Goudsche Courant, dinsdag 11 oktober 1892

iiinwf t ï opening van de t Tentooustelling plaats Daartoe hadden zich op nitnoodiging van het Comité in de zaal Kunstmin fler Sociëteit Ons Genoegen vele autoriteiten vereenigd als Burg en Woth van Gouda de leden van den Gemeenteraad de Secretaris en Ontvanger der gemeente de Kantonrechter en de Griffier hb Officieren der dd Sohutterg de Kommandant van hut garnizoen met zgn adjudant de Kapt Kommandant der Veerbaarheids Vereeniging Burgerplicht enz enz enz Het Comité voor de Tentoonstellibg lie t at uitde volgende heeren Et re leden tV Mr A A van flergen IJzendoorn Burgemeester Voorzitter i dejCommissie Van Beheer der Sted jra8f8briek j Lid val ilo Provinciale Staten van ZuidfHoUand J pr H IJssel Éi Schepper pirecieur vah de Stearine Kaar4Ufab n k Gouda Lid van de Gemeeutinjad en van deDbommissie van Beheer di Sted Gaéfabriek C C iH Prince Frabrifcfint Liivan dun i Gemeenterawi wn van de Commiisie vaiSted Gasfabfiek i J daar er tot heden voortdunend oneenigheden tusschen kolonisten en de administratio plaate vonden welke tot openigken tegenstand leidden ja zelfs noodzakelgk maakten om met de wapenen tusschenbeide te komen Voortaan zullen nu de joodsche koloniën een volkomen eigen bestuur verkrijgen zoodat zich dan de administrateurs der Landverhuizers Vereeniging zich volstrekt niet meer behoeven te mengen in de binnenlandsche aangelegenheden der kolomen Do godelegeorden die door elke landverhuizersgroep vooruit gezonden worden om de streken waar men zich vestigen zal in oogensohouw te nemen moeten als leden van het gemeentelijk bestuur worden benoemd tevens wordt een gemeenteraad aangesteld wien de zorg voor de economische eu hygiënische aangelegenheden voor school en politie in de kolonie wordt opgedragen Vijf of tien koloniën vormen een gemeente of een district aan het hoofd waarvan een inspecteur staat vau wien te verlangen is dat hg inzake landbouwaaogelegenheden wetenschappelgk gevormd is en wiins voornaamste taak is over het hem toevertrouwde district oen goed en zuinig beheer te vooren torwgl tevens in hem de hoogste rechterIgke instantie i vertogenwoordii d Wat ti u slotte hel opperbestuur der koloniën betreft zoo zal dit uitsluitend uit Russische joden bestaan wion de verschillende departementen van financiën justitie onderwgs en kerk polilie zgn toevertrouwd De eigenlijke leiding de controle en het oppertoezioht blijft bg een zoogenaamd centraal bestuur heer Set Voort uit de heeren t C GJvan d Postl Pabrika it Lid rai dl OBmeentfrayd Voorziltew j F Th j Lat li fi Secretaris i J rrins Directt Otüilfabriek Pennin eeater L Bii alnte pouwmee tei Hi Enne van 4nieur Direotoitr de Gofldsclie ia Vaflirqtter de heer U G van tbij de volgende toespraak looggohcht ichinefabrieli Floét hiejd KEMMlSGEriXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeone kennis dat de Gemeenteraad in zgue Vergadering van den 4n dezer maand heeft benoemd tot Loden der Commissie bolast met het herzien der Plaatselijke Verordeningen togen wier overtreding straf is bedreigd en waarvan de Burgemeester Voorzitter is de Heeren W J PORTUIJN DROOGLEEVER Db f H G van ITERSON C C H PRINCE en H G HOEFHAMER Gouda den 8n October 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Scretaris BROUWER iiuuKKuavuvq udrgemeester Was ü er aiJBi zekeri awoiw uw vj wn ji w vaji bij de OMniiJg dezer tentoonstelling tegpntvoo rdig j oorkeurli ddffli OTvenj boven zoo hoogst KM te Itiunen ztjta tiooveel te meer waardeeren wg he t otraleumiil p9te eil Viorts Uu zü t publiek i nu UËd Ar tb in