Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1892

184 2535 5194 7493 9869 13055 15468 17616 211 2545 5226 7701 9899 13238 15 179 17783 404 2607 5276 7748 9947 13256 16596 17838 426 2735 5293 7764 9961 13277 16599 17878 526 2799 5393 7769 10021 13366 15629 17886 589 2822 5396 7834 10164 13365 15644 17901 616 2832 6438 8067 10221 13482 15645 Vin 660 2931 5531 8132 10231 13700 15702 18043 734 2983 6669 8186 10506 13732 16747 18044 870 3072 6735 8384 10626 13779 15791 18206 988 3131 5828 8635 10936 13991 15870 18269 1075 3138 6850 8649 10981 14170 16962 18425 1223 3228 6911 8678 11087 14314 15992 18615 1239 3260 5991 8764 11230 14341 16133 18761 1241 3315 6033 8845 11233 14370 16233 18786 1400 3483 6061 8875 11287 14467 16353 18829 1433 3538 6088 8909 11300 14531 16393 18837 1638 8583 6262 9158 U493 14568 16534 18841 1549 3688 6263 91 6 11600 14698 16539 18991 1550 3729 6326 9199 11746 14605 16573 19176 1576 3854 6329 9272 11781 14612 16773 19199 1631 3977 6340 9281 11809 14635 16815 19685 1642 4200 6342 9382 11873 14666 16952 19392 1725 4293 6443 9393 11975 14666 17001 19921 1765 4334 6627 9448 18080 14671 17038 20020 1835 4412 67 3 9500 12171 14689 17087 20329 2040 4480 6780 9557 12227 14805 17183 20432 2047 4684 7107 9593 12291 14959 17200 20457 2057 4700 7119 9633 12387 14960 17215 20655 2087 4784 7134 9638 12156 15063 17266 20863 men dau kon hopen op eene betere meerderheid ten gnnste iler regeering en der gematigd liberale richting tegenover de couservaiieven en het clericalo centrum die thaus al kunnen zij den toestand niel beheersehon toch dikwijls eene normale ontwikkeling in de hinneulandsche aangelegeuheden belemmeren De Jezuïeten te Azpeitia hebben feest gevierd ter eere van do verkiezing van pater Martm tot generaal van orde Zij trokken in optocht de stad rond die voor deze gelegenheid schitterend geïllumineerd was De nieuwe generaal is met algemeene stemmen door de proviiicialeu eu gedelegeerden verkozen Hij is sedert Loyola do vijfde Spanjaard welke tot deze hooge waardigheid geroepen wordt Toen koningin Isabella afstand deed van den troon verliet ook pater Martin Spanje In 1874 keerdo hij terug on werd woldra tot rector van do hooge school te Salamanca benoemd Vervolgens werd hij provinciaal dtr Jezuïeten voor Castiliie Verleden jaar werd hij tot secre tarisgeneraal dor orde benoemd en thans is hij als generaal der ordo du opvolger van pater Andorledy geworden Hij was een gunsteling van Anderlody die hDin kort voor ziju ovorlijdeu j vicaris generaal had benoemd waarbij het bestuur Ier orde aan hem opgedragen werd zoolaug er geen luoiiwe generaal was verkozen Do Franschen zijn mot den uitslag dezer verkiezing zeer ingenomen De Figaro zegt üe keuze is gevallen op een man van wien men niet kan aannemen dat hij aan het Drievoudig Verbond zou zijn gehecht Hij is van afkomst een Spanjaard maar de familie waaruit hij voortspruit is een Frausche zooals trouwens de naam reeds aanduidt Hij heeft bovendien in Frankrijk in do godgeleerdheip gestudeerd Mag men do Ffyaro goloovon dau is pater Marliii e enzeor bekend wegens zijn geestkracht als wegons zijn goedheid De phti r zegt bot blad draagt hot haar lang evenals E au deed ma ir wij betwijfolen of hij wel zoo gemakkelijk als deze er too zou kunneu besluiten afstand te doeu van de belangrijko rechten De rechten welke hem het geaeraalschnp der machtige orde geeft zullen hem vvel meer waard wezen dan een schotel mot linzonsoep papier geschreven Sbezwanrschrifl hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den iu October 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDÜORN De Secretaris BROUWER