappe vent I Baliac sohgnt in deze school gewaakt te hebben VllUutralion geeft in een serie teekeningen maatschappelyke bacillen ook vergroot op een scherm te zien een wieirgder op een pneumatic safely de bacil der publieke wegen geeft vreugde aan wie er op leed aan wie er onder is Professor Rumpf directeur van bot Kppendorf hospiUal te Hamburg deelt in hel Deultch Med Woctuaieehrift z jn ondervinding mede bg 3000 gevallen van de tegenwoordige oholera epidemie Van het gebruik van verschillende dranken zgu de resultaten weinig gunstig Van de verschillende middelen als salol creoline creosoot zoutzuur melkzuur cresol chlorinewater zwavelzuur en morphine was geen enkel van eenig nut Lavementen met tannine daarentegen looals aanbevolen door Cantaini hielpen goed in minder ernstige gevalien of als de crisis over was De beste resultaten werden verkregen door een dosis calomel Hierop volgden als flinke middelen warme baden onderhuidsche inspuitingen van oplossingen van keukenzout kamfer of morphine Eene geneeswijze voor cholera is nog niet bekend Als het midde oudekt wordt wainloor de liektekiem in het liohaam vernietigd kan worden louder de le emver ook Naar de Fransche bladen vermelden hebben de jongst groote manoeuvres op nieuw aanleiding gegeven tot de klacht dat de infanterie te zwaar is bepakt n 1 met een gewicht aan kleedinj bewapening enz van te zamen 27 659 K G Die zware hepakiriag vaa mewnHrien oonsak dat de maraohon ie ovBW ttom ig de voorschriften konden worden afgelegd eD t bge Mlge nt overgWote vermoeienes de slagvaardige toestand van den troep onvoldoende i 8 By vernieuwing wordt op vermindering van tgd tevergee Of lUn dot gevoel voor tfele beschouwde als eeue oagalaWeivv liefdb iU baar ks ven f Neen steHig niM Zg deed nu haW p ht slechts haar pHoht en meer niet H t WBvlalMtM hard maar toch was z j tevreden wiMszorgM dal haar lev n edel eo waardig weid n dkt hsd zQ niet gekiq naast het laven met dim okdw Nu had zg de oienschen om haar heen lief w de kinderen ja zg ielden ook van haar enj zij hoopte MB goeden invloed uil to oefenen op hen en ie beter te maken dan zQself geweest Met hare flMÜIte heeft iq geheel gebroken maar ï j heeft in het kleine provinoiesiadje een kring van kenoisteo yskrapil die haar allen hoogschatten en noder dat 191 het zelf weet oefimt iq een grooten inrised ait op allni die haar omringan Zg kent nu hare eigene waarde en ar spreekt fierheid uit ban geheele persoonlQkhaid Zg schuwt alle ontzenuwende invloeden en tracht ook in haar uitwendig optreden deze waardigheid uil te spreken De zachte maar zwakke huisvrouw heeft zich opgericht onder de voortdurende opwekking die van haar gezelschap uitgaat en dezen zomer zullen allen samen een klein reisje maken en ook juf gaat mee Welk eene opgewektheid in den kleinen kring Vol verrukning wordt de reis ondernomen maar nog grooter is de verrukking als zg terugkomen en een heuchelgk nieuws aan allo goede kennissen kunneu rtellen n l dat juf zoo n goed vriend van haar op leis heeft ontmoet en dat zij nu heel gauw Mevrouw Helm zal hoeten Jem taMakking aangedrongen Wo ordt de Fransohe soldaat belast met een gewicht 27 65 K G en vindt men dat gewicht veel te Br wat lal dan wel hpt oordeel zgn over don Itluitrtuting ran den Nederl infanterist welke eene zWrarte heeft Van 31 067 K G Die meerdere WMMe is een gevolg van bot grooter kaliber 11 m M von ons geweer en bygevolg van het meerdere gewiaht der 94 scherpe patronen waarmede de soldaat te velde is gewapend en welke munitie een gewicht beeft van 4 25 K G Mocht zooalste vooreien is het geweer van 6 6 of 6 6 m M kaliber worden ingeroe dan zal de mindere zwaarte