ons midden te zi en Iq feestelijke stei miap begroet ik U dan ook als EereVoorzit ter ook de heeren Eere leden van het Comité dezer tentoonstelling in deio zoozeer van vredelievender en van werkzamen geest getuigende lokalen en U allen dames en bueren die door uwe tegenwoordigheid zoozeer blijken geeft uwer belangstelling U allen roep ik oen hartelijk welkom toel Een woord van dank in de eerste plaats aan U EereVoorzitter ea Eere leden die ten allen tijde op de meest oudubbelzicnige wgzen blgk geeft de belangen onzer gemeentelgke gasfabriek voor ta staan en nu opnieuw daarvan bewijs leverden met uwe hooge goedkeuring te hebben geschonken tot het houden dezer tentoonstelling die wg kunnen het gerustelijk zeggen m waan mijzelven daar zeker van bevorderlijk zal n aan den bloei van onze gasfabriek ten goede n ten nutte zal komen aan de gemeente en onze mede ingezetenen Ook heeren leded der Jury die zich direct bereid toonden die moeltevolle taak op zich ta nemen zijn wij ten zeerste verpUeht en waar wij de namen hooren van een Pran ais een Salomons een Prins daar zijn de houden of de dragers van die namen ons meer dan voldoende waarborg voor een nauwgezet onderzoek van wat zij ter beoordeeling te zien krggen Aan allen betuigt het Comité zijn dank die in meerderen of minderen mate ar toe hebben bijgedragen of aan hebben medegewerkt tot het welslagea dezer tentoonstelling En is zij goed geslaagd dan is dat te danken aan da industrieelen waaronder zeer velen van groeten ADVERTENTIÊN Door Gods goedheid bevallen ran een Zoon M C TÜIJTHOF FSAIKIN Gouda 8 October Heden overleed onze beminde Broeder Behuwdbroeder Oom en Behawdoomde WelEd Gestr Heer Mr B H F BANTZINGEB voorzien van de B B Sacramenten indo liuderdom van b na 73 jaren üit aller naam de Wed W STOL WIJK Bamtzimosr Gouda 8 October 1892 en op t punt gestaan daarvoor de consequente gevolgen levenslang te moeten dragen Nu door onvoorziene omstandighedeu het dreigend gevaar was afgewend moest het beter gaan Mevrouw Bruno kon in de eerste uren niet in slaap geraken Haar echtgenoot droomde wellioht reeds een gemimen tijd van zijn gelukkige toekomst toen zij nog waakte en haar brein zich bezig hield met minder aangename herinneringen uit het verleden Door den geest des tijds aangegrepen hadden zij vele anderen nagevolgd en zich in de hofstad allengs op grooter voet gevestigd dan het tractement van den toenmaligen ambtenaar gedoogde t valt immers ook zoo hard zich uil gebrek aan materieele middelen van velerlei levensgenot verstoken te zien zich midden in de élégante en levenslustige wereld eener vorstelijke stad in de sombere lijkwade der geldelijke bekrompenheid te wikkelen en levend te begraven t Valt immers ook niet minder hard wanneer men zelf begaafd en ontwikkeld genoeg om het leven ie kunnen waarderren in velerlei bijzonderheden dia voor minder beschaafden niet bestaan nogthans buiten staat is om zijn kinderen te doen opvoeden en onderwijzen overeenkomstig de eischen des tijds t geen hun niet enkel een positie moet veriohaSen op de maatichappelgko ladder hoog genoeg om hun bestaan in de wereld in t oog tt doen springen en hun naam bekend te doen worden onder do duizenden der menschen maar dat tevens noodig is om hnn te loeren leven in anderen zin om hun het me Heden overleed onze geliefde Ecbigenoot en Vader de Heer MAE1ND8 BKNDRIKUS MIOBAËL üit aller naam A M MICHAËL SlLVÏSTM Gouda 8 Oct 1892 Aan allen die ons bew zen van deelneming gaven bg den dood van onzen geliefden Echtgenoot en Vader betuigen wg onzen hartelgken dank W D REMT Jkamnisb H H REMY E A REMY rngen of dit blad durft staande houden dat de I tfietting ïan Ds de Groot met de Vereeniging in geenerlei verstond stond Of om de vraag nog meer juist te stellen stond deie afzetting niet in verband met de doluantie geschiodws Neemt de Boepor de venlediging van de aftotting van Ds d G voor zijne rekening Zeer zal de Roeper met een duidelgk omschreven antwoord op deze vragen ons verplichten Dat andere gemeenten rustig in het ibezit hunner goederen zyfi gebleven is voer ons geheel bezijden de waarheid Anderen die nooit tol de kerk toetraden hebben raeezcggensohap over die goederen gekregen Maar zal men zeggen met de Vereeniging werden de twee gezinnen die in twee hjiizen woonden één en nu was hot immers rechk en bUlyk dat beiden gelijk op deelden en alle gdoderen derhalve gemeenschappelijk bezit werden verklaard Deze redeneering zou eerst dan opgaan als de gemeenten zelve waren gehoord Niet de kerkeraden maar de gemeenten waren eigenares vau hare goederen Nu de kerkeraden op raad van zeer politieke adviseuré eigenmachtig geheel buiten de gemeenten om over hst eigendom der gemeenten beschikten blijven i e beweren dat op dit puut een onherstelbare door het nageslacht te veroordeelen daad is geschied waar de gevolgen niet van zjUen achterblijven Stond dit punt op zich zelf dan was bet nog goed te praten maar dan was het toch nog geheel anders als het nu is Maar juist dit punt verbindt aan alle andere Ook aan de leer Wie zich nu niet aan de nieuwe leer onderwerpt kan protesteereu maar weet vooruit dat het einde daarvan woifdt uitzetting uit ijo feetkgeroeenschap en uitstooten uit uw kerkelijk goed Waren de gemeenten gehoofd dan zoa heti niet ontbroken hebbon aan stemmen die tegen veroeni iug zich hadden verklaard niet allereerst uit oorzaafe van kerkelijke goodereu maar omdat er zooveel be yraar was gemeenschap aan te gaan met eene kerK die een ander leer verkondigt gemeenschap wArby men zgn kerkelijke goederen prys geeft ledelijt gemeente blijft nu rustig in het bezit van hsar kerkelijk goed zoolang ui men zich maar blindelings aan de besluiten van Amsterdam onderwerpt en feitelijk de hiërarchie huldigt zooala deze te Amsterdam heeft gezegevierd Nog zijn er vele gemeenten waar nog niets is afgekondigd en die tenzij men het uit de bladen te weten kwame nog zoowat van niets weten Het proces te Waddiogsveen zal straks de zaken ophelderen Reeds nu hooren we verluiden dat de eisch van den rechter o m hierop neerkomt dat de gemeente te Waddingsveen al haar eigendommen zal moeten afstaan en dat zelfs al de collecten na de afzetting tan Ds de Groot geind terugbetaald moeten worden ten behoeve van eenige leden die als fractie Kuyper c s met de Vereeniging zijn m degegsau Die laatsten heeten nu natuurlijk de gemeente en de anderen die eigenlijk de gemeenten znn en als zoodanig a natura volle recht tor beschikking over hnn eigendom beatten zgn niet de gemeente eenvoudig omdat ze door de Vereenigde Kerken niet worden erkend Arme schenr maker s I DÏYmOÖNSTELLINGT van gastoestellen voor verlichting verwarming en drijfkracht Gisterenmiddag ten half i ure had de plechtige liever als soeur da charité bij mg hebben doch in eewono tijden verkies k Louise ver boven haar Marie krggt me te veel van een avante en ik heb van jongs af een hekel gehad aanal wat naar blauwkouserij riekt Vrouwen die zuurkool weten ta bereiden al is dit nu juist mijn lievelingsgerecht igt verkies ik boven degenen die van koolzuur weten te praten Maar om tot het cardinale punt terug te keeren Marie mag geen vermoedens meer hebben