Goudsche Courant, donderdag 13 oktober 1892

s Sk Wettelijke regeling vaa het landbouwcrediet opheffing von het heerlijk jachtreoht verbeteringder rechtaverh udiug tusschen eigenaar en gebruiker van het land herziening der wetgeving op den grondeigendom en op het notariaat Ontwikkeling van zelfbestuur en volledige toepHssiug van hot stelsel van vrijen orbeid in Neer landschInJië Selieiding der financiën van het moederland en de koloniën Daarop volgt de mut goud bekroonde inzending fornuizen van den heer Öee uit Leiden deze toestellen goveu op het eerste gezicht oen goe len indruk alles ziet er hecht en soliede uit en is keurig bewerkt de inrichting is aeer practisch van alle warmte wordt partij getrokken de zg wanden blijven geheel koud do wanden van den oven zelf zijn djibbol en opgevuld mot slakkon wol De koperen waterketel in het middonste der drie fornuizen wordt aan i ijf zijden verwarmd daardoor dus een spoedige verhitting Eenige attesten waaronder er zioh een bevindt van don directeur dor gasfabriek te Leiden getuigen dat deze fornuizen ook in de practijk goed voldoen Voer een Londonsch rechter stonden dezer dagen twee mannen terecht beschuldigd tabak te hebben verkocht zonder in het bezit to zijn der vereischto liueutie In Engeland mag nl goon tabak ii welken vorm ouk worden verkocht zonder eon vergunning De teelt van tabijk is nog allgd op zware straffen verboden Do twee mannen hadden sigaren verkocht die gemaakt waren van weggeworpen eindjes Eun advocaat verdedigde hen mot do bewering dat eindjes sigaren wegwerpsola waren iets dat in de wet niet gunoemd werd omdat het niet meer als bruikbare tabak weri beschouwd Een verlegonwoordigor der belastingautoriteiten beweerde dat tabak niets anders dan tabak was iu wolken vorm ook Een ambtenaar der tabaksrogio vertoonde oenigo sigaren die van opgeraapte eindjes waron gemaakt Hij had die in beslag genomen in een geheime sigaren fabriek in het Oosteinde van Londen Het schut of rolblad was hot oenige dat goed was van deze sigaren Zg werden voor two pence twee stuivers het stuk verkocht De mai istraat prees de autoriteiten lie deze vervolging hadden ingesteld omdat het publiek uu te weten kwara wat het voor too kocht Daar echter niet kou bewezen warden dat de beschuldigden gewoon waren sigaren te verknopen logde du rechter slechts boeten op van 2 shillings De begrooliiig voor den aanleg van Staatsspoorwegen dienst 1893 is groot 3 765 000 waarvan ƒ 2 226 000 op hoofdstuk IX zgn uitgetrokken De Minister vleit zicb dat eene afzonderlijke spoorwegbogrooting na 189S niet moer zal worden gevorderd Met deu bouw van het hoofdgebouw vau het station te Nijmegen werd een aanvang gemaakt Met hf t leggen van den bovenbouw bet maken van afrasteringen en overwegafsluitingen van het gedeelte Maassluis Hoek van Holland wordt voortgogaan De gebouwen en de kaaimuur mot visohsteigor op hot station Hoek van Holland zijn onder handen Do brug over den Wsel bg WostervoorI vereiseht eene geheele vernieuwing Er zal een geheel nieuwe brug woeden gemaakt op 26 a 30 M afstand van de bestaande met éone overspanning van 113 M mot aansluitende openi gen ter gezamenlijke wijdte van 360 M De kosten worden begroot op S millioen guidon behalve de uitgaven voor rivierwerken die op 2 ton en dio voor do wijziging van het verdedigingswerk te WostervoorI welke op ƒ 310 00 zijn geraamd Op deze begrooting is voor dal doel ƒ 200 U00 uitgetrokken Een afdoende voorzioniug is noodig om de vloeren der viaduct te Rotterdam zooveel mogelgk waterdicht te bewerken Voor een plaalijzeren bedekking is voor dat doel ƒ tO OOO uitgetrokken De werken voor het maken van oen blijvend hoofdgebouw op hot station Vlissingen haven zijn