Goudsche Courant, zaterdag 8 oktober 1892

MWM VOOR DFJ GEMEENTERAAD worden uitgenoodig d tot het bijwonen der welke gehouden zal worden op VRIJDAG den 7 OCTOBER a s des avonds ten 8 ure in de Sociëteit 0n8 Genoegen tot het stellen van eenen Candidaat voor de a s GemeenteraadsVer kiezing P S Volg ens art 14 van het reglement worden ZZee i Kiezers tot deze bijeenkomst toegelaten Namens het Comité D G VAN VREUMINGEN Voorzitter T CREBAS Secretarix Gouda 5 October 1892 LOTEN in de VERLOTI G BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRI KMA Lan e Tiendewe PRIJS i 1 11 1 0TEN voor 10 189S Zaterdag S October NO 4958 GOUDSCHE COURANT JXieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan geBoliieden tot eön aur des namiddags van den dag der uitgave Johanna Antonia ouders L C de Knoop en Q M van Hooft 5 Johannes Cornells ouders J A van Leeuwen en C van der Kuq Johannes Laurens ouders J Bestevaar en J Flux OVERLEDEN 4 Oct F W Soheffer 6 d B P E Herman de Groot Wed M de Oidts 68 j M van Veen Wed B HoutUoff 80 j 10 m GEHUWD 5 Oct H Israel en J Zeltenrijch G C J van Viersen en A G Koolmees G Schenk en J M Peek A Fraooken en A M Krook Reeuwijk GEBOREN Tennis ouders C ran Ekeren en N Edelman APVERTENTIÈN Heden overleed oaees smartelijk lyden mgne lieve Moeder mejuffrouw de V ed M dk GIDTS Hebman de Groot in den onderdom Tan 58 jaar MARIE E DE GIDTS Gouda 5jOctober 1892 Verzoeke van Rouwbeklag verschoond ie blijven Na een smartelijk Igden overleed onze lieve Zuster en Behnwdzuster mej de Wed M Dï GIDTS Herman de Groot in den ouderdom van 58 jaren C F SCHENK Hbahan de Groot Wed A HERMAN de GROOT TAN Eeuwen J TAN ZÜTPHEN Hebkan de Groot Gouda 5 October 1892 De ondergeteekenden betuigen bg deze bunnen harteljjken idauk aan allen die benbg hunne 40jarige Echtvereeniging blijken van belangstelling gaven J BROEKHUIZEN M BROEKHÜIZEN ZwANENBCRO Gouda 6 October 1892 Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bij het overlgden van mgn innig geliefde JEAN FRANQOIS MORAT betuig ik mynen hartelgken dank J B K De ondergeteekende betuigt mede namens züne familie bartelgk dank aan allen en inzonderheid aan H H Burgemeester en Wethouders benevens aan Mej de Wed C RAS voor de hulp enz hem verleend bg en na het schiel k overlgden zgner geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgzame Moeder AfK DE KONING Gouda 6 Oct 4892 II ii j A T T E T 1 E Met 1 NOVEMBE R is de ondereet Opzichter van s Bgkswaterstaat Gt urfa al standplaats aangewezen en met het toezicht belast over Se rgkswerken in en om de stad Beveelt tevens zgn zoon aan tot het maken van ONTWERPEN zoowel voor Burgerl als Waterbouwk Werken Voorl adres boven D No 5 Korte Tiendeweg Gouda J B J LOBFF Voor een klein Bnrgergezin eene Bovenwoning gevraagd Brieven onder No 2218 aap het Bureau dezer Courant Gonda Snelpersdrak van A Bmnkxam k zoon I Openbare Verkooping te GOUDA ten overstabn van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 17 OCTOBER 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis ret Schaakbord aan den Kleiweg van No 1 tot 3 Drie naast elkander goed onderhouden j ERVEN en TUINEN in de Crabethstraat te Gouda Wgk Q No 265 267 en 269 De Buizen bevatten elk beneden 2 Kamers met Waranda en Keuken en boven 4 Kamers en Zolder en zg zgn van Waterleiding en van I véle gemakken voorzien Zg zjjn verhuurd te 1 weten No 265 en 267 tot 1 Mei a s elk voor I 300 per jaar