Goudsche Courant, maandag 10 oktober 1892

180d Oe aitgave dezer Conrant geschiedt dagelgka met aitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzoadeiigke Nommers VIJF CENTEN Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN QEMEENTEBAAD tJedert jaren zjjn wij gewoon onze rrteening te zeggen over de verkiezingen Wjj willen dit ook thnns doen schoon wjj groeten lust hadden ons dikmaal van een oordeel te ont houden Maar ónze opvatting van de taak der dagbladpers brengt jnede dat eene courant welke zich zelf reepeeteert fiiet moet aarzelen jn netelige quaestiën voor haar gevoelen nit te komen indien zij meent dat het algemeen belang er door gebaat kan worden Do zaak is deze In den regel kunnen wij ODs bepalen tot aanbeveling van den candidaat die door de meerderheid van eene kiezersvergadering is gesteld geworden Tot ons leedwezen vinden wjj thans daartoe geen vrjjheid Niet enkel omdat wjj persoonlijk de voorkeur geven aan den candidaat die in de Meeting ten slotte iii de minderheid is gebleven dit zou voor ons geen reden ïjjo ons niet te onderwerpen aan de uitspraak der meerderheid De praotijk der verkiezingen heeft ons te goed geleerd hoe noodig zulks in gewone omstandigheden is Doch wjj meenen in de ZijrL E ocli ter Mijnheer Bruno bo5g niet zoo diop als een minister dit verwachten mag zelfs al is hot niet op de audiëntie on vandaar kwam het misschien flat het eenigszins strakke gelaat van Peapody zich met ontplooide ook niet toen Bruno hom met zijn benoeming feliciteerde en een zeer langen een ongewonen duur aan zijn regeeringsbeleid toewenschte Peapody boog even en bleef hem daarna met een vragenden blik aanstaren Indien de tiieuwe minister zich niet reeds geoefend n d in het aannemertl van gereserveerde houdingen en gelaatsuitdrukkingen gaf hg op dit oogenblik een afdoend bewijs dat hij aan deze eisohen zijner aanstaande bestemming van nature genoegzaam voldeed om alle studie daarin gerust aohterwego te mo gen laten doch indien hg meende altijd den te familinren bezoeker of dringenden solieitant uit het ld te zullen slaan had hij zich bg de eerste proefDoming reeds itermate vergist Mijnheer Bruno toch achtte zich wél gewapend gen den mogelijken aanval eener miniatrieele gewureerdhoid die niet zelden voldoende is om oen loor een talrijlc en opgewonden publiek werden bg gewoond n door menig tumult onderbroken De uitspraak is dat twee beschuldigden tot vier ééa lot drie twee tot twee maacden drie tot één maand ééa tot vijftien en ééa tot acht dageu gevangenis z n veroordeeld De socialistische kamerleden die op dit oogenblik de mijnwerkersbewegiug te Carmaux gaande houden en die voor een paar dagen aan het hoofd eener oproerige menigte voor het huis van den directeur Humbolt veraoheuon zullen wel lorg dragen met het gerecht niet in ougewenschte aanraking te komen Zg de hoeren Baudin Leygue en t ucQuercy hebben met Calvignao onmiddoliijk na de uitspraak der rechtbank eene inzameling op touw gezet van bijdragen tot ondersteuning van do gezinnen der veroordeelden De mqnwerkers storten daarin yverig hunne spaarpenninge Voor het ovengn heeft de gerechtelijke uitspraak tot geen andere betoogingen aanleiding gegeven dan tot eenii geschreeuw in de rechtzaal en in de straten Het conflict te Carmaux is met het straffen der belhamels niet ten einde eu zal als de Kamer b een is der Fransche rogoering ongetwijfeld een vumvai quart iTheure bezorgen Voor een land dal al meer dan een eeuw geleden de vrgheid ran den arbeid tot het leveusbegicsel bij uitnemendheid der moderne samenleving verhiet zijn de tooneelrn te Carmaux nog al kras Benden werkstakers met leden der Kamer aan t hoofd doorkruisen er de streek om te verhinderen dat zij die werken willen dei arbeid hervatten De Tempi ontving bericht dat de werkstakers zelf demonstraties hielden voor de woning van den directeur Humlot en daarin werden aangevoer door Baudin en Duo Quercy De poliiie laat