aanbesteed Evenzoo die voor do uitbreiding van het station Groningen Er zal echter eono herbosteding moeten plaats hebben Het plan voor de Inrichting van het hoofdgebouw is noedgekourd zoodat vermoedelijk in den loop vau 1893 met den bouw zal kunnen worden begonnen De werken voor hot goederenstation in de stadsriotlanden te Amsterdam van den NoordHoUand sohon Staatsspoorweg zullen ton deelo nog in 1892 worden aaubosteed Vetiehillendp andere plannen o a voor het stationsemplacoraent von den Staatsspoorweg van Amersfoort naar Nijmegen te Amersfoort zijn nog in onderzoek Bulteniaoüscb Overzicht Keizer Wilhelm ia te Weenen aangekomen en mot keizer Franz Jozef naar Schonbrunn gereden onder goestdriftïoUe toejuichingen van een talrijk publiek In de Duitsche bladen is iu de laatste tijdon herhaalde malen gejogd en ook even dikwijls tegengesproken dat Keizer Wilhelm te Weenen eon onderhoud zou hebben mot den Hertog van Cumberland en wel om do verzoening welke is aangevangen met de uitlevering van het Welfenfonds verder voort te zotten Het plan zou zijn naar het gerucht wilde dat de Hertog van Cumburiand afstand zou doen van zijn rechten op Hannover en in ruil daarvoor kunnen optreden als Hertog van Brunswijk De Post komt nu vertellen hoe die zaak in elkander zit De verzoening is eigenlijk een wedstrijd tusschen twee oude hooge damoB Grootmoeder Koningin Victoria wil de totale verzoening en heeft haar kleinzoon daarvoor zoo goed als gewonnen De Hertog van Cumberland zou afstand doende van Hannover Hertog van Brunswijk worden Daar komt echter tegen op de Ko ninginWeduwe van Hannover die haar zoon steeds voorhoudt dat hij de voetstappen van zijn vader zaliger moet drukken en nooit zijn reohton op Hannover laten varen Nu begr jpt men echter dat de Hertog van Cumberland wel zin hoeft in de Hertogelijke Kroon van Brunswijk en dit te sterker naarmate van tijd tot tijd het denkbeeld levendi or bij hem wordt dat de Hanuovor rechten waarmee zijn mama dweept onbereikbaar blijven Aan den anderen kant heeft echtor do Hertog zelf zich vroeger wat te kras uitgelaten over zijn vasthoudendheid om zonder oott mal figuur te maken Hannover te laten varen Er zou echter in den laatsten tijd vermoedelijk op Windsor uitgedacht een middolwog gevonden ziju de Hertog van Cumberland zou van alle roohten zoowel op Hannover als op Brunswgk afstand doen ten behoeve van zijn zoon en deze die nooit iets verzegd heeft zou Hannover laten varen en Brunswgk aannemen Alles en alles bijeengenomen zal men moeten erkennen dat het niet onwaarschijnlijk is dit dit het eiude wordt van de zaak Of echter de Duitschora in het algemeen en de Brunswijkers in het bijzonder met zulk een oplossing ingonorann zullen ziju is een andere vraag De Kolnische gooft zeer scherp haar afkeuring te kennen en verklaart het voor een kortzichtige on zwakke politiek te houden Brunswijk te maken tot het middelpunt van Welfische agitatie Baron Reille president van den raad van beheer van de mijnmaotsohappij te Caroiaux heeft aan do Fyaro verklaard dat hij boreid was dor gemeente Carmaux een vaste bijdrage te geven opdat zij den burgemeester zou kuanen bezoldigen doch dat hij nooit er in zou toeslaan Calvignac weder in dienst te nemen De volksleiders zei de baron spreken van beginselen doch ook wij verdedigen een beginsel en daarom houden wij vol Onze zaak is die van iedereen geworden dio betrokken is bü de organisatie van den nationalen arbeid tot welke staatkundige partij hij ook behoore of in welken tak van nijverheid hij ook werkzaam zg Wg willen thans niet de belaugen van particulieren verdodi en maar het beginsel van orde en tucht zonder hetwelk geen nijverheid geen handel geen maatschappelgk leven mogelijk is Daarom moet deze zaak eens voor altijd word on uitgemaakt Allen die iu Frankrijk aan het hoofd staan van een zeker aantal arbeiders zij het 6 of 600 behooren voortaan te weten of zij baas zijn in bun eigen zaok of blootgesteld bigvon a in wanordeIgkheden aan verliezen zoodra het eenigen socialist of een of ander syndicaat in het hoofd komt een conflict uit te lokken Intu scheu stroomt er geld toe om de werkstakers in hun eisch te stoqnen Zeventig duizend francs zijn reeds ontvangen Daarvan moeten bedeeld worden 1982 hoofden v m gezinnen met 23 t kinderon boven de 18 en 2564 kinderen ouder de 18 jaren De eisch van het werkvolk blijft eerbiediging van hot beginsel van algemeen stemrecht door het weder in dienst nemen van Calvignac den tot burgemeester gekojcn werkman De eisch der patrfoaS DE TENTOONSTELLING van gastoestellen voor verlichting verwarming en drijfkracht IV De inzending van den Hr Hennoman uit den Haag trekt voortdurend de aandacht gewoonlijk staan een groot aantal kgklustigo en weetgierige bezoelters om zgn etalage geschaard on hij die weet wat daar geëxposeerd is kan zich dit verschijnsel zeer goed verklaren Daar toch zijn een aantal koffieManilers te zien waarvan er gewoonlijk een in werï ng 18 zoodat men zich kan overtuigen èn over ae vlugge bewarking Èn over de goed gebrande proe en èn over het behoud dor aroma een zuivere mokka let er den raiter dos juiat om t doen moet wezen ign paard te sparen Behalve sommige Duitsohe bladen liet tioh ook de Londensohe pera in dien geest uit In de Frcm arter ZeUuHg ia thans een brief opgenomen van een daar woonachtigen Amerikaan van den volgenden inhoud Zooals berichten uit Weenen constateereo zgn bg den distantierit zeventien paarden van Duitache oftloieren en twaalf van Oostenrykera dood gereden in het geheel dus nogonec twintig By een stierengevecht dat ik onlangs te Madrid bijwoonde werden slechts vier stieren en negen paarden afgemaakt uit deze cijfers blykt voldoende ae meerderhuid der Duitsche beschaving Daarbg moet men in het oog houden dat de jeugdige msnneumoed waarvan de Leipziger Zeitutiff in baar bekoorlijke onuoozelheid bazelt evengoed noodig is waunoer men tegenover een gesarden stier staat als wanneer men in den zadel st gt om de vermoeienissen van oen langen rit te verduren Daarom hoop ik dat hel volk der dichters doukers zijn bekron pen rooroordeelen tegen de nationale sport van Spanje nn eindelgk zal laten varen De doodstrgd van opgehitste boesten is een indruk zoo machtig en verheven dat men het volk daar niet genoeg op vergasten kan vooral nu de terechtstelling van misdadigers niet meer in het publiek plaats beeft Wat de practisch e resultaten van den distantierit betreft ioo constateer ik dat de bicycle het van het beste paard wint Achtend V G Staten Generaal 2 KAMEa Zitting van Dinsdag 12 October 1892 De kam ir hervatte hare werkzaamheden en besloot eene gelukwonsch te zenden aan de Groot hertogin Tan Saksen Weimar geboren prinses Sophia der Nederlanden Oio haar gouden bruiloft gevierd heeft Voorts zijn tegen Dinsdag enkele ontwerpen ann de orde gesteld en is besloten eene commissie van voorbereiding te benoemen voor hot Wetboek van militair strafrecht De taak der nieuwe staatscommissie welker instelling de Woensdagavond verschenen StaaUcowmt melddo zal zijn het uitbrengen van verslag omtrent de door de thans afgeloopen arbeiders enquête verzamelde gegevens en tevens het doen van de voorstellen waartoe het gehouden onderzoek haar eventueel aanleiding zal geven De commissie is nieuw wat hare taak betreft maar oud wat hare samenstelliug aangaat Zij bestaat namelqk groolendeels uit dezelfde leden als de commissi van Enquête Allee n