ja ontneem haar die earn zei mevrouw jNieU gemakkelijker ging hij voort Gijmoet haar zekerheid geven dan zal zij rust hebben en spoedig zoo opgeruimd worden als haarstille aard toelaat Vertel haar dus de gansche historie van Peapody s neef Op haar stilzwijgendheidbehoeft ge niet aan te dringen zij zal er toch welTBB zwijgen vooral wanneer gg er bijvoegt dat ikmü heb lalen overreden daarvoor een belooning aante namen omdat wü destijds geld noodig hadden om Theodoor bij ons te kunnen houden ZooToorgedragen zal de oorzaak van mijn nonactiviteitbn haar volkomen verklaard zgn en zij zal er spgt van hebben als ze misschien iets ergers heeft durven vermoeden En lateu we nu nimmer meer overdat onaangename onderwerp Jpraten We beginnennu een nieuw leven l Een beter leven sprak mevrouw in zich zelve Aan goede voornemens ontbrak het haar niet Zg hadden roeger niet verstandig niet goed gehandeld van goeden noanwdie het waardig keurden hier hunne I goederen Vm toon te tellen n kosten noch moeita daarvoor wilzagen mogen zij daar rijkelijk belooning voor binden hetzij met nieuwe reUtie s aan te knoopen Mi onze handelaren met onze kooplieden te dezer sljlnle hetzij dat velen hunner lauweren behalen in Iwn kampstrijd De tsntoongesMKle voorwerpen welke ij zoq aanstonds in ocmnischouw gaan nemen zullen oni doen zien hoe h gas meer en meer djenstbaar wordt gemaakt zoowellftor de huükouitng als voor nijmrheid en dat ér dtral reden isï om te verwaèhten dat opze uijvoren dimuiet bij til zullen staan doph de vooroordeleleni aM sommigen noch heden ten dsgg koestoiren bij hoi f ebruik van gak door praktuck Dut en oerftoMgiflgelieol zullen Verdwijnen Commissarissen jaren gegund zi zijn eu hiernjiedi opend I Daarop n m voorzitter der ij AW rla irfjhqt wan tietgifin i ebracht Eem j eruimen tg4 m igzon er neden iil in ii od gosgeF ubiijek t W gas op dbn ooruaa t 1eui ii eeD tentooql werBen voO l De taak door itt Eere VotrzitteRmij toevertrouwd eindig ik met d j Iwensch dat he èn Voorzitter cA Sledolijkjf Giifabriek ijog vele initto dier fwriek wurkzanmte Irklèar ik tentoonste ng ge Keeil J A fêani ikis uit Bm dreoht M met tviaarilec u t ewaMtt tedtOoUtell ng wiis t stand tie vaitij ddze fs men goo eest eui a zi op docf de nisul kennii te ttua pen hoe nog lo i nak verouderde brandei wordcD gebruikt faaiktoar meji minder licht verkfg t éa noodig i terwijl ook olt oogpunt van zuinig Ijranden de nieuwere de voorkeur verdienen Ook alt drijfkracht wordt het gas nog te weinig gekend e in toepassing gebracht en ook daaromtrent ikan dwt exp itie betere denkbeelden verspreiden Tea slotte werd het woord gevoerd door den Burgemeester dezer gemeente mr A A van Ber n IJzendoorn Voorzitter van da Commissie van belüef der Sted Gasfabriek Eere voonitter van het Coinil voor da Tentoonstelling 8pr releveerde allereerst hoe de Gemeentemd gaarne zijne toestemming had verleend op bet verzoek der Commissie van beheer der Gasfabriek om ds tentoonstelling to houden Toen zich daarop sa Comité had gevormd en de namen der laden bekeid werden had men alle reden om te venvachten dit de te houden Tentoonstelling succes zou hebben Wa da verwachting dus groot Spr mag met voldoening constateeren dat zij nog verre overtroffeo is Inderdaad er is veel bijeengebracht dat uitstekend geschikt is om het gasverbruik in de hand te werken Spr eindigde met namens den Gemeenteraad een woord van dank te spreken tot bet Comité voot zijn goede zorgen en voor de moeite die het liel getroost ter wille van deze goede zaak Daarop werd de Tentoonstelling in oogensohoa genomen