Goudsche Courant, maandag 10 oktober 1892

Het is een uitstekende gelegenheid voor onze ingezetenen om wat meer bekend te worden mot de w jte waarop gas ooh voor huifkoudel i geinui kan dienen zoodat ook de Goudsche dames niet mogen nalaten de tentoonstelling te gaan tien Do Anti revolutionaira Kieaveruen iging Vreest God eert den Koning alliior beefl voor de gsmeente raadsvcrkieting op 1 1 October tol candidaat gesteld den heer U M Dercksen In eens huishoudelgko vergadering fan de afdee ling Gouda van den Nederl Proteslaiitenbond Douderdagavond oudor praesidium van den heer D G van Vreumingrn gehouden is nadat rekeningen verantwoording over bet afgoloopt n jaar was gedaan en onderschoidene verslagen van Zondagsschool en andere iostellingrn van de afdeeliug waren voorgelezen en goedgekeurd besloten in hot aanstaand seizoen te houden een viertal openbare vergaderingen en zgn benoemd tot aigetaanligden ter algemeene vei gadering de heeren D Ruijter en G A D J Gabry en tot plaatsvervangers de heeren D G van Vreumingeu en T Crrliaa Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoegen du byeenkomsl plaats van kiezen voor den gemeenteraad ter verkiezing van een candidaat voor de verkiezing op Dinsdag e k Het bureau bestond uit do hh D O van Vreumingen Vooreitter i van Veen vice voorzitter T Crebas secretaris N van Krimpen A v Reedt Dortlasd en H Brsat De Voorzitter opent de veigaderiug en constateert met genoegen dat sit de talrijke opkomst groote belacgstelhsg spreekt in de a st raadsverkiezing Zy die met ipr een tijd gekend hebben dat dit andan was zuUeD dit voorzeker waanleeren Het Comité heeft dan ook alle voldoening van z jn optreden Spr brengt daarop in herinnering dat de a st verkiezing bet gevnlg is van het bedanken var den hetr Lotsy Is aan vacatures in den Raad veelal eme verasoedige herinuering verbonden ditmaal is zulks nie het gav Zooals men weet werd de heer Lotay tot gemeente ontt anger benoemd Spr meent dal vaar een raadslid door B en W op de voordndit wordt ge daatst voor een zoo gewichtige betrekking es waar de Jbad datzeltde raadslid benoemt daar op oadahhiil spige wgze gebleken is dat bedoeld lid een verdieaMcIgk man ia De heer Lotay verdient dan ook ten volle ook ie deze vergadering een woord van hulde en dick voor hetgeen hij als raa Ulid deed Hij toonde lüch in den raad een degelijk bekwaam ea kundig man Hebben wij in hem een ervaren raadslid verloren als gemeenteontvanger kan de stad ook voortaan van zyne capaciteiten profiteeren Spr wecscht den heer Lotty toe dat bij nog tal van jaren in het belang der gemeente werkzaam moge zyu De vergadering geeft door luid applaus idijkea van instemming met die woorden Op verzoek van des Voorzitter wordt daarop het Reglement voorgelezen door den Secretaris en daarop de aanwezigen in de gelegenheid gesteld ea didaten voor te stellen mag ik aanvoeren dat elk mensch zijn vijanden heeft vooral wanneer bij ten gevolge van dienstijver en capaciteit vrienden onder zijn superieuren heeft verworven En juist omdat ga op verschillende wgzen over d oorzaak van mgn torugzettiog hsbt hooren gewagen hailt gij mgos inziens de gevolgtrekking moeten maken dat de ware reden in t verborgen lag maar de tijaudschap in vrij spel liet om allerlei booze geruchten te verspreiden Ik acht mij eohter nog te jong mijnheer Peapody om genoegen te kunnen nemen met een wwkeloos en zeer onvoordeulig beslaan nu gij in il elegenheid zijt gekomen het aan mij gepleegde onrecht te hersteüeh en blijft ge velbar en in uw onbillgk vooroemen om mij nonactief te laten of misschien