Goudsche Courant, donderdag 13 oktober 1892

180d VrUdag 14 October JN 4963 GOUDSCHE COURANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentita kan gesohieden tot edn uur dea namiddags van den dag der uitgave maar zelfs ver overtroffen De voorstellingen worden geroomd als zeor onderhoudend en hebben overal groeten bijval ingeoogst Met zeer veel succes zijn te Amsterdam tien voorstellingen gegeven In de jongste vergadering van den gemeenteraad te Berg Arabacht is de Iwgrooting ve or 1893 goedgekeurd on vastgesteld Zij bedraagt aan inkomsten B386 60 en aan uitgaven 16368 46 batig slot 0 04 Do begroeting van het burgerlijk armbestuur bedraagt ƒ 3282 44 zoowel aan uitgaaf als ontvangst Na eene langdurige ongesteldheid is te Krimpen i d IJsel overleden de heer J van den Berg hoofd der o I school aldaar een man die èn als onderwijzer èn als monsoh hoog in aanzien stond bij allen die hem kenden it ri j i j u VolgeoB gerucht ia door het Htet F fan het Weduwenfonds van het Dordrechtsehe Werkliedenverbond bij de politie alhier eene aanklacht ingediend tegen den secretaris penningmeester van dat fonds zekere B vader van zes kindereu ter zake van verduistering van alle aan dat fonds behoorende gelden ten bedrage van ruim f 300 B moet bekend hebben die gelden te hebben gebruikt om in de behoeften van zijn gezin te voorzien De Rechtbank te Middelburg heeft een persoon door den kantonrechter veroordeeld wegens het loopen op het perron van het station te Middelburg zonder kaart ontslagen van alle rechtsvervolging Gisteren had te Amsterdam de Columbusfeest viering plaats die begon met een samenkomst van Ëen bekende familienaam zei mevrouw inzich zelve en tot de meid ging ze voort Hebje gezegd dat mijnheer niet te huis is Ja wel mevrouw maar de heer die hetbracht vroeg of ik het dan maar aan u zou geven en omdat bij bleef staan heb ik hem in t salon gelaten Mevrouw stond op overtuigde zich door even in den spiegel te zien dat haar toilet in goede orde was en begaf zioh door den langen gang ruischende naar vor m t Zal een sollicitant zijn dacht ze Enzoo ja dan kent hg zijn wereld omdat hij zich ookbij mi schijnt te willen aanbevelen Zij had als bij intuïtie zeer juist geoordeeld Mr Rudolf Schaker was een sollicitant Na de gebruikelijke pliohlplegingen kwam bij met zijn verzoek voor den dag Er was een vacalure voor commies aan mijnheer Bruno s ministerie en aangezien mijnheer niet thuis was achtte hij het niet ondienstig de vryheid te nemen voorloopig aan Mevrouw te verzoeken of zg zijn aanzoek lig mijnheer baar echtgenoot wet zou willen ondersteunen Hij hoopte de eer te hebbon wat zijn familienaam betrof niet geheel bg haar onbekend te zijn Mevrouw had het genoegen hem dit te kunnen LOTEi in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BBIL K IIA Lange Tiendewegr PRIJS i 1 11 LOTEN voor ƒ 10 Ik meen ook te weten dat uw oude lui zeer gefortuneerd zijn mijnheer Schaker I zei hij bem noodigende om zich te zetten terwgl zij zelvo op Gonda Snelpersdruk van k Bwnkman zoon vrgheid waar bet geldt de aanstelling of het ontslag van werklieden Tot dusver wil geen der partgen toegeven en sohgnt de regeering ook geen roeping te gevoelen tussohen beidai te treden Het laat zich aanzien dat hel oonfliot in de Kamer zal worden uitgestroden Het gerucht omtrent oneenighoden in don boezem van het Kabinet is geheel ongegrond Met betrekking tot du Fransoh Zwitsersche handelsconvenlie is een vergelijk getroffen deze zal in de Kamer niet in behandeling komen voor November De regeeriug heeft na langdurige discussie besloten aaa de Kamer de behaudxüng daarvan te vragen artikeftgewijza de quaestie van vertrouwen zal niet op le overeenkomst in haar geheel worden gesteld Do ministers Bibot en Roche zullen niet weigeren op de punten welke hun worden aangewezen nieuwe onderhandelingen te openen De agitatie voor de aanstaande verkiezingen in Italië neemt overal toe de verijaderingen word n talrijker en rumoeriger voor il in hot zuiden Te Bari stelleu do radicalen Imbriani tegenover don regeeringscandidaat Op Sicilië zullen bijna alle plaatsen door aanhangers van Crispi worden beiet daarentegen hebben rie ministcrieelen veel kans in Middenen Noord Italie Volgons de borekoningen van hel ministerie zouden gekozen worden 400 rogocringsgezindon on 100 opposanten De koning heeft hot besluit tot ontbinding der Kamