Goudsche Courant, donderdag 6 oktober 1892

yM y 1893 Vrijdag 7 October NO 4957 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentlfia kan gesohieden tot 6ón uur des namiddags van den dag der uitgave KIEZERS VOOR m GEMEENTERAAD worden uitgenoodigd tot het bijwonen der f welke gehouden zal worden op V RIJD AG den 7 OCTOBER a s des avonds ten 8 ure in de Sociëteit Ons Genoegen tot het stellen an eenen Candidaat voor de a s Gemeenteraads Verkiezing P S Volgens art 14 van het reglement worden aZfee Kiezers tot deze bijeenkomst toegelaten Namen het Comité D G VAN VREÜMINGËN Voorzitter T CREBA8 SecretariH Gouda 5 October 1892 mmi mimm uaatsgeaffij Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER D C W VAN DER LAAB Birenteur Oonda Snelpersdruk van A Bbinkman JkzooN bonden niet van muilkorven te hebben voorzien C van der W te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag heeh lenis s Nachts visschen zonder schrlflelijke vergunning var den eigenaar of rechthebbende M K te Gouda tot 7 dagen hechtenis Visschen zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbende A van der K to Waddinxveon tot 2 of 2 dagenhpchteois Hot op den openbaren weg bij zich hebben van een wapen L van L te Reeuwijk tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Gedurende markttijd de Tnrfmarkl te Gouda in verkeerde richting berijden G R te Vlist en D vau der P te Boskoop tot ƒ O BO of 1 dag hechtenis Zonder vergunning van B en W baggeren in het openbaar water J de B te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Zonder daartoe gerechtigd to zijn op grond die bepoot is W de G te Gouda lot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Harder dan stapvoets rijden in de Korte Groenondaal te Gouda J J A to Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Te Gouda ligijen in een grasperk van een openbare wandelplaals B do R te Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Te Gouda op straat spelen met geld H K B te Gouda tot ƒ I of 1 dag hechtenis Zoiider vergunning uitoefenen van het beroep van straatmuziekant J H R Ie s Gravenhage tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Buiten openbare waterbakken datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zijn H N te Gouda fu T G ir t W te Alkemade tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap geplesgd bij 3e herhaling B S te Gouda thans in hechtenis te Rotterdam tot 3 weken hechtenis en gedurende 3 maandenplaatsing in eene Rijkswerkinrichting Openbare dronkenschap gepleegd bij 6o herhaling T N R te Goüda tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenschap bij Ie herhaling 3 maal gepleegd P H te Gouds tot 3 geldboeten elk van ƒ 3 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap 3 maal gepleegd J L te Rotterdam tot 3 geldboeten elk van ƒ 2 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap 2 onaal gepleegd C J G te Gouda lot 2 geldboeten elk van ƒ i of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap M I van Ij te Gouda H V zonder bekende woonplaats G H H te Gouda C W t Bos koop en C B te Waddiitiveen ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis Allen zijn Itevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van I dag 34 O Staats loterij 5de Klasse Trekking van Woensdag 5 October Nos J2206 12787 12996 en 16082 ƒ lOUO Nos 396 en 11779 400 No 4447 8542 10377 10532 en 16099 ƒ 200 Nos 2007 2392 2936 3646 5174 6671 7277 10132 11648 16700 17098 17190 18514 100 Prijzen van ƒ 70 42 2562 5154 7687 10194 13361 16308 17987 105 2608 5172 7720 10485 13393 16399 18128 117 2673 5173 7805 10624 13525 16424 182B4 204 2732 5218 7813 10660 13882 16609 18302 292 2771 5398 7845 11075 13918 16652 18427 297 3021 5407 7960 11217 18938 16758 18602 318 3179 6494 8188 11266 13975 16787 18505 415 3278 5647 8317 11336 14019 16814 18606 636 3290 5728 8515 11581 14072 16831 18749 633 3307 6176 8617 11670 14301 16863 