MARKTBER Gouda 6 October 1892 Granen met voldoenden aanvoet anderd 1 C H T E N Prijzen onvor Tarwe Jarige Zeeuwsohe ƒ 6 25 ü ƒ 7 25 Nieuwe dito ƒ 7 20 a 7 75 Mindere ƒ 6 75 i f 7 Afwijkende ƒ 5 25 iv ƒ 5 50 Polder ƒ 6 a 7 Rogge Zeeuwsche 5 25 a f 5 60 Bnitenlandscne per 70 kilo 5 25 a 5 60 Polder 4 50 ü 5 Gerst winter ƒ 4 60 a j 5 Zomer ƒ 4 30 a ƒ 4 70 Chevalier ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Haver per heet ƒ 3 25 il ƒ 3 80 per 100 kilo ƒ 7 25 a 8 Hennepzaad lulandsch ƒ 8 50 a f 9 öuitenlandsch 5 75 a ƒ 6 35 Kauariezaad ƒ 12 50 a 14 Erwtüo kookerwien f 8 75 ii 9 50 Buitenlandscbe voererwton per 80 K G f 6 40 ii ƒ 6 60 Boonen Bruineboonen ƒ 8 ii 9 25 Witte boenen ƒ 8 ii ƒ 8 50 Koolzaad ƒ 7 90 a ƒ 8 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amorikaansohe 6 50 a ƒ 6 60 Cinquantino ƒ 6 60 a 6 90 Veemvrkt Molkvoe goede aanvoer handel eu prijzen traag Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 23 i 25 et per half KG Biggen Voor Engeland goede aanvoer handel vlug 2 j a 22 3 et per half K j Magere Biggen goede aanvoer handel lug ƒ 0 85 a ƒ 1 50 per week Vette schapen groote aanvoer handel flauw ƒ 14 ii ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel gewoon ƒ 5 ii ƒ 12 Graskalverou groote aanvoer handel flauw ƒ 20 a ƒ 50 Aangevoerd 122 partijen kaas Handel vlug Isto Qual 27 a ƒ 29 2de t ual ƒ 24 ïi 26 Zwaardere ƒ 30 Noord Hollandscho 26 ii 30 Boter goede aanvoer handel vlug Gopboter 1 55 ii f 1 65 per kilo Weiboter 1 35 ü ƒ 1 45 per kilo l iOTI3 T 3 VOOa DE Nationale Militie Eerste Openbai e Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van ilon 19 Augustus 1861 Stuahblad no 72 eu aan art 20 van Zijner Majeateiis besluit van den 6u Mei 1862 Staatsblad no 46 brengen ter algemeene kennis dat de Loting der in lit jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze gemeente zal plaats hebben op DINSDAG den 25n OCTOBER aanstaande dat do ingeschrevenen naar alphabetische ordo op geroepen zelven huu noranier trokken dat ook voor den niet opgekomen Loteliiig de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat do belanghebbenden ten eindo te loten en opgaaf te doen van do redenen van vrijstelling die zg ter zake van de Militie raeenen te hebben zinh op voormolden dag zullen moeten bevinden Ion Raadhuize dezer Gemeente en wol zg wier geslachtsnaam begint met letter A B C I E F II L J K of L de voormiddags ten 9 ure en die wier geslachtsnaam aanvangt met de letter M N O P Q R S T U V W X IJ ofZdesvoorraiddags ten II ure Dat op MAANDAG den 17n OCTOBER aanstaande van voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken iler getuigschriften wegens Broederdknst of van te zijn Eeiiuje Wettige Zoon en dat belanghebbenden ten bewijze van volbrachten of werkelijken Broederdieml daarbij moeten overleggen een Paspoort Zakboekje o Attest van dienst b j plaatsvervanging en zich moeten aanmelden vtrgeZühl van twee mat hen bekeudn ter goeder naam en faam staande ingezotener die op hmme Ferantwoordelijkheid do vereischte getuigenis kunnen afleggen en hot op te maken getuigschrift onderteekeuen Voorts dat do benoodigdo bewijzen van werkelijken dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden bij do botrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemoonte en de daartoe ttoodige iuUehtingen tijdig verstrekken en dat zij dio bezwaren mochten hebben tegen de wijifcö waarop do Loting is geschied die kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binneu vijf dage te rekenen van den dag waarop do Loting heeft plaats gehad bij een op ongezegeld 340 Staats loterij 5de Klasse Trekking va Donderdag 6 October No 16579 