Goudsche Courant, dinsdag 11 oktober 1892

PikZSXJ 189 12 October N 4961 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzeadlng van advertentiöo kaa gusohleden tot dön uur des namiddags van den dag der uitgave VII Gosltaohela un Haarden 1 Goud med en Cie te Arnhem 1 Goud med William Sugg en Cie te Londen 1 Zilver med Gebrs Boudewijnse te Middelburg 1 Brons med Firm Witstijn te Rotterdam Verliohtingatoestellen 1 Goud med William Sugg Co Londen 1 Goud med Lamp manufacturing Co Loudon 1 Zilver med Joh Deo III Leiden 1 zilver med Reese Co Arnhem I brons med Firma Witstijn Rotterdam IX Gasmotoren De motoren zullen later worden beproefd en de bekroningen li Oct bekend gemaakt Volledigste Badiariohting Geen bekroningen Badkachel 1 Goud med Tb A van Berkel Gouda Lighting geyser 1 zilver med Firma Wit tqn Rotterdam 1 zilver med August von Oppen Dordrecht XII Toestallen niet behoorende onder voormelde groepen welke eene hfjzoodere onderscheiding waard zgn 1 Goud med George Wilson den Haag 1 zilver med K Jonker en Zonen Gouda Van do medailles worden alleen de getuigschriften uitgereikt Belanghebbenden kunnen zich met den Penningmeester verstaan ten einde de Medailles te krijgen uil de fabriek van den heer te Utrecht De ANTIREVOLUTIONAIRE KIESVEREENIGING Vbee8t God eert den Koning te dezer stede heeft voor de Gemeenteraads Verkiezing op 11 OCTOBER a s tot Candidaat g esteld den Heer H M DERCKSEN Van dezen Candidaat kan men op oede gronden verwachten dat hij de tering naar de nering wil zetten en geen belastingbiljetten wenscht te verhoogen als de welvaart achteruitgaat Het Bestuur der Vereeniging voornoemd Ds B J v D BERG Voorz L V D WOLF A DERCKSflN A TER HAAR Penn JOHs V D L4AN Secr LOTEN in de VEHLOTIIMG BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ 1 BRlL i HAI Lan e Tiendewegr PRIJS f 1 11 I OTEN voor 10 Bruno was fameus knap hoe vindingrijk had hij ach getoond in die dagen I Op Bruno s tractement was nog nooit beslag gelegd door die fatale schuldeischers die hun wereld niet kennen die niet begrijpen dat men aan de verplichtingen omtrent zgn tsnd allereerst moet voldoen Maar toch die vindingrgkbeid kon gevaarlijk worden t Was gelukkig nu ijiet meer noodig ze in practijk te brengen ttooger tractement Slechts twee kinderen Een kleiner moar toch een allerliefst lief huis Waar Op welke gracht In welke straal Een neen toch twee iLeiden moesten er wel zjjn Een abonnomont in de Opera Neen maar toch wel een nkele maal tien twaalfmaal in een heel seizoen er heen en dan natuurlek mot de meisjes ja dat M genoeg Bang verleden Dreigend pensioen mtigo ovond Lekkere wijn Gelukkige toettnut Geld overhouden MBvrouw Bruno wmmeldo ten laatste in en de gelulfcige toekomst ml t Inohjen van genot aan haar laat in de eerste oogenblikken van haar slaap Geld overhouden Ja mevrouw Bruno Mede op Tenoek Tan de overledene brengt de fBmilie van de Wed B HOUTHüFl geb M VAN VïB bnnnen oprechten dank aao Mej de Wed A B SEIBKRT voor de goede verzorging die ig tal van jaren heeit mogen genieten Oit alltr naam D BOÜTHOFP Gouda 10 October 1892 TE GOLDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat aldaar Vrijdag 21 October a s zal gehooden worden Staangeld sal NIET worden gevorderd ll Bfl gelegenheid van de Paardenmarkt zal van wege de Afdeeling der Hollondsche Maatschappg van Landbonw onder toezicht van het Gemeentebestuur eene VERLOTING van op die markt aan te koopen Paarden plaats hebben Er znllen ACHT DtlIZENO LOTEN worden uitgegeven tegen één galden 1 het Lot Gouda den In September 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN t e Secretarit BROUWER Rijnla nds Bund ergeld De Rentmeester van het BOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND herinnert bij deze Ingelanden dat op den isten October II de laatste termijn tot betaling van het Bundergeld over 1892 is verstreken en noodigt hen uit tot spoedige voldoening van het nog verschuldigde ter voorkoming van kosten van vervolging De Rentmeester voornoemd VERSTER VAN WÜLVERHORST Leiden 8 October 1892 Er biedt zich aan met NOVEMBER een fatsoenlijke DIE17STB0DE P G voor KEUKEN of MEID ALLEEN van goede getuigen voorzien Adres fr br onder No 2 20 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende verzoekt gfeene stemmen op hem uit te trengen voor lid van den Gemeenteraad Die betrekking zou niet door hem kunnen worden aangenomen J W VORSTER ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelflk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda G dT snelporsdrak van A BatUKJiiii StzooN TE PARU S Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd lODE ILBUI met hollandsehen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laat it uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleedeien hoeden enz voor heoren dames en kinderen op gofrankeorde aanvraag aan MM JULES JALUZOT A C PARIJS Stalen van zi i len wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegczniden doch men gelieve duarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen jer bestellingen beiioodigd zijn üesleUiiigen van 35 jriincs en hoii er worJen niet eene vorhooging van 5 0 0 franco oncM m orij oan Inkomtndg rechten m ntle viiittiit n van Setlerluntt aan tuil bezorgd De klanten hebben gccne formaliteiten voor de inklaring of andorsints te vervullen laar ons reexpédiUehms te Hozendaal Nourd Oialiaiil laai incdi Ijciasi is Zeer ITette jesteendnikte NAAmiBTJES worden GELEVERD door A BRIi KMA en Zn BERICHT Ondergeteekenden berichten aan hun geachte clientèle van af heden han kelder haven GESLOTEN zal zün en alleen zomers Geopend Aangezien het ons gebleken is het publiek de voorkeur geef om statiegeld voor flesschen en fusten te betalen zoo w hierdoor instaat zgn onze Bieren tegen lager pryzen af te leveren zoo hebben wy besloten van uit onze slgtery Lange Tiendeweg D 62 ook onze prgzen der Bieren te verlagen doch statiegeld voor fasten en flesschen in rekening te brengen Van Yollenhoven s ex tra Stout 11 et per fl bij J F Herman Zn llfcbOOU S EeHknobbels Uoornvlies Uuideelt Wratten enz worden in 7 è 8 dagen tgd geheel verwyderd zouder de minste pgn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met jienseM SO ets AlUin echt bjj B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vru A v TUIJLL Een ware Schat voor de ongelukkige slacfatofièrs der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIi G Hollandscbe uitgave met 27 nfb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 ilïoaderlöke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND VIII GOUDA 11 October 1892 öiiteren middag is weder een geval van cholera in deze gemeeate voorgekomen De aangetaste ia d 8 avonds reed overledeD Van de 1163 kiezers voor den gemeenteraad hebben heden in de belde stembureaux 660 personen gestemd X XL In het berioht betr de voorstelling der NederhttdicAe Opera te s Gravenhage in ons vorig nr is abusievelyk veggelaten dat dau nl Donderdag a st de Troubadour gegeven wordt Op de Tentoonstelling van Gastoostelleu tot verlichting vervarming en drijfkracht zy O de Jury de volgende bekroningen vastgesteld II I VoUedigste Inaaoding vso diverM toestallao 1 Goud med firma Wit8l JD te Rotterdam Volledigste inzondiog van Kooktoestelleo 1 Goud med John Wright en Cie te Birmingham III IV Gisteren kwam te Krimpen a d IJsel het eerste geval van cholera asiatica voor bij Arie de Haan werkzaam te Kapelle d IJsel Hoewel men reeds Zaterdag avond verschgnselon dier ziekte opmerkte wachtte men tot Zondag avond om geneeskundige hulp in te roepen De lijder bezweek nog denzelfden avond Volledigsto insendiug van Gastoestellen voor industrieel en huishoudelijk gebruik 1 Goud med K F Heuoeman te s Gravenhage Volledigste inzending van Goshaardsu en Ksohels 1 Goud med John Wright Cie te Birmingham Volledigste inzending van VerliohtingtoestelIsD 1 Goud med William Sugg en Cie Londen VI Osskookfornuizen 1 Goud mod Joh Dee Izn Leiden 1 Zilver mod H W v Aossum te Sobagen 1 Zilver med John Wright Cie te Birmingham 1 Broes med Gebr v Vuure te Alkmaar Naar het H Uad verneemt zullen de maatregelen FEVILLETOIÏ had vele goede voornemens even als wij maar ze was niet zoo steri als w wat ze zioh voornam had ze óók moeten doen Ze was maar een gewoon karaktertjen