zijn de heeren mr S Lo l oole oierledon en A J Visser vervangen door de hoeren G Ëmants mederedacteur van het Soc Weekbl en M W Visser oud directeur der tlederlandsche StooinbootHaaUchappiJ te s Grave ohage Geen werkgevors nog minder werklieden zijn in deze commissie opgenomeu Blgkbaar bestaat de meening dat de verslagen der Enquete Comraisaie de mondelinge adviezen uooduloos maken Dat die meening joist zou zijn betwijfelen wij Arnh Ö i De Directiu van hut Pensioenfonds voor weduwen en weezen voor burgerlijke ambtenaren hoeft wederom een nieuwen maatregel genomen om weduwen en weez n van burgerl jke ambtenaren in het genot te ouders en zij zelve hadden durven hopen Adriou Mark bemerkte dat hij door zijn dralen gevaar liep zijn belle te verliezen Onder degenen die haar adoreerden bevond zich een jong ambtenaar van goeden huize die blijkbaar niet alleen in de gunst VdU Louise s ouders groole orderingen maakte maa aien zij zelve ook met eenig welgevallen begon toe te staan haar zijae attenties Ie bewijzen en deze ondervinding deed hem besluiten te overwegen of hij reeds zou gaan trouwen of niot Zoo hij nu doortastte hield hij zicb verzekerd bjj do coders te zullen slagen en aan Louise s jawoord kon hij evenmin twijf lin zoo zij niet eensklaps van aard en neiïiiig veranderd was doch bleef hij uitetolleu dan sprak bel wel van zelf dat al de betrokken partijen zich niet langer op hom konden verlaten Nu was juist de groole vacantie begonnen de hooge rechtsbedeeling was naar Parijs naar Zwitserland naar de Duitsche baden vertrokken de processtukkon lagen in ruste in do portefeuilles Hij ook moest op reis naar buitenslands primo voor de belangen van een zijner cliënten voor wien hij oen ingewikkeld proces aangaande een belangrijke erfenis hoopte te winnon waartoe hij t noodig achtte de rechtsgeldigheid von den eisch te bewijzen nit zijn eigen nasporingen iu de gemeentearchieven Tdu een paar staden in Frankrijk die in den proecsse werden genoemd als familie zotels van deu erflater en den opgekomen erfgenaam secundo omdat hij d araan zijn eigen pleizier verbinden kon en tertio stellen van het pensioen of do toelage waarop de wet hun aanspraak geeft doch van welk recht door onbekendheid mot de gunstige wetsbepalingen door velen nog geen gebruik gemaakt is Immers bg het Pensioenfonds worden nog bijna dagelijks aanvragen outvnngon om in het genot van pensioen te worden gesteld van weduwen wier echtgcnooten vóór de inwerkingtreding dor wet van 9 Mei 18 0 Stbl No 79 overleden zijn zoodat nog vele dier weduwen onbekend blgkon te zgn met de gunstige bepalingen in ovengenoemde wet ten hare behoeve opgenomen Met het oog op deze omstandigheid is het Comissarissen van het Fonds wensohelgk voorgekomen eene poging te doen om diu n eduwen op te sporen en daarna ren onderzoek in te stellen naar hare tegenwoordige verbigfplaatsen ten einde haar in kennis te stellen met de bedoelde bepalingen der wet In verband hiermede zgn bij hot fonds lysten opgemaakt vau de in de jaren 1378 1881 overleden burgerlijke ambtenaren van wie niet bigkt dat eene üeduwe is nagelaten die c q aanspraken op pensioen ton laste van het fonds zou kunnen doen gelden Ouder aanbieding van een Igst der iu die jaren onder het ressort van hun kantoor overleden ambtenaren is thans door de Directie van het Fonds de medewerking ingeroepen van de ontvangers d ir sueoessierechten aan wie verzocht is indien zulks uit de destijds gedane aangifte voor de successie mocht bigken achter ieders naam op diu Igst te willen vermelden of de ambtenaai overleden is met achterlating van eene weduwe met of zonder kinderen of van volle weezen dan wel of hg ongehuwd is overleden Bg wgze van proef is voor