Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1892

Het is thans echter het oogenblik niet deze zaak te onderzoeken of daarover een oordeel uit te spraken Eerst moei het reddingswerk voltooid zijn Op dit moment is het medelijden van den 36 jarigen man die do werklieden in de put hooren schreien zuchten en kermen en zijn vrouw en zijn vier kinderen alleen aan het woord j na de redding en uog veel minder na de mislukte poging daartoe zullen het onderzoek en de kritiek niet uitblijven Een wetsontwerp dat zoek is geraakt Onder dit opschrift leest men in Nederland hel weekblad van den oud Minister Sprungor van Eijk Er moet een wetsontwerp verloren zijn geraakt tusschen hot Plein en hel Binnenhof nl een wetsontwerp tot wijziging van het tarief der invoerrechten in Ned Indie Dat tarief is bij de wet vastgesteld ter voldoening aan oen uitdruklielijk bevel van het regecringsreglemont Dat tarief laat niet toe een hooger invoerrecht van lucifer te lioffon dan R poroout der waarde Ën of men nu eene nieuwe betaling al acójm gelieft te noemen de Minister geefl zelf Ie kennen dat dit inderdaad niet andera dan een invoerreoht is want in de verklaring dat zij alleen zal geschieden aan het personeel der in en uitvoerrechten ligt vrij wol opgesloten dat men in Indié geen fabricatie van I lucifers heeft of verwacht Voorts bestaat het voornemen om den accijns op pelroUmm te verhoogen liet bedrag daarvan is in het tarief van invoerrechten genoemd op zoodonige wijze dat verhooging kwalijk builen do wet om kan plaats hebben Do Reuring bij de begrooting reeds rekenende op de nieuwe bate uit lucifers en petroleum te trekken beeft zeker ook wel begrepen dat er eene wet voor noodig is doch het ontwerp van die wet is dan ondsrw g io k geraakt penoon te Rietveld 1 persoon te Rotterdam 4 1 penonen I in Utrecht te Brettkelen Kyenrode 3 personen ts Maarsen 2 personen j te Maarseveen l persoon te Utrecht 8 personen te IJselatein ï personun in Friesland te Utiugersdeel 1 persoon in Overgsel te Kampen 1 persoon in Grouingfn ie Groningen 1 persoon te Hoogezand 1 persoon Sl Ct 1 Men schrift aan het Nieuaa v d Dag uit Londen De geneosheeren in Nederland die lich looveel moeite geven om den triomftocht van Sequah s vertegenwoordiger te stuiten zullen met belangstelling verneraon dat op eene vergadering van de aandetlhonders van Seqmh ZiiaiW dezer dagen te Londen gehouden de voorzilier geen goede berichten kon mededeelen Ofschoon naar hy zeide de Sequahgeneesmiddelen gewild waren by het vok van elk land waar zij ingevoerd werden hadden verschillende autoriteiten den verkoop verboden Geneosheeren hebben hunnen invloed aangewend om den verkoop te verhinderen van de geneesmiddelen die zulke verbazende resultaten hadden bewerkt en het gevolg was dat de werkzaamheden over het jaar eeimerlieapost aanwezen Het blijkt dat vooral in Amerika Teel tegenwerking werd ondervonden De znken staan ïoo slecht dat het kapitaal der Maatschappij zal verminderd worden en op eene volgende vergadering voorstellen zullen gedaan worden om eene geheele reconstructie te bewerken Tevens zal een onderzoek worden ingesteld naar de wijze waarop het beheer gevoerd wei d Ër zijn valsche bankbiljetten in omloop Met is niet onwaarschijnlijk dat ze te Amsterdam vervaardigd worden De vervalschers zyn echter sluw genoeg om hnn fabrikaat niet hier aan den min te brengen maar daarvoor plaatsen uit te kiezen die eenigszins ver van de hoofdstad verwijderd liggen In don avond van 23 September kwam een vreemdeling te Latjobroek waar hij bij verscneidene personen een biljet van ƒ 100 poogde ingewisseld te krijgen Ten slotte gelukte dit waarna al spoedig bleek dat het biljet valsch was De vreemdeling