dit terrorisme toe Of het alleen is uit eerbied voor de roode sjerpen der afgevaardigden of op bevel der onmiddi llijke chefs blqkt niet Temps en Debate wedijveren lu verontwaardiging over zulk een toestand van zaken Eorstgeuoetnd I blad vraagt waartoe eeiio regeering diont on waarom men zich de weelde geproost er oen te hebben wanneer hot mogelijk is dal particuliere vereenigingen van werkstakers of andore te hunnen nutte een soort van locale rogeering vormen Het blad voorziet dat als de regeeriug met tusscheiibeide komt de nietstakers zich ookVullon wapenen en dfct dan een burgeroorlog onvermijdelijk wordl Met klem waarschuwt het blad dan ook nu het nog tijd is De Déiali herinnert er aan dat in Frankrijk zelfs geen voreeniging van weldadigheid eenigo onafhankelijkheid raag hebben Maar m datzolfdj gecentraliseerde en door en door geadministreerde land kan een handjevol menschen eene pulitie vormen die door bedreiging en geweld een der voornaamste rechten van den individu het recht op vrijen arbeid tot een doode letter maakt Men meent te droomen zegt het blad als men leest wat te Carmaux geschiedt Het 1 waar ook in andere plaatsen zijn gelijksoortige dingen gebeurd doch nooit is de tyraiinie der leuters over mannen wier belangen zg heeten te verdedigen zoo groot geweest als thans en nooit heeft de overheid iulk ern slag in hot aangezicht gekregen als te Carmaux De te Ruubnix bestaande werkstaking onder de wevers heeft een einde genomen ondanks de pogingen der mijnwerkers Het aantal wevers dat gisteren naar de werkplaitson terogketrde bodroeg 300 Een der mijnwerkers heeft een plakkaat aangeplakt waarin hij de wevers loor lafaards uitmaakt Deze werkstaking heeft bijna vgf maanden geduurd De Bond der Borinago in België te Quaregnon bijeengekomen heeft besloten 30 October te Bergen een congres te houden en vorder op den iweeden Zond iï m November een betooging ten gunste van het algemeen stemrecht Tot op die tijdstippen zijn talrijke meetings uitgeschreven 340 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrijdag 7 October 1892 No 271 5776 7727 en 18304 ƒ 1000 No 8663 9566 15392 15570 1 9 81 en 17667 f 400 Np 6442 7295 8336 9216 12102 12604 19086 en 19900 ƒ 200 No 611 676 2077 6336 9093 12273 12764 152lj 17407 1867 19646 en 19689 f 100 Prijzen van f 70 69 2638 4839 7822 10373 13126 16358 19066 241 SB92 4905 7864 10465 13220 16404 19145 278 2714 5074 7935 10474 13233 16467 19208 358 2727 5086 7961 10538 135e9 1661 19249 372 2730 5433 8144 10595 13629 16772 19246 477 2830 5476 8288 10703 13907 17029 19268 504 3135 5492 8326 10812 13914 17237 19277 6 81 3239 6543 8327 10813 14084 17297 19396 756 3266 5544 8621 10831 14099 17473 19410 866 862 1025 1029 t04 1183 1426 1466 1642 U73 1743 1850 1863 1971 1979 2013 2231 2294 2352 2497 2510 2528 3294 SSÏB S454 3460 3647 3568 3532 3631 3641 3768 3776 3801 3826 3916 3937 3967 4012 4024 4025 4482 4524 4564 6620 6703 6716 5967 6978 6161 6222 6368 6463 6470 6660 B OO 6763 6781 6980 lSit6 19688 19923 20046 20079 20300 20311 20372 20411 iB0473 20620 20343 20660 20582 20665 207 3 20820 20889 20908 20968 209S9 8699 8727 8880 8920 9106 9225 9239 9247 9449 9468 954B 9687 9705 717 9744 10692 1094U 11221 11397 11417 11607 11663 116y4 11801 11834 11878 11936 12223 12539 12815 IÏ618 12853 12894 12923 12941 13006 1SU3 14116 14148 14326 14424 14566 14641 14695 14808 14864 14911 14964 14986 15386 15494 16494 15308 15521 15820 15945 16279 16311 16821 17486 17606 17684 i784l 17778 17827 17860 18076 18106 18228 18314 18342 18375 18406 18513 lt 648 18587 18811 18868 18930 189S8 DINSDAG en VRIJDAG versclie SPECULA AS 40 Cent en 20ETI tumm 50 Cent Th PKTEÜS iVIr bakker GOUWE No 111 6994 10005 7146 10117 7212 10192 726 j 10220 7369 10277 738410319 762810323 Stollirerck g Uart Cacao l Hoogste eiwit hMgate theobromln gtbalte ADVERTENTIÊN fèrz A T T K i T 1 Ë t Met 1 NOVEMBER ia de onderget Opzichter van b Rgkswaterstaat 6 u a