van het geweer en de munitie hot gewicht der uitrusting belangrgk doen verminderen doch ook met de nieuwe bewapening zal de veld uitrusting niet minder dan 27 K G blyvea bedragen ueoe bepakking veel te zwaar om op een marsch van eenige uitgestrektheid door oen man van gemiddelde lichaamskracht en van den leeftgd van onze miliciens te worden gedragen Een medewerker van den Figaro heeft een onderhoud gehad met Erail Z ila Deze ziet af van zijn plan een werk over Lourdes te schrgven Hg deukt nu over een trilogie getiteld Londen Rome Parye te vervaardigen In hut gedeelte over Rome tullen godsdienstige in dat over Parys maatsohappelgke quaestien behandeld worden Ce Toenitter legt naar aanleiding daarvan bet Tttiltende De vergadering lal zeker met leedwezen vernemen dat de geachte Dr Romequ uit die betrekking ontslag wecscbt te meer daar een minder goode ge zondsheidstoestand hem daartoe noopt De Raad zal met mij deu heer Romeyn erkenteIgk zyn voor alles wat hij in die betrekking ten behoeve zijner minder gegoede stadgenooten deed en ik stel voor het gevraagde ontslag eervol te verleenen tegen den dag waarop z jn opvolger in functie zal treden De vergadering betuigt instemming met die woorden In deze zitting werden goedgekeurd lo do Rekening en Verantwoording der baten en lasten van het voormalig Armbestuur van Steiii dienst 1891 2a de Begrootingen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1892 So de Begrooting voor Ie Schutterü dienst 1893 Laatstgenoemde bogrootiug gaf aanleiding tot eene vrg uitvoerige discussie over een voorstel van den Schuttorsraad om de toelage voor de Sohuiterij muziek met ƒ 200 Ie verhoogen on te brengen op ƒ BOD Op dio discussie komen wij in ons volgend uo terug en vermelden thans alleen dat het voorstel werd aangenomen met 8 tegen 6 stemmen die der hh Van Vreumingen Noothoven van Goor Van Iteraon van der Post Fortugn Droogleever en de Voorzitter Voorts werd dan hoer Joh Vermeij Commies by de Flaatsetgke Belastingen die gedurende de vacature der betrekking van Gemeente Ontvanger de werkzaamheden aan dat ambt verbanden op uitstekende wijze had vervuld eene gratificatie verleend van f 400 Het vroeger ingekomen voorstel van de Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek om elk nieuw gasverbruiker kosteloos eene binnenleiding te verstrekken van hoogstens 10 Meter werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen Tot Leden van de Commissie voor de Strafverordcningen waarvan de Burgemeester Voorzitter ia werden herbenoemd de hh Fortuijn Droogleever van IterBon ec Prince en in de plaats van den heer Uasel de Schepper die vereocht had niet meer in aanmerking te komen benoemd de heer H G Hoefbamer Ten slotte werden de stembureaux benoemd voor de verkiezing van een raadslid Tot Leden van het Hoofdbureau waarvan de Burgemeester Voorzitter is werden benoemd de hh Hoefbamer en Prince Tot plaatsvervangende leden de hh Jager en van der Post Tot Voorzitter van bet Tweede Bureau werd benoemd de heer Noothoven vu Goor tot plaatsverv Voorzitter de heer Straver Tot leden de hh Van Veen en van der Garden Tot plastsverv leden de hh Hoogeoboom en van Vreumingen De Curaus voor Volwassenen van het Dept Gouda dar Mg Tot Nut van het Algemeen werd gisteren avond door den voorzitter den heer T G G Valetie geopend Er zgu niet minder dan 67 zegge zeven en zestig volwassenen ingeschreven wel een bewgs dat het Nut in een groote volksbehoefte voorziet door het oprichten van deten cursus Deo 17n October hoopt de heer C WesUtrate brigadier majoor der Bgksveldwacbt te t Hage zijn S5jarigen dienst bjj dat dienstvak te herdecken had wgs gedaan dien jongen man