spoedig te pensioneeren wel nu ik zal mij dan ook niet gehouden rekenen tot verdere stilzwggendheid Ik meen nog wel aai t een of ander opposiet blad in betrekking te kunnen komen en wanneer dit zoo wezrn mag zal ik het publiek onder anderen ook laten beoordeelen f oen gepleegd bedrog in offieieele stuiken al is de dader dood niet gerekend kan worden oen blgvende vlek te werpen op Am eertgds zoo booggeachten familienaam Mijnheer Brnoo booj statig en maakte zich gereed het salon te verinten Gemeend of niet lurt gelaat van den nieuwen minister had zich onder Brono s woorden verhelderd en uu antwoordde h j met wn gullen lach n gp b na vriendtchappalijken tQMx 20 De heer V is een met financieel beheer vertrouwd onafhankel k rijksambtenaar en dus de aangewezen persoon om de stad van raad te dienen nn waarschvjnlük de tydsomstandigheden meer dan ooit een zuin en verstandig beheer tot plieht zullen maken En Itut not Uatt 3 Omdat het ons niet wenschelgk voorkomt telkens stadgeuooten die elkander van haver tot gort kennen en geregeld met elkander als vrienden in dezelfde colleges verkeeren in den raad te brengen Van tijd tot tjjd een vjeemde eend in de bijt die de zaken van onpartgdiger standpunt beziet eïi elders in de wereld goed zjjn oogen ge brnikt heeft is nuttig en noodzakelgk Naar aanleiding van het hierboven aangevoerde herhalen wg tot de kiezers onthoudt D niet stemt den heer F Herman Fzn als hg uwe sympathie heeft doch indien gij niet met den candidaat der Meeting vrede hebt stemt dan met ons den heer J W VOESTEE BINNENLAND GOUDA 8 October 1892 Morgen des namiddags ten half 2 are heeft in de Sociëteit Ons Genoegen de opening plaativan de TeniooHfüUmg ran gasloatelU Uit terlkUmf vertcanning e drijfkracht Gisterenavond iraren in den tuin reeds een pur illuminaties aangebracht Boven den ingang vin den tuin prijkte in èchilterende letters het voord Gastentoonstelling ter ijl vóór de deur dor Sociëteit het Goudsche wapan te rien was dat een schoon effect maakte Er heerschte hedenmorgen toeu wij bvleefdelgt werden in de gelegenheid gesteld reeds een kijkje te nemen in du zaal Kunstmin ea onder de veranda tot machine galenj ingericht een drukte van belang tal van werkliedeu waren bezig met het io ordif maken der étalages en bier en daar zag meo reeds werktuigen in beweging Wij zullen met vcoruitloopen op bet verslag dat ivij van deze tentoonstelling tullen geven doch dit kunnen wij nu reeds zeggen dat zg seer interessant belooft te zijn Tegenover het tooaeel it deétalap van de Ned Gaameter fabriek van George Wilaon te s Gravenhage met tal van photognSeo van zinkers op verschillende plaatsen van ons land aangebracht verderop ziet men een kenrige collectie van gaskronon en gaslampen en in een ander gedeelte der zaal badkamer inrichtingen waarvan wij er eeu de Lightning Geyier van de hh van den Berg en Co te Amsterdan in werking zagen die ons op hKt eerste oog zeer practisch voorkwam Doch tooals w zeiden over een en ander later meer Hoewel I het wel eenigszins te vreezen is dat ook deze tentoonstelling men weet dat is een verschijnsel dat zich op alle expositief voordoet op den openingsdag nog nift geheel gereed zal zijn ia er genoeg dat zeer bezienswaard mag genoemd worden zoodat een bezoek in alle gerustheid mag worden aangeradon kerinnerer dat ik eerst heb geweigerd uw aanbod aan te nemen van mijne zijde nochtans belovende geen rapport van uw neef te zullen maken dat gewis door zijn ontslag gren eervol ontslag mijnheer zou zijn gevolgd ge hebt evenwel zoo lang aangehouden zoo sterk aangedrongen dat ik