ais standplaata aangewezen en met het toezicht belast over de rykswerken in en om de stad VoordeeligI HortOaoao i Sjmrte PoederCacw In hart vorm geperad Spoedige oplbsbaarheid fijne geu delicieOM maak steeds gelijkmatigheid des dianks In blikkea butsei è 25 Caoao bartn = 45 e nt 1 CKM inrt = 1 8 ent = 1 k C u Verkrygbiar by H B Conflaenn Btnketbakken enz Engroa Expeditie JuUuB Mattenklodt Anuterdam Kalverstraat lOb Beveelt tevens zgn zoon aan tot het maken van ONTWERPEN zoowel voor Burgerl als WaterboQwk Werken Voorl adres boven D No 5 Korte Tiendeweg Gouda J B J LOEjPJ Binnen kort wachtende EENE LADING STEENKOLEN waaruit gedurende de lossing wordt geleverd ADVERTENTIEN in alle Binnen eii BuUenlandHche Cow riinten worden dadelijk op ezondendoorhet Advertentie Bnreuu vhi A BUINKMAN en ZOON te ilitifla ieKwakleitGrove KAGIELKOLËN 65cl per H L liodsreM 6Ü i i Contant vrg aan hnis üaDtoor en Pakhuis Vest O Kil De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt g S s fnUmmn jinMaMnmi 0 M h m i tan het PoblLk ftiLBr V Frerlelu B iijn ti T Seanzoni wonbur a a C Witt OopMihi M a a ZdekauePk at Patarsburg a a Soederstftdt k s i a a I ambl Wirachau a a FOrSter Blrmlnghajn Qnderfauiks organen Genees eM HniBnlddeL vt UL iani nUK B Vlrehow B jn s T Gietl IMnelMa fk Beelam Luimig t a a ▼ Nossbanm I Hertz AmMmtam s ▼ Korezynskl Brandt by storingen in de baljaa tracan stoalfanf voortralt TOortEomenda oofaiteldUf ImM braanwdbaM fcortadam tf o 1 D ZwiMwMta Pillen T nd n Apotheker Rlehard Biudt wordea a har ukto TCUa dawviavna faaiM lafneiMa aa ljn t TnUnea bOTen M arp rktad Zontaa BlHemlea Dioppda KeafMli ma BV Ont zlch by den aankoop te beBchennen Vl i5K ï ftï J ïi t i K Ï ii U e lite Swltaenehe ruien van den Apotheker BieharA Brandt Prjt pe dooi met rebruik unwijiiiic to Cenu l e 5 P 5 blerbo en afgedrukte door de iret be bennde baodeliuerk at Alket het witte krats ephet roode veld en de handteekenlnc Rehd Brandt zlch op leder dooije berlode MT Hoorddepot F E van Santen Kolff te Rotterdam M kwKicB tmt Vnn tast vui aam dorsiide ▼ ratoppbur n d daabed B looftti hoonpljn dnlasN ICliaM gcbrak aan Mtuat LOTK in de vMlOTIMG BIJ GELEÜENHE1Ü ÜER ZI JN ÏE BEKOMEN BIJ A RKI i lA Lange Tienaewegr PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 MAN ZOOK Gouda Snelpersdruk van A N 4959 Slaandag 10 October GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÉN worden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TELETTBBS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis U opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oo iczending van advertentito kan geaohieden tot öén uur des namiddags van den dag der uitgave Meeting te hebben opgemerkt dat wif niet in gewone omstandigheden verkeeren Uit de gehouden stemmingen trokken wij dit besluit De heer Herman heeft om welke redenen dan ook niet die mate vau populariteit die wj noodig achten in een candidaat bestemd om alle vrijzinnigen met vuur in het strjjdperk te doen gaan voor hun beginsel En dat er strijd zal ijn is zeker nu de Centrumchih aanstalten maakt een eigen candidaat te stellen en de keuze daarvan alleen laat afhangen van de personen die anderen op den voorgrond plaatsen Ondanks de omstandigheid dat de candidaat der Meeting oud Gouwenaar is en zooals de voorsteller inedede ilde vgftig jaar in goeden doen onder zijne medeburgers heeft verkeerd bleef hij bjj twee stemmingen in de minderheid en onthielden xich steeds een lOtul kiezers die toch blgkeua tlon opkomst in Ons Genoegen behooren tot diegenen welke in de publieke zaak belang stellen Wij oordeelen niet maar constateeren alleen het feit Na komt het ons gewaagd voor met deeen candidaat alleen in het vuur te gann Wij vreezen dat de weinige animo der aanwezigeu in nog grooter mate bij de vrijzinnige kiezers zal gevonden woxden Als 10 percent onzer beste troepen zich stelselmatig onthouden en de overigen zich niet warm maken is de