Goudsche Courant, donderdag 13 oktober 1892

Donderdag 13 October 180S uasrabrjek Gonda Iedere NIEUWE GASVERBRUIREli kaïi onker zekere voorwaarden eene binilenleiding tér lengte van hoi g8ténjB 10 meter voor rekening der Gasfabriek doert aanleggen l f I Zij die van deze bepaling wenschen gebruik te öiakep kunnen zich aanmelden ten kantore van genoemde fabriek I De prijs van h t lichtgas is tl et ide stère di valÉheik kga 6cts I I 1 5 I w I f jfje Directeur 496 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Ineeading van advertentlën kan gesohieden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave j Ontvangen robte Sorlèeringf Tiilit4ifTffiS I I in alle genres en prijzen Fieiiwe gftdjng REGElffMAirTELS lloTElN in de y ERLOTING BU GELEGENHEID DER Vrije ï= siaxd en33CLSix3st ZIJN TB BEKOMEN BIJ A BBil KlIAl Lange Tiendeweg RIJS f 1 11 liOTEN voor 10 WOLLHSr DEKENS i Faroordt i 9 Oerhard ouden P M ran Waaa eb J Holk OVESI EDEN 8 Ooloar Mr B H V BantJ linger 72 j 10 m J J Sohlutar 6i j M i Michael 76 j E Snel 65 j J van Vliet h 8 m DVERl ENtlÊN ƒ Voor de velM attentie bg iaöne benoe iiiig tot Qemeéut Urcbitect te £ i n betui g ifiijii dank I i H PAPL n ÖE UWD PÏiEéoONV i óp deloogte ni he i ifruideniersTak alsook het tIJr T 4n giien ipedi3tille rd Tabak en Sigarei ine hem passend betrekking als iiupiini i en is niet ongenegen voor bedoelde rakk er bij te rei fen als zgnde goed bekend mei dè bnite elieptèle in dd OnJalrekenJ Vat ee enandei xynf de beste bewjjzen over te ijegfen Beflecteet aden worden beleefd verzocht mch te adfesseeren aan het Boreaa dezer Coortintonder no 21 t F Öndergeteekende bericht dat hg van 1 OCTOBEJb j l af den Boek eo Kantoor handel gedreven door de firma A KOK COMP Kleiweg E 92 heeft overgexLomezi en dien ouder eigen naam verder zal voortzetten J T SWARTSENBÜRG OAUES EANDWEBEEN Bfl het naderend St MCOLAASPEEST bevelen wg ons minzaam aan FiEMA Gkz schouten Se éta la g e is dagelgks te bezichtigen StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Üniversiteits Prof Gehm Hofrad Dr MarleSS Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten i heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Zeer Fette Cresteendrukte NAAUSAASTJES worden GELEVERD door A BRI KMAiX en Zn Gouda Snelpersdruk ran A Bkinkhxn zooN Gegarandeerde kwaliteiten in alle prgzen SCHENK é Zn Alom te bekomen DE BOÜESCHE 0LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wonter Crabeth A BRINKMAN FBANSCIE STOOMVEBVEBU Cheoiisehe eo Zwftserscbe Wassebery Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeioier RoUerdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperat Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleveHl worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 100 belooningp MJkdoortê enWrattenUnetuur verdrgving zeker per flacon 00 cent Hoofd Eau de Cologne van H SELLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et Kiespijntinetuur geneest dadelgk per flacon 35 et Verkrijgbaar by L A djs VLETTEE Markt Gouda De ditgave dezer Courant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zo a en Feestdagen D prijg p r drie maMden ii 1 25 franco perpost 1 70 Aizoaderlgke Nommers VpF CENTEN BINNENÏiAND GOUDA 12 October 1892 Üe ultslai der Verkiezing roor eon lid rnn don Getneeuterand is aldus Uitgeliraoht 660 stemmsD Van onwaarde 21 Geldige 689 stemmen Volstrekte meerdorlieid 320 stemmen Dasrvun verkregen de lieeron H M Uerckseu 338 stemmen F Herman Fz i 2B2 J W Vorster 26 T ö van Wierst 6 L P lloojfondijk