Goudsche Courant, maandag 10 oktober 1892

M kDodat ook hierbij da Tooraitter den pleiter moest Tersoeken iioh te matigen het bewijs meende te putten dat de heer T als commissielid niet deugde de Heer N het publiek belang gediend had door tijn chryTen in het Friesch VolkablaJ Hij concludeerde daarom in volle vertrouwen tot vrijspraak lü zijn dupliek gaf hot O M te keunen dat mr T meer was opgetreden als iemand die den HeerT door het slijk bad gehaald dan om bekl te verdedigen D uitspraak is bepaald op 13 dezer Eon oiideroffioier schrgft naaf aanleiding van het Kieswetontwerp aan het N v d D Het kiesrecht wordt geschorst voor militairea beneden den rang van officier bij de zee on landmacht voor den tijd walke zij zich in werkelijken dienst onder de wapenen büvlnden Wanneer zij die ondnr de wapenen zijn worden buitengesloten zullen wij die tot de staande armee behooreu tot zoolang dat we den lande geen diensten meer kunnen bewijzen verstoken blijven van t recht dat men aan ieder fatsoenlijk menach geeft Afgeleefd althans ongeschikt voor den dienst of gepensioneerd zijnde zullen we eerst in do rechten treden die eoD ieder zelfs onze zonen indien we maar zorgen dat ze niet onze voetstapper drukken nl dat ze geen militair beneden den rang van olficier worden op drieen twinli jarigen leeftyd zullen verkrijgen Maar evenals ieder burger hebben wg militairen als hoofden van huisgezinnen niet t minst belang bij een goede staathuishouding En wanneer men dat wil door algemeen kiesrecht is t dnn te verwonderen dat t bijzonder onze aandacht trok toen we lazen dat met de bedeelden de gevangenen de krankzinnigen ook w j zullen worden uitgesloten Ik ken brave huisvaders flinke soldaten die t tot den hoogste graden van onderofficier hebben get racht die de zilveren medaille voor 25 jarigen trouwen dienst reeds hebben ontvangen en waaronder zgn die bovendien jaarlijks aan belasting betalen een som van meer dan honderd gulden En deze militairen tullen evenals wij worden buitengesloten omdat ze t eervolle militaire kleed dragen omdat t onderofficiereu zijn Boitenlandsch Overzicbt De legorontwerpeQ beloven voor tangen tgd de geheele biuneulandsche politiek van Duitschland te bfheerschen Alleou reeds over de wijze waarop het ontwerp zal wq den ingediend is een voorposteno evecht ontstaan dat do aübeiing begint aan te nemen van een formeelen veldslag De aanvoerders van don strijd houden zich verborgen Dat men echter de rijks4tanselier Caprivi en de minister van financiën Miquel als zoodanig aanwijst maakt den trijd nog belangrijker Tot juister begrip der zaak moeten wij het volgende m herinnering brengen Donderdag 29 September gaf de rijkskauselier aan het Pruisische Staatsministerie kennts van den inhoudt ran het ontwerp De kanselier deed dit echter niet om een bespreking over het ontwerp uit te lokken maar alleen omdat de minisiers als raadslieden des konings dienden t e weten dat de koning den Bondsraad over zulk een ontwerp wilde hoeren en dat het initiatief niet van Pruisen uitging maar dat het ontwerp een presidiaal voorstul was d w z een voorstel gedaan door den keuer als hoofd van het DuiUche staatsbestuur Deze handelwijze van den rijkskanaelier deed een storm van verontwaardiging opgaan Te Carmaux blijft het bij den ouden verwarden tsat van zaken Eergisteren h id er weer een groote vergadering plaats van de werkstakers waarin het Kamerlid Leygne het woord voerde die de arme lieden anspoonle om den strijd vol te houden enverklaarde in de Kamer alles te zullen doen om hun taak de zaak der gerechtigheid en der Republi keinsche gelijkheid te doen zegevieren Zijn collega Baudin luchtte het hart over de veroordeeling van de tien oproermakers door het Hof te Albi uitweidende in den lof van twee dezer helden die op voorstel van een derde Kamerlid tot eore