die al dadelijk een zeer goeden indmi maakte Wgl wij het eigenaardig er vonden eene tentoonstelling als deze bij avond ta zien vertoefden wi daar slaohts kort om daar s avonds terug te keerea waarvan onze indrukken bier volgen nigvuldige genot van dit rijke leven naar waarde te doen kennen muziek en zang kunst en wetenschsp een prettige conversatie en élégante manieren wout naar mate men zich deze beter eigen gemaakt heeft of althans ze méér heeft leeren woardeeren kan dl wereld schooner dit aardsche leven gelukkiger z n Mevrouw Bruno nam achter onder de bespiegeluigen barer nachtelijke zelfbetraohting de Wetenschap niet op maar stelde daarvoor het Tooneel de Open in de plaats terwgl zij san da Kunst oen al I bekrompen karakter gaf door zich daarbij in iu gedachten uitsluitend tot het Modevak te bepalen wellioht was dit niet zoo zeer tee te schrijvon ann haar eigen opvoeding en talenten als wel daaraan dat zij nog onder den indruk was der woorden die hut echtgenoot dienaangaande een paar uur geleden gesproken had Nu echter waren de kinderen groot do jongeni tot een positie gekomen Fanny fatsoenlijk afgeleverd en er bleven slechts twee meisjes over die oud genoeg waren om te kunnen zeggen dat men hunne opvoeding voltooid rekende Men had dus nu zooveel lasten niet te bestrijden als in die bange dagen van vroeger O wat grooto zorg in dien tijd I Menmoest tooh ook meedoen met al dio anderen datu men nu eenmaal aan zijn stand en fatsoen verplicht maar die to kort komingen die schulden fmateneele tekorten on schulden natuuriijk vallen den menwhzoo zwaar vergen zooveel van zijn hoofd om er zionuit te redden If orit venolgd n Ree ls op de Kleiwegsbrug kon men gisterenavond bemerken dat er iuts bg zondors in Ons Genoegen plaats had een vurige bol de aarde met zijne keerkringen en moridiauen voorstellenile verspreidde zgn licht over den Bleekersingel en het pad naar deBoelekade Voor dan ingang der Sociëteit zag menin flinke vurige letters het woord gatentoomtellhig dat de geheele breedte van den ingang overspande terwijl iu den tuita direct de aandacht werd getrokken door twee kolossale intonsieflautaarns op wit geschilderde palen aan weerszijden van het pad geplaatst een zee van licht verspreidende en verminderde i ardoor eeuigszins het effect van het keurig net uitguvoerde wnpen van Goudo d t boven den ingang van de Sociëteit geplaatst is Bovengenoemde lantaarns sinds eenigen tijd dok hier op enkele bruggen en aan t Station als straatverlichting in gebruilf en wier groot lichtgevendvermogen telkens de aandacht trekt zijn een inzending uit Mainz ran de fabriek voor Gasapparato und Qusswerk Het witte license licht vau deze lantaai u wordt verkregen doc den toevoer van vporgeWarmde lucht naar de bAindorl De geheele lantaari is vrijwel lnohtdifhtlafgeslotenj alleen bevindt zsch om den Uoijrsteek die de v rbrandingsproductên afvoert cen l Fing ormige ruimte wnordoor da Ingoïoorda luchi strijkt au verwarmd woWti door de heet geworden eeboorst a en reflector eu zoo bg de branders komt Er heel dus hetzelfde plaats als bij ide Wenham SiemensJ FullW en andere regoneratieflampen We itoren ons niet aanl het gapuf en de knallen die uir de nlotoreogalerü If omen en treden gewapend met eeii toegangskaart en catalogust Ao saal der tentoonstaljing binnen we merken direct dat er enkele ruimten nog braak liggen en er druk gewerkt wordt knn een groote kiosk van den bekenden Sugg uit Ldiiden Dat bij de opening van een tentoonstelling alles nog niet gereed is is een gewoon versohynsel zoo zelfs dat bat bijna een eigenschap