en No 269 tot 1 November a s voor ƒ 350 per jaar No 4 Een goed onderhouden gunstig ge legen WINKELHUIS en LRF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D No 96 verhuurd bg de week voor 4 Jio 5 Een aangenaam gelegen ERF en TUIN aan den Fluweelen Singel te Gouda Wgk R No 588 Verhuurd bg de week voor f 2 25 No 6 Een Hyiö en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 148 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 25 No 7 Een HÜIS en ERF in de Kagpenaarssteeg aan de Zengstraat te Gouda Wgk G No 31 Verhuurd bg de week voor 1 No 8 Een WINKELUÜIS met KOESTAL en ERF in de Vröuwesteeg te Gouda Wgk H No 180 Te aanvaarden 1 December a s En No 9 Een SCflUUR en ERF ongenommerd vooraan in bet Slupperdel in t e Vrouwensteeg te Gouda Terstond te nTaarden De perceelen zgn te bezichti gen te weten No 1 en 2 den 12 13 en 14 October a s des namiddags van 2 tot 4 uren No 3 den 11 en 15 October a B des naniiddags van 3 tot 4 uren en de overigp perceelen de 3 laatstewerkdagen vóór dkn da der veiling van 10 tot 3 uren en op den Terkoopdag van 9 toturen Het ter vel koop Aangekondigde Woonhnii aan den Bleekerssingel te Gouda wordt niet geveild aU zjjnde uit de hand verkocht Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda tot IMut van t Algemeen COMMISSARISSEN zullen zitting hondentot inschr ving der Lezers in bet lokaal der Werkvereeniging op ZATERDAG den 15den OCTOBER e k des middags van half één tothalf twee v Slechts zg die den leeftgd van 15 jaren bereikt hebben en door een lid van het Departement schriftelijk worden aanbevolen worden als lezers toegelaten Ieder lezer is verplicht zich tegen betaling van 5 Ct van een Catalogus te voorzien Namens de Commissarissen J H VAN der VOORT Secretarie Sociëteit ONS CfENOEGEN Aan de Leden wordt f deze kennis gegeven dat d e Sociëteit op a 8 VRIJDAG AVOND 7 OCTOBER van af H uur tf 1 18 Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris Gouda 6 October 1892 Oe uitgave dezer Ooaraut geschietii dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr B per dne maanden ia 1 25 tranco per post 1 70 ilzonderlflke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 October 1892 Gistorenmiildai is op de Katlensingel Mej H die over een plank van oen achuit kwam tu water gemakt en onmuldellqk gered door den slager S Heden naobt te ougereer drie uur ontdekte men brand in een schuur waarin stemkolen waren geborgen op de werf icr Houlzagerg der heeren A de Jong Zonen Een gedeelte der schuur is verbrand Op den 10 October a s hoopt de heer J Hubert Administrateur van het garuiiocns kleeding en cachtloger magazijn te Gouda den dag te herdenken dat bij 50 jaren geleden bij het 5e Uegiment Infanterie als soldaat in dienst trad Op den 6 October 1848 werd hij aangesteld tot sergeant majoor in welke graad bij den 82 Maart 1858 werd overgeplaattt bij het Regiment Grenadiers en Jagers Den 28 Februari 1854 ging hij over bij het O I legirr en werd den 8 November 1859 aangesteld tot adjudant onderofficier dienstdoende officier Achtereenvolgens was hij adjudant onderofficier hospitaalmcester en adjudant kwartiermoester don 5 Juli 1870 benoemd tot hospitaalraeester te Aniboina militair ambtenaar 3e klasse en den i Februari 1873 op zgn verzoek eervol ontslagen eii gepensioneerd De jubilaris woonde in 18S5 en 1856 in de Westerafdeeling en van 1862 tot 1866 de krijgsvtrrichting by in de zuid en oostcr afdeeling