en 16438 f lOOO No 6383 8658 11187 12359 13888 17256 en 19683 ƒ 400 No 13619 149S5 17405 17560 en 2042S 200 No 947 2008 S799 8816 13675 e 17613 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 71 2472 5071 7396 9860 12884 15413 l74tï 2208 4914 7224 i 86 12503 15148 17325 20887 2340 4961 7232 9706 12593 15291 17362 20993 2435 6065 7329 9842 12720 15347 Vorige lijst komt nog hij No 4671 ƒ 100 = Burgeriyke Stand GEBOREN 4 Oct Vgne Hendrifca ouders J van der Post en W noemde finna zulke brancards steeds ia gereedheid heeft om op aanvraag ran particuliereu zieken te ervoeren De inrichting van het gansche voertuig is zoo d t ontsmettiug zeer gemakkelyk is en afdoend kan plaats hebben Van deze inzending Termelden wg met ingenomenheid hare ziekenwagens eu hare rol eu draagstoelen en hare kamergemakken die netjes vau vorm wczeidijk practisch zijn en uit het oogpunt van zindelijkheid door automatische waterververschiug niets te wenschen overlaten Opmerkenswaard is ook het elevatie bed van Simoois ten dienste vau Igders aan dijbeen en andere beenbreuken eu aan rheumathiek Door oen zeer eenvoudige handbeweging wordt het j gedeelte van het boveneind van het bed willekeurig opgezet of omlaag gebracht Een ander gedeelte in deze inzending bestaat uit chirurgische eu techuische caoutchouc en guttapercha zaken en iu auti stptische verbaudstoffen die ook door de firma M R Barend Jr Amsterdam op groote sehaal zijn ingezonden Aan het Utri cktsch Dagblad wordt medegedeeld Ik geloof geen indiscretie te plegen wanneer ik u het volgend vermakelijk staaltje van potitiegemauierd heid meedee Plaats der handeling Alkmaar Slachtoffer Hamlet Na afloop der voorstelling van het gezelschap De Vos en Van ICorlaar Dinsdag jl bleef de lieer Üe Vos met eenige leden van het gezelschap een oogenblik do gast vau don eigenaar van het theater waarna men naar het hotel terugkeerde waar o m ook de heer fi logeerde Om een klein familiefeest noodigde do hoer de Vos zijn medelogeergasteu uit een glas met hem te drinken Mrn zette zich gezellig bijeen toen de waard die in een fijngevoelig stadium scheen te vurkeeren weigerde het bestelde te leveren Zgne eigen vrouw maakte hem op het oubebbelyke van zijn gedrag opmerkzaam doch de mau was voor een rede vatbaar eu wond zich allerdwaast op terwijl alle aanwezigen hem heel gewoon en bedaard antwoordden du eindigde met politie te ontbieden om zijn logeergasten te verwijderen Vergeefs trachtte het gezelschap het aan de 2 dieuder duideiyk te makeu dat men kamers gehuurJ had dat de bagage boven aauwezig was dat het te dwaas was midden in deu nacht op st aat te worden gezet in eeu plaats als Alkmaar de mannen tier wet hadden blijkbaar een taptoeinspiratie eu trokken bun sabels De heer 11 werd achter het oor de heer H aan den pols gewond niettegenstaande er hoegenaamd geen verzet werd gepleegd De treurige aardigheid eindigde met het arresteeren van deu heer K die geboeid werd opgebracht Op zijn verzoek de boeien niet zoo aan te trekken zei een der agenten Hou je Je bent hier niet in Kotlerdam Den geheelen nacht bracht de arrestant in n smerig cachot door s Morgens werd hij naar wij vernamen onder excuses vrijgelaten en werd er eene plainte door hem ingediend bij den officier van justitie De grootste moeilijkheid bij het vervoUeu van de roovers op Siciliè bestaat in de bergachtige gesteldheid des lands San Mauro het hoofdkwartier der roovers is eeu stad op deu top vau een berg 3000 voet boog niet ver van daar liggen Geraci Siculo eu Pollina ieder ook boven op eeu berg De gemeenschapswegeu lussehen die plaatsen zijn muilezel veel dat anderen ontberen eu zoo lang het nog