doch dan een minder gunstige is geworden Naar ik hoor staat dit hier in verband met de sluiting van een dito expositie te Bolswurd de daar tentoongestelde goederen konden niet tijdig genoeg varzonden worden om hier bü de opening opgesteld te zgn Zeer zokar is het jammer te noemen hot geeft iels slordigs aan het geheel wo zullen echter maar precies doen of we die hiaten niet bemerken en de eerste tafel rechts volgen waar een flinke inzending van den heer Witstijn te Rotterdam onder meer agent der Engelsohe firma s the Lamp Manufacturing Co tr Londen eu John Wright Co te Birmingham geëxposeerd is Op da tafel vooraan staan tel van gaskomforan in diverse afmetingen sommige met één branderring andere met twee ringen slaat men den catalogus op dan vindt men prijzen die in t geheel niet verwicht werden en onwillekeurig zegt men zijn die toestellen zoo goe lkoop I De kleinste is genoteerd voor rjj i leventig cent eu is zeer geschikt om een klein keteltje water iu een oogenblik aan de kook te brengen Hier en daar staan kookplaien met twoe drie en vier branders die een gewoon kookforuuis kunnen vernngen Daarop volgt een collectie branders gedeeltelijk vrü gedeeltelijk op een staande lamp geplaatst onder deze branders trekken twee de aandacht door hun wit licht dot wel wat veel door de kappen getemperd wordt on aan maanlicht doet denken Het is aan geheel verschillend systeem van het gewone waar de meerdere of mindere lichtsterkte van het gas de vlem beter of minder goed doet branden bü deze branders wordt het gas niet als lichtgevend doch als hittegevend lichaam aangewend ea verbrandt dezo brander dan ook evenals dit bg komforen fornuizen en sommige kachels het geval u eeo mengsel van lucht en ga De constructie is de volgende om da hittegevende vlam hangt aan een staalde een wit kousje van fijn weefsel dal in de vlam begint te gloeien en daardoor dit eigenaardige licht van zich geeft Genoemd kousje ia gedrenkt in een oplossing van oenige metalen voor het ingebruik stellen wordt het kousje asagestoken en verbrandt het plantaardige weefsel eeu metalen kousje achter lateode Dit is het tegenwoordig druk geadverteerde gasgloeilicht o o B De prijs van dezen brander i s vrijwel hoog te noemen in vergelijk met gewone branders doch hot voordeel is te vinden iu hel zuinig verbruik van gas daar het grootste gedeelte van het mengsel lucht Vraag eens om enkel een kookbrauder te mogen len hij is zeer gemakkelijk van een komfoor te draaien en let dan op het gaatje waar het gae uit troomt en het gal waar de lucht ingelaten wordt Het groote gebrek van de gasgloeilampon is de mbtielheid van het kousje dat bü een minder voornohlige behandeling afbrokke t vooral als het eon poos in gebruik is geweest Dit is dan ook de reden dat deze branders weinig toepassing vimlan en zullen vinden wanneer het kousje niet sterker gemaakt wordt Verder merken wo op twee boulloirs een van Berlin zil er en een van rood koper op voetstukken van gesmeed gzer de sierlgke vorm doet den Hollandscheu maker alle eer aan Regeneratif lampen waaronder een ventileerende en een stormlamp vinden mede een plaats op die tafel onder diverse andere zaken als een hoekkomfoor ondordeelen van lampen enz enz Tevens is het bepaald de moeite waard de verscheidenheid van ballons kappen tulpen euz te bezichtigen zaoble warme kleuren die hot licht temperen maken een aardig effect Doch voor heden genoeg iu een volgend artikel zetten wg onze wandeling over do Tentoonstelling voort puUenlaDdscb Overzicbt De Italiaansche mijisterraad heeft zijn verkiezingsprogramma nauwkeu