Goudsche Courant, woensdag 5 oktober 1892

Donderdag 6 October 1892 N 4956 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan gesohieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave T k C vui Detb He de Wed Boufui oada F W J den Uql Schobnh A Prins ZevenhuiMi H J Goudkade BotloopK Ooaterling Haastrecht tiebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveeu De Zwitsersehe Pillen van de Apotheker Rich Brandt I vaktat Mri W rk a4 ZOTMa MUrwmim Dnpfak ktafMb B Oaa Bleh by den Mkakocp te beMhenae M reHaukta pniMnlra Trua wum lm tt ipotkikaa timit uat da sUmb cckt 2wl M TChc vaH ttm Apatkeker Biekard Braadt Piji par daoa aai tabMk uBirijtiBf 70 CaoMi nwkearla ar op dal kat klariwvaB affadrajila daar da wat baaahanda kaldaltaark af llkal ket HrmtM aket e veld ea de kaadtcekealac Bekd Bnuidt lak ap lada daaija ar Haafddepati W B t b aaten KalS te BotterdaK I LOTEiN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER IJN TE BEKOMEN BIJ 4 BRI K 11AI Lan e Tiendewegr tPRIJS 1 11 LOTEN voor li Oonda Snelperatrnk van A Brinkmam fc zooK coii t van een lersohe natie spreekt brengt in herinnoring dat Gladstone lioh indertijd vóór de alavenhoudende Staten der Amerikaansche Unie verklaarde toen dezo zich afscheidden en dat hij leide dat de heer Jeifersou Devis een natie had gevormd SAO Staats loteriJ Bde Klasse Trekking van Dinsdag 4 October No 210Ï ƒ 2000 No 11379 en 13545 ƒ 1500 No 4161 150Ï2 18114 en 19867 1000 No 10283 12337 13226 14768 18280 en 18681 ƒ 400 No 2086 4031 10009 14441 17493 en 17828 ƒ 200 No 3889 4931 7946 8791 10237 12B17 14303 15769 17568 17958 18272 19221 en 19810 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 198 2630 5827 8559 11023 13892 16707 19086 284 2641 5894 8569 HUI 13904 16778 19102 336 2892 5998 8571 11150 13937 16826 19138 349 3140 6031 8801 11391 18939 16994 19159 368 3262 6044 8637 11400 13962 17184 19206 450 3350 6162 8665 11461 14106 17227 19246 680 3376 6Ï43 8760 11498 14806 17233 19324 710 3426 6268 9006 11647 14452 17239 19331 917 3481 6692 9013 11748 14601 17348 19344 981 3580 6747 9134 11776 14784 17416 19382 1044 3652 6869 9228 11874 14821 17679 19444 1071 3887 6876 9301 11918 14955 17629 19476 1276 4132 6379 9329 12042 14966 1768 19515 1309 4207 6987 9417 12051 15059 1 782 19569 1412 4320 7002 9710 12057 15124 17791 18680 1617 4348 7015 9721 12086 16405 17936 19613 1S20 4361 7064 9775 121S0 16436 18036 19640 1546 4615 7091 9826 12196 16462 18211 19765 1667 4531 7116 10032 12226 15501 18246 19829 1662 4550 7342 10040 12502 15650 18462 19890 1586 4606 7575 10051 12506 16760 18462 19937 I61S 4638 7576 10086 12616 16769 18603 19938 1S77 4845 7662 10162 12832 16007 18511 19961 1709 4852 7725 10156 129S4 16029 18616 20084 1764 4868 7851 10184 13032 16066 18636 20138 1791 4969 7853 10206 13038 16072 18804 20282 1844 4970 8030 10333 13044 16130 18807 20317 S072 5096 8078 10335 1S261 16186 18906 20321 Sin 6215 8126 10359 13381 16339 18907 20343 S166 5232 8274 10376 13669 16450 18919 20348 1279 6262 S168 10498 13697 16469 18926 20493 2366 6291 8424 10633 13620 16481 18926 S0S19 2689 6520 8452 10830 13644 16531 19014 209S1 2698 5590 8619 10971 13865 16691 19059 PETROLEUM i OTEKKIl GRK van de Makelaar Caotzla r Schalkwijk te Rotterdam De markt wat heden vast Loco Tankfoat 6 70 Januari 6 80 October ƒ 6 65 November en December levering ƒ 6 75 Burgerlijke Stand GEBOKEN 29 Septembr Francina Withelmina ouders i Scheffer en J E Groenoweg 1 Oct Pieter onders J L Uorteosius en i den Ouden Geertrui ouder J G Potbarst en C Flamman Conielia ouders A van der Wal en Vermeulen 2 Gerardus ouders 6 de Jong en N Burger Adrians ouders P L van der Waeter eo G van Btturen Pieter ouders H Zandqk en A C Bakker Jan Adrianus ouders W van Vlierden enM Hagens Leendert ouders J P de Graaf enL Burger 3 Josepfaus Johannes ouders Q A Barendse en E van Vliet 4 Antonius Petrus ouders F Tempelman ec L Bennis OVEKLEDEN 1 Oct H Hulleman 66 j 3 Aj Bgman 