het oudetzoek het voormelde tgdvak genomen Later zullen nog verdere stappen worden gedaan ter bereiking van het goede doel nl om zooveel mogelijk aan alle weduwen en weezen waaronder vaak zeer behoeftige het pensioen te verzekeren waarop zij door de vroegere betrekking ran hun echtgenoot of vader aanspraak hebbeu Het ontwerp reglement voor den radicalen bond ontworpen bevat omtrent het doel de volgende bepalingen Artikel 1 De bond stelt len doel het eendrachtig optreden in NederUnd te bevorderen van lUen die eene herziening van ons stsatswezen in demooratischen geeat op de volgende grondslagen zijn toegedaan I gelgkstelling der meerderjarige Nederlanders ten aanzien van I uitoefening van ataalsburger gke rechten XI bestrijding van de sociale afhankelgkheid en verhooging van het stoffelgk en zedelijk wolzgn der niet en minder vermogenden door a afschaffing fan die wettelijke bepalingen welke opeenhooping van kapitaal in de handen van eukeleu bevorderen 4 invoering van wetten die Ie met eerbiediging van het beginsel van het persoonlgk hezit de uit dat bezit voortvloeiende bevoegdheden binnen engere grenzen beperken eene meer gelijkmatige verdeeling van het maatschappelijk inkomen iii de hand werken 2e de nadeelige gevolgen der werking van vraag en aanbod op de arbeidersmarkt zooveel mogelijk tegengaim Art 2 Te dien einde betoogt de bond in de omdat hg tevens het gevoelen zijner ouders die thans in Parijs woren wenschte te vernemen over een huweiyk met mejuffer Louise Ëruno wel een meisjen zonder fortuin maar de dochter van een thans aanzienlijk ambtenaar van deftig burgerlijke familie en een beauté van den eersten rang Bepaald doortasten mocht en wilde hij dus nog niet doch hij hoopte zich de voorkeur te reserveeren door eon familiaar gesprek met mevrouw Bruno Daartoe kwam de gelegenheid spoedig Do mededeeling dat hij op reis moest gaf er al aanstonds aacleidin r toe Hé u gaat ons verlaten voor langentijd Tot aan het inde der vacantie mevrouw I en bij mijn terugkomst hoop ik de familie in welstand weder te vinden en met do vroegere toegenegenheid ontvangen te worden die ik zeer waardeer endie mg ccnige hoop doet voeden dat zij mij weldra nog gelukkiger zal willen maken Mag ik mij daartoe aanbevolen houden mevrouw P Wat mij betreft kunt ge op mij rekenen zei mevrouw met een rainzamen lach Ik zal op dezelfde wijze van Louise afscheid nemen mevrouw I en wanneer u mij steunen wilt twijfrl ik geenszins of ik zal haar bijzondere toegenegenheid door mijn lange iifwezigheid niet kunnen verliezen t geen mij anders waarlijk smartelijk zou treffen mevrouw Wees gerust ik zal ton minste al mijn best eerste plaats verwezenlijking van het volgende program Algemeen kiesrecht mede ter voorbereidingvan algemeen stemrecht Een kiesstelsel dat de vertegenwoordiging ook der minderheden zooveel mogolgk waarborgt Afschaffing deM erste Kamer Een regeling van het arbeidscontract teneinde a te voorkomen overmatigen of onvoldoend bi toalden loonarbeid door personen van beidstlii kunne 4 te verminderen eiken arbeid van kindenj welke schadelijk is voor hunne lichamelijke of giM telgke ontwikkeling c te w ken voor gezondheid en veiligheid in fabrieken en werkplaatsen d te voorkomen dat arbeiders wier arbeidskrsolil door ouderdom ziekte of ongeval is verminderd of te loor gegaan afhankelijk worden van openbin kerkelijke ot particuliere liefdadigheid e te zorgen dat de rechten der arbeiden nietminder dan die der werkgevers zijn gewaarborgd Dadelijke voldoening door de overheid aude sub IV gestelde eischen wauneeLzg zelvediraelof indirect als werkgeefster optre rffT Vervanging en beporkWder armenzorg door verplichte verzekering tegeiv e gevolgen van ziekt invaliditeit ouderdom werkloosheid Concentratie von armenzorg Zorg van de overheid voor voldoenden ondenlind van hulpbehoevenden zoo dikwijls die niet of niit voldoende wordt verstrekt door de kerkelijke particuliere liefdadigheid Ontheffing der gemeenten van overmatigen en eigelijken druk der armenzorg VII Maatregelen van overbeidswei é voor beten huisvesting der uiet of minvermogenden Scherper toezicht tegen vorvalscliing van levenmiddelen Opheffing van het staatsbelang bij en krar ht l bestrgding van drank on opiuraraisbruik VIII Invoering van leerpliohtf Oprichting en instandhouding van openbare lagen scholen en herhalingsscholen en verschaftlog na ambachtsen landbouwondurwgs door deu stut overal waar dat noodig is Kosteloos onderwijs voor onvermogenden Proportioneele schoolgeld heffing met afschaffing U de iniieeliog der scholen naar het schoolgeld by dk openbare inrichtingen van onderwijs Dienstbaarmaking van de lagere school door 1 staat ook aan de Ijchamelijke ontwikkeling der Var deren IX Belasting naar draagkracht Daartoe is in de voornaamste plaats noodig invoering van eene progressieve rijks inkomst belasting waarbij zooveel mogelijk rekening oril gehouden met de bronnen waaruit bet inkomen voort vloeit afschaffing der acoijnsrn op levensbehoeften i invoering van progressie iu de successie belsstilj Algemeene oefenplioht met beperking dit uitgaven voor leger en vloot tot het onverniüdelüb Volledige scheiding van Kerk en Ssost Eenvoudige on goedkoope rechtspleging Administratieve rechtsspraak XIII Ongeschonden handhaving der vrijheid m vexeeniging en vergadering voor u doen antwoordde mevrouw Bruno metlO minzamer lach Zü wachtte niot lang met haar echtgenoot dil heugelijk gesprek onder vier oogen en zoo vertr weiijk gesproken mtê te doelen hij was boven wolken van geluk en liet aan mevrouw over Loai de noodigo aanwijzing te doen om zich yao d jongen ambtenaar van goeden huize voorzichtighoi halve stapjen voor stapjen te retireeren De vsw vingspartij zou dus gegeven dienen te worden zoodil de vacantie uit was Geld overhouden Neen mevrouw daobtef niet meer aan zij was al blijde wanneer zij de veranci rs op hun tgd tevreden kon stellen en on dat moeielijk wit te troffen moest men zijn toovluMt wel eens nemen tot de voormalige vindingrijkheid die de lezer zal t zich herinneren bg W weder verschijnen van mijnheer Bruno in actiew dieait door haar zoo ster veroordeeld was gewordoo Dat practisch vernuft werd thniis echter zoo men daortoe in de gelegenheid kwam op M eenigszins andere manier toegepast dan in vroegere jaren men achtte deze minder gevaarlijk in de gevolgen ffordt vmolgd nl lucht komt u tegen als do inzondei zjn boenen brandt of maalt en het kopje koffie dat gisteren jury en comité genoot liet zich zeker wel smaken Of deze werktuigen goed ziju en aan hut groot aantal voordeeion die de inzender aan iju fabrikaat toeschrijft boven de gewone brander beantwoorden P Slaat even het keurig bewerkte boekje dat tor verspreiding ligt open on ge zult een verzameling eensluidende altesten vinden die vol roem van dezen koffiobrander gewagen Ziet verder naar zijn bekroningen De gouden medaille op de Voedingstentoonstelling behaald dë zilveren dito verkregen op de Sporttentoonstelling terwijl gisteren een gouden medaille in klasse IU hora werd uitgereikt door de jury dor gastontoonstellin Waar bokroond werd en do Heer Honneman inzond daar ontving deze protische uitvinding een bewijs van do volle tovredenheid der beoordeelaars Verder uit to weiden over deze inzending is onnoodig alleen ontvingen wg van don fabrikant eenige cijfers die hier volgen Het gas erbruik voor een brander voor 5 K G koffieboonon bedraagt per uur 0 6 M het toestel rechts naast zijn etalage is van die grootte een voor 10 K G heeft per uur een 1 M noodig Men kan zich dus voorstellen dat de kleinere soorten voor huishoudelijk gebruik en hot branden van monsters een gasverbruik hebbon dat niet ia aanmerking komt Bedraagt de inbranding bij gewone koffiebraoilers 20 zoo geeft deze slechts een gewichtsverlies van ISoy Bij do kiosk de eerste tafel vervolgende vinden wg vooraan een lucbtperspoinpje om verstoppingen in buizen to verwijderen en leidingen te beproeven om dit laatste to bewerkstelligen brengt men do pomp in verbinding mot de leiding en pompt daarna tot op een willekourige druk door deu inanoraeter aan te wgz n alles vol lucht Is nu de leiding lok dan ontsnapt natuurlijlf de lucht en do wijzer van den manometer valt ii bot tegenovergestelde geval blijft de wgzer stilstaan De heeren Romy Bienfait zonden dit nuttige toestel iu We zg n nu genaderd bij oen groote afdeeling van fornuizen en kachels do eene meer de andere minder doelmatig de oen uitmuntende door sierlijke bewerking en groot hittegevend vermogen do andere door één dier eigenschappen De bak en braadoven van don Duitachon inzender Goehde uit Berlijn is niet aangesloton aan de gaskraan ia een plaat gebracht met venloelingon zoodat men daarop kan lezen hoe do stand der kraan is daarnaast een dito ovgn Vfu Hollaiidaoh maaksol alsmede oen kookplaat met branders waarvan do afmetingen vaa lucht on gaatoevoer uitstekend geregeld is getuige de geheel en al blauwo vlam van groot hittegdiplid vermogen Ero eind verder vinden we weor eens een coHectio kachels waaronder een pdar vernikkelde van keurige afwerking bijéén er van zien we in do voetplaat tegels van namaak mozaïek dat zeer aardig is nagebootst Op de grondvlakto bein rKon w e een rainiatuu motop door een paar binten op do vloer bevestigd Zou men er ongemerkt voorbg loopon als hij stilstaat in bewüging gcbrauht is dit niot het geval Al puffende en met oen kolossaal aantal slagen in de minuut trekt het nijdige ding wol de aandacht Voerde men de verbraudingsproductun af evenals dit get eurt bg do motoren onder de warande dan zou deze gastkrachtmachine evenmin zulk een loven maken Volgens den iozender is het een motor van Vi paardeiikracbt en bij den lagen prgs geschikt voor de kkiii industrie Het schijnt eenigszins lastig te zijn dio machine in beweging te brengen of de schuld daarvan is te wijten aan ilen motor Een collectie gaskachels van den Hr Boudewijnse uit Middelburg vult oen verder gedeelte der plaatsruimte we merken daaronder er oen waarin gas en lucht verwarmd wirdt voor de outbrnnding Op haar reis naar hier is zij echter zoo bescha igd dat er van branden geen sprake is erg gelukkig is de maker niet geweest in de keuze der kleuren Aan de andere zijde dezer tafel staan weer eenige haarden waaronder een regeueratifkaobel do Eureka door den inzender vervaardigd De kachel is keurig en smaakvol bewerkt kop pooten en deurlijstcn zijn vernikkeld terwijl do lichtgevende vlammen achter den kachel iu aantal te regelen eon aangenaam schijnsel afgeeft jran het hittegevend vermogen kan men zioh overtuigen De heer Boudewijnse ontving in de rubriek kachels en haarden oen zilveren mjdaïlle We zijn gekomen tot eenige gaskookfornuizoo allen door Nederlanders vervaardigd en dus meer ingericht naar do behoeften dor Hollandsehe keuken De hoer van Hosaem uit Schagen heeft zijn branders zoo bevestigd dat zü zeer gemakkelijk af te nemen zijn om te worden schoougemaakt iets dat uog al eens moet geschieden na hot overkoken van een of ander pannetje Do jury kende den inzender oen zilveren medaille toe Hot fornuis daarnaast oen fabrikaat uit Alkmaar verwii rf de bronzen medaille