ten laatste uw geld wel diende aan te nemen om uwentwille mijnheer wjint ge waart blijkbaar ongerust dat ik tonder materieele belooning voor mijn stilzwijgendheid mijn woord niet zou h uden Ik heb zelfs gezwegen toen kort na den dood van uw neef het gepleegde misbruik vaii vertrouwen waarschijnlijk door tusschrnkomst van de benadeelde partij ter oore van den minister was gekomen eu ik zelf zoo niet voor den dader dan toch voor medeplichtig aan het delict werd gehouden terwijl mij werd toegevoegd dat ik aan de goedheid des Ministers die mijn steeils betoonden ijver en mgn vaak gebleken verdiensten in aanmerking wilde nemen dank moest wijten dat ik niet uit den dienst zou worden ontslagen ma£r op nonactiviteit gesteld t geen dan later hoogstwaarschijnlijk door mijn definitief pensioen zou worden gevolgd Ik heb wel eens hooren vertellen viel P apody in dat uw nonactiviteit om gansch andereradenen werd verleend Ik heb er zelfs veel enverschillend over hooren spreken en daarom kan iker moeielijk toe komrn u als actief ambtenaar teherstellen Zoo als ge wilt mijnheer Feapody Maur Achtereenvolgens worden als candidaat genoemi de hoeren F Herman Fzn voorgesteld door den heer J Breahaart A n ondersteund door de hh A Thim en D Rugter J W Forster voorgesteld door den hoer Dr F W Raabe ondersteund door de hh Dr H Ussel ds Schepper en Dr W Julius L P hoogendyk Sr voorgesteld door den heer D Rugter ondersteund door de hh C van Veen Azn en 1 Hoogenbouro Nog werd door den heer B H van de Werve de heer T 6 G Valelte als candidaat gonoemd dook daar deze niet verkiesbaar is wordt hij niet op dg candidatenlgst gebracht Daarop wordt het woord gegeven aan den heer Breebaart ter aanbeveling van de candidaluur van den heer Herman De heer Bruebaart zegt met het volste verlrouirea van instemming den heer Herman genoemd te hehbcii Bgna mag bet onnoodig worden geacht hem aan is bevolen t Immers alle inwoners van Gouda keunsn hem Hg is oen geboren Gouwenaar woont ongeveer een halve eeuw in deze gemeente ei heeft bier vele bezittingen lut meent spr te mogen zeggen dat hg met de belangen en de behoeften van Goada ten volle bekend is In de laatste jaren heeft men hem in vorsohillendo besturen zien optreden en ieder die hem daar werkzaam zag zal moeten to 8temmeQ dat hg zich van een gunstige zijde deed kennen hg ontwikkelde groeten gver en moeite noch tijd ontag hg om zich van zijn taak op waardige wijze to kwij ten Zoo waa hg Lid van bet bestuur van de Sociëteit Ons Genoegen on toonde zich in die betrekking zeer verdienstelijk Voorts is hg geheel onafhankelgk hg heeft geen wiukel en is zoor gefortunoerd Bovendien weet hij op flinke wijze het woord te voeren en om al die redeneu gelooft spr dat de heer Herman spr zal niet zeggen een goed figuur maken in don Raad want dat is eeg uitdru cking dio vrij wel afgezaagd is in do g meentelgke volksvertegenwoordiging geheel op zgn plaau zal zgn en een waardig opvolger va den heer Lotay Daarop beveelt Dr Raabe eene candtdatuur Vorster aan Spr heeft het drietal genoemde heeren met veel genoegen hooren n emen inderdaad allen hebben aanspraak op waardeering maar daar er slechts éése vacature is moeten wij uit dat drietal eene ken doen en spr geeft dan de voorkeur aan den hen Vorster Spr kan niet van genoomden heer zeggen dat k geboren Gouweuaar is noch ilat hg puissant rgkii maar toch zgn er alle redenen om hom een geschiU raadslid te achten Hij is onafhankelijk bekleed een eervolle rijks betrekking en ofschoon nog niet 50 jaar hier wonende is hij toch geheel op de hoogte van Goudsche toestanden