vanmorgen zoo koel te behandelen Dat kon immers toch nooit iets worden I Hoe lang zou zij niet op hem moeten wachten en dan armoe lijden I Waar geldgebrek komt kan de liefde niet blijven I Ja zg was wg geweest zeer wijs I Wel had hel haar dien middag moeite eekost want o het was zoo heerlijk geweest die ernstige oogen met zulk eene waarachtige bewondering op haar ta voelen rusten en welk eene lielsaffinileit had er niet tusschen hen bestaan maar nu was alles voorbij voorbg en het wws toch beter zoo Zij was wgs geweest en in de beweging van den trein hoorde zg slechts het woord icyt Thuis gekomen ontmoette zg weer Hendrik Vermeer hg vervolgde haar met zgne attenties Och waarom zou zij hem ook niet nemen I die of een ander wat kwam het er op aan f Hendrik was rgk en een goed kerel zij zou hem wel wat smaak doen krggen in de dingen waarin zij behagen schepte Hij wilde immers alles wat zij wensohte t Een maand later had zij toegestemd en toen zij samen in de eetkamer hunne verlovingskaarteu zaten te schrgven toen zag zij dat Heiidrik er een adresseerde aan Frits Helm Met doodsbleek gelaat zag zg naar het schrift en met bevenden vinger wees zg er op Een vriend uit mgiie jeugd wg zgn nog Vooraf was hij mititair eo daarna 8 jaar maréehaussée geweest Door ijverige an trouwe pliefatsbetraohting hoeft diu ambtenaar de achting van zgn superieuren verworven waardoor hij thans den hoogsten rang bekleedt bg de veldwacht maar ook zijn ondergeschikten dragen hun majoor een warm hart toe on hopen dat het den majoor Weststrate gegeven zg nog eenige jaren aan hun hoofd te staan Naar het H D verneemt hoeft de staalwaterbron in den Haarlemmermeer den naam ontvangen van HUelmma6ron Als een bewgs dat het debiet geregeld is en toeneemt kan dieaen dat men nog een nieuw taptoestel in werking zal moeten brengen om aan de vele aanvragen te voldoen Emeat Renan is Zondag ochtend overleden Volgens eene mededeeling uit zijne naaste omgeving is hg sedert den vorigen winter toen hg aan influenza lijdende was niet meer volkomen hersteld en altgd door voor plotselinge weersverandeiingen gevoelig gebleven Desniettemin bleef hij zijne lessen aan het College de France geregeld geven Het koude weder in de eerste dagen van September beiorgde hem eene verkoudheid gevolgd door eene in den aanvang lichte doch allengs erger wordende ontsteking van do luchtpgpstakken Een uitstapje gedurende de later gevolgde warme dagen naar zgn geliefd Bretagne deed hem wel aangenaam aan doch de ongesteldheid verbeterde er niet op Naar Parijs teruggekeerd riep hij geneeskundige hulp in doch de toestand werd spoedig verontrustend Hg verzwakte snel en ofschoon zgn geest tot het laaUte toe helder is gebleven viel hg af in toe in flauwten die den doodeIgkec afloop tegemoet de len zien In zijne woning in het College de France welk gebouw hg als administrateur bewoonde heeft hg den geest gegeven omringd door zqne vrouw zgnen toon Ary zgne dochter mevrouw Psichari en haren echtgenoot Renan was den i7sten Februari 1828 te Tréguier iu Bretagne geboren en opgeleid voor den geeatelgken stand doch uithoofde van den reeds vroeg bij hem gerezen twgfel i66t het ontvangen der priesterwgdiug van loopbaan veranderd Zgne eerste werken in 1847 en 85 verschenen hadden de geachiedenis en de beginselen der Semitische talen tot onderwerp en werden door da Pargsche Academie bekroond Na eena reis in Italië gaf hg zgne stadie Jverroêe et VAverrtöme ua eenen op s lands kosten ondernomen tocht w Jfrii zijne studiën over de Fhenicische ondhedon in het licht Zijne vertaling van het bnek Job van het Hooglied en van den I Prediker uit den Hebreuwsehen grondtekst in