zoo zwak in t doortasten zuo licht verleidbaar zoo volgzaam van aard en haar echtgenoot was haar in dit opzicht geen flinke steun ze Icwamen heel goed bij elkander wanneer ze op den breedon weg waren geraakt zou hij haar niet terug leiden in de engte waar ook hom hot gaan zoo zwaar viel omdat er de wereld geen notitie van hem nam Hot ging hem zoo stil toe in de diepten des levens Geld overhouden I Ja mevrouw Bruno zou met haar man overeenkomen om nn zoo weinig mogelijk vertooning te maken en om daarmede te beginnen wilde zij niet al te duur wonen De gevels der huizen bedriegen den mensoh Zij dacht waarlijkaan t graf van Nellesteyu van buiten marmer van binnen de dood voor t oog rijkdom en aanzien in den boezem der hulsgenooleii de knagende worm der finantieele zorg En toen mijnheer en mevrouw uilgingen tot dit doel het huren van een nieuw verblijf in de reaidenlie keken zij een huis aan den Nieuwen Uitleg dat hun bijzonder oanstoud maar ofschoon ze een paar dagen vroegen voor bedenktijd wisten ze nu roeds dat zjj t niet zouden huron omdat het öl te duur was Kn ze zagon ook een huis te buur dat hun bekend was en waarvan ze zeker wisten dat hut iu ajlo opzichten aan hun behoeften ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels èi 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt welken in de laatste weken zijn genomen ten opzichte van Nederlandsche schepen uit besmet verklaarde P havens komende worden gewgzigd Aanleiding datrtoe heeft men gevonden in de zeer groote afneming der ziektegevallen in het buitenland en in het feit dat trots de genomen voorzorgen ons land van de ziekte niet geheel verachonnd is gebleven Voor de scheepvaart en den handel die door de quarantaine van vijf dagen aanzienlijke verliezen Igden en vooral voor de talrijke werklieden die bg de geregelde vaart belang hebben acht men het daarom geraden thans den duur der quarantaine tot 24 uren te beperken Onder do noodige waarborgen echter Zoo zal worden vereischt dat de bemanning op de uit en thuisreis gezond is gebleven dat noch zij noch de kapitein in besmet verklaarde havens aan wal is geweest en daar geen water ook niet voor ballast of provi and is ingenomen Zoo doende zullen da voorzorgsmaatregelen tot het strikt noodige worde beperkt en gelooft men dat naast de belangen van de sclieepvaart ook die der volksgezondheid voldoende zullen worden behartigd De minister van binnenlandsche zaken brengt ter algemeene kennis dat volgens de bij hem ingekomen ambtsberichten in do afgeloopen week als aan Aziatische cholera overleden zijn aangegeven in Noord Holland te Amsterdam 2 personen te Zaandam 1 persoon in Gelderland te Drumpt 1 persooon te Varik 2 personen te Vuren 1 persoon te Zuilichem 2 personer in Zuid Holland te Bleskensgraaf en Hofwegen 1 persoon te Kapelle aan den IJsel 2 personen te Charlois 4 personen te Gorinohem 2 personen te Gouda I persoon te Hendrik Ido Ambacht 2 pe sonen te Kralingen 1 persoon te Oostvoorne 1 voldeed terwijl het bovendien niet te hoog verhuurd zou worden maar ze lieten geen belet vragen om het nog eens te zien In mijn tegenwoordige positie kan ik immers op de Varkenmarkt niet wonen zet mijnheer met een minachtenden blik onder t voorbijgaan Neen heusch ik heb aan dien naam reeds overgenoeg antwoordde mevrouw Wnt zou Louise wel zeggen I En bij hot einde van hun tocht en toen zij thuis gekomen waren zei mevrouw We hebben niet veel bijzonders gezien onalles heel duur Als we toch veil geld moeten verwonen zou ik het liuisjeu op den Nieuwen Uitlegverkiezen tis daar wel aardig aan den bosohkant en daor wonen we héél falsoenlyk ook iDat had ik onderweg ook al gedacht zei mijnheer Zóó was het begin van het nieuwe het betera leven dit de volvoering van hot eerste goede voorneroen Geld overhouden V De familie Bruno was reeds een paar maanden in het huis op don Nieuwen Uitleg gevestigd en woonde daar bijzonder gonooglijt Louise alleen had in de eerste dagen geen volkomen vrede gehad met dit nieuw verbluf omdat het niet in oen drok gedeelte dor stad lag en mooielijk vergeleken kon worden met do paleisen op den Vijverberg en in t Voorhout