Goudsche Courant, maandag 10 oktober 1892

189e m GOUDA m Wijdstraal 41 De uitgsTe dezer Couiant geschiedt dagel ki met Ditzondering van Zon ea Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilioaderlgke Nommers VIJK CENTEN GORII CHEM West Wagenstraat 51 OPENING VAIVl HET Pi 49m Maaniag Ó October GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVfiBTENTlEN worden geplartit van 1 5 regels i 50 Centen iedere ge meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte BoTendien worden alle AdvertenMas ftratit opgenomen in het ADVERTéyfefiBLAD t welk des Maandags verschgnt L e lozenctlag van advertentiöa kaa gesobleden tot 6dn uur des namiddags van den da der uitgave @ i cfc s j EIZOE Speciale Iiixicla tiza g GOEDEREN NAAR MAAT KLEEDING MAGAZIJNEN Schoen en Laarzen Magazijn de Uoode Laars Hoek Lange Tiendeweg Gouda is het Grootst gesorteerd het vertrouwste en soliedste SCHOENEN MAGAZIJN van Gouda en Omstreken SCHOENENMAGAZIJN DE ROODE LAARS heelt eigen Schoenfabrieken te Oisterwijk NoordBraband en kan hierdoor beneden alle concurrentie verkoopen Heden ontvangen de nieuwste soorten voor het Najaar en Winter Seisoen 28 2 50 1 80 1 90 1 Prijsnoteering gedurende de maand October Mans Idem prima kalftleder Heeren Bottines nf prima handwerk f Molière Schoenen ti u met laken iug Dames Schoenen Pantoffels met hakken Idem Pluche stof vilt Idem zander bakken Waterdichte Laarzon van af 4 50 Heeren Pantoffel van af ƒ 1 70 Dames Laarzen met Juohtl er van af 4 2 2 80 3 8 60 8 70 4 90 3 3 75 2 70 3 60 handwerk Dames Ln n prima Mi prima Undirerk met laken met kalfsli der GAAT ZIE1 DE ETALAGE Reparatie en aangemeten wérk worden 70ortdiirend net en spoedig tegen billijke prijzen afgeleveri Gonda Snelpersdruk Tan A Bewhuh t zooN Aanbevelend J f HESSELS i © TWEEDE BLAD BINNENLAND GOUDA 8 October 1892 Het 9 jarige knaapje dat naar de barak werd gebracht als lijdende aan cholera is daarvan genezen maar heeft nu typhus gekregen Tot hoofdagent van politie alhier is benoemd D van Geudereu thans werkzaam b j de politie te Zaandam De zangvereeniging DeLofslem te Waddinxveen heeft onder leiding van den heer Spaanderman haren werkkring weder begonnen Met goede succes waarmedn hare uilvoering het vorige jaar bekroond ia geworden heeft faet bestuur dier vereeniging doen besluiten dezen winter tweo uitvoeringen te doen geven Het groot aantal leden dat nog steeds aangroeit belooft voor de toekomst veel Daar de voordeden ten bnte der diaconie komen mogen wij haar terecht eene nuttige instelling noemen Gistcrrn werd Capelle ann den IJsel door don geneeskundigen inspecteur bezocht Nadat daar de noodige maatregelen ter afzondering en ontsmelting zijn genomen heeft zich de ziekte niet voortgeplant Het totaal aantal choleragevallen daar waargenomen bedraagt thans zus Eene barak voor opneming van choleralgdors is in geree fhoid gebracht er is voor de ontsmetting een ontsmetter uit s Gravenhage werkzaam gesteld Over don aanslag van oen bende roovers op een tweetal banken te Coffoy ville in Kansas geven d Kogelsche bladen uitvoerige mededeelingen Daaruit blijkt dat de roovers 6 in getal des morgens om 10 ure de stad kwamen inrijden en zich onmiddelgk n ar de beide banken begaven In het eene gebouw dwongen zij de aanwezige bedienden hun al het geld dat in de brandkast was af te staan Ondertusschen was alarm gemaakt en twee personen die de roovers uit hot kantoor zagen komen vuurden op hen zoodat een der raisdodigers neerviel De anderen schoten terug en doodden den man die ten hulp was gesneld De andere groep die naast de bank in een kantoor aan het werk was toen zij het schieten hoorde