het Fransch verschenen vob 185t 82 Hg werd in 186Ï hoogleeraar aan het College de France doch zgne tot dien tgd uitgekomen werken hadden hem als zulk een verwoester vto het oude geloof doen kennen dat het voortietten zgner lessen hem door de in het harnas gqaagds belgden der rechtzinnige loer belet werd Hij antwoordde met La dit dt Jinu later gevolgd door studiën over het ontolaan van het christendom die van toen af ijn hoofdwerk werden Na het tot stand komen der republiek trad hg opnieuw en nu voorgoed als hoogloeraar aan het College op en in 1883 werd hg tot ministrateur daarvan benoemd In den tgd die tusscben zgnen zuiver wetenschap allijd zeer intiem we zullen hem inriteeren op onze bruiloft lieve Zij wankelde naar het buffet en greep een glas water Wat seheelt er aan mgn engelP O tis al weer over Hendrik Een lichteduizeling zeker van den sterken geur van de wittebloemen die je me gaf eu met een ngdigen rukslingerde zij het ruikertje weg dal zoo coquet uithaar corsage kwam kgken Zij kon nog terug als zij wilde maar zg wilde immers niet Hendrik was zoo goed voor haar en zg had hem immers lief I Waarom zou zg hem niet liefhebben en gelukkig maken en een heerlgk kalm leventje leidm Zij had dat opkomende gevoel van sympathie voor dien interessanten blaeken jongeling immers dadelijk onderdrukt Hij zou zeker niet meer aan haarden ken en als hij op hunne bruiloft kwam dan zou zij hem vriendelgk tegemoet gaan en hot wel prettig vinden om nog eens met hem te praten Wat kon hij geanimeerd spreken heel anders als Hendrik I Daar was geen vuur in te krijgen Maar ja die Helm die begreep dadelijk wat zg wilde zeggen en ging er altijd zoo heerlijk op door En het beeld van Frits liet haar dien dag niet los en s nachts wentelde l j zich tevergeefs om op hare legerstee de slaap wilde uiut komen Waar was nu al hare wijsheid P En toen het daglicht in hare kamer drong toon pelgken arbeid verliep schreef hg wüsgeerige en zedekundige verhandelingen en als tgdveMbgf zijn er eenige dramstlsche gedichten Le Prêtre de Nimi L abieue de Jouarre Caliban en 1802 uit z ns pen gevloeid Hg zou geen Franschman van naam geweest zgn indien hg zgne laatste levensjaren niet gebruikt had voor het opteekenen vun Memoire dis onder de keurigste kunststukken welke de in dit vak zoo mild begiftigde Fransohe letterkunde bezit een plaats innemen Het heeft tot 1878 geduurd eerde Fransche Jcadémie er toe is kunnen komen om Renan eene barer veertig leuningstoolen in te ruimen maar evenals zijn beminnelijke Inborst en manieren oorzaak waren dat het gcheele personeel van het College de France bereid was voor den AdminUtrateur door het vuur te gaan zoo werd hg ook in de Académie de vriend van iedereen en na drie jaren tot directeur van het geleerde lichaam gekozen Indien men een bericht van Amerikaanschen oorsprong mag gelooven zal liet beroep van telephonist weldra niet meer bestaan Do dames zouden om de abounéa in verbinding te brengen vervangen worden door een werkelgk practisch en vernuftig zelfwerkend instrument In het centraal bureau is hot instrument geplaatst dat zelf telophonisch met lederen abona is verbonden Bg lederen aboniié wordt een klein klavier van vijf toetsen geplaatst waarvan de vier eerste toetsen overeenkomen met de eenheden tien honderd en duizendtallen van het telephoonnummer van deu abonnë Indien men b v wil telephoneerea naar den abonné die het telephoonnummer 2819 heeft dittkt men op den toets der eenheden negenmaal op dien der tientallen 1 maal driemaal np dien der honderdtallen en tweemaal op don toets der duizendtallen Het instrument op het centraal bureta brengt den abonnë automatisch met het gevraagde telephoonnummer in verbinding Wanneer het gesprok is geëindigd drukt men op den vgfden toets en de verbinding is weder verbroken Namens de Frieache propaganda commistie dsr Ned fereeniging lot aftckajing van Sterken Drank heeft de secretarie de heer P van der Meuleu esa schrgven gericht aan de leeumarder Courant wum hg er op wgat dat de lotingsdag om verschillende redenen in het leven van vele jonge mannen een eigeuaardige belangrgke plaatt inneemt Dit feit il voldoende om op dien dag vroolgk en lustig het glas te doen rondgaan en hoe raak wordt daarmee tevens de voet gezet op een pad dat bg velen tot namelooze elleDile voert In ernstige bewoordingen wordt dan herinnert aan da noodlottigs gevsl n van het drankmisbruik en ten slotte zegt de bwr V d Meulen Kr is een kentriug ten goede melkbaar in de openbare meening Hier wordt de besliste drankbeatrgder met sympathie elders met som onverholen vijandschap begroet Doch de lauwe onzgdige houding die juist het meest de poginfea tot verbetering op e nig gebied verstikt wgkt meet en meer Daardoor alleen maar ook daardoor zeker zal de nog loo aanlokkende machtige en tchijnbsar onschuldige gewoonte om onder allerlei voorwendiel sterken drank te drinken haar aanzien verliezen De houding van hel openbvar gezag kan dit proces bespoedigen Daarom vroegen we ook thans weeraa de burgemoeaters in Friesland en ook elders om krachtens art 188 der gemeentewet op de lolingi wrong zg hare handen en riep uit 0 God wat moet ik doen I Aan het ontbgt verscheen Anna met doodsbleek gelaat maar een trek van voatberadenheid lag om haren mond De belangstellende vragen der huii genooten beantwoordde zg met het verpletterende I bericht dat zg besloten had haar engagement te verbreken Zg wilde geene verwijtingen sanhooren en vertelde orbg dat zg dadelyk naar de eene of andere be trekking zou sitzien wat hare tante dan ook zeer I goed vond want zoo n wispelturig en onverslendig sohepseltje wilde zg niet langer tot haar last hebben Eenige jaren later vinden wij Vnna terug in dentuin van een somber heerenhuii in een provinciestadje Twee jonge meisjes zitten met hare handwerkjes bg haar in het prieel De vrouw van den notaris is sukkelend en nu zorgt zij voor de huishoudingen let op het werk dor kindoren Dat dit le haar eerst moeielgk viel is te begrgpen maar naligt er eene zachte Ulmte over hare trekken enken Helm haar z 5o eens zien hg zou haar zekernog schooner Vinden als toen op het ijs zoo heel lang geleden I i nr i k Zij heeft nooit meer van hem gehoord Wel zoonten hare oogen in het begin zgn naam in de krant als er hier of daar eene voordracht stond opgemaaK voor leeraar aan do eene of andere school maar al Boiteolaodsclt Overzicht De commissie uit de Belgische Kamer hield in tegenwoordigheid van den minister Beemaert haar eerste zitting De heer Janson ontwikkelde zyn voorstel betreffende de herziening van het kiesreohUrtikel Hij wenscht zich nug met uit te laten over den leeftgd van kiesbevoegdheid maar verklaart zich voorstander van het stelsel om de van het kiesrecht uitgeslotenen in de kieswet op te nemen en daarvoor categorieën aan te nemen als do Fransche wet Do gemeenteraad van Brussel heeft besloten aan de Kamers te verzoeken het algemeen kiesrecht ia de Grondwet op te nemen Keizer Wilhelm zal in persoon den Duitschen Rijksdag openen om daarmede te kennen te geven welk een gewicht hij hecht aan de legervoorstellen Naar men veineemt is het nieuwelegerplan thans bij den Bondsraad ingediend en wel onder den titel Ontwerp eenor wet betreffende de sterkte op voet van vrede van 1 October 1893 tot 31 Maart 1899 Gelijk men zich zal herinneren