had bij de ontdekking reeds in gezelschap van een anderen man die een pet droeg het dorp verlaten Thans zijn twee inwoners van Bnkhuizen als verdacht van die inwisseling gevangen genomen In een voorloopig verhoor hebben zij reeds bekend In de Amst leest man t De Staatscourant no 237 bevat de Kon nklgk bewilliging op de statuten der vereenu ng Sociëteit Vriendschap en Genoegen te Amsterdam gevestigd Iemand gi ng hedenmorgen naar het societeitsgebouw om te zien iets meer te welen te komen v n d Kon goedgekeurde vereeniging Hq deelt het vol N8Mt den breeden ingang tT rfj The Empire is een smal dourijo liobt geel goverH mot groen randjes Ik ging n V P tast want zien kon ik er iet Eindelgk wa ik er en van ds laatste t ede stond ik na een stap in esn langwerpig vierkante zaal met banken la gs de muren en een heel groot onheilspellend diep breed buffet Een man in hot zwart oogensohgnlijk een kellner was in hemdsmouwen bezig glazen te TM eer Vroeg ik udt mü ook kunnen zoggen hoe ik lid kan worden van Je socisteUf Dan bent uwe aan het rechte adres antwoordd de kellner ik ben de Cretans Voor 10 gulden in het jaar zoo af en toe komt er een hoofdolijke omslag bij hebt u de rechten o Dau kunt u alle nachten van 10 uur tot s morgens To iXVus dansen i bet doel der vereeniging fatsoenlijke bestemming te brengen door jo te laten zieu waar het past aar het bepaald d B je toekomstig geluk en in plaats van E I M Dttitsohe thema s te maken zet je an de piano Je bent alles daarop stellig verloerdr Ja zei Marie met een droevig aohjen it denk het wel Ik ben esn kruk in vele dingen in de muziek vooral 1st Je kunt dadelgk een juffer krggen om Jo i te gcTen want Loui zal zich daartoe dentgdniet ü DTuk je papal ik heb er geen génie v r Ik heb niet het minste muzikaal orgaan maar d simmers mijn schuld niet Och wat Je kunt licht zooveel Iseren als noodig is om meê ie kunnen doen t Behoort toj een fatsoenlijke opvoeding kind I een beeyen musiceeren en hier in de stad vooral is men bgzondet fó lat geloof ik viel Louise in die komen aanloopen en de laatste oorden opmg Mark vertelde me laatst nog dat 1 J 7 kan werken aan zijn processtukken T l Zi zes huizen ver aan weerszijden van 9 k eiken avond concert vertoond s zomers met pg schoven ramen En andel s avonds maar een ao de stad overal kun je oren hoe onzjongedaB er op los zondigen = f fU somtijdè al is tnog zoo l = l J t r V Ik leg volstrekt geen eer met je in zei mijn I heer Bruno op zekeren dag dat hij haar met haar cahier voor zich zittende verraste haar rechterhand de pen voerende haar linker een Pocket Dictionary aangrijpende ten einde bij dien getrouwen vriend t was een accurate editie do hnlps te vinden die zij nog zoo noodig had Is dat nu lectuur voor een meisjeipKls gij Marie 1 ïoo n kuownothing zoo n clodpollbqok Geniet het lieve leven zooals het je nu voegt dat is in je eigen belang want geloof me onze jonge lui komen er zoo zelden toe een wijsneusjen ten huwelijk te vragen En wat geeft je dan al dat studecren Ik sta je toch nooit toe examen te doen dat weet je Wat zou de wereld er niet van zeggen I Ik zou zoo graag onafhankelijk of althans door eigen verdienste door t leven willen komen papa gaf Marie treurig ten antwoord Nu heb ik het zeker goed wo worden misschieu wel wat verwond zelfs maar zoo we u en mama eens moeten verliezen wat kon er dan van ons worden Waér moesten we dan hoon Nu zoo oud zijn we nog niet je mama en ik Marie om je daarover ongerust te maken je Wurdt nu al hypochondrisch ook van t studeeren Voor Louise ben ik niet bang dio is op een goeden weg en mijnheer dacht met iogenomonheiti aan den schatrijken galanten advocaat Wees verj standig en doe als zij Ga wat meer