18870 697 3388 6309 8619 11720 14316 16877 19094 847 3390 6352 8711 11836 U334 16890 19114 885 3527 6656 8757 11949 14475 16910 19287 889 3738 6668 8790 12002 14476 16922 19297 927 3743 6775 8793 12007 14569 16975 19310 1043 3760 6821 8852 12063 14705 17065 19380 1077 3780 6946 8963 12128 14919 17088 19424 1148 4086 6959 8996 12301 14990 17127 19488 1247 4103 7083 9142 12303 16187 17169 19639 1591 419 7097 9J90 12462 15431 17344 19696 1617 4437 7109 9271 12500 1B485 17466 19792 4468 7149 9279 12613 15835 17574 20040 4556 7186 9413 12662 16851 17597 201591848 4660 7191 9499 12656 15881 17637 202311889 4709 7261 9646 12834 15910 17759 204631942 4824 7278 9671 12883 16930 17842 205351975 4887 7303 9879 12919 16048 17862 20672 2139 4968 7402 9968 12981 16126 17866 20700 2256 5078 7415 10013 13296 16137 17873 30881 2306 5106 746810122 13337 16198 17934 20941 2508 6106 Vorige Igst komt nog bij No 3049 70 en No 19227 70 ADVERTENTIÊN Het Bestuur der Steenkolenvereeniging ONS VOORDEEL brengt namens alle Leden ignen barteiyken dank aan H H Directeuren der StearineKaarsenfabriek voor den steun ook dit jaar weder ondervonden bg het opdoen van den wintervoorrand steenkolen OpenlDare Verkooping VAN mmm mimi wegen terugkeer naar Indië De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op DINSDAG U OCTOBER 1802 des morgens 10 uur aan het buis in de Crabethstraat Wijk Q no 266 te Gouda in het openbaar otn contant geld te verkoopen Een netten en zeer goed onderhouden INBOEDEL bestaande in Salon Ronde Ovale en Schuiftafels Canape s en Stoelen Statie en Ondergordgnen Linnenkasten Commodes Bonheur da Jour Mahonyhouten en andere Ledikanten met toebehooren Buffet Schrijfbureau Pendules Candalabers Lusters Spiegels Schilderyen en prenten Dekens en Spregen Gas ornamenten Lampen Fournnis Haarden en Kachels met toebehooren Porcelein Kristal Glas Aarden Blik en Koperwerk En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van des voormiddags 9 12 uur en des namiddags van 2 4 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Ondergeteekende maakt zijne geëerde Begun stigers bekend dat zgn Magazgn ruim voorzien is van de NieuvsTste Haarden Kachels enz Gouda 4 October 1892 tot IMut van t Algemeen COMMISSARISSEN zullen zitting hondentot inschrüviug der Lazers in het lokaal derWerkvereeniging op ZATERDAG den Ssten OCTOBER e k des middags van half één tothalf twee Slechts zg die den leeftgd van 15 jaren bereikt hebben en door een lid van het Departement schriftelijk worden aanbevolen worden als lezers toegelaten Ieder lezer is verplicht zich tegen betaling van 5 Ct van een Catalogus te voorzien Nametta de Commiitariseen J H VAN DEB VOORT Seeretam ATTEI TIE Met 1 NOVEMBER is de onderget Op ziehier van s Rgkswaterstaat Ouuda als standplaats aangewezen en met het toezicht belast over de rijkswerken in en om de stad Beveelt tevens zijn zoon aan tot het maktn van ONTWERPEN zoowel voor Burgerl ili Waterbouwk Werken Voorl adres boven D No 5 Korte Tiendeweg Gouda J B J LOBFP STEENKOLEN In lossing eene lading Puike Grove MEEAOIELEOLEN gedurende de lossing tot 65 cents per mud kontant zonder korting vrg te huis bezoigd Aanbevelend LAMBEBT TÜRFSINGEL P 80 1 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr a per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 izoaderliJke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 October 1892 De Staatscourant no 234 bevat de statuten van 1e Afdeeliuf Oouda van den Nederlandschen Bond voor algemeen kies en atemreoht te Gouda Uit Moordrecht sohrgft men ons dd 6 October Het Gemeentebestuur heeft met het oof op bet elders voorkomen van cholera op verschillende plaatsen in de gemeente watertonneo geplaatst waarin het water zooveel mogelijk gezuiverd ivordt en waarvan de ingezetonoo gebruik kunnen maken Dit heeft een der belangstellenden aanleiding gegeven tot de volgende ontboezeming die ons dezer dagen onder de oogen kwam Het water in die groote tonnen Die g in Moordrecbts wyken ziet Zoo zui er als uit waterbronnen Moogt gij gebruiken misbruiken niet Ge moogt er vrij uw dorst meê lesichen En vullen uwe waterflessohen Doch niet onnoodig mede plasscben 1 Ook niet de glazen roede wasschen Wasch daarmeó gelaat en handen Maar vul geen tonnen tot de randen Voor uw gemak vind geen behagen Dat Arie Pronk zich krom moet dragen Weet als het Vink ziet of Verbeok Dan krijgt gij een politio preek En anders krggt gij boete of straf En blijft voortaan van t water af B en W Aan hel H Geest of Burgerlijk armbestuur te Berg Ambacht is een legaat ten deel gevallen Aan dit armbestuur is voor 1893 een subsidie uit de gemeentekas toegestaan van ƒ 800 de begrooting FEVILLETOIM Zïjin lDocl3 ter I Weet je wat ik er van denk hernam Louise na een panze Wel Papa heeft ongelukkig gespeculeerd en daarmee al zijn fortuin verloren Misschien wel antwoordde Marie rr et eenzucht rrWant dat papa of mama geld haddan is ze iT P J hebben heel w it gekost Willem en Honri waren stellig al over de twintig eer ze voor zich zelven zorgden en Theo ging naar Breda om officier te worden Voor Indie en dat kost geloof ik niets Z61 Marie ï i zou het papa dan ook niets gekost Hebben toen Theo na zijn laatste examen to hebben ÜM an in plaats van naar de Oost of de West te ertpekken een ruiling d ed met een pas aaugestel h L Of J l t lat nsenjen voor niemendal daartoe gekomen is 1 Marie maar zij gewofile het ook niet zij herinnerde zich nog zoo goed van het armbestuur bedraagt ƒ 3282 43 zoowel aan uitgaaf als ontvangst In de Dinsdagavond te Onderkerk a d Usel gehouden raadsvergadering is de gemeentebegrooting voor 1893 behandeld en vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op ƒ 14 l78 72 9 De hoofdelyke omslag is gebracht van ƒ 3776 op ƒ 3450 ter voldoening aan eene der voorwaarden waarop ten vorigen jare eene schenking Is aanvaard van ƒ 10 000 namelijk dat de intrest jaarlijks zal strekken ter miudoring VBu den omslag In de Memorie van Antwoord betreffende de wet op het Nederlandsohap zegt de Minister onder anderen Stellig ia het echter dat b eene voortdurende afwezigheid van eonige jaren de oude betrekking met ons land zoo niet verbroken dan toch uitermate verzwakt wordt en er komt een t d dat de band met het moederland eindelijk g eheel los is geworden enz Zulk een Igd iioemt d MiiiiMM ten reeks van W jaren en baseert verder daarop zijn geamendeerde wet Het Ilbl teekeut hierby aan Voor zoover Londen als een maatstaf kan genomen worden ter beoordeeling der jnistheid van de bewering van den Minister moeten wij opmerken hoe de ervaring leert dat juist die Neilerlanders welke meer dan 10 jaren aldaar verkeerden zich steeds aan de spits stellen bij het voorbereiden van alle maatregelen die de belangen van het vaderland ten doel hebben Twee Hollandsche zeelieden zonden zonder twijfel verleden maand schuldig zijn bevonden aan den moord van een Bngelsch zeeman en dus zijn veroordeeld geworden tot de galg indien niet gelden bijeengebracht waren voor eone uitstekende verdediging want de schijn van schuld aan den moord was ontzaglijk nadeelig voor de beschuldigde zeelieden als of het eerst gisteren gebeurde dat mama in de dagen die Theo s verwacht vertrek naar Indie vooraf gingen aanhoudend had geschreid en dat papa menigmalen den wensch uitte een zoon als officier bg het leger hier te lande te hebben Toen was er een tijd van spanning van agitatie gekomen daarna een advertentie in de courant om een rempla ant voor de Oost eindelijk een aanbod vie zaak werd geregeld er heerschte een algemeene vreugde een bijzondere opgewondenheid bij papa en mama Er een paar maanden later in welken tijd papa weer geen rust scheen te hebben en mama s oogen wel eens rood waren geschreid een paar maanden later werd papa op wachtgeld gesteld papa wiens kunde en ijver