slag bij EERSTE BLAD ming heeft alleen doen zien dat twee candidaten op eene openbare bijeenkomst ongeveer een gelijk getal voorstanders telden Immers 44 eu 54 scheelt niet veel Voor de kiezers is er geen bijzonder motief juist de keuze der Meeting te bekrachtigen daar de quaestie van beginsel niet is ge teld en persoonlijke voorkeur den doorslag zal geven Wij meenen daarom in dit bijzonder geval den kiezers te moeten aanraden Onthoudt U in geen geval ah de candidaat der Meeting niet naar uw smaak is Dan loopt gg gevaar de verkiezing in de hand te werken van politieke tegenstanders Stemt dan liever den heer Vörster Alle man komt zoo ten strijde en bij herstemming is de gelegenheid daar ten slotte uw persoonlgke voorkeur aan uw beginsel ten offer te brengen Uwe outjiouding 7 oa thans zeer gevaailgk zgn Ieder kiezer Tan on7 e richting vrage Kieh zelf af aan wien der beidi op de Meeting genoemde heereii hij het liefst de belangen der stad ziet toevertrouwd de heer Hoogendijk bhjve buiten aanmerking daar de e vast besloten is geen mandaat aan te nemen Wij voor ons geven op dit oogenblik de voorkeur aan den heer Vorster en wel om de volgende reeds op de Meeting ontwikkelde redenen 1 De heer Vorster heeft zich in zijne vorige woonplaats en hier in de Schoolcommissie doen kennen als een man vol ijver en toewijding aan algemeeue belangen mert dan ons van den heer H gebleken is t EVILLETOIM zwakker tegenpartij geheel verslagen het bnzenpad te doen kiezen maar mijnheer Bruno was nu eenmaal gekomen met het vaste voornemen ojn het veld niet te ruimen l Alles of niets had hij gezegd tot zijn vrouw toen hij de reis aannam Ik heb een jarenlange ondervinding dat het spreekwoord een brutaal mensch heeft de halve wereld volkomen juist is en ik zal het als t noodig blijkt in praotijk brengen Maar we hebben toch wel een beetjen schuld had zyn vrouw gefluisterd En schuld maakt zwak Bruno 1 Ocli wat gaf hij toen ten antwoord Ik zalmij gedragen alsof Peapody er niets van weet onblijkt hel tegendeel welnu dan is nqijn slag verloren en de tijd voor mijn pensioen enkel een beetjen verhaast Mijnheer Bruno lie den nieuwen minister een geruimen tjjd zijn uitvorschende blikken op hem vestigen zonder de oogen neder te slaan Toen sprak hij op vasten toon lis het nog noodig mijnh Peapody u doreden van mijn bezoek te verklami ffik meen van ja hoe zal ik anders weten wat gij nu verlangt mijnheer iiYa had gehoopt minder aangename herinne ringen waarin uw naam betrokken is achterwege te kunnen laten mijnheer Peapody vervolgde Bruno bedaard ja ik had zelfs verwacht dat gij d m eerste zoudt geweest zijn om mij te verzekeren dat uw benoeming mij in activiteit terug zou brengen zoodal ik zulks verlangde doch ik zie helaas dat ik mij daarin hebt vergist Gy dwingt mij dus mijnheer Peapody I om u in mijn belang te herinneren dat g j een neef hebt die als ondergeschikt ambtenaar onder mijn beheer yas geplaatst Die neef is dootl en ik kan niet zoggen j dat het mij spijt viel Poapody in Die historie I kan dus als met den persoon vervallen aangemerkt j worden eu bovendien I Pai dan mijnheer Peapody I do herinnering loeft nog sterk bij mij door de gevolgen die ik er I om Igd zeer onrechtvaardig om lijd Mijn schuld imme s was hel mot dat de bedoelde ambtenabr uw neef en naamgenoot mijnheer dio hem opgedragen laat ongetrouw volbracht en m de u hekenile 4iin stellingen de standplaatsen verwisselde ten heliere van dtngene die hem daarvoor de handen had gevuld Later toen het reeds te laat was om die zaak te regelen zooals ze wezeif moest heb ik het irepleegdo delict ontdekt maar ik heb hem gespaard om uwentwil mijnbeei Peapody en aan de kwade atfairé geen ruchtbaarheid gegeven Ik had uw stilzwijgen gekocht mijnheer Bruno 1 Ge schijnt m sommige zaken althans eeneenigsziiis ongdtrouw geheui en to hebben mijnheer Peapody merkte Bruno aan met een Satanisch achjen maar het mijne is beter Laat mg u dus