46 j Il m Zevenbnizen GEBOREN Wilhelmina Johanna ouders M Brandhorst en P van Rijs GEHUWD 6 H van Roijen on H Hoogendoorn N Romeijn en B van der Wilt D Sol enM H Sol Zeer ITette Gesteendrukte HAAUEAMES ovAea GELEVERD door A BRIi lLMAI en Zn IN WOLIIN BOEEEN GHOOTE KEUZE Uitstekende Alodellen sciheith Zn DINSDiG en VRIJDAG versclie SFECULAAS 4 0 Cent en SOETE EBAEELMN BO Cent Th PETERS Mr bakker GOUWE No 111 Goede Wijn eboctt geen krans Lofapraak oi aa boUig zgn voor d Abshaubbins beveling zoude geheel overfeeds lang gereuommeurde ofAnti Eumatische WATTEN Dezelve worden steeds met bet meeste sacces aangewend te en alle Uhumatische aandoeningen Verkrggbaar a S Cis per pakje bg C B Verheul Oudewater A Boa Berkel J an Dorp Koetermeer A Kauling Alphen üebr Kauling Bodegraven A Hoogendijk Cappe lie 1 V d Kraats Blew rgk ADV E in alle fiinn n ai ranten worden Adrertentie BureaB ZOÜN te Gouda I TENTIEN JttuitetUandnehé Vou dkdeiyk opgezonden door het van A BBINKMAN en Jana Mr rnt ma u m mk aaawmaa ala ▼ Irdiow K Oletl iOMiwi k fteeUm L nia n Hiutbanffl ItortZ AmMvdai Korez nskl I randt ItorïDgen Inde Mir kwalM tanmê tomlu a sli kó Ma aal krak tlaM naat vei4Mi kan ll a r Plllem en lett wltt k f Men zg gewaanubawd tegen namaaksels en lette Tooral op de oi iderteekening van elk pakje A BBBETVELT Az QE inEÏÏWE LOUBOU de beste van alle bestaande HAARKLEUR MIDDELEN is zeer g niakkeiyk in t gebrnik wordt verkocht in flacons van 86 en ISO cents en is te Gouda verkrggbaar alleen bg I A CATS FEMSCHE STOOMVERVEEU Clieinischii en Zwits rsche Wasscherij Gebreveteerd door 2 M den Koning der Belgen H Oppenbelmet Rotterdam specialiteit voor het toornen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met menwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnei in elkander blgven en worden onschadelgk vooit de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gonda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ÏÏO van welken aaid ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en Toortdorend genezen door het gebrnik van bet beroend Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Gents 3 lAdooms Eeltknobbels etc vinden radikale genezing Prof LEFRIES tinetnnk Prgs per flacon 60 Hoofdagent H 8BLLE Depöthonder X A Markt 97 naast het bg het gebrnik van Attesten aaowaï Cents met penseel Anegang 42 Baarltm de rLJBTTJSM Hotel rabUak Wwi urtmrjj i deL tULH T Frerlehs sarsjn en T Seuiionl woniMi C Witt o c Zdekaner at SoederttAdt Lutbl Wanehw Forser atrmmi Onderbulks èlganen r ém Mw feM k U B tra B at Igakg Toort talt T rtioM Bd ODf ltald Uchali k mw bai4 kartadMB D Zwiü M lX PUlaBTUdaaApoUekei iB fiai ai ia aa ilja ta TMklMca Imtm cDi ZALMa De uitgave dezer Coaraut geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ifzonderlgke Nommers VIJK CENTEM den toestand ouzer gemeente finanlien wellicht betere vooruitzichten openen De heer Straver zegt dat do Commissie in wior handen de Schutterij begrooling was gesteld zich kon vereenigen met het voorstel op grond dat de muzikanten dor Schutterij eigehlgk geheel kosteloos worken De heer van Iterson brengt iu herinnering dat de Schuttery muziek onlangs bij het vieren van haar jubilé eene geldelijke toelage is verleend Overigens beoefenen de leden van dat Corps de muziek uit liefhebberij Wil men dat zij daarvoor betaald worden dan itient zulks goed te geschieden en moet een bedrag van ƒ 200 geheel onvoldoende worden geacht De heer Koning zegt eerst voornemens geweest te zijn niet het woord te voeren over dit voorstel Twee j iar geleden toen oen dergelijk voorstel geschiedde heeft spr den toestand uiteengezet Na hetgeen de heer van Iterson in het midden bracht wil spr echter het volgende zeggen Er is geen sprake van ora de muzikanten dw Schutterij oen corps van 30 man te salarieoren maar alleoii is de bedoeling om hen die gedurende geruimen tijd vrijwillig zonder iets daarvoor van de gemeente te krijgen werkzaam waren een kleine