Goudsche Courant, zaterdag 8 oktober 1892

yjl vraag waar brengt gij dan den nacht door wees zij op het hok waarin turfmolm Het z g bed van een alleen wonend man was zoo overvloedig bevolkt met ongedierte van allerlei soort dat zelfs de bedienden der gemeentereiniging hét niet anders dan met mestgrepen wilden opnemen en naar buiten brengen In sommige kelders op het Nieuwe Land was zooveel drek en vuil verzameld dat men paard en kar noodig had om het te vervoeren De ergerlijkste toestand van alles werd aangetroffen 111 de woning van een ongehuwd man die deruimte onder den schoorsteen waar de kachel ontbrak had bestemd als lieu d amme De faeces waren ter hoogte van 75 cm opgehoopt en bedektenglooienilerwijze hei drievierde gedeelte van het vertrek waarin eeno kast alsmede voor een zelfde doelbleek te hebben gediend c Mag men len Haagschen correspondent van de Jmaterdammer gelooven dan staat er weer een herhaling voor de deur van wat onlangs geschieil is bij de commandantsbenoeming voor het regiment grenadiers en jagers De kolonel van het Se legiment huzaren te a Hage in garnizoen heeft thans ontslag gevraagd Kechtens nu zegt de correspondent van de Arnst zou het commando over dat keurcorps toekomen aan den kolonel E Ypey van t 2de reg huzaren een goed aaugesohreveu oliiciei dio gedurende velejaten in allerlei kleine gand oensplaatsen ijn loven heeft gesleten uu thans in Verilo zijn dienst vervult Doch daarentegen zou nu in de hofkringen bezwaar serezen zgm Daar zou men n l voor deze kolonelsplaais den luitenant kolonel Rengers uit Ainersfoorl vader van een der hofdames van H M do Regentes gesciiikter achten omdat hij betor den wn weet in Den Haag En nu denkt men in de residentie èn speciaal de kringen die over zulke zaken nog al eens ingelicht zijn dat Minister Seyff ardl er geen plan op heeft om zooals vroeger nog eens weer een maand of zes tegen te stribbelen om dan eindelijk toch te moeten toogoven Daarom zoa de Minisier nu wel geneigd zgn een achterdeurtje te zoeken en dan zou naar men het in dezo kringen voorstelt do volgende oplossing van de zaak niet onmogelgk wezen Bg Kon Besl zal de formatie der cavalerie in dier vooge worden gewijzigd dat aan het hoofd van de rijeii hoefsmidsschool te Amersfoort niet meer een majoor of luitenant kolonel maar een kolonel zal worden geplaatst De heer Ypey verhuist dan van Venio naar Amersfoort zijn regiment wordt gegeven aan Jlir Meyer terwijl dan baron Rengers bet derde regiment krijgt Gevolg hiervan zou dan tevens zijn dat evenals ia Duitscbland de commando s onzer cavalerio regimenten aan adellijke officieren zullen zgn toevertrouwd Jhr Gevers kou aan het hoofd van het Ie jhr Meyer van het 2e en baron Rengers van het 3o staan Hoe deze historie zegt de correspondent nu zg lolgt op de berncbto komraaiidautsbenoeming bij h t regiment grenadiers en jagers de lieden in spanning biengt behoef ik u niet te zeggen evenmin hoe men bij voorbaat bij het leger op den Minister gebeten is in de onderstelling dat hij wel weder zijn 4raai zal nemen Want om u de waarheid te zeggen de binnenlandsche krijg bij oorlog interesseert het Hof eo het leger maar weinig minder dan da doeltreffondH afwerking der stolling Amsterdam Nog verdient het aanteekening dat volgens denïetfden correspondent ook hot ontstaan van de nu te vervullen vacature weer on gevolg is van eon conflict tusschen den Minister van Oorlog en de hofkringen Tennyson is overleden Als een twee en tachtigjarig grgsaard is hij der dagen en der eerbewijzen zot Woensdagnacht op Aldworth zijn eenzaam hoog eu heerlijk gelegen landgoed nabij Hnsle mere na eene tweedaagsche ongesteldheid ontslapen Beeds lang was hij lijdende aan jicht bronchitis kortom aan de kwalen des ouderdoms Toch kwam zijn heengaan nog onverhoeds en met weemoed zal de mare er van