Goudsche Courant, maandag 10 oktober 1892

1 1892 Dinsdag 11 October N 4960 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken UEÜBILAQIE OOEBE EH wegenn terugheer naar Indiè De Motaris ü GROENENDA L te Oouda is Toornemeus op DINSDAG 11 OCTOBE 1892 des morgens 10 oor aan het hnis in de Crabethstraat Wgk Q no 266 te 6ou in het openbaar om contant geld teveiu koopen Een netten en zeer goed onderhonden INBOEDEL bestaande in Salon Ronde Ovale es 8ebn ft iel Ca nape s en Stoelen Statie en Ondergordijnen Linnenkasten Commodes Bonhear dn Joiw Mahonyhonten en andere Ledikanten met ta behooren Buffet Schryfboreao Pendules Cobdalabers Lusters Spiegels Schilderyen en prenten Dekens en Spregea Oaa cmamenten Lam pen Fournnis Haarden en Kachels met to behooren Porcelein Kristal Glas Aarden Blik en Koperwerk Sn hetgeen Terder ten verkoop m1 worèmaangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van des voormiddags 9 12 uur en des namiddags van 2 4 nur Nadere informatiën geeft voornoemde Notsril GROENEN DAAL te Gouda 0e mzeadlng van advertantlön IiaQ geschieden tot edn uur des namiddags van d dag der uitgave Vraag g normaal ondergoederen het beste voorbe hoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huidaitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhne en onder de baudteefcening Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenboora Cz Wgdstraat te Gouda INB Ue prg het nagemaakte NB De prgzen zijn niet hooger dan van Hout Marmer en BECORATIESCIILBEBEN Bjj den ondergeteekeude is gedurende de wintermaanden voor enkale Leerlingen weder gelegenheid tot het verkrijgen van onderricht in bovengenoemde vakken aanvangende 1 NOVEMBER a s MlUttJke voorivaarden Woerden W GESTEL Gouda Snelperadruk v a A Budikmak Zoon heeff de eer kennis te geven van de ONTVANGST eener groote sorteering Hoeden Fantaisiën Veeren LUTTEIff GITTEir enz BILLIJKE PRIJZEN ÜODDA October 1892 BAHLHAl Co berichten hunne g eachte clientèle èe ewtva g t èei Nouveautés veorbeiWinter saisoen Grool Assortement Ihimes en Kinder wiNTEB mm m najaabsuantels van af de g oedkoopste tot de beste soorten JAPOlSrSTOmpr met bijpassende Gameeriageii AFGEPASTE COSTUMES Wollen en Zijden Rokken Peignoirs Doeken Echarpes net dubbele en enkele knieën en bleien voor DaÉes en Kinderen Groote keu e Pelterijen Gemaakte Jongelieereii Jasjes en Tricot Fakjes De NIEUWSTE STOFFEN voor Heeren Costiimes en Overjassen zoomede nog verschillende andere Nouveautés C08T11ES VOOR DAMË8ËK H1 DËRE worden naar den laatsten smaak vervaardigd STEENKOLEN In lossing eene lading puike grove Kaclielkoleii tot ZATERDAG 15 OCTOBER te bekomen ïk 65 cent P Hectoliter a contant vrj aan hnis J de KOSTER BOGEN WITTE PORT bij SLOTEMAEER Co STEENKOLEN Voortdurend in lossing eene lading Puike Grove TE HUUR In een stil Gezin een GEMEUBILEERDE Zit en Slaapkamer met Kost voor een Dame het liefst Onderwgzeres of Apothekeres Brieven franco onder No 2219 aau hel Bnrean van dit Blad EUSSEACHSIEOLEN gedurende de lossing tot 6S cents per mud kontant zonder korting vrij te hnis bezorgd Aanbevelend A LAMBERT TURFSINGEL P 80 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 traneo per post 1 70 ilzoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 October 1898 Önarne voldoen wy aan het tot dub f oricbte verlaok om de attentie der Ooudsche Kunstvrienden te vestigen op de vooratellini der Nederlandsohe Opera aau welke kunst inatelling H M de KoniaginBegeiites dezer dogen zoo n ondubbelzinnig blijk ran tyrapatlue gaf door h t rerleuneu eener subsidie te tdrayenhage op Dondi rdag 18 October a st De hoofdrollen zullen wordun vervuld door de damea Dirckx van do Weghe Ophemert Schwenke en do teeren D Pauwels J Orelio en H Engelen De Gemeonle begrooting voor het jaar 1898 is door don Knad der Gemeente Zevenhuizen vftetgesleld io ontvang on uitgaaf op 