met ons mee als we uitgaan geef iemand gelegenheid om jo tot een grond terwijl het bovendeel tussohen de planken of duigen van de kuip die ineen is gezakt eenigszins is vrijgelaten en langs hel louw dat tot beneden in den put hiug voldoende lucht hem s toogevoerd soodat hg het leven heeft kunnen houden Doch hoe nabij de redding ook sohijne deze s nog geenszins zeker Twee dagon en r ttchtou heeft men moeten doorwerken om de diepte te bereiken maar deze arbeid moet met het oog op de gesteldheid van den zandbodem zoo voorzichtig geschieden dat men slechts uiterst langzaam vordert en nu men een doel van de kuip waaronder de man bedolven lag hoeft vorwijilerd verkeert men in groot gtvaar dat een nieuwe zacdstorting zal plaats hebben bg het uitgraven van tiet neg bedekte deel van het lichaam Toon men eergisteren morgen na den geheeUn nacht gegraven te hebbon hoop ha l in den loop van den dag het doel te zullen bereiken was er om zeven uur een Iweede aardstorting en de beide arbeiders die het werk verrichtten kwamen gelukkig met den schrik vrg De vraag werd toen wie den moed bezat zich opnicjw aan dit hoogst gevaarlijk werk te wijden en gelukkig bevond zich onder do talrijke omslauders een putgraver v Reinen genaamd die zich aanbood zijn leven te wagen Nu reeds langer dau 24 uur is deze man geholpen door zijn broeder en den werkman Asveld bozig dit levensgevaarlijk werk voort te zetten en aangemoedigd door ds omstanders maar bovenal door het liulpgesohrei van don ongelukkige die om redding roept trotseert bij de uitputtende vermoeienis die hem reeds eenmaal zoo overmande dat hij 1 wanhopende te zullen slagen ecu oogenblik sijn werk heeft willen opgeven Aan treffende tooneeltjes ontbroekt het bij deze ttUertreurigsto geschiedenis niet Toen gisterenmiddag nadat men van zeven uur af geen teeken van leven had vernomen opnieuw het geluid van den ongelukkige in den diepen put werd gehoord en dat I heuglijk feit den omstanders werd medegedeeld kwam er natuurlijk een uitbarsting van vreugde onder het talrijk publiek Het ongeluk te Hilversum Hilversum wordt sa dert Zaterdagochtend in spanning gehouden door ecu treurig voorval Op den Trompenberg bij de boerder j van v V werd eene nieuwe put gegraven en toen men een diepte van 45 voet bereikt had stortte de geheele put vol zand Een werkman die zich op den bodem bevond werd alzoo bedolven onder den zandhoop en is op dit oogenblik Maandagmiddag nog niet uit zijn lijden verlost Natuurlijk vreesde men dat hij nttorren zou zqn doch Zaterdagnacht omstreeks drie uur werd een teeken van leven vernomen en eindelijk gisteren nacht is men hem van zoo nabg genaderd dat het mogelijk is geworden hem eenig vloeibaar voedsel te verstrekken Thans is gebleken dat hij op de diepte van 46 voel onder den bodem met het benedeodeel van het lichaam vastgeklemd zit in den Ook trok het de algemeoue aandacht hoe de kapelaan der kath kerk des nachts toen men zoo ver gevorderd was dat mm met den ongeluk kigen Ti burgs die bij wijlen zich nog geheel bewust betoonde te praten in den put wilde afdalen om den man toe te spreken en geestelijken bijsland te verleimen Teruggehouden van de vervulling van dezen plicht door de verzekering dat elk verloren oogenblik noodI lottig zou kunnen zijn rour s mans redding bepaalde il ie dienaar der kerk ti er tos later staande op de I planken die de opening van den put omringen een soort van absolutie uit te spreken welks verrichting op dat oogenblik bij bet schijnsel der lamp die een reusachtig graf op een kerkhof scheen te verlichten I diepen indruk maakte Daar het Uandettblad ten onrechte Zaterdagavond had gemeld dat Tilburgs lijk was opgehaald en het ongeluk het gevolg was van