tegemoetkoming te verstrekken De H H officieren der Schutterij brengen een bedrag van 200 voor hen bijeeu doch van de gemeente ontvangen zij niets Spr deelt mede dat het voornemen is het Muziekcorps in don volgeuden zomer Volkscoiicerteu te doen geven iu de nieuwe muzioklent waarvoor een bebrag op de Begrooting is voorgesteld als althans de Rand lien post goedkeurt en nu mag werkelijk bedoeld Corps daarvoor wel een kleine tegemoetkoming genieten De Voorzitter merkt op dat er in den bloeitijd onzer finantien nooit over gedacht is om het bedrag van ƒ 300 met 200 te verhoogen Daarmee nu aan te komen acht spr zeer vreemd In geen geval BINNENLAND GOUDA B October 1892 In de zitting der Botterdnrascne Vrr Rechtbank van gisteren werden veroordeeld J U hvr van J S oud 23 jaar sonder beroep en i S oud 29 jaar stoelenmatter wonende to Gouda Siekl van mishandeling de Ie bekl tot ƒ B en de 2e beltl lot ƒ 3 boete In ona raadsvrrslag van gisteren moealen wij aangaande een paar punten Itortcf zijn dan wij wensoiiten Diiarom komen wij hier terug op het voorstel ora de toelage aau het Muziekcorps dor Schutterij met ƒ 200 te verhoogor en op dnt vnn den hoor Hoefhamer om het adres van hot Nut in zake subsidie ten behoeve van den cursus voor volwassenen aanstonds in behandeling te nemen Omtrent de dioussie over het eerstgenoemde voorstel het volgende De Voorzitter verklaarde zich aanstonds tegen het voorstel van den Schuttersraad Spr zal niet ontkennen dat misschien het Muziekcorps onzer Schutterij wel oenigo aanspraak heeft op eeue verhooging van toelage maar o dor de tegenwoordige omstandigheden 18 spr huiverig daaraan zijn stem te geven De heeren weten allen zegt spr dnt voor Gouda op financieel gebied een donkere toekomst aanstaande is on om nu juist thans met die toekomst voor oogen bedoelde toelage te vorhoogen daartegen heeft spr ernstig bezwaar Op de door B en W ingediende gemeentebegrooting voor 1893 is juist met het oog op de bestaande omstandigheden geen enkele verhooging van trnctement voorgesteld voor overigens laag bezoldigde ambtenaren en alvorens te besluiten overeenkomstig hot voorstel van den Schuttersraad zou spr willen afwachten of zich voor FEVILLETOIM Zióxa üocla ter 1 Mijnheer Bruno vroeger hoofdambtenaar in activiteit in de residentie had de koninklijke stad metterwoon verlaten toen hij in de kracht zgns levens op wachtgeld werd gesteld en zich nu reeds geruimen tgd geleden met zijn vrouw en twee dochters gevestigd op eenigen afstand van do vroegere plaats zijner inwoning in een falsoenlgk maar klein huia onder het gebied lier gemeente Rijswijk Mijnheer Bruno en zijn eohtgenoote waren tijdens hun huwelijk van lieverlede in t bezit gekomen van drie zonen en drie dochters van welk zestal op het tijdstip waarop ouzo geschiedenis een aanvang neemt nog slechts de eenvoudige Marie en de levenslustige Jjouise ten hunnen laste gerekend moesten worden aangezien de oudste dochter Fanny met een dominee n t huwelijk was getreden terwgl de drie zonen wn evolge van goede relaticn en aangeleerde kuunigheden een positie in de maatschappij hadden ver orven Willem was notaris Henri commies aan n ministerie en Theodoor eerste luitenant bij het gor hier te lande De laatste lag tegenwoordig in n Haag in garnizoen on daar de notaris en de ambtenaar aan t ministerie aldaar een vasten zetel voor hun ambtsbezigheden bezet hielden terwijl dominee Klos niet zonder papa s vroegeren en toen vrij gewichtigen invloed er wekelijks deiS preekstoel beklom mochten mijnheer en mevrouw Bruno roemen in het zeer bijzonder geluk nu de kinderen groot waren nog steeds in schier anrtsvaderliJKe nabijheid met allen te loven zonder hen zich dagelijks te zien scharen ora don disch door Papa s moeielijken arbeid alleen verworven en betaald ofnog te betalen wèl een prettig gezicht zoo de tafel mildelijk is voorzien voor den gyt die genoodigd moest worden maar dat niet zelden voor de hoofden des gezies iets