14988 61 voor onder j i geraamd ƒ 6064 en voor armwezen 8700 Uit Bsnadorp aehrijft men san de Sbmiaaré dd 7 October Gisterenavond waren te Bansdorp 18 personen uit die gemeente in tegenwoordigheid van het schoolbestuur en hoofdonderwijzer v u Buiksloot en onder t hooran van een opwekkend woord van den heer Ij van Wijngaarden te Monnikendam bijeen en is aldaar eeu vereeniging voor Oeref Schoolonderwijs opgericht en het reglement vastgesteld waarover de goedkeuring der Koningin zal worden gevraagd De jaarl contributién bedragen nu samen ƒ 38 Bovendien sprak een dor leden goed voor de storting van 100 De voorloopige penningmeester P Pauw te Buiksloot ontving reeds samen ƒ 34 Toen do penningmeester s avonds te huis kwam vond hij een brief geheel anoiiiom met postmerk Oouda inhoudende ƒ 60 Deze brief bestemd voor FEVILLETOIM Ziön Oocli tex UI 6 Mijnheer Brnno bedankte mijnheer den Minister nu reeds voorloj pig voor zijn goedgunstige voornemens en beval zich voortdurend aan in de hooge bescherming van zgne Excellentie IV Kr waren niet vele dagen na mijnheer Bruno s bezoek ten huizo vau Peapody vorlooper en deze ministor had nog slechts een paar audiënties gegeven toen de eerste reeds reden vond om over bet nieuwo hestitur alleszins tevreden to zijn Niet alleen was i in zijn activiteit herstfld maar ten einde hem 1 toog der wereld te beloonen voor zijn vroeger 060 lande bewezen administratieve diensten en tevens M daarop gevolgde immers onbillijke verwijdering z jn Bureau ruimschoots te vergoeden werd bij t ambtenaar van liocgeren rang benoemd aan bet lie ministerie waarbij hij vóór zijn nonactivitoit een gszins lagere functie vervulde Op dit Wgelijk bo icht heerschtc een opgewonden blijdschap OBder Ie leden der familie Bruno uitgezonderd bij n die het nieuws blijkbaar met weinig ingeno de school te Kansdorp is als een gave des Heeren vooral in dezen tijd een weldaad om de arbeidende broeders ia hun geloof te versterken om op den ingeslagen weg voort te trokken Tegen de eerstvolgende volle maan zal te Bansdorp een Unie rede worde gehouden Uit Kapelle a d IJsel meldt men dal reeds bij het eerste geval van cholera aldaar do gezonde kinderen uit het gezin zijn afgezonderd in de barak ia welker bezit de gemeente toen reeds was Vóórdat de ziekte zich daar veroonde sis daarna zgn van gemeentewege al die maatregelen genomen die genomen konden en moesten worden Prof Van Overboek de Mejrer schrijft in üet Nieuuji naar aanleiding van de slechte uitkomsten die te Hamburg zijn verkregen met de buhandeting van oholeralijders met orooline en van bet voorkomen van carbol in deze stof Ik acht mij zedelgk verplicht mgne aanbeveling van het inwendig gebruik ïsu eoline terug te nemen totdat over de olinittiA riiarneniingen meer licht is verspreid en totdat dl3 pvlerlaaddche apothekers zelvea een prneparaal pilfeu aanbieden dat stellig vrij van carbolzuur ¥ n de organische bases is niet te veel natriumhydroxyde bevat en tjch met water eene goede emulsie levert Het uitwendig gebruik van bet creoline der Ned Maatschappij voor Chemische Industrie te Amsterdam als middel ter ontsmotting van excrementen goederen meubelen banden enz blijf ik daarentegen dringend aanbevelen Reeds lang hoeft men gezocht naar een toestel waarmee men iemand zou kunnen fotografeerfn zonder dat hij er iets van merkte maar tot nog toe is men daarin niet kunnen slagen Nu is echter do heer Bloch te Parijs er in ge menheid vernam t geen haar een reprimande van het hoofd des gezins dn een minachtend schouderophalen van de meesten der overigen te verduren gaf Mama alleen zag haar bij die gelegenheid met oplettendheid aan en alsof aj gevoelde wat in Maries gemoed op dat oogenblik omging onthield zg er zich van de schier algemoene veront vaardiging door haar moederlijke vormaningon te verzwaren en als het ware te bekrachtigen Op