Sr 2 G J Steens I ijnen Kampo Herman de Groot G van der Want 6Cz I Cats Zoodat de lii er H M Dercksen gekozen is lieden mort ert per Bultelin aan onze abonné s in de utaA hzorffd Op de Tenioonstelhnff van gaitoeatell n tot verlichünt wncarmtng en dryjkracht zijn nog de volgende bekrooniugeii toegekend Kluaae IX gasmotoren Barger met de Orossley Olto motor gouden medaille Kortini motor van 6 paardetracht gouden medaille Pick Co Amst Bronzior moior S j V K zilrerru medadle Motor Forward de Voogt kon zijn slagen bij ilo FEVIL ETOIM Zïöia lDocl3 t©r V 7 Je hebt g ie voor de muziek je bent eender beste dilettantes op do muzikale soirees zoi Marie Als ge maar wat ernstiger sludeercn wildet zoudtge furore kunnen maken Waartoe vroeg Louiae Ik zal toch geen pianojufter behoeven te worden denk ik en zij trok haar neusjen op Neen ik geef mijn vrijen tijd niet aan de studio Als ik de huishoiiweek heb schiet raij haast geen oogenblik over om toilet te maken die nare week Dat hoor ik je broer den luitenant ook weleens zeggen zoï mqnheer Bruno met een lach maar weet je wat als Marie haar boeken niet afzweert als ze toch geen luat tornt om tlevon iegemeten dan kan zij de week we blijven houden Hy at ook seel lekkerder wanneer Marie a zorgover de keuken ging Mama atond er op dat wy t om beurten Wen antwoordde Marie maar als het tot Louise s pluk kon raeêwerkon zou ik u vragen papal of u 1J mama voor haar wilt pleiten Ik He toch wol t ik mijn boeken voor altijd zal moetfn verloo 5aSH reniproevéh niet behouden kwam dus niet in aanmerking Krausse lantaarns Gnsapparato und Gusswurk Mainz gouden mednilo Aan de Sportteiitoonstolling te Scheveuuigen ia eene loterij verbonden geweest waarvan de uilslag gelijk meer gebeurt niet xs gepubliceerd iu do groote liladon maar in een afzonderlijk blaadje dat tegen betaling is verkrijgbaar gesteld Wolliolit zijn er onder onze lo ers die loten gekocht hebbeu en nieuwsgierig zgn ofer op hun nummer iets gevallen is Voor hen staat aan het Bureau van ona blad lange Tiemleweg D 60 de gelegeDhoid open om inzage te nemen van de trekkinglijst Beiaughebbouden moeten zich haasteu daar a s Zaterdag 16 October de termijn van af haling afloopt De minderjarige M N uit Goada is op verzoek barer ouders te Rotterdam aangehouden en naar deze gemeente getransporteerd en door de politie teliuis gebracht Voor de Botterdaniacbe Rechtbank stond gisteren terecht wegens mishundelini van vrouw Haust in den nacht van 10 op 1 1 Juli te Kraliugen gepleegd Joh W V oud 21 jaar arbeider thans plaatsvervanger te Gouda Bekl ontkende het fuit Eisch vrijspraak Voorts stond terecnt een arbeider uit Gouderak J B genaamd die op 6 Juli tijdens de kermis te Waddinxveen in beschonken toestauil volgens de guiuigon don gemeente veldwachter Weoda voor smeerlap uitschold Tegen bekl die zeer bespraakt was werd ƒ B boete gecischt Uitspraak Dinsdag e k chenen om u niet boos te maken t Is tot je bestwil Mane I Maar dan heeft Louiae tijd in overvloedom zich te oefenen in de muziek Goed als het zoo eens uitkomt zal ik hetdoen antwoordde Louise Voor jou pleizior weetje want jo bent een lieve goede meid Marie kreeg de altoosdurende week tot haar last eu Louise maakte een beetjen meer muziek Als ze een opgewonden vroolijko bui had ruischten de wildste walsen laags den Nieuwen Uitleg Maar zo maakte het zich uiet mo ielgk door strenge studie Dat was immers niet noodig I Zóó ging het en zoo bleof het gaan eenige jaren lang VI Louine was nu tweeëntwintig jaar en haar schoonheid