nevelachtigs heeft t geen hun belet de toekomst helder in te zien Julïer Marie eon lieve blondine eer klein dan groot van gestalte en met dien bijzonderen blik lo de blauwe oogen die stil en diep een minzaan ernstig gemoed verraadt juffer Marie staarde door de ruiten der kleine boven achterkamer tot haar eigen verblijf ingericht iu de verto Op deu voorgrond lag de kleine bloemhof aan haar voet maar de schrale wind t was in het najaar dreef iJe verdorde bladeren voor zich uit en eon enkele late roos zich hier on daar nog vertoonende begon haar kortstondige ffischheid reeds te verliezen Over de lage schutting aan het einde van de stervende gaarde henen blikkende had haar oog een geruimen tijd gerust op het ntgegraasde veld eento ADVEBTENTiEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt zou een toelage voor dergelijke Volksconcerten op de Schutterijbegroojing t huis behooren maar veeloer op de Gemeente begrooting De tegenwoordige Ma joorKommandant moge al voornemens zyn dergelijke Volkscoiicerten te organiseeren een volgend Majoor IS da ir wellicht niet voor of in de vergadering van den Schuttersraad zou hij kunnen worden overstemd en dan zou het bedrag op de begrootiug voor andere doeleinden kunnen warden besteed De heer IConiug wijst er op dnt in vele gemeenten dezer provincie subsidien worden verstrekt uit de gemeentekas len einde eene geldelijke vergoeding te kunnen geven aan de muzikanten in Dordrecht 1600 Delft ƒ 2300 enz enz De heer Jager zag met genoegen dat op de üemeentebegrooting voor 1893 gelden staan uitgetrokken voor oen nieuwe Muziektent Spr dacht een niertwe Muziektent een hoogere toelage aan de leden van hot Muziekr orps dat behoort bij elkaar en spr kon zich daarmee best vereenigen Het is waar t geldt een uitgave van ƒ 200 doch als er sprake van is om Volks concerten te doen geven door de Schut teryMuziok dan is die kleine geldelijke opoffering niet veel I Concerten van irelk corps dan ook zullen m ieder ander geval veel meer dan 200 kosten en spr wil over die uitgave gaarne heenstappen ook ten gerieve der ingezetenen die gaarne een muziek uitvoering bgwoneu Bij gelegenheid van het 50jarig feest van de Sohulterij tnuziek toen het concert op de Haven gegeven werd kon men zich overtuigen hoevolen daarvan profiteerden De heer van vreumingen zegt met belangstelling de discussie te hebben gehoord Spr is t volkomen eens met den Voorzitter dat de verhooging van toelage niet gerochtvnardigd zou zijn Spr bewondert het Muziekcorps voor hetgeen het doet en den ijver die het ontwikkelt maar in de tegenwoordige omstandigheden kan spr zijn stem niet geven aan het voorstel nig en lusteloos zich verder en verder uitstrekkende tot aan den horizont Geen liggend rund geen groepjen schapen geen dartel veulen toekende eenig leven op het verbleekte doek des velds En daar ginds daar heel ver in de diopte de horizont hei ondoordringbare het onbekendel Marie had het lichte zwevende voetjen barer ranke zwartoogige zuster niet vernomen noch het ruischen van haar japon toen Louise te trap op en den gang over ging die naar het kamerke van Marie geleidde zoodat deze zich onverwachts en ecnigszins schril vond gestoord door Louise s luidruchtigen toon A1 weer op je kamer Ik dacht wel dat ikje hier vinden zou maar wat me erg verwondert is dat ik je met aan t sludeeren vind en je boekenzelfs niet open leggen Ik heb ze dicht gedaan on weg gezet het gaat niet zonder omlorwijzer Louise I Malle meid waarom ben je met met me mejnaar den Haag gegaan Dat had je meer genoegen gegeven dan je hoofd te breken met die chineesche boeken of cahiers vol hanepooten te krabben Ieder zijn smaak maar sedert ik van school ben heb ifc mijn Engelseh en Duitsch afgezworen Doe net als ik en geniet het beeljen pleizier dat ons tegenwoordiz nog overschiet Nu ten minste heb ik dol veel pret gehad Je weet ik zou naar Klos gaan maar niet ver van zijn huis aan t begin van t Westeind was t ontmoette ik Theo