den avond van dien zelfden dag toen het zoo rustig was geworden in huis na de drukten van t velerlei bezoek dat long had geduurd en waarbij menige felicitatie onder t proeven van Sherry en Madera op den middag en het drinken van wgn in den avond mot goed gestyleerde maar soms slecht gemeende woorden werd uitgesproken in dat stille uur vroeg mijnheer Bruno eensklaps aan zgn vrouw met wie hij alleen was Kunt gij u Mario s vreugdoloosheid ik zouhaast zeggen droefgeestigheid op dezen blijden dagverklaren Suze i o Ik geloof hetjiveL ik meen haar begrepon doorzien te hebben gi za ton antwoord Zg is een goed kind yff Daarvan heeft ze aan heden al een zonderling bewijs gegeven Ik houd meer van hen die blijdschap toonen bij ons geluk Maar wat hebt ge dan wel begrepen in haarP HaAJ gedrag in de laatste raaandeu on vooralop dezen dag toen zij uw benoeming vernam heeft ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle AdvertentiSu grntii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt slaagd een camera uit te vinden niet dikker dan vijf millimeter die in een gewone das verborgen kan worden Het objectief bevindt zich in een dasspeld zoodat niemand er iets van kan merken Het objectief is zeer zuiver afgewerkt wordt vervaardigd in het observatorium van Pai s v n het toestel beviuden zich zes bergplaa n voor da gevoelige plaatjes Een gutta peroha slang loopt onder het vest door en eindigt in een bal die in den zak kon worden verborgen Om een opname te doen heeft men slechts oven op een afstand van 50 cM tot 1 M 50 cM van hut te reproduceoreu voorwerp op den bal te drukken zoo eenvoudig mogelijk dus Door nu even aan een knoop schijnbaar de bovenste van het vest te draaien plaatst men weer eeu nieuwe gevodligo plaat achter het objectief zoodat do toestel weer voor een volgende opname gereed is Opgang zal deze uitvinding zeer zeker maken zij is dan ook alleraardigst en fin de siècle Uit de Wekker Orgaan der Chr Gw Kerk Nederland nemen wij op verzoek het Tol jendp over Zonderling is de wijze waarop men in de Vereenigde Gereformeerde kerkeu hat wil doeu voorkomen alsof met en door de Vereeniging iu Amsterdam gesloten alles bleef gelijk bet was De Roeper beweert dat zelfs de kwestie omtrent de kerkelijke goedereu te Waddingsyeen met do Vereeniging niets te maken heeft Do heer de Groot zoo lezen we in Nr 39 van dit blad was reeds afgezet door Classis Leiden voor de Vereeniging en de Christelijke Gereformeerde Gemeente was al van hare goederen beroofd vóór dat de Synode lu Juai tot de vereeniging kwam Zonder het woord op te nemen voor Ds de Groot dio hierin otize hulp niet noodig heeft en zonder vooralsnog over do handelingen der Classis Leiden ui dozen ons oordeel uit te sproken veroorlove ous de Roeper mot alle bescheidenheid te bij mij de vaste overtuiging gevestigd dat zg zoo iiiet met de feiten zelven dau toch met den aard der zaken bekend is geworden die ons uw uonactiviteit hebben berokkend waarschijnlgk is zij daartoe gekomen door liaar eigen doorzicht want het is haar stellig mot ontgaan dat we somwijlen en vooral in den tijd toen wij het gold verkregen voor Theodoors remplaceeriug in een staat van spanning verkeerden die veel kon doen vermoeden vooral toen kort da irop uw noiiactiviteit voigtle en nu Ei zoo je knul wel gelgk hebben gaf haar echtgenoot met een nadenkend gelaat ten antwoord en ofschoon ik zoo met gaarne ne dat zg aitgd met liadr ueusjeu iu de booken zit omdat men daaruit zou kuunun opm iken dat ik plan had daar eens haar examen voor gouveruaiite of scliooljulfer te laten doen had ik toch liever d it zij niet buiten haar boekjon ging om zich niet inijii zdk n te bemoeien Louis doet wat dat betreft veel beter Diu leeft voor haar pleu ior en laat violen zorgen wat ik in een meisjen zeer prgselijk vmil natuurlgk zuo lang ze niet getrouwd is dan komt de zorg i