begon ook te vuren on daarbij werd weer een winkelbediende gedood Inmiddels was de burgerij op do been gekomen en ontstond tusschen haar en de roovers een scherp gevecht Drie burgers werden daarby gedood en If on vior roovers op hot slagveld Een gewonde ontkwam maar men hoopt hem wel te achterhalen In hot Noordon van Wallis heeft men voor eenige dagen niet minder last van het water gehad dan IHv Marseille De regenval duurde 24 uren een watefchoos trok over de baai van Colwyn en op het lersche Jtanaal woei een hev ige donderstorra B j Hawarden Werd de koetsier van een postwagen door den bliksem van den bok geworpen maar bleef overigens ongeleerd Het riv iertje Alyn zwol aan tot een machtigen room en dit ging zoo snel door het vele water dat n de bergen stroomde dat de boeren niet in staat Bron al jiun vee in veiligheid te brengen Schapen en varkens zijn dan ook hy menigte door don stroom weggevoerd Een spoorweg ia over een lengte van twee uren gaans vernield De vrouw van een predikant te Liangwm vau een bezoek huiswaarts keerend werd door den wind opgenomen en in de Alwyn geworpen anders een kleine kreek die in het riviertje de Dee uitloopt Zij werd mat den stroom meegevoerd alvorens hulp kon worden verleend en verdronk De rivieren Dee en Severn zijn hoog buiten hun oevers getreden vele akkers en weilanden staan onder water en wat nog van den oogst te velde stond dryft rond of wordt vernield Tengevolge lan den watersnood werd ook h t werk in vele Welsche steengroeven gestaakt Men schrijft aan de Amh Cl uit den Haag De houding door den burgemeester tegenover de meeting der sociaal democraten aangenomen wordt hier liet onderwerp vau alle gesprekken D aaromtrent z jn allen het eens dat de vergadering niet had mogen worden toegelaten nn die eens verboden was Een andere vraag is hé of ll burgemeester niet beter had gedaan die toe te laten of z4o hy daartegen brzwaar had dit uiet op andere gronden had moeten doen Een beroep op de tijdsomstandigheden was blijkbaar een gezocht voorwendsel Overwegingen van hygiénischen aord waren hier volkomen niisplaatst Ëen vergadering in de open lucht levert als zoodanig minder gevaar op dan tairyk bezochte bijeenkomsten in besloten lokalen zooals er dagelijks te Scheveniogen in het Kurhaus of het tentoonstollingsgebouw plaats vinden Een vergelyking met hel bozoek der Koninginnen te Haarlem at eerst uitgesteld en later toch voortgang heeft gehad ga t niet op Het gold hier een eigenmachtige handeling waarvoor de Koningin geen toestemming van een hoogere autoriteit noodig bail Heeft de burgemeester gehandeld volgens art 18 der wet van 1855 of kraohteif de bepaling der Haagsehe politieverordening In het eerste geval vragen we of hij üiJDO bevoegdheid niet i te buiten gegaan daar de handhaving eener Rijkswet niet tot zyne bevoegdheid behoort Is de weigering door hem als hoofd der gemeentepolitie geschied don is zijne houding onverklaarbaar en heeft hij aan het prestige van het gezag een gevoeligen slag toegebracht Des avonds voor de meeting werd door de socialisten een strooibi it verspreid dat zij niettegenstaonde het verbod de vergadering toch zouden laten doorgaan En om welke redenen heeft de burgemeester oogluikend toegelaten wat hg eerst had verboden Het is hoog noodig dat in deze zaak meer licht worde verspreid Naarmate aan de eene zijdodevolksvry heden worden uitgebreid moot aan den anderen kant het gezag worden gehandhaafd wanneer het evenwicht niet zal verbroken worden De bedoelde meeting is gelukkig rustig afgeloopen maar dat men niet gerust was blykt uit de omstandigheid fl§it de troepen in de kazerne geconsigneerd