schitterde iu vollen bloei Mijnheer Bruno had in don laat ten lijd zijn verwondering roeda meermalen nan zijn vrouw te kennen uegeven over een zijns inziens onbegrijpelijke omstandigheid t was toch niet te loochenen dat er tusschen Mark en Louiae een wederzijdaohe paaaie bestond on hoogstwaarschgnlijk zelfs dat zij met elkander iu geheim do belofte van minne on trouw reeds hadden gewisseld en nochthans kwaro hij er maar niet toe zich formeel te d lareeren en bij de ouders aanzoek om haar hand to doen Wat kon hem hiervan terug ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ït 50 Centen iedere regel meer 10 Centen QBOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsrnimt Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt Do Raad der gemeente Zevenhuizen heeft besloten do kermis die reeds begiii September is uitgesteldvoorloopig nog uiet Ie doen houden De Haagsche correspondent van de N Gr Ct deelt mede dat de banki r D P eftecicnbanoolaar en uitgever van een financieel blaadj die zich kort nadat zijn faillissement was uitgesproken eenige weken geledfn vorwijderd had zonder achterlating van adres en later in hot vaderland was wedergekeerd in allo stilte gearresteerd 19 op hot oogenblik dat hij zich naar de woning van zijuen curator begaf Naar v ij vernemen is het ontwerp op de bedrijfsbolasling van den Ra id van Siste bij het ministerievan financiën terug ontvangen eii kan nu do indiening weldra worden verwacht A R Ct De arbeider Tilburg te Hilversum van wien in vorige berichten is melding gemaakt is Maandag avond omstreeks halt zes uit zijne netelige positie in den ongeveer vijftien meter diepon welput bevrijd door de arbciiers C h G van Reenen die met levensgevaar en buitenarewoiiekraohlainspanning hunne reddingstank volbrachten Tilburg heeft van Zaterdag morgen vroeg af door zand en houtwerk beklemd in den put doorgobraolii en was bij zijne bevrijding vrij wel llij word evenwel terstond naar het nabijgelogon pension up den Trompenberg vervoerd om aldaar uit te rusten en verpleoïd te worden De redders zeer vermoeid door hun werk zijn per rijtuig naar hunne woningen gebracht Van verschillende kanton wordt geprotesteerd tegen den distaiitierit tusschen VVeonen on Berlijn waarbij het eigenlijk op hot doodrijden van paarden neerkwam terwijl anders bij het diatantierijden de eerste vraag ia in welke conditie men aankomt en houden Hij wist hot niet I Begreep zij het P Neon mevrouw kon er evenmin eenige reden voor vinden k Wou dat er maar een kaper op de kustkwam Suze Ja twee voor één ia altijd preferent in zulkeaffairea Bruno I ik geef je dit toe ala dan het echtevuur niet ontbreekt Volgt do uitbarating spoedig do volle lading Suze viel haar echtgenoot 10 Wij wetenhet bij ondorvinding Ik weifolde ook toen we indie période waren maar t waa omdat ik met mijntoeumalig tractementjon vreesde bij de oudelui geenaccèa te zullen kry gen Daarom behoeft Mark hetechter niet te laten hij maakt uanm ala advocaaten is schatrijk Ik zal Louise er eens over spreken een beetjen coquetterie kan hier geen kwaad Er fladderengenoog vlinders om haar heen Nu ze is het waard ook I Ze mag aanmoedigen wien ze wd zoo Marker maar wat haastiger door wordt om zich te dcclaroeren Daa geef ik een brillantepartji I besloot mynheer Louise liet zich door mama in haar eigen belang overreden en haar coquetterie die niet zóó ver ging dat Mark er verbitterd om mocht worden zoolang hij niet door een publiek engagement rechten op haar verkregen had werkte spoediger dan hare