zoo blijven mag hebben wij geen billijke reden tot klagen of knorren Je hebt nu al vast weer een geDoegelijk uurtjeu gehad Ik wou maar dat hij mij scbaakle antwoordde Louise ff Daar zal mama wezen vervolede zij toener gescheld werd en zij snelde naar beneden omte informeeren of mevrouw Bruno misschien eentgnieuws meebracht uit de kom van het dorp waarzij op visite was geweest Belangrijk of niet hetwas toch altijd wat om den vervelenden tijd te verdrijven Maar ik mag den moed ook niet verliezen zei Marie toen ze weer alleen was in zich zelve Ik hoop het met mijn eigen voorbeeld eenstokunD m bewijzen dat volharding steeds het doel duetbereiken Nog en uurijen aan den slag Kan ikmij zelve voor t examen prépareeren zoo ga ik detoekomst wat mij betreft gerust te gemoet Och was Louise uiet zoo luchtig van aard en wat vlijtiger als zij met mg mee wilde doen zou papa mis chien een onderwijzer nemen Zij heeft door baarTroolijker toon een witter voetje bij hem dan ik En na deZe zelfopwekking verzuchting tevens sloeg Marie haar boekeu en cahiers we er open en aette zich tot de studie Zij leerde geen chinetsch maar tóch viel het haar nog moeielijk zooder eens anders geleide den weg te vinden in de vele gronden der hoogduitsche taal ec de mtnigvul paden en alleen de roovers en de herders uit het gebergte kennen er de talryke holen De karabiniers die er volstrekt geen weg weteu kunnen daar de roovers niet opsporen en zoo zg hen al eens overvalleu dan kunnen de baudiotru zich nog in een oogwenk uit de voeten makeu Kr wordt nu aangedrongen bij het vervolgen van de roovers mannen te gebruiken die goed bekend zijn met de wegen eu holen in het geben te alsook bloedhonden voor dat doel afgericht Omtrent den stryd om het kampioenschap van Fraukryk in Single oculling outriggers ie Parijs schiijfi men aan het N o el J het volgende Voor de 17de maal werd deze belangrijke wedstrijd gehouden op Zondag 2 Oct op de Seine te Argenteuil eeu plaalsjo van plm 1200U inwoner eeu half uur sporens vau Parga Voor ons Hollanders was deze wedstrijd daarom vau belang omdat onze kampioen J J K Uouis do kampioen vau Kraukrijk en winner der Diamond Sculls en de oudkampioeu F de Hoop daaraau deelnamen Uiug men de inschrijvingen ua zoo moest men getuigen dat deze wedstrijd als do voornaamste vau Europa op het gebied van ciff moet beschouwd worden daar uiet minder dan vier ualiunaliteiten elkander de zege zouden betwisten Spanje zend zijn kampioen liicot vau Barcelona Oostenrijk zond Biessler van Praag eeu Hculltr din in zijn land reeds vele prijzen verwierf Wy werden vertegenwoordigd door OLze welbekende HcuUtrs Oom eu De Hoop Frankrijk door Lepron deu kampioen vau de Seine eu de Mariue eu die door de Franschen als hun beste roeier beschouwd werd Ilicherot de kampioen van Sud Ëst Bojq do kampioeu van SudQuest P Flouest Gresset on Li joune de keur der Frausche tculleri Zouder twijfel ontmoette Ooms hier roeiers zooals hij ze in den strijd om de diamond sculls uiet gevonden heef Vooral Leprun en Janssen tegen wie hg ook verleden jaaj in het kampioenschap van Frankrijk geroeid had ziju uitstekende scullers die zich met groottu ernst tol duzeu strijd hadden voorbereid Gelukkig was Ooms van eeu ongesteldheid weer geheel hersteld eu voelde hij zich weer krachtig De welbekeude bootbouwer L Doasuvet te Joiuville Ie Pout had met zijn bekende voorkomendheid twee geheel uieuwe scitfs ter dispositie onzer roeiers gesteld zoodat daardoor de uooge kosten welke het vervoer van booten met zich medebrengt vermeden konden wordeu Iu tegenstelling au liet vorige jaur was het weür bgzouder slecht het regeude eu stormde evenals dit