Spr meent dat sli v de raadsleden de revue laten passeeren de hoer Vorster onder ben een waardige plaats zal kunnen innamen èn om zijne bekwaamheid èn om zijne soliditeit De heer Dr Ussel de Schepper zegt met sympathie de candidatuur van den heer Vorster te hebben hooren voorstellen waarmee spr niet bedoelt de candidatuur van de andore heeren te willen bestrgdoa Spr deelt mede dat de beer Vorster in zijn vorige woonplaats in tal van Commissién zitting had én Mijnheer Bruno bet doet mij genoegen u persoonlgk voor uw goed recht to hebben hooren pleiten Ik vergeef u gaarne den minder aangenamen toon dien gij door mijn houding tegenover u misleid aan t slot van uw reden hebt gemeM te mogen aannemen Ik wil nu niet als minisitr maar meor als oude bekende eens vertrouwelijk met u spreken Ik heb steeds hulde gedaan aan gver en bekwaamheid en daar ik over u wet deze betreft steeds mot den meesten lof heb hooren gewagen wsa ik bij uw komst ten mijnent reed voornemens n uit uw werkeloos loven ann mijn ministerie temg t roepen vandaar dat ik u niet liet afwijzen doch ik waa tevens verplicht de loopende geruchten daarhg in aanmerking te nemen eu vond dus goed n g te houden alsof ik daaraan mijn zegel hechtte ten einda daardoor uw volkomen verantwoording en rechtvaardiging indien zij mogelijk was uit te lokken Ik beh thans volkomen over u tevreden en zou aan mijn plhshten te kort doen waqheer ik een zoo fbvuikbaar persoon niet op nieuw aan den dienst vÉi den Staat verbond Ge zult echter inzien dat het noodig is den gebruikelgken ofBcioelen weg te bewandelen lUoe eerder gij dus vau mgne aanstaande audientiëu gebruik maakt om te sollioiteeren hoe spoediger ik u in activiteit zol kunnen herstellen en ik geef u mijn verzekering dat ge over mijn goeden wil ten uwen opzichte zeer tevreden zult zgn Wordt vervolgd daar nuttig werkzaam was in het belang der gemeente Zijn vertrek werd dan ook zeer betreurd voornnraoIgk omdat hg zgn vrgm tijd gebruikte voor bevordering van het algemeene belang dier gemeente en kare inwoners Ook in deze gemeente deed hij zich reeds kennen als een venlienstelijk man waartoe spr ijst op zijne Werkzaamheid uls Lid der Commissie van Toezicht op hot Lager Onderwijs iu wier handelingen on disoussien hij een werkzaam aandeel nam Dat do heer Vorster niet puisaant rgk en geen gebaren Gouweuaar is is reeds gereleveerd maar hot komt spr voor dat die eischen door do meerderheid dezer Vergadering niet zullen worden gesteld Hoe bekwaam vele geboren Gouwenaars ook mogen zijn er is iets voor te zoggen om ook enkele raadsleden ie benoemen ie hier niet steeds gewooird hebben daar zij wnt betreft een onafhankelijk standpunt en eeu onparlgdigo blik zoker voqr de anderen niet onder doen De lieer Dr W lulius betoogt dat wij in den heer Lotsy een raadslid vorloruu die voornamelijk als goed linantier gewaardoord werd Welnu juist als zoodanig verdioi t ook de boer Vorster aanbevolen te worden Van ege do Hooge Regoeriog belast met een zeer belangrijk behoer verantwoordelijk voor eeu zeer annzionlijk bedrog dat over tonnen loopt on bigkens do promotie dio hij heeft gemaakt bij do Eegeering gewaardeerd verdient hij als finantier nlle aanbeveling En een finantier bobben wij noodig met bet oog op do treurige Hnautieelu omstandigheden die onzo gomeeute wachten Men heeft het denkbeeld van volks oncerten geopperd om ons in dia trcurigo dngcu wat op to wekken Spr verwacht meer van een verstandig handig en zuinig beheer en spr ia er zeker van dat de heer Vorster daartoe zol medowerken De heer D Buijter beveelt daarop eene