van Borneo en is versierd met het eereteeken voor belangrijke krygsverrichlingen terwijl hom bij gouvern imenta besluit van 31 Augustus 1869 hel bijzonder welgevallen van Z M den Koning werd betuigd wegens FEVILLETODi Zijix DDoclüter u 8 Ze kunnen mij best nflsson dat bewijzen ze nu al oor me nooit eens meê te nemen naar de societeitstent m t bosch of naar de opera Och Heer wat een miserabel leven voor ons meisjes Laat me toch lachen mamal als ik er nog eens lust in heb at schiet ons anders voor pleister over Ze heeft waarlijk gelijk dacht mevrouw Ik zou het ook wel anders wenschen Maar t zal wel zoo blijven of misschien nog orner worden Het pensioen zou nog minder bedragen dan het zoogenaamde wachtgeld Misschien ware mevrouw Bruno er toe overgegaan i naar dochter Louise in dien zin te beantwoorden doch haar gedachten werden althans voor een wyle van het treurig onderwerp afgeleid door bet geklingel van de huisschnl die de terugkomst van haar echtgenoot aankondigde Louise behoefde thans niet te vragen of papa nieuws auvoerde uit den Haag Zoodra hij een voet in de huiskamer had en even bonjour had gezegd ver j klaagde hij gewichtig nieuws te hebbeu j Ha dat is een buiienkansjen zei Louise het door hum verrichte in den naoht van 29 op 30 Maart 1868 in het fort Tatas Sedert ll j jaar bekleedt hy zijne tegenwoordige betrekking Bij kou besluii van 4 October is met ingang van 6 October opnieuw benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Woerden C A Zelvelder te Utrecht De St Ct n 238 bevat do statuten van de Nederlandache aannemui maaticliappy te Gouda Doel a het aauuemen en uitvoeren van werken op het gebied van water burgeilijke on vestingbouwkuude en zoo voort zoowel by contracten bij openbare aanbesteding als ondershands aan te nemen 6 het drijven van handel in zaken uit het sub a voortvloeiende Aangegaan voor 20 jaren Kapitaal ƒ 100 000 waarvan bij do oprichting ƒ 2fi 600 geplaatst terwyl het overige vdór 31 Dec 1894 geplaatst moet zyu gestort 40 pet bij de oprichting do rest te storten vóór 31 Dec a s Voor de eerste maal benoemd als loden Van den raad van administratie de boeren J C VMtKoizen te Kozendaal voorzitter J J M Chabot te Kralingen lid der firma Dikema Chabot secretaris en H J Nederhorst te Gouda De raad van administratie roert o a de hoofdleiding van het financieel beheer hierdoor wordt verstaan dat hij bepaalt op welke wijze de tydelijk voor de uitvoering der ondernemingen niet boiioodigde gelden productief in solide fondsen zullen worden belegd Voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer J ti Hoogeudyk Weder deden zich te Kapelle a d IJsel in deze week gevallen van chol r8 voor met doodelijken afioop In het geheel zijn aldaar zeven gevallen voorgekomen alle in e éne buurt en binnen anderhalvo week tyd Ja wel antwooidde hij i maar op t oogenblik nog niet voor u Louise Ik zal er eerst metje mama eens over praten Maak dus maar gauwdat je weg komt 0 papa wilt een gruwel l riep Louise Datis me nu wel het lot van Sysiphus opleggen Gelaat me hongeren en dorsten bij uw overvloed 6a heen uiltjen Marie zou TaHtalus genoemd hebben want die bedoel je geloof ik i Mag ik Qyn oor even aan t sleijtelgat leggen papa Neon ondeugd antwoordde hij haar een tikjan op de wang gevende Maar je lult er hoopik later meer van ondervinden Ondervinden I juichte Louise Dat is tenminste al wat opgevangen Het gewichtig nieuwsbetreft