voorzitters werden geproclameerd De werkstaking van Catmaux voorspelde deze laatste volksvertegenwoordiger de het r Dac Quercy zou voor de democratie aldaar een krijgsschoot zijn en woog wel tegen tien jaren propaganda op Er werd besloten zich kalm to houdenen de werkstaking voort te zetten s Nachts loopon nog altijd patrouille werkstakers die de mijnwerkers dié den arbeid hervatten willen terughouden desnoods met geweld De dirocrie van do MijnMiiat chappij ontviug 260 brieveu van arbeiders die hetwerk hervatten wil en De leger ntvVerpen beloven voor langen tijd de geheele binnenlandsche politiek van Duitschland te beheersohen Alleen reeds over de wgze waarop het ontwerp zal worden ingediend is een voorposten geveoht ontstaan dat do afmeting begint aan te nemen van een formeelen veldslag De aanvoerders van den stryd houden zich verborgen Dat men echter de rijkskanaelier Caprivi en de minister van fiuancien Miquel als zoodanig aacwgst maak den strijd nog belangrijker Tot juister begrip der zaak moeten w j het volgende in herinnering brengen Donderdag 29 September gaf de rykskanseller aan het Pruisische Staatsministerie kennis van den inhoud van het ontwerp De kanselier deed dit echter niet om een bespreking over het ontwerp uit te lokken maar alleen omdat de ministers als raadslieden des konings dienden te weten dut do koning den Bondsraad over zulk een ontwerp wilde hooreu en dat het initiatief niet van Pruisen uitging maar dat het ontwerp een gpresidiaal voorstel was d w z een voorstel gedaan door den keizer als hoofd van het DuitscUe staatsbestuur Deze uandeUvijze van don rijkskauselier deed een storm vau verontwaardiging opgaan Er ligt misschien een voorspelling in de woorden waarmede de Tempa eene beschouwing over dit voorbygaan van het Pruisische ministerie besluit Het blad zegt Men moet zich af ragen of graaf Eulenburg en bovenal de heer Mipuel welke laatste geroepen zal worden om de fondsen bijeen te brengen voor een maatregel waarover mei hem niet geraadpleegd heeft de gelegenheid niet zullen aangrijpen zich tegen den rijkskauselier te verzetten en een crisis aan het licht zullen doen komen die zichtbaar of verscholen bestond sedert het terugtrekken van h t schoolwetsoutwerp en hel outslag van graaf Capri i als president van het Pruisische staatsministerie 34 0 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Zaterdag 8 October 1892 No 4122 5 000 eu Premie 30 000 No 4658 Premie ƒ 3 000 No 19360 ƒ 400 Prijzen van ƒ 70 1513 3924 5385 7923 10529 11810 I4i 38 17891 3650 4169 6829 9280 10790 11968 17623 19012 3630 4511 7544 9949 IIMS lö720 CORRESPONDENTIE Hot stnk van E V is niet geschikt om geplaatst te worden Bedaciii Burgerl lce Stand GEBOREN 6 Oct Margarelha ouders F E J Brijbas en J M Hearkens Zegert Cornelia ouders A van den Eng en J M van Kruijsbergen ONDERTROUWD 7 Of G van der Kaa 66 j en C van Stijn 47 j W G Flux 26 j en M Gerharz e Ranshacb 24 j R Oosterling 30 j en C C Ras te Capella a d IJsel 21 j 6 Moordrecht VERLEDEN M van Adrichem 6 m Advêrtentiën Bekendmaking Art 38 W V K Bg acte op den 22 SEPTEMBER 1S92 gepasseerd teti overstaan vau den Notariï Mr I MOLEN AAE gevestigd te Wadditfxveen op het ontwerp waaraan de koninklgke Inwilliging is verleend bg besfait van 19 AUGUSTUS 1892 No 31 is opgericht de Naaijlooze Vennootschap de NEDËRLANDSCUE AAlEHIl MAAmHAPPIJ gevestigd te OrOTJlDjL De acte van oprichting eu gemeld koninkIgk besluit zgn opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant Bgvoegsel van 7 October 1892 Mo 236 enMngeschreven jn het daarvoor bestemd register ter griffie aan het kantongerecht te Goudal 8en 28 SEPTEMBER 1892 De Directeur C J C HOOGENDJ voorloopig adres Bergen op Zoom mimm defot Hibernia en Shamrock STEEI i KOLEN branden schoon weg en geven zeer weinigr walm Primii grove KACHELKOLEN vrü thni