het Engelaohe volk vervullen dat zoovole jaren tol hem heeft opgezien als tot den rijkst begaafden en be t vorsta inbaren zijner hedendaagsche taalkunstenaars diohteis en idenlistón Re ds gisteren werd de toestand hopeloos geacht D berichton in de nieuwsbladen lieten dit echter meer doorschemeren dan dat zij het beslist konden hJIJIen en dit wel tengevolge van de moeilijkheid die er aan het inwinnen van tijdinureu scheen verbonden te zijn ook door des Igders nadrukkelijk uitgesproken wensch dal er aan zijn bevinden zoo weinig mogelijk ruchtbaarheid zou worilen gegeven De dichter leefde namelijk op Aldworth in eenen staat van afzondering die naar ongenaakbaarheid zweemde Zelfs de bewoners van Haslemere kregen den Poet Laureate slechts uiterst zelden te zien en Mt de heffing zal het bedrag dor Bijksgrondbe laallng van 1011 gemeenten verminderen terwijl dat van 32 S gemeenten zal vermeerderen of nagenoeg gelijk blijven De vermindering van grondbelasting cal veelal aan de lichte ponden ten goede komen Door de heffing terug te brengen tot 6 pet z il de schatkist een verlies lyden van ruim 960 000 Er blijven niettemin eenige gemeenten over waar zoo niet alle dan toch de meeste aanslagen die van 1892 aanzienlijk zullen te boven gaan bijv te Amsterdam Leiden Utrecht Arnhem enz Bg hot groot aantal kleine huiserven in die gemeenten is echter iedere aanslag op zichzelf veelal van een te gering bedrag om een buitengewonen maatregel te wettigen Ten aanrien van verschillende andere gemeenten waar het kohier der grondbelasting eene aanmerkeIgke verhooging zal ondergaan is vooxksteld eene tydelgke reductie in dien zin dat over 1893 zal geheven worden volgens een percentage waardoor 86 percent boven het in 1892 in hoofdsom en rgksopcenten geheven bedrag zal wo den gevorderd Het verschil tusschen dit percentage en B pot van dezelfde opbrengst wordt jaarlijks over de 10 eerstvolgende jaren met ééa tiende verminderd Het bestuur der Maatschappij voor den werkenden tand te Amsterdam heeft eene circulaire in hel licht gegeven betreffende eene op te richten afdeeling suijcursus voor kleermakers Van verschillende zijden was nl in den laatsten tijd aangedrongen op de oprichting van eene vakschool voor kleermakers en het bestuur heeft besloten in die behoeften te vooraen wanneer het blijkt dat ij meer algemeen gevoeld wordt en het in de eerste plaats mag rekenen op den steun der patroons In de circulaire nu vraagt het bestuur toetreding als lid of donateur van eene afdeeling snijcursus voor kleermakers en het laat deze uilnoodiging vergezeld gaan van een ontnerp reglement waaruit blijkt in welken geest de cursus zal ingericht worden In dat ontwerp vinden we o a de volgeode bepalingen Art l Het doel der afdeeling is het bekwamen van klcermakersgezellen in hun vak Art 2 De kosten worden bestreden door o eontributién van leden en donateurs 6 schoolgelden c subsidien erfstellingen giften enz Ait 3 Leden der afdeeling zijn zij die jaarlijks ƒ 5 of meer en donateurs die inééns ƒ 100 of meer aan de afdeeling schenken Art 4 Een afdeolingsbcstuur van vijf leden dat de afdeeling zelfstandig bealuurt in orereanstemmiug met de statuten der Maatschappij wordt ait de leden der afdeeling gekozen Ar 5 Het onderwijs wordt onder toezicht van het ndeelingsbestuur opgedragen aan een of meer bekwame zoo mogelijk gediplomeerde coupeurs Om als leerling toegelaten te worden zal men o a n oeten overleggen lo een bewijs van loffelijk ontslag eenor lagere school of dat voliloend lager onderwas is genoten 2o het bewijs van den patroon dat men ervaren is in het vak wat het naaiwerk betreft of het afleggen van eeno proef ten genoege van het bestuur 3o een bewijs van goed gedrag af te geven door den patroon Een stevige deern van ongeveer 28 jaar netjes gekleed met regenmantel en hoed het haar gekapt a la Fédora stapte dezer dagen het paleis van justitie te Heerenveeu binnen en vroeg aan den dienstdoen Peapody s aanvaarding van de portefeuille waarlijk een zunatigen invloed uitoefende op hnn lot moest dte historie vooral een dreigende waarschuwing zijn en blijven andere kwamen zij misschien van kwaad tot erger Och 1 maar gij verwart de zaken Suse zeimijnheerNHfipzins wrevelig Die herinnering aan t geen gij pedoelt is no juist niet noodig om mijin goed humeur te houden Daarvan heeft Peap dynooit iets geweten denk ik en hij zal er dan ooknooit iets van weten Hij zal de oorzaak van mijnnonactiviteit aan die kwade affaire van zijn neef too chrgven en ik natuurlijk zal hem in dienzin mijn nood klagen en op mijn terugroeping aandringen Dus ge zult op audiëntie gaan zoo spoedigmogelijk j Ik 2 1 wel wijzer wezen zei mijnheer Bruno met een minachtend gebaar Ik weet niet zeker of mijn rok er nog wel fatsoenlijk genoeg uitziet om voor zulk een ofliciet e gelegenheid te kunnen dienen maar al ware dit zoo ik ela een andefen weg in Door de zaak op uw wijze te behandelen zou ik al dadelijk den afstand tusschen hem en mij al te groot maken om op een familiare bejegening te mogen hopen Neen zoodra zijn benoeming officieel is aangekondigd ga ik hem bezoeken aan zijn huis aje oude bekende zooals ik hie ben Later aan t Ministerie hoop ik mij zijn orf rdanigen dienaar te betoenen den rijksveldwaohter om den officier van jastitie te spreken Op diens parket toegelaten deelde zij aan hem mede dat zjj wensohte opgenomen te worden in Veenhuizen I Zij was totaal verlegen Haar broeder en moedor die te Oldoberkoop wonen hadden haar de deur gewezen sinds had zij bij de buren huis gehouden en al by de marechaussee aangeklopt om opgenomen te worden doch deze had haar naar den officier van justitie verwezen Werken Kon en wilde zij wel maar het was niet gelakt een dienst te vinden waarom zij opzending vroeg De O V J wees er haar op dat zij gezand en flink als zg was niet in de kolonie paste omdat zij in de maatschappij wel in haar eigen onderhoud zou kunnen voorzien Om wellicht erger gevolgen te voorkomen gaf doofficier van justitie eindelijk aan een veldwachter lasthaar te vergezellen buiten de poort wipte de jongedochter het allereerste huis in vroeg een aalmoes duidelijk genoeg dat de op den stoep wachtendepolitiedieuaar het hoeren kon en als bedelaree werdzij naar de gevangenis overgebracht D Aan de den Sen September te Padaag ontvangen AljehCt wordt ontleend Een Chineesohe handelaar alhier wenschte naar China terug te gaan en ging 20 dezer naar de posten om gelden in to zamelen Des namiddags vertrok hü zeer tevreden met ee e som van ƒ 34 van La reng den spoordijk volgende naar Kota Sadja Een paar Atjehers wachten hem echter achter den dijk op Deze schavuiten vielen hem aan dooden hem namen da ingezamelde gelden mede en lieten het lijk liggen Toekoe Samsodin zoon van Toekoo Tjoet Lombak is eenige dagen geleden alhier van Batavia gearriveerd Hij moet te Buitenzorg eene klacht hebben ingediend bij den Gouverneur generaal omtrent het willekeurig toeeigeoen van zijne pepertuinen door Toekoe Tjihik radja van Edi Wij gelooven dat hem dia klacht niets zal baten omdat het afnemen dier gronden op last isgescnied van het bestuur als straf voor Toekoe Lambaks hulpverleening van Habib Abdoel Bachman toen deze zich in Edi bevond om van daar naar Penang te gaan ten einde aldaar oorlogsmaterioel op te doen Sedert 23 dezer werden do trams tusschen Larareng en Lambaroe neder beschoten en thans is het vuren in heiigheid toegenomen voornamelijk op 25 dezer toen door den vijasd seolie salvo s op den trein werden gelost met een paar lilasohoten Wij telden zes en twmtig gaten in do verschillende waggons en in een der goederenwagens wee gaten van lilakogels afgeschoten op naar schatting 260 metor Dat niemand in die waggons werd getroffen was beslist een wonder Den volgenden morgen werden de tram en de dekking weder hevig b oholen uit dezelfde richting waardoor de Eurapoesche faselier Ue Graaf een schotwond door den linkerpols ontving en een inlandsch fa elier in den Hnker woet verwond werd Het traject Lamreng Lambarboe langs de ceintuurbaan werd sedeit 26 dezer niet meer door de tram gereden Van Lamreng is de trein langs de west ceintuurbaan teruggekeerd Was het waar zei mevrouw Dan zatenwe spoedig weer in den Haag en ons vervelei d leven was Goddank I ait Maar zoo ver zijn we nogniet III Mijnheer Bruno deed zijn best om zoo spoedig mogelijk zoo ver te komen want niet zoodra had hij de benoeming van Peapody tot minister in de courant gezien of hij maakte zich reisvaardig en vertrok naar R de stad waar de nieuwe minister alsnog woonachtig was Voorat echter had mijnheer Bruno bij een zijner trouw gebleven vrienden in den Haag geïnformeerd of de Minister na bij den koning tontvangen xte zijn en de opdracht der vacante portefeuille in beraatT emen en ten slotte geaccepteerd te hebben de esidentie reeds had verlaten waarop hij van zijo bedoelden vriend die in de gelegenheid was om hocS e personages en gewichtige zaken van nabij te zien een toestemmend antwoord mocht ontvangen Mijnheer Bruno toog nu naar B en an bet woonhuis van Peapody gekomen had hij t genoegen t eelaat van zgne Excellentie te aanschouwen nog vó 5r hij bij dezen was toegelaten want Peapody stond voSr t raam en blikte met opgerichte hoofile naar bhiten Mijnheer Bruno lichtte onder t voorbijgaan zeer nederig don hoed t geen door Peapody met een deftige hoofdbuiging werd beantwoord waaruit mijn Op 2fi dezer was niettegenstaande de tram niet tusschen Lambaroe en Lamreng reed het vuren niet verminderd de vgand beschoot toen de posten De Oostenrijkschu luitenant Von Miklós doeerstaangekomene van de deelnemers aan den afstandirit Weeneu Berlijn heeft den eersten dag 166 kilometer afgelegd den tweeden 200 on den derden het overige vai den 575 kilometer langen weg dus 219 kilometer Hij heeft van zijn vertrok uit Weenen tot zijn aankomst te Berlijn slechts 13 uren gerust Zijn paard een bruin 12 jaren oud verkeerde gelijk reeils bericht word in eep treurij on toestand het was gedeeltelijk verlamd en zyne zyden waren door de sporen geheel opengereten Dat was reed zoo te Hoyorswerdai waar de geestdrift met welke inen Miklós en Czavossy die samen reden ontving zeur bekoeld weril toen men het bloeiiige paard zag Om de pijn van het arme dier wat te stillen liet Miklós het in laatstgenoemde plaats mor phine inspuitingen geven Na een rust lanS jinr reden beide ruiters weer verder Ciavossy wion paard oen schimmel naar omstandigheden in zeer goeden staat was rustte nog te Haruth maar Miklós reed door Zijn paard had te Hoyerswerda het laatste voedsel gehad en het kroeg gedurende den verderen rit niets dan nu en dan een paar teugen uit een flesch oognac De ruiters zqii niet tegelijk vertrokken en Miklós is wel de eerstaangekomene maar daarom nog niet de winner Graaf W Sturhemberg van het 7 regiment huzaren logile den weg af in 71 uren of 3 i uur minder dan Miklós Hij zal dus den eereprijs van Keizer Wilhelm ontvangen en waartchijnlijk ook den eersten prijs van 20 000 Mark tenminste als niet een der Duitsche ruiters blijkt in nog minder tijd den rit volbracht te hebben De eerste Duitsche ruiters die ie Weenen aankwimen waren Prins Frederik Leopold en luitenant Heyl weldra gevolgd door een vijftal anderen Zij werden door een talrijke menigte opgewacht eu een aantal aanzienlijke personen n diplomaten waru gekomen om den Prins te begroeten Wat den tijd betreft is de volgorde der zes eent aangekomen Duitsche ruiters Eilmeester Tepper LaJti i83 uren 23 min Heyl 84 u 27 m Prim Lélpil 86 u 45 m Meyern 8B u 37 m Diet 86jii 38 ra en Jena 87 u 28 ra Bertog Ernst Gunther van Sleeswyk Holstein tb bnbeder der Keizerin moest ter elfder ure wegens een ongeval met zijn paard den ri opgeven en pff spoortrein verder gaan Dat de Duiteehors zooveel langer onderweg Iqn is voor eo groot deel te wijten aan don bergachtigsn weg tusschen Iglau en Weeneu welken weg i paarden der Weeners met frissche krachten aflegdsn terwijl de Uuilschers daar moeten rijden met paanlsc die afgemat zgn door den langen rit Zoo stonden de kansen niet volkomen gelijk Een medewerker van de haarl Courant i t ia Hamburg is vertrokken na zich eerst te Parijs sis voorbehoedmiddel togen de cholera te hebben laten inenten schrijft uit Hamburg o a aan genoemd blad De algemeen toegepaste geneeswijze hier Uestsst in onderhuidscho inspuiting van zoutoplossingei gep iard aan de applicatie inwendig van creoline opium Tien droppel van opium simpl na eiken aajival van vomeeren is volgens dr Wiesinger een heer Bruno ter loops opmaakte dat het brein dei Ministen toch niei zóó onverdeeld aan den veel nmvattenden inhoud van zijn kostbare portefeuil was gewijd of zija oog kon nog nota nemen van de attenties hem iom t publiek bewezen Toen mijnheer Bruno aangescheld had en de ilenr door een küeeht in livrei voor hem geopend gaf hij zijn kaartjec af en verzocht om een persoonlek onderhoud De knecht draaide Mijnheer is thuis zei Braoo eenigszins ongeduldig Ja zijn Excellentie is wel thuis antwoorddedo beiliende terwijl hij het naamkaartjen om en omdraaide en intusschen zijn blik van het hoofd totde voeten des bezoekers en vice versa liet gaan Maar ik weet niet of zijn Excellontio wel te spreken zal zijn voor n meneer Doe dan wat van u verlangd wordt en gahet vragen zei mijnheer Bruno Als dat de Secretaris Generaal niet is d nbegrijp ik er niets van dacht do bediende onderwijl hij zich verwijderde Soliciteeren om eenbaantjen komt hij zeker niet Bewaar me wat eentoon slaan die Haagsche hoeren aan Eeiiigeii tijd later kwam hij boodschappen datmijnheer kon volgen en nadat hij do deur van t salon voor mijnheer IJruno had geopend posteerde hgzich ter zijde en boog voor den begunstigden bezoeker ITordt cervoli cl door iedereen aan te wenden middel dat iedere apotheker op aonvrage ook in Nederland wei zal bereidzijn te leveren aan elk ge in wiiar zich choluriformeversohijuselen voordoen en dat in afwaohting vande komst van den geneesheer eoa doelmatig en pijnstillend medicament wenscht tef bezitten Met kalmteen vertrouwen zien de Hamburgsehe geneesheerende toekomst tegemoet Zij gevoelen het lertrouwenin hun wetenscliap en ilaardoor tevens hun dooreen ramp als de cholera noüdwoiifüg min of moergeknakt prestige weder herleven Hoe treurig do toestand en hue groot de verwarming gedurehde do eerste weken na de uitbarsting der ziekte waren mogen de volgende staaltjes bewijzen voor do waarheid waarvan ik u ten volste insta Een familie Saohsen alhier waarvan liet oudste kind een eitjarig duoatertjf door de cholera werd aangetast on naar h t guilo iieker huis gebracht bugat zich niidat g en der ve waiilen seilen weken iets van do zieke Maihilde had vurniimuii naar het hospitaal Dut geen der n djHStaa iden eeiiig hoop had de elf ange Mutliildt levend te zullen lerugii u kan men zich voorstellen Hut antwoord der A ra kenhamverwaltunf luidde riaii ook Niet te vinden Door dit antwoord di teleurgesteld smeek ten de wanhopigu t cttnilieledeii het bestuur nogmaals alle zalen te willen iloorzoeken De directie voldeed aan dit op hartverschiurenden toon gedaan verzoek de ééne zaal na de andere werd doorzocht maar op do vraag of Mathilde Sdchsoii nog in leven was luidde het aiitwoonl voortdurend Niet te vinden of Niet bekend totdat eindelijk nadat in de ziekenjalen tevergeefs wus beproefd haar spoor te vinden zij gfzoud en wel tu voorschijn kwam uit de keukon waar zij b uig was met het schoonmaken van borden tn raessiMi Het fraaiste was wel dat het meisje verzuKurile zel e oen brief aan luiar ouders te hebben geschreven luaar do ie Scheen zelfs met op de post te zijn b zorgd Dat de verheugde ouders in hun uitgelaten opgetogenheid over liet weerzien van hunne dochter die zij reeds sinris wek it dood waanden vergaten zio h over al do verzuimen waarvan deze geschiedenis een klein staaltje geeft te beklagen zal zeker iedor oudorhart dat nii t versteend is begrijpen In stede van zich to beklajeii pl ianten zij een kennisgeving in het avuiidblail wa irin zij ter algemeene kennis brachten dat hunno dochter hun opnieuw geboren was Poëtischer zou hunne vreugde rnoeielgk ag n uit te drukken want het was een feest der wedergeboorte der opstau lipg uit den doo le voor hen van hun geliefd kind Een tweede niet minder curieus staaltje is dat van een behanüersvrouw die vanwege hel hospitaalbestuur officieel een kennisgeving kreeg van het overlijden van lianr niau De vrjuw en verdere familie was in diepen rouw gedompeld want de man was de eenige steun van een talrgke en onverzorgde familie Met den officieeleii Todtenschein begaf de vrouw zich naar het h grafeuiafonds dat de gevorderde 100 Mark bografenisgeld uitbetaalde Ue man werd begraven de geheole familie begaf zich treurende naar het familiegraf en de vrouw was tot den bedelstaf gebracht en zag reeds het spookbeeld van een achttal om brood roepende jonge spruiten vódr zich verrijzen toen de man als ontslagen uit het Ziekenhuis en tovens als geheel hersteld zich aan het sterfhuis kwam aanmelden Deze staaltjes van grenzenlooze verwarrinj die wanneer men de snelheid waarmede de epidemie haar inval in deze aroote kiopstad heelt gedaan in het oog houdt niet zooz ur te verwohderen zijn als zij op het eerste gezicht wellicht zottdeiriwhijuen zouden nog met velu andere kunnen Wöi den vermeerderd Gelukkig echter dat thans de algemeene toestand in belangrijke mate is verbeterd dat de gemoederen allengs tot rust komen en daardoor de hoofden der gemeente weder die zelfhelieersching herkrijgen die vooral voor allo gezagbekleeders in zoo hooge mate gewensoht i Jammer dat de senaat door het ongemotiveerd wegjagen want een andere benaming verdient dit zelfs niet eervol gegeven ontslag der hierheen gekomen vreemde artsen niet weder veel gemoederen en terecht in opstond heeft gebracht Bij het ondorzoek naar de bewoonbaarheid dor panden in de volksbuurten ie Arnhem is over een zeer groot percentage h t totaal ongeschikt uitgesproken Wat daarbij echtor omtrent den zindelijkheidstoestand aan het licht kwam dit gaat alle beschrijving te boven Om daarvan slechts een vaag beeld te G tQn ontleenen wij liet volgen Ie aan de ons uit betrouwbare bron geworden tallooze staaltjes Bij eene vrouw in rl Wigïerstraat bleek de ruimte onder hare bestede te dienen als verblijfplaats van niet minder dan 2ö konijnen met al hunne nankleve In de woning eener vrjiiw op de Vrijheidsplaats waar de onreinheid wel ton toppunt was gestegen tond mei geen enkel seuk beildegocd Op de voor iqne buren van welken de naaste trouwens eea half uur gaans verwijderd woonde was hij feitelijk ontoegankelijk De laatste bezoeker op Aldworth was dokter Whiting diu op den 14en dor vorige maand den dientor nog in tamelijk goede g zondheid en in opgewekte stemming mocht aantreffen Do eenigen die Tennyson s landelijke eenzaamheid met hem deelden waren zijne hoogbejaarde echtgenoolo en zijn zoon de heer Hallam Tennyson met diens vrouw en kinderen Dezen alleen met zgnen ouden vriend en huisarts dr DAbhs zijn by zijn sterfbed togeuwoorriig geweest Door t Gerechtshof te s Hertogenbosch is uitspraak gedaan