algemeen werden geroemd Ja er lag wel iets geheimzinnigs over le historie doch Marie schrikte niet zelden terug voor de gevolgtrekkingen welke zij bij eenig nadenken uit den loop dier vroegere gebeurtenfssen meende te moeien maken liever dan het raadsel Oij een consequent dóórredeneeren tot volkomen helderheid te brengen bleef Mj dan halverwege in t schemei fiinker zitten zich overredende dal het beter w is nif verder te gaan Zij had een zeker voorgevoel dat at i t einde van den duisteren weg een afgrond lag waarin haar levensgeluk zou kunnen nederstorten en vergaan Ja zóó zal het zijn ging Loniae weer aOri Papa hoeft met ongelukkige speculaties rijn S r iin verloren en omdat hij toen inzas dat hy viS e gn tractement onmogelijk in don Haag op dentelfdoB ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De consul de heer Maas trok zich het lot derbeschuldigden met hart en ziel aan en hem komtin de eerste plaats groote lof toe maar het was voldoende voor hem om het geval voor de veertiendaagsche vergadering dor commissie van het KoningWillem fonds te brengen om niet alleen van dit fondsmaar daarenboven van alle aanwezige leden eenèflinke bijdrage te ontvangen voor do verdedio in dorgevangenen De consul do aanwezige commissieleden en da hoofdcontribuanten van het Fonds zijn allen van 20 tot IB jaren in het buitenland In eene der zalen van het Wilhelmina gasthnis te Amsterdam word gisteren eene bgzonder bezienswaardige tentoonstelling geopend van voorwerpen en geschriften betrefl ende ziekenverpleging De hier bijeen gebrachte verzameling is niet groot maar bevat toch alles wat een beeld kan geven van den stand der hedendaagsche ziekenverpleging zoover die zijne voorstelling vinden kan m de daarbij gebruikt wordende hulpmiddelen Opmerkelijk dat nevens het caoutchouc het nikkel en vernifckelde ook reeds het aluminium zijn intrede in deze wereld gedaan heeft Verschillende voorwerpen toch van chirurgisohen aard als anderszins en waarbij lichtheid een wezenlijk voordeel beteekent zijn van dat nieuwste der metaleo vervaardigd De Arosterdamsche firma Simonie Soft Co zond allerlei in wat dienstig is bij het vervoer en de verplaatsing van zieken zoowel buitenshuis en in de open lucht als binnenskamers Opmerkenswaardig is daaronder een zoogenoemde stailsbrancard voor ziekenhuizen die zeer licht is zeer sterk en waarvan de beweging den zieke hoegenaamd met hinderlijk is Met dezen brancard hijscht men ook zieken uit de hoogste verdiepingen van huiien en dit zonder eenig bezwaar Een wezenlijk voordeel is het dat de ge voet kon blijven leven heeft hij t beter gevonden zich te retireeren uit de vorstelijke stad waar alles immers heel duur is en zich hier met ons te verbergen Enfin t valt wel hard hier te verkwijnen maar toch is het nog zoo erg niet dunkt me hier van iedereen vergeten zoetjes aan af te takelen als het zijn zou in die raagnifique residentie te midden van al je vroegere brilleerenffb vrienden en vriendinnen Apropos zusjen I Jphcmeres zgn dat geen heel lieve beestjes maar die geboren woriten als de zon open sterven als zij ondergaat Ik geloof het wel antwoordde Marie meteen droevig lachjen Eén ding is zeker vervolgde Louise Deiongens zijn in deze wereld er t best aan toe Ik wou dat ik ook een jongen was Marie eenknappe weet je Die kunnon hun eigen baanbreken Wij moeten hier stillekens aan den wegblijven zitten met onze uitgebloeide bloemen en afwachten of er nog iemand komt die uit pure liefde alléén de verbleekte bouquetten aanvaarden wii inde schier hopelooze verwachting ilat hot verstervendeleven door zijn goede zorg weer ojigewekt zal worden Onze Iievo Heer alleen weet wat er van onshg en komen zal 1 l werden le woorden op luchtigen tooA gesproken t wekten toch Mario s medelijden In hare oogen ihteterde een ti aan en terwijl zg de beide handen harer zuster innig drukte sprak zg Moed houden meidlief We g nieten ni ff