was in 1887 de legersterkte op voet van vrede vastgesteld voor den tyd van zeven jaar en was ook bg eene nadere wet in 1890 de termijn bepaald tot 31 Maart 1894 In hejt thans aangeboden ontwerp wordt deze termijn derhalve em half jaar ingekort en de nieuwe termijn voorgesteld op 6 jaar De cyfors zijn bekend geworden van de Oosten rgksohHongaarsohe begrooting Uitgaven 143 821 687 fl zgnde 4 679 001 fl meer dan het vorige dienstjaar Ontvangsten 141 144 394 fl of 6 283 072 fl meer De militaire uitgaven zijn 4 236 626 fl hooger De begrooting van Bosnië en Herzegowina wyst een overschot aan van 68 629 fl De Oostenrgksche Delegatie koos tot voorzitter Pluraotsky De Hongaarsche Minister vaa Financiën verklaarde in de Kamer van Afgevaardigden dat men binnenkort tal kunnen overgaan tot do conversie De bespaarde sommen zouden de kosten der uitgifte dekken De daling van het zilver is niet het gevolg van de munthorvorming De Minister kondigde vervolgens een overschot aan het was zeker dat do verwachte ontvangsten zullen binneukomen De Minister ontwikkeldo verder zijn financieel program om de voorgenomen hervorming te doen slagen zal men moeten torgen voor het gelukken der maatregelen waardoor men zich de benoodigde fondsen moot verschaffen Hg dacht voor het einde des jaars gereed te zijn met de voorbereidende maatregelen in zake de harvatting der betaling in specie en de baukhervorming Hg kondigde de spoedige indiening aan van een wetsontwerp waarbg het stelsel der directe belastingen wordt gawgzigd Het cgfer der Hongaarsche begrooting is hooger om den post van 77 millioen voor aankoop van metaal in verband met de maatregeling In een schrijven aan zijn vertegenwoordiger den graaf d Haussonvillo heeft de graaf van Pargs zgn goedkeuring gehecht aan diens redevoering te Montauban Hg wgst in dezen brief op de algemeen erkende omstand gheid dat andere landen van Europa in de laatste eeuw evenzeer groote vorderingen op den weg der beschaving en ontwikkeling hebben gemaakt als Frankrgk zonder dat zg dezelfde noodlottige gevolgen ondervonden De republiek leefde iu Prankryk slechts een derde van deze eeuw De 19de eeuw die in weerwil van zoo vele oorlogen onlusten en misdaden toch een tgdperk van grootheid en vooruitgang is behoort dus zegt de graaf van Parijs niet aan de republiek Alleen de monarchie zegt bg is in staat in een groot democratisch land als Frankrgk de maatsohappelgke vraagstukken op te lossen en te gelgk de orde te handhaven en de vrijheid van arbeid lo verzekeren In de i aro schrgft de heer Magnard over den brief Zoo do openbare meening zich van den graaf afwendt is dit daaraan toe te schrgven dat men in hem hetzij dan le recht of ten onrechte niet langer den kleinzoon van den jongen schitterenden soldaat van 1792 ziet Lodewyk Filips II had kansen die voor Filipa VII niet weggelegd sohgnen Het is beter een opvolger te zyn van een der overwinnaars van Valmy dan van den overwonnene van Crécy van een hedendaagsch vorst dan van een koning der middeleeuwen Het artikel van den Engelsohon premier over de lorsche zaken dat zooveel aanstoot heeft gegeven allereerst omdat het voorkwam in een Amerikaansoh en niet in een Engelsch tijdsohrift ivordt beantwoord of liever aan critiok onderworpen door den Hertog van Argyll Deze was lid van het vroegere Ministerie Gladstone Hg toont aan dat do tegenwoordige premier niet alleen in tgo artikel in slrg d is met hetgeen hij vroeger tuide en schreef maar dat hg onjuiste gevolgtrekkingen maakt waardoor hg telfï in het genoemde artikel met zichzelf in tegenspraak komt De Hertog die het Gladstone teer kwalyk neemt dat bg thans nu het in zgu kraam te pas