waren Wie had in geval van verzet mooten optreden de rgks of gemeentepolitie Wanneer men overweegt dat ovor de sluiting eenerhorborg te Gulpen waarin sommigen een inbreukhébben willen zien op het grondwettelijk recht vanvergadering in de Kamer twee dagon werd gedebatteerd dan zal men moettn toegeven dat er bij deHaagscTie meeting gewichtiger belangen betrokkenwarelp die een nadere toelichting en bespreking tenvolle wettigen Een op Oostenburg Ie Amsterdam wonend echtpaar had het noodig gevonden de begrafenis vau een t Maarsen aan de cholera overleden familielid te gaan bijwonen Niet alleen stelde men zich zelf aldus a in het gevaar bloot maar het echtpaar nam zelfs de beide kinderen het eene van 22 maanden het andere van 3 jaar mede Het treurig gevolg was dat beide kinderen door de cholora werden aangetast Het jongste kind i gisteren kort na de overbrenging in de barak overleden voor het behoud von het andere kind dat mede daar verpleegd wordt beslaat veel vrees Voor da Rechtbank te Heercnveon werd Donderdag behandeld de zaak tegen den Heer Nawijn en zijne houding tegenover di missie te Beets De tribune voor het publiek was dicht bezet vooral door geestverwanten dos heeren Nawijn die vooral tgdens het pleidooi van don verdediger Mr P J TroeUtr nu en dan niet konden nalaten te applaudisseeren De akte van beschuldiging tegen dun heer Naw ga hoofd der school te Beets luidde dal hg do eer en den goeden naora van de leden der commissie vaUü hulpbetoon te Beets had aangerand door in het Frteaci Polksblad van 10 April jl o m te schrijven onder het opschrift De nood te Beets Er wordt weer gewerkt door de arme stakkers en onderwijl zit een dronken commissielid in de tram en wordt te Beetsterzwaag afgehaald met zijn wagen waarop een ruslbewaarder met hem naar huis rgdt Bij hel getuigenverhoor drong de verdediger aan bij de Ruehtbanlc om vragen te doen aangaande het private redelijke loven van den getuige Toering het lid der commissie te Beets dat door N in zijn schrijven bedoold was De Rechtbank maakte bezwaren dergelgke vragen te doen waartegen do verdediger protesteerde omdat juisl door de antwoorden op die vragen hij zijue conclusie zou kunnen pulten dal de boKlaagde tea zijn schrijven had gehandeld in hel algemeen büang Toon de Rechtbank op eau tweede vraag van den verdediger weigerde dergelijke vragen te doen vond de verdediger aanleiding de Koehlbank van overgroote portijdigheid te beschuldigen waarop de voorzitter Mr C inler Cromors hem verzschl zich in zijne uitdrukkingen te matigmi Bij het verhoor van du getuigen ii décharge hield de Rechtbank niet vast aan de weigering het meerendeel dier getuigen scheen opgeroepen te zgn om ii stof bijeen te brengen voor hel zondenregister van don Heer T dat later door den verdediger gebruikt werd om aan Ie toonon del de Heor T met paste in bedoelde commissie juist tengevolge van zijn gedrag Hel o M wnorgenoinen door Mr Calkoeo oordeelde don bekl schuldig aan smaadschrift eii ontkende dat N had gehandeld in haKIgeraeen belang Had de bekl bezwareu tegen de coAimissie hg hnd op fatsoenlijke wgze deze moeten te berde brengen bg de commissie Op grond van art S l van hot V v S roquireerde hij tc en beklaagde 50 boole suba 20 dagen hechtenis Do verdediger Mr E J Troelatra oordeelde dat in casu vnn geen smaadschrift sprake was daar een bepaald feil zonder aanwgzing van een paald persoon is ten taste gelegd zonder meerdi re insinuatiën Spr wses op de uitspraak in de quaestie Verstejie De Sochemonl door de Aroslerdamsch Rechtbank gedaan terwgl hij uit do chroiiique scandnieuse van den Heer T die in den breede uitgemeten werd