op een incident voorgekomen in de zaak van het O M togen den heer Joseph Witloi te Grave beklaagil van in De TalmuJjood van 10 April jl een beleedigond artikel voor de Graafsche Israëlieten en speciaal voor len heer Israel van Leeuwen aldaar geschreven Ie hebben Door den raadsman van beklaagde mr P H Loeff was in eerste instantie opgeworpen de exceptie van niotontvaukolijkheid van het O M op grond dat in het proces verbaal der klacht door den heer Van Leeuwen ingediend niet vermeld stond dat zij was voorgelezen zoodat niet bleek dal het O M krachtens eea deugdelijk ingestelde klacht ageerde dair de wet op straffe van nietigheid eischt dat een mondeling ingediende klacht moet op schrift worden gesteld en voorgelezen De rechtbank verwierp de exceptie en veroordeelde bij volgend vonnis den heer Witlox Thans is b jarrest van het gerechtshof te s Heriogonbosch helvonnis der rechtbank met het incidenteele vonnisvernietigd er het O M niet ontvankelijk verklaarden daar de zich beleedigd wanende partij de heer Van Leeuwen langer dan vier maanden heeft kennisgedragen van het bovengenoemd artikel kan hij ookgeen nieuwe klacht indienen zoodat tenzij hot O M cassatie aanteekene en de Hooge Raad het arrestvan het Hof vernietige deze geruchtmakende zaakhiermede uit is De patrijs is een voor den landbouwer bepaald nuttig diertje Eene word er op een koolveld door een schampschot getroffen de gevulde krop opengereten en onmiddellijk kwamen daaruit in menigte onkruidzaden en koolrupsen te voorschijn Wat deze ileod zullen zij alle doen en een troep of koten van 15 individus iederen dag heel nat insecten en larven verorberen behalve allerlei zaden Daaronder treft men wel eens tarwe of haver san maar het zgn graankorrels die langs den grond lagen want dit wild beschadigt nooit de staande halmen Dr Ritzema Bos zag hen mot graagte de larven der koolzaad aardraps uit de geel geworden stengeis en bladsteleu wegpikken De kuikentjes worden met insecten grootgebracht ook met mierepoppen waar de oude patryzen er vinden Dit is een der trouwens zeer zeldzame punten waarop de belangen der hoeren jagers met die van den boer strooken en zelfs by veel meer uitgebreide vrgheid voor eigenaren of gebruikers van den grond om het zich daarop bevindende wild te bemachtigen zou de patrijs nog aanspraak kunnen maken op officieele bescherming gedurende de winter maanden en den broeitgd Dat I zij wanneer sneeuw het land bedekt wel eens koolblaadjes bloot krabbelen om er zich in die dagen mee te voeden mag buiten rekening blijven en zal haar ook door de landbouwers niet kwalijk worden genomen BQltenlandscb Overzicht Bij den aanvang der zitting van de Pransohe bagrootingscommissie zeide de heer Poincarré algemeen rapporteur dat do ontvangsten in September ruim 6 millioen francs beneden de raming zijn geIjlevun Een der ooraafcen is volgens den rapporteur de slechte gezondheidstoestand maar het is devraag of met andere meer algemeene en blijvendeomstandig heden gewerkt hebben Men mag echternog hopen dat aan het einde van het jaar het bedrag der meerdere uitgaven gedekt zal zijn In elkgeval behoort de commissie zeer sireng te zijn tegenover de aanvullingskredieten en een nauwgezettecontrole te oefenen op do uitgaven en ramingen derontvangsten ten einde hel land voor teleurstellingente vrijwaren Het proces der mijnwerkers van Carmaux wegena de op den I5en Augustus jl voorgevallen ongeregeldheden is voor de rechtbank te Vlbi afgeloopen Wegens geweldpleging had het openbaar ministerie eenigszins op go d gelak tegen tien mgnwerkers eeno vervolging ingesteld Omtrent de taeHracht der gebeurtenissen hoeft het proces geen nieuws aan het licht gebracht doch het vaststellen van de individuoele schuld der beklaagden ia Mkinder mtjói lijkheii gegaan en ile zitting der recTOank die steeds