ons zelveu mama geloof me we komen opden Vijverberg Loop uu toch hewi meid riep mevrouw half boos omdat Louise da niededefeliiigen van papa zoolang ophield Dat deze geen betrekking hadderop het pensioen mocht zij a prion r even als Louise had gedaan uit mijnheers öpgeruimden toon wel opmaken Zoodra Louise do kamer had verlaten en daarna nog even do d eur geopend ora met een ondeugend gezicht papa in de oogen te zien wachtte deze nog een oogenblik keek toen eens buiten de kamer en zich onbeluisterd wetende draaide hij ten overvloede den sleutel om iu t slot altrm ial maatregelen ADVERT EN TIEN worden geplaaM van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De Maasbode deelt mede dat de heer B R F van Vlymen kapitein der infanterie op non activiteit zal bevorderd worden tot majoor by dat wapen Dientengevolge moet er in district Veghel eene nieuwe verkiezing plaats hebben Een ander E K afgevaardigde de heer J P Th van Nunen die zitting heeft voor het district Zevenbergen zal naar het Ceiitr verneemt den 4den November mot het stoomschip Jmalia naar Nederl Indie vertrekken Door onze Koninginnen is aan de feestvierende groothertogehjke familie een kostbaar geschenk aangeboden nl een waaier beschilderd door Rochussen Aan de eene zyde pryken afbeeldingen van het Loo en Soestdijk met een voorstelling van een Hollandsehe h irddraverij in t midilen De andere zyde geeft het Paleis in t Noordeinde in Den Haag met het Euiterstandbeeld en het oude nurcht achtige hoekgovoltje van het vroeger kroonprinsulijk paleU aan den Kneuterdyk Noordeinde kant te aanschouwen Al deze paleizen zijn voorgesteld op do wyze waarop ze in d dagen van het verbigf onzer prinses Sophie lu Nederland nog waren De waaier is geheel in schildpad uitgevoerd door d firma Alexandre te Parys In diamanten pryken aan de eene zijde het jaartal 1842 aan den andereil kant t jaartal 1892 en de datum 8 October beuevens de fraai uitgevoerde naamteekeniag van H M koningin Emma Voorts zijn onder en bovenaan smaakvolle gouden ornementen Thans is ingediend het ontwerp str ikkenie om te beginnen met 1899 de grondbelasting op de ongebouwde eigendommen te heffen naar zes percent der belastbare opbrengst fem amler wetsontwerp tot herziening van de wetïeving op do grondbelasting zal weldra volgen Ten gevolge van de voor van voorzorg die mevrouws nieuwsgierigheid te sterker spanden Maar kom er nu toch moe voor den dag Bruno nep zg teu laatste f St st fluisterde bij zijn vinger op de lippen leggende Baadt cons wie er minister wordtaan myo ministerie f Mevrouw haalde ongeduldig de schouders op en zei dat ze reeds te lang had moeten wachten op die gewichtige tijding Nu dan meneer Maar schenk me eersteen glas madera om op ons geluk eens te drinken Of heb je niets meer i i huis Ja nog een half fleschjen zei mevrouw meteen zucht Maar zeg me eerst je nieuws Is het wel zoo n tractatie waard Ongetwijfrid vrouwtjen I Je kunt gerust eens mee doen iu myn pleizier Wie is het dan toch Meneer Peapody Onze oude goede vrind Peapody Dat kan ten minste tot iets beters leiden bekende mevrouw terwy l zij oen karuerkast opendeen do roaderakaraf ongewoon vursrhyusei in die dagen van wijn voorzag en ter tafel bracht Het moet het kan niet ardera Snse beweerde mijnlieer eu toen hg zaïr dat zyu vrouw haar schouders ophaalde vroeg hy of zy dan de historie van vroeger vergeten w4s Neon die zou zo nooit vergeten I Ku waaneer