gebrekkige voorzorgsmaatregelen was er gisterenmorgen reeds een telegram van den officier van jnslitie die een onderzoek en desnoods de inhechtenisneming van gobrs Nieuwenbuijzen do aannemers gelastte In hoeverre de aannemers schuld hebben aan dit allertreurigst ongeval zal nog moeten blaken Zeker is dat men gewerkt lie ft met kuipen zonder I ijzeren hoepels Het publiek spreekt daarover ten I ürachtigste zijn afkeuring uit noch met ds villa s aan het uitaiade der stad nabij i den Scheveaingsche weg doch toen van lieverlede liet inwendige v n de nieuwe woning volgens de eischen des tijds en van papa s tegenwoordige functie aan ïijn ministerie een brillanter aanzien verkreeg en het salon vooral zoo elegant werd gemeubileerd i toen verzoende zij zich met deze woning erken I nende dat ze nu toch comme il faut was ingericht en hopende dat er dikwijls bezoek ontvangen zou worden t geen van tijd tot tijd ook gebeurde Daarbij kwam nog haar genoegen vergrooten dat de advokaat Mr Adrien Mark thans nu papa zoo zeer in aanzien was gestegen door haar broeder den luitenant bij de familie werd ingeleid daarvan druk bleef profiteercD en voortging haar biJEondere atten ties te bewgzen Nu had zij haar broers niet meer te vleien om eens een enkelen keer in t gansche seizoen naar opera ot concert te gaan Adrien Mark was zoo overgelukkig zei bij wanneer hij haar vooralsnog natuurlijk met een troisième facheux daarheen mocht geleiden en zij pas achttien jaar en dol op allerlei pretjes ging nochthans liever ééns mot hem dan twintigmaal gechaperonneerd door papa en al de broers la zamon Marie alleen bleef stillekens haar weg gaan en haar werk verriohten t scheen wel dat zij niet gehef l gerust gesteld ivas door de historie met Peapody s neef welke mama haar verteld had ofwel zij belde nog to sterk tot studie en zelfverontwikkoling over om bet mut dit woeliger leven te kunnen vinden Maar in het reglement staat dat zij do beoefening van de muziek betracht en van het tooneelspel benevens het geven van concerten en tooneetuitvoeringen Nb ja de man kuipte geheimzinnig dansen is toch veel prettiger en er zgn altijd een massa dames Hoe komen die er Wel elk lid en elke introducé kan or zooveel meebrengen als ie wil Kunnen dames ook geïntroduceerd worden Wel oker de portiur staat s avonds an de deur heel netjes en die vraagt uan alle aardige lui die voorbij komen zoowel dames als heerou of zij door het bestuur geintroduceerd willen worden Toch behoudt het bestuur en voornamelijk de commissaris van orde bij de habitués beter bekend als uitsmijter zich het recht voor degenen die zich niet behoorlgk gedragen de deur te wgzeii f Ik ilncht aan die donkere tAp Wie is do president vroeg ik Meheer Hendriks de kastelein maar wil ik u nu inschrijven Och noen zei ik nog maar niet Ik wil eerst eens nader kennis maken Komt u dan van avond eens kgkei Ik beloofde het Dat zaakje bobben wo netjes ingepikt vind u niet Och ja je moet jo bij zoo iets nltgd eerst tol de regeering wenden dan heb je recht en je hoeft niet altijd bang te zijn voor de politie Er zijn tegenwoordig ook zooveel van dia sociëteiten Ik wus op de hoogte DE TBNTOONSTELLINa van gastoestellen voor verlichting verwarming en drijfkracht III We vervolgen de inzending van den heer Witstijn op de tafel aan de andero zijde van het voetpad ais middenstuk prijkt een sierlgke haard voorzien van schoorsteenmantel en spiegel het geheele stuk is circa 1 80 M hoog en 1 M breed en is van geperst gegoten ijzer vervaardigd de bewerking is bijzonder goed uitgevoerd alle lijnen zijn even scherp en ds figuren goed van omtrek zonder oneffenheden Een dergelijk stuk zoo te maken dat het een sierlijk geheel vormt is uiterst