jaar te llenley en het was daarom ook uiet te verwonderen dat zich weiuig measchen aan den slechteu eu iu eeu oioddurpoel herschapeu oever der Seine bevoudec Ook op bet water waren weiuig bootjes zoodat het geheel nu juist goeu aangenaam tafereel opleverde Bookiiiakert Waren natuurlijk iu grooteu getale aauwezig de eóte voor do voornaamste mededingers was Ooms j Lepron if Janssen Kicot Ve Schilling De baan was lang 2500 M nageuong recht Menhad bepaald dat er in 2 heaU zou ger cid wordeu de 2 winnaars van elkeu heat zoudeu de beslissingsmauche vormen De eerste heat bestond uit do hh Flouest boei 1 Lepron boei 2 Lejeone boei s fiicherot boei 4 en F de Hoop boei 6 Boei 5 werd als de beste dige slingerpaden der engelsche uitspraakleer IL Mama bracht enkel eu alleen ter kennisse van jouise dat het eeu saai gezelsehapjen was geweest waarin zo zich doodelijk verveeld had Dat is volstrekt geen nieuws antwoordde Louise en daarom zullen wij maar moeten voortgaan met ons te blijven vervelen of het moest zijndat papa beter van de reis kwam Hij blijft langeruit dan gewüoulgk Misschien door een paar bekenden opgehouden meende mevrouw of ziju vroeger Ministerieopgezocht of eens in de sociëteit aangeloopen Hijdoet dit wel meer als hij in den Haag is Is papa dan alltijd nog lid van de sociëteit vroeg Louise eeuiiisiine verwonderd Waar vraag je al niet naar kind Kanhij dan niet geïntroduceerd worden Dun zijn papa ofschoon vijandschap eu jaloezie hem ziju activiteit ontroofden toch nog weleen paar goede vrienden overgebleven die hem debaad oovei t hoofd houden en niet schromen hemin t publiek als vriend te erkenuon Je papa is eeo heel knap menscb kind I In moeilijke zaken hebben sommige heeren hoogergeplaatst dun hg zijn toelichting of advies nog weleeus noodig i Dat vörklunrt veel zei Louise Enfin ik boei beschouwd hetgeen echter volstrekt niet he geval was daar hg die boei 5 had wel 3 lengten achter boei 1 lag Om l g uur ging het schot eo ua een goeden start stelde zich Lepron terstond aso het hoofd op korten alstand gevolgd door Schilliu daarna Flouest Lejeuno on Richerot Geruimeo tijd bleef deze volgorde Op 500 Meter liet Flouest negens stukgaan van eeu voeteuriem loepen ttirwijl Lepron meer en meer uitliep Tusschen Schilliov eu Ricliurot diu iets voor Schilling was ohtspoa zich een heftige strijd om de 2e plaats die ecbtsr iu het voordeel van Uicherot uitviel zoodat Lepron als eerste Richerot als tweede en vlak daaraoliter mot lengte verschil Schilling Li jeuue bleet rer achter Van dezen heat zouden dus Lepron sn Kichcrot in de finale mederoeieii Een half uur daarna vertrok ile tweede heat bestaande uit lie hh Janssen boel 1 Bosq boei 2 Iticü boei 8 Ooms boei 4 Hoessler boei 5 en Greszet boei 6 Vlak voor deze manche had een visscher mut een haak een gut in de schuit gesluzen zoodat hj in eeu geheel nieuwe lioot moest roeien NiettogcmtaanJ dit was hij bg deze start direct voor op ly lengte gevolgd door Uicot en Ooms iets daarachter irestet Bosq eu Koessier Janssen raakte echter spoedig achter en Ooms stelde zich aun het hoofd voor Gresset en Kicot die nagenoeg gelijk waren eu lot het laatst toe een vinnigeu strgd strtdeii Ooms kwam een au Eioot twee j lengte daarachter Gresset üe anderen hieven ver achter Daar Gresset beter tgd had gemaaktdu Richerot deed ook deze in den Anal beat mede De final heat die om 4i s uur geroeid uord meemgde dus aan den start Lepron boei l Gresset boei 2 It cherot boei 3 Ooms boel 4 eo Uii boel 5 Bij het afgaan van het schot was Lepron direct voor wat hg ook grootendeels aan de liggini der boeien te dankeu had gevolgd door Richerot Gresset eu Rieo terwijl Ooms de laauto u Op 700 M ongeveer was Ooms ochtor rei ds twee eu ware het niet geweest dat hij olp dat oogenblik kramp in zgn onderarm gekregen had ivaudoor hij tweemaal zgn riem uit zijn hand verloor zoo zou hij Lepron zeker voorbij geloopeu jj nu echter kon hij niet al ziju kracht gebruiken n kwam dan ook Ijcprou als eerste aan op 2 lengtw gevolgd door Ooms die iiog geheel frisch was UeiJ was Gresset vele lengten achter Na afloop van den wedstrijd had er in Contioentlt een diuer plaats en werden da prgzen uitgereikt door den eere President van de Cercle Nautiqiu dl France Admiraal Amet BuUeolandscb Uverzicbt Onlangs wezen wij er op dat zich iu Frnnkrjk een reactie begint te openbaren tegen de uitent protectiouistiscbe richting Ook uit hot midden det regeering die slechts noode deu onvorzadelijkenpretectionisten der kamer bij huu buitensporigheden Is gevolgd ging thans een stem op ten gunste vu den rrgen handel Op een banket te Si Etienna te zijnen eere door de kamer van koophandel ssu gericht hield de minister vau koophandel Bocfae een rede waarin hij zelfs zoo ver ging de itrenge politiek der beschermende rechten die het nieuwe tarief in de wereld riep een politiek van bliiiiian dank u voor die informatie mama I Wie weet ot dat bigde nieuws dat ik tot mijn spijt nu eerst hoeren mag ons nog uiet eens in een brillante poiitit in den Haag terugbrengt Als we er dan terugkomen zou ik voorstellen op den Vijverborg te gaan wonet Daar woont al wat voornaam is Als t niet Sliders kon zou ik me met het Voorhout ook te vrede kunnen stellen Je moet niet railleorcn met ons ongelnki Louise Dat valt niet in mijn smaak Ik vree veeleer dat je papa s nonactivileit uit zal loopenop pensioen en als dat gebeurt moeten we omvoor altijd van de wereld afgesloten beschouwen Vindt ge dat zoo prettig dat ge er mee spottenkunt Als uw vrees gegrond is mama I en mijn hoopin t leven door papa s penaioneering voor altijd r vkgon is zal ik me spoedig genoeg dood kniezen of Willem moest zich over mij ontfermen en me inzijn huis nemen niet voor Asschepoester natuurliijldaar deug ik iiitt voor ik zou haar geschiedenisalleen willen doorleven te beginuen met het glazenmuiltjen dat ook mij wel passen zou en Louise wierp een blik voJ zelfbehagen op haar mooi voeijenen wat er boveiï ging door even haar japon op telichieii Bij den dominee zou ik niei willen wezen want daar is t ook een saai gezelsehapjen en Henri en Theo wonen op kamers ITordt venotgd te noemen Hg zette uiteen dat Frankrijk zich nie van de overige wereld mag afsluiten daar het zijnf producten niet zelf kan verbruiken ea derhaU o zijn uitvoerhandol moot in staud houden Do ministor Roche toonde voorts aan dat do regeering naar deso beginselen heeft gehaudeld en niet alleen heeft getracht voor Frankrijk do uitvoerwe en open te houden maar er ook naar gestreefd heeft ze te vermeerderen Krachtig verdedigde de spreker het nieuwe handelsverdrag met Zwitserland dat der kamer tor goedkeuring zal worden voorgelegd door op bet gevaar te wijzen dat Frankrijk door Duitschland boatenrijk en Italië van de Zwitsoherscho markt zal worden verilrongeii Voor ziju persoon alleen wees hij de voruntwoordelijklieid voor het ontwerpver drag af dat hit werk van het geheele kabinet was Oudanks alle versoheidenheid van economische meeningun in het ministerie vertegenwoordigd had dit eenstemmig hut verdrag goedgekeurd en was besloten iet te verdedigei Voor het parlement echter zou bij als minister van koophandel de volle verantwoordelijkheid voor het tractaat aanvaarden Het door deu minister Rocho op het banket te St Etioune jjesprokeno mag mou ongetwijfeld boschouwon als een antwoord op de onverzadelijke protoclionisten die op huu bijeenkomst te Rouaau de vorige week zich nadrukkelijk verklaarden togen elko colieeasie ten opzichte van het miiiimnra tarief waarmede zij juist het handelsverdrag met Zwilserland op het oog hadden dat zü door do kamer willeii laten verwerpen Iu het berucht geworden Carmaux nog steeds dezelfde toestand Zoodra de Kamer bijeen is zal er een voorstel worden ingediend de mijnen tüu behoeve vau den Staat te onteigenen misschieu wel ook om ze daarna aun de arbeiders cadeau te geven Geen der workstakers heeft zich nog aangemeld om het werk te hervatten Van deu heer DupuisDu teinps we d een schrijven ontvangen waarin hij meldt dat zijn pogingen ten gunste der workstakers bij alle republikeinen een goed onthaal beginnen te vinden Ook geeft hij inedtdoeling van een brief van den maire van Mouliiis dio zijn deelneming met de zaak dur werkstakers betuigt en zegt dat hij eeu geldelijke ondersteuning zal zenden Het iluf heeft uitspraak gedaan in de zaak der mijnwerkers beschuldigd van gewelddadigheid jegens deu directeur der mijnen Humblot Twee hunner zijn veroordeeld tot i maanden gevangenisstraf éiin lot 3 maanden twee tot 2 maanden twee tot 1 maand één tot 8 en één tot 14 dogen Do commissie van den Belgischen Senaat kwam gisterenmiddag bijeen Toegelicht werd het plan tot wij iging der samenstelling vau den Senaat aan dit plan ligt de vertegenwoordiging van de verschillende belangen ten grondslag De Senaat zou dienvolgens tien klassen verkiesbaren omvatten en 270 ledeu tellen Sinds eenigen tijd zijn er te Berlijn geruchten in omloop geweest van eene crisis in de regeuriugskringen Naar het beet kan de rijkskanselier zich mot den staatssecretaris Marschall en andere collega s niet goed verstaan eu dat wel mot betrokking tot de verhooging vau uitgaven voor hot leger Dio geruchten zijn echter onhoudbaar Bij gelegenheid van een diplomatiek diner bij don Spaanschen gezant waaraan Caprivi en Marachnil deelnamen hebben de aanwezigen zich ten volle kunnen overtuigen dat er tusschen hen beiden eene alleszins guede verstantihouding bestaat Eu wat do overige ministers betreft zoo is het alleen waar dat de minister van financiën Miquel niet ten volle instemt met zekere finanoieele bepalingen in het legorplnn Daarom heeft Caprivi na het ontwerp aan het Pruisische ministerie ter keunisneming te hebben voorgelegd het zoo geschikt dat het bij den Bondsraad niet wordt ingediend door Pruisen maar als een zoogenaamd presidiaal voorstel onder goedkeuring des Keizers die zich als voorzitter van den Bondsraad door den rgkskansolier doet vertogenwoordigen Dozo methode heeft oeiie polemiek teweeggebracht in eenige bladen die met den minister Miquel somtijds in aanraking komen en wegens dit laatste liet zich die polemiek eeuigszius ï rklamn De Norddeutsche Allgenieine Leituiig heeft gisteren avond ten overvloede aangetoond dat er in die methode volslrokt niets vreemds ligt ilaar zg reeds in talrijke anilere gevallen ia gevolgd Trouwons de zaak heeft slechts eono theoretische beteekenis maar toch ook wel hare piquanto zijde wanneer men let op de wezenlijke gronden van den strijd in de bladen en op hetgeen er achter de ooulisstn voorvalt Evenwel met de hervorming vau het krggswezen Baan wij zware parlementaire kampstrgdeii tegemoet Nnnr me r hoort is do regeering vast besloten de tannemiug van het plan door te zetten al zou zü daartoe een beroep op de kiezers moeten doen Dit laatste is vooreerst onwaarschijnlijk In rerschilleiide hberale kringen zou men echtor met eene ontbinding n den Rijksdag volstrekt niet ontevreden zijn omdat