per H L 0 70 Stationchef Staatsspoor W P Jauliis MARKT A 08 GOUDA gelieve vooral te letten op het jniste adres De grootste keuze in DASSEN opnieair ontvangen een zeer groote sorteering DAME en BEEREN Glacé Zijde en Wollen H ANDS DOENËi Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTE V ea FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLUIES en REISDEKENS W P JAULÜS Marchand Taiileut COUPE GARANIIE Uitsluitend Entieisclie Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres Binnen kort wachtende EENE LADING STEENROLEN waaruit gedurende de lossing wordt geleverd Ie Kwaliteit GroYe KAGHELKOliEHSct per H L Mindere GROVE i 60 i Contant vr aan huis Kantoor eo Paiiiiuis Vest 0 161 Firma J V KLTEK Magazjju van Corsetten Ondergoedyïonsen en Ontvangen de NIEIJWE WINTERCOLLECTIE Hiermede maak ik m ne geachte Begunstigers attent dat in den loop dezer maand door mg zal worden gelost Een ladings Puike Grove Kachelkoleuj voor den prgs van 65 CENT per Hectoliter Contant vrij aan huis Bestellingen worden van af heden gaarne ingewacht Briefl aarten vergoed L VINGERLIÏÏG Gouda Karnemelksloot 505 ROTTERDAHSGH EVGR0S HA6AZIJN WISBRUN LIFFMANN iflarkt GOUDA Markt berichten de Ontvangst van eene Ruime Heuze IMouveauté s in Zijdenstoffen Garneeringen Pelterijen Parapluies Dames Modeartikelen enz Tot bezoei wordt UEd minzaam uitgenoodigd Hoordmagazijn Uotterdam Elf Détail Affaires bekroond met d In onze affaires worden alle Goederen in het klein tegen Grossiersp r IJ z e n verkocht IK pouDüN bez da xi i e De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt mttmt 10 Jma Mr ProflMWsicfl wtMtlaMMiid OwMstaMnn m êoot bat Fnblisk tp put ra aabavol l seadkaap wnaraMua nkw wcrlMnd ra onaotaadeUJk B pTe fa doori mi Dr T Frerlelis B iijn m V Seanzonl wonburg C Witt OopMhagMi Zdekauer st PMmburg Soederstftdt kmm Lambl WarMhau FOFSter Birmingham Ctonees en H ainladeL tmtt B Vlrehow Bmtm I V Oletl MOnoiMM tn I Reelam uipdg s ▼ Nossbanm c I Hertz AimIwdMii ▼ KopezMSld KrakWi Brandt itumiiburg Onderbuiks organen bjj Storingen ïn de kw l B dat lavar lut van um ii tlKKKl Lé baUan tracra atoalKaiic vaart dvranda varvtoppliur n dt daa llwfKlKuM TOOrtkomende OQ r ttBld hadaa looali fcoafOpU dols u i Ughaid bananwdtaald kartadam ICbatd fabrak mui aatmst l Dl Z ltMn ha PUIbd t den Apotheker Blekard Brandt worden om har laakla Uac daarnaaaw faaiaa Inganainta n lijn t Torkleken boTeo 1 labarp varkoaAa ZenUn Blttwwalar Droppola HmfMla aa f gi Om zich by den aanhoop te beaehemien 8 tee en nnflfemaalcta preparaten Trft e m a Ia da apotheken iteeda naar da allean echte XwltserSChe Pillen van den Apotheker Blehard Brandt Vr7a per dooi mat tabrulk aanwijilng 70 Ceoti en lette nauwkeurig er op dat het blerbowen afg edrukte door da wat besobermde handelsmerk of etlkat het witte krui op het roode veld en de handteekenlng Rclid Brandt rloh op ledar doosje bevmUo JMT Iloorddepot F B van Santen Kolft te Botterdam I Onovertrefbaar van qaaliteit is de Barcelona Brandewfln a 1 60p L 1 30 p Fl I Fransche i 1 40 1 15 Inlandsche a 0 90 0 75 a 0 80 0 65 bij J F Herman Zn Tiendew WOLLÏËrF BOVEiMlOKKEiX EN OIVDERIIOKKEIV Uitgebreide nieuwe sorteering SCHENK é Zn Koopjes Koopjes 2 PEBiSOOMS ECHTE lil lil 11 va af f 2 75 GROOTJE SOBTEEBING OLTOItT GËSTIKTK DEKFJS irma Wed UOSMIN TIENDEWEG D 84 TE HUL R EEN NET BOVENHUIS te zien en te bevragen P 229 WACHTELStEAAT OI TVAI GEl lil B 11 T CREBAS STEENKOLEN Verwacht DINSDAG of WOENSDAG EENE LADING Grove Schoonbrandende waaruit voor de schop zal worden gelost voor 65 et p Xi a contant vry te iiuis Het schip zal liggen aan de Houtmansgracht nabij den Heer WELTER A KAPTIJ1 FLÜ WEELENSINGEL 930 Gouda 8 Oct 892 TER OVERNAME AANGEBODEN een 6IERZAAK met INVENTARIS tevens een goei BILJAET Brieven franco onder letter E aan het Bureau dezer courant e