lastig de vorm geeft aanleiding tot stijfheid terwijl e natuurlijk geeu gebruik kan maken van een of andere stijl waardoor de baard dan slechts zou passen bij meubels van den ielfdon stijl Over deze moeilgkbeid beeft ds maker vrijwel gszsgsvierd en zal dit stuk voorzien van oen garnituur als dat van den heer Begeer een kamer goed orneeren Ds vlam doet hier eenige grillig gevormde staafjes gegoten gzer gloeien Links en rechts liggen weer een verzameling branders voor straotlautaarns met régulateurs welke bij een bepaald gasverbruik een licht geeft dat men op de Jan Kattsnbrug kan beoordeelen ds vier lantaarns daar zijn voorzien van deze Goodson branders Boisn san ssn raam van gzeren pijpen hangt een magazijn van kroonen en ornamenten in alle afmetingen en prgzen ganglantaarns met gekleurde glazen en FuUfordlampen De laatste zijn aan de gasleiding verbonden en geven een rustig intens licht deze lamp is van soliede constructie en is in diverse prijzen te verkrijgen De twse hoogs staande lampen met abat jour naast de groote haard maken esn zeer aardig effect en zullen een zeer geschikte plaats vinden bij een kunspee of tpeeltafeltje Links in de leeszaal staat een vierkante doos of kilt van geperforeerde plaat met een opening boneden waarin we een koperen reflector opmerken bonevens twee Pullford lampen die zich in ds ruimte bevinden bet geheel doet dienst als gaskachel Of zü Un het doel zal bsantwoordsn most door prosven blgken op uiterlijk schoon kan deze kachel niet bogen toch zal deze meer effect doen dan de dito er naast waarin esn groots Argandsche brander geplaatst is volgt nu een proeve van Goudsch gebak t zijn echter geen spritsen of stroopwafelen grootendeels bestaat deze inzending uit vuurvast materiaal die hun bestemming erl uigen in do gasindustrie en inrichtingeu die mode mot grooto hitte wsrkeu Behalve eenige koelkaniiHii vinden we er nog bskuipingen voor regenenuifflampen ten diensto van werkplaatsen en fabrieken t Is een inzending van den neer K Jonker We zijn nu genaderd tot een der fraaiste inzendingen die ds geheele breedte van den achtergrond inneemt Aan het wapen zien wo dat het een Haagsche inzender is die met smaak oen guirlande van vlaggeiloek er een verzameling photographiën heeft aan gebracht betrekking hsbbsnds op uitgevoerde werken op gas en waterleiding gebied Als piece de milieu dient oen drooge gasmeter van kolossale afmsting die buiten kgf het kenmerk draagt van solied tn stevig werk Uit stuk wordt geflankeerd door een aantal gewone meters amphitbeatersgowgze geplaatst terwijl op de beide tafels zich een collectie bevind die ieders bewondering gaande maakt Alles blinkt en glimt zelfs de inwendige doelen der beglaasdo meters die eenigszins oen idee geven van de werking zijn geheel blank De constructie der drooge gasmeters is tamelijk ingewikkeld en is hot hier do plaats niet er een beschrijving vnn to geven Op het branderrek zijn een paar n chtbrandors geplaatst die bij geopende kraan een gewone vlam geeft doch bij sluiting der kraan oen aanstoekïlamruetjo aan houdt dat voor tocht beschermd is draait mon de kraan woer opon dan heeft men weer de groolo vlam Naast do drooge vindt men eenige natte meters dio gebruikt worden voor bat onderzoeken van branders etc wat botreft hun verbruik Dozo meters geven in eene tijdruimte van een nurmut het verbruik in een uur aan men behoeft dus slechts gedurende een minuut de proef te nemen om direct hot verbruik per uur te vinden daartoe wacht men af tot de groote wijzer dio de liters aanwgst op nul gekomen is en op dat oogenblik brengt men het klokje in beweging door hot op zg uitstekende pennetje naar boven te drukken Is een minuut verloopen dan sluit men bet kraantje onder den brander waardoor de meier stil staat daar hot verbruik van gas ophoudt en men leest hot cijfer af waarop de grooto wijzer staat Do geheele verzameling meetwerktuigen zijn Hollandsch fabrikaat het werk van den inzender deHr Wilson uit den Haag tevens zijn op deze tafel tentoongesteld eenige werktuigen ten dienste der buislogging Het boortoeslel kan in elke richtingop de pijp gezet worden do verstelbare beugel euvooral de boor zelf die tevens opruimer on tap is maken dit toestel bijna onmisbaar Men verkrijgtaltijd een zuiver rond gat waardoor beter werk hetgaat voel vlugger van de hand waardoor mindergasverlies dat ook den werkman ten goede komt Aan de rechterzijde kan men de verbinding zien van twee gegoton ijzeren buizen een snijmes eenvoudig van oonstriictie en behandeling om gegoten ijzeren buizen door te snijden een porsporap om leidingen door luchtdruk vau vuil te bevrijden en een pompje waarmode men het condensatie water uit ds bulsleidiug haalt Op da tafel achter ons stlat een verzameling kookplaten en komforen van ïransob maaksel Het eigenaardi s van dezs toestellen is dat zij dan alleen branden uls het te verhitten voorwerp er op geplaatst is neemt men ketel of pan weg dan wordt de toevoer van gas afgesloten en blijft alleen een aansteekvlammetje branden om hot komfoor weer aan te steken als er weer gekookt gebakken of gebraden moet worden Het is dus onmogelijk dat door deze toestellen gasverkwistiug plaats vindt ze zullen dan ook zeker aftrek vinden te meer daar de constructie zoo eonvoudig is dan er van defect raken geen sprake is en zoo ja zü zonder eenige moeite hersteld kunnen worden Bulteolanüscb Overzicbt Eenige dagen geleden kwam het bestuur der Conservatieve Vereeniging van Brussel in geheime zitting bijeen en vereenigde zioh met het beginsel van algemeen stemrecht voor alle burgers die den 26jarigen leeftijd hebben bereikt en sedert twee jaar in dezelfde plaats wonen Gisteren hield de bond der conservatieve vereenigingen van het gehoele land hier eene vergadering onder voorzitterschap van den heer Woeste Met algemeene stemmen werd het bovenvermelde besluit der Brusselschs Vereeniging verworpen sn daarentegen het woningstelsol aangenomen Ondanks dit besluit zal do Brusselsche Vereeniging worden bijeengeroepen om het door haar bestuur genomen besluit te bekrachtigen Er bestaat dus een ernstig verschil van gevoelen bij de conservatieve partij ten opzichte van de kieshervormiug De President der Fratsche Republiek die bijna svsn rsislustig wordt als do Duitschs Keizer maar zioh gelukkig blgft beperken lot hel binnenland kwam Zondag te Bijssel om de feesten bij te wonen ter herinnering aan de opheffing van het beleg der stad door de Oostenrijkers in 1792 Mon weet dikwijls niet waar de menschen de herinneringen vandaan halen wanneer zij feest willen vieren Natuurlijk werd Cariiot met de opgetogenheid welke aan feestvierenden past ontvangen Daar de verhouding tussohen België en Frankrijk in don laatsten tgd vanwege den Congo en vanwege de mishandelingen van Belgische arbeiders door Fransche n broeders wel wat te wenschen overliet heeft de President den gezant van Koning Leopold die hem kwam complimenteeren zeer vriendelijk ontvangen Er wordt dan ook aan de gewisselde woorden wat men noemt politieke beteekonis gehecht Baroft Ruzette zoo heette Koning Leopold s gozanU s werd door Carnot ontvangen voor elke andore o v y cieele receptie en sprak tol hem o er ds vriendschappelijke verhouding welko sedert eeuwen tusschen dei twee landen bestaat een band welken men ook thans zoo mogelgk nog nauwer moet toehalen 1 0 heer Carnot antwoordde dat hij te ge osliger was voor do zending van den heer Ru etto door den Koning daar hij reeds lo Kametijk het voorwerp was van een overeenkomstige atlentio loon hij den graaf Ü Oultreinont mocht ontvangen Hierop volgde oen zeer opgewekt gesprek Havas kreeg last van een eu ander een telegram te maken en te verzenden Over de opbrengst der Franscho bolastingen in verband met de begrooting wordt nog het volgende meegedeold Over do maand September zijn de middelen ruim B millioen benoden de raming en bijna 7 millioen beneden die van September 1891 gebleven zoodat do ontvangsten tot 30 September iu het geheel van 34 tot nog goon SO millioen boven do raming verminderd zijn Nu jijn er reods voor 84Vj millioen aanvuUingscredieten toegestaan on worden er nog bijna 10 millioen gevraagd zoodat er waorschijulgk een tekort op het jaar 1892 zal zijn De Italiaausche Kamer is ontbonden en de verkiezingen voor de nieuwe Kamer zullen 6 November plaats hebben Toen er in den laatsten tijd weinig meer van de plannen van den minister president Gioletti werd vernomen begonnen sommige politieke personen reeds te beweren dat do Kamer niet ontbonden zou worden Het heette dat Gioletti eu zijn collega s zoo overtuigd waren van de volgzaamheid der tegenwoordige Kamer dat zij moeilijk konden hopen in een nieuwe Kamer trouwer bondgenoote te vinden Had deze Kamer niet den Uden Juni met 256 tegen 72 stemmen de voorloopige twaalfden der begrooting toegestaan Giolitti schijnt echter minder overtuigd te zijn van de volgdzaamhoid van hot tegenwoordig parlement Hij herinnert zich zeer waarschijnlijk dal het kabinetDi Rudiui door dit parlement plotseling omver werd geworpen hoewel in hot begin tusschen het Kabinet en de Kamerde beste verstandhouding had geheerscht en het is te begrijpen dat de minister president liever met de hulp van een nieuwe Kamer de hervormingen wil uitvoeren die hij in zijn programma heeft gezet Met bel gewone stelsel van schipperen wil Giolitti breken Hij zal trachten een echt constitutionoel stelsel van meerderheid en oppositie in het leven te roepen Hoe hij dit stelsel zal kunnen scheppen zegt do Indépendaoce Beige is aut duidelijk Ds conservatieven verklaren zich de trouwe vrienden van hot tegenwoordig Kabinet hoewel dit Kabinet reods vooruit zegt dat het niet op hunne hulp rekent en hen zal dwingen een bepaalde positie tegenover het ministerie aan te nemen Zooals uit ons vorig nummer blg kt streeft derogeering naar de verbeteriug van den financieelenen econoraischen toestand van het land en zal zijtevens trachten de uiterste linkerzijde in een vast gareel op constitutioneel terrein te brengen In verband met dit laatste plan trekt het ds aandacht dat Ferrari de oude bondgenoot der ropublikoinsche radicalen door de redevoering welke hü te Rimini hield heeft bewezen dat hij met ds partg dsr republikeinsohe radioalen niets meer te maken wil hebbeu en zich aansluit bij de conatitutionoele linkerijde De kansen van het kabinet staan vrij gunstig en sommige bladen gelooven dat Giolitti in do nieuws Kamer over een flinks meerderheid zal hebben ts beschikken Het kabinet schijut een goed gebruik te hebben gemaakt van de lange parlementaire vacantie en den verkiezingsstrijd goed te hsbbsn georganiseerd Alles voorspelt dal het van de natie als bewijs van vertrouwen een flinke meerderheid zal ontvangen Besmettelijke Ziekte De Burgemeester van Gouda maakt bekend dat heden bij hem een geval van Cholera Asiatica met doodelijken afloop is aangegeven Gouda 11 October 1892 Do Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgeriyke Stand GEBOREN 7 October Lieve ouders J M Endenburg on A Binnendijk S Adrianus Cornelis ouders G Tuijthof en M C Fraikin Goertruida Kozina Maria ouders F X Daudt en A M van f i