g onderzocht Ër wordt iu gemeld dat men voort zal gaan mot bezuinigingen De begrooting 1892 93 zal sluiten zonder dat een nieuwe leeuing noodig is Het kabinet zal het programma véór do sluiting der kamerzitting voorlezen en sociale hervormingen aankondigen waarbij de politiek zal zgn uitgesloten De regeoring zal vooral haar aaudaclit wgdeo aan de eiud oplossing der financieele quacstie en an de economische onaf hankelgklicid des lands Zg zal don geleidelijken overgang der uiterste liukerzgde naar hot constitutioneel terrein begunstigen De ministerraad besloot den koning voor te stellen de Kamer to ontbinden de nieuwe algemeene verkiezingen te bepalen op 6 Nov do herstemmingen op 13 Nov en do bgeooroopiug der nieuwe Kamer op 23 daaraanvolgende Er wordt veel geschreven in do Duitsche bladen over de verhooging van de tabaksbelasting Het schüut vast te staan dat zoowel de binnenlaudsche als da buitenlandsche tebak zullen moeten bloeien maar de wgze waarop en het cgfer zijn nog uiet tiitgamaakt de onderhandelingen met den ZuidDuitsche Ministers van I inancien duren voort Da Duitsche keizer heeft dezer dagen weer getoond dat hg zich in de eerste plaats laat leidon door de stem van het gezond verstand Ondanks al de kuipergen heeft hg de benoeming van den vrgzinnigen burgameesler Zelle tot opperburgemeester van Berlgn liiet alleen bekrachtigd maar dit gedaan in de meesi vleiende bewoordingen Het telegram luidde aldus Ik spreek mgn gelukwepsch met deze verkiezing uit die ik daarom zoo verblgdend vindt omdat ik weet hoe u het welzgn mgner residentie ter harte gaat Ik hoop u reoht lang op dien post te zion en met u menig nuttig werk tot verfraaiing van Borign en tot omwikkeling der sted tot stand te brengen Llwa getrouwheid aan mgn Huis wel kennende koester ik de overtuiging dat da keuze niet beter en geschikter had kunnen wezen Het bericht van de N Freie Presse over groote oneanigheid in het Hongaarsche Ministerie naar aaalaiding van kerkquaestie m a w de regeling van het doopen van kinderen uit gemengde huwelgken wordt uit Pest tegengesproken De Ungarisohe Post verzekert op grond van betrouwbare meedeeliugen dat ar niets van aan is De Russische Minister Giers wordt half Deo te Petersburg terugverwacht waaruit men afleidt dat zgn gezondheidstoestend veel verbeterd is Volgens het MorgmUadei te Christiania wordt aldaar van conservatieve zgMa een voorstel gereed gemaakt waardoor men hoopt een einde te maken aan het geschil met Zweden over neue eigen diplomatieke verwoording van Noorwegen in het buitenlend Het voorstel zal worden gegrond op den eiSch dat de gemeenschappelüka Zweedsoh Noorweegsche minister van buitenlandsche zaken verantwoordelgk moet zün aan den Zweedschcn Rgksdag en ano de Noorweegsche Storthing Sedert langen tgd werd niets moer vernomen omtrent de kolonisatie plannen vau baron Hirsch met zgn ongelukkige vervolgde geloofsgenooten uit Rusland Naar thans wordt gemeld is binnenkort de samenstelling van een Fetersburgsoh comité in het belang der Russische jodeuemigratie te verwachten De heer Freinberg gevolmachtigde van baron Hirsch wordt weldra uit Kischineff in Zuid Rusland waar hü zich sedert maanden ophield ter regeling van de emigratie in die streken te St Petersburg verwacht om onverjwül l genoemd comité ingevolge de met den minister van binnenlandsche zaken overeengekomen bepalingen saam Ie stellen Bovendien heeft de heer Freinberg een plan ontworpen dat bereids door baron Hirsch is goedgekeurd Volgens dit plan zal in alle joodscha overzeesche koloniën de autonomie worden ingevoerd I