candidatuur van den heir L P Hoogendijk Sr aan als iemand die veel tijd heeft om zich aan gemeentebelangen te wijdon voorts een helder oordeel en ook kennis van gemaonto iakon eu belangen Vroeger is de heer Hoogendijk hier roeds voorgesteld en oen doverende toejuiching van zijne candidatuur leverde toen het bewijs hoe zeer ineu hem voor raadslid geschikt achtte Miende hij toen te niooten bedanken wellicht bestaan zgn bozwaror van toen thans niet meer maar spr hoopt dat hij zioh thans beschikbaar zal willen stellen I Daarop wordt tot stommiug overgegaan Eekste stemming uitgebracht 111 stommen Daarvan verkregen doHih Vorster 35 F Hermaii Fzn 83 L P Hooarfendgk 33 terwgl 10 stemmen van q lll rds werdell uitgebracht Daar niemand de volstrekte meerderheid verkreeg moet een tweede vrgo stemming plaats hebben Do heer L P HVigendijk Sr verzoekt op hem geen stem uit te brengi i daar hg niet in aanmerking verlangt te komon Tweede wemminb uitgebracht 110 stommen Daarvan vorkregen de hh Herman 18 Vorster 41 Hoogendijk 11 terwijl 10 stemmen van onwaarde werden uitgebracht Daar geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft plaats eene Herttemming Uitgebracht 105 stemmen Daarvan verkregen de hh Herman 54 Vorsier 44 stemmen terwijl 7 stommen van onwaarde zijn uitgebracht Tot candidaat is dus gekozen do heer P HEaMAN FzN De Voorzitter spreekt doarop de hoop uit dat ieder hot zgne zal doen om den candidaat de overwinning bij de atembus te verzekeren en sluit daarop de vergadering ADVERTENTIÊN De ondergeteekenden betuigen bjj dezehunnen hartelgken dank aan allen die hg hetlangdurig ziekbed eu bg het overlgden onzer Dochter Zuster en Behuwdznster deelnemingbetuigden zoowel door persoonlgk bezoek alsanderszins Wed A VAN TONGERLOO DE JoNQ B VAN TONGERLOO P VAN T0N6ERL00 Eehdmanb C VAN TONGERLOO F VAN TONGERLOO rt AOTBRHORST bouda 8 October 1892 ♦ V De Firma A de JONG en ZONEN brengt hiermede haren dank aan allen die in den nacht van Donderdag op Vrgdag II hunne aolp verleenden van Kiezers voor den Gemeenteraad g ehouden den 7 OCTOBER 1892 in de Sociëteit Ons Genoegen Tot Candidaat voor de Verkiezing kiezingop a 8 DINSDAG 11 OCTOBER is gesteld de heer F HERMAI Fs die alzoo met den meesten aandrang wordt aanbevolen Nèmens het Comité D G VAN VREÜMINGEN Foor r eA T CREBAS Secretaris P S Het Stembureau is geopend a s DINSDAG van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur ZüIVEilE FRAf SCHE WIJNEEV verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Goada Eenig Depot van Reynwit s Eoonekamp Elizter De ANTIREVOLUTIONAIRE KIESVEREENIGING Vbeest God ekrt den Koning te dezer stede heeft voor de Gemeenteraads Verkiezing op 11 OCTOBER a s tot Candidaat gesteld den Heer H M DERCKSEN Van dezen Candidaat kó n men op goede gronden verwachten dat hij de tering naar de nering wil zetten en geen belastingbiljetten wenscht te verhoogren als de welvaart mhtêrjiitgaat Het Bestuur der Vereeniging voornoemd Ds B J V D BERG Voorz L V D WOLF A DERCKSEN I A TER HAAR Penn J OHs V D LAAN S ecr BLOOKErCACAÜ t fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt d Hgelijks toe want de prijzen zijn slechts ƒ 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr V kilo bna pr i kilo bus pr a küo bus Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat temaken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus annoodig BLOORER s CüClo t fijnste merk LOTEN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER TTrij © Faaxd e3=L3 3CLarlrt A BBI KM tI Lan e Tiendewep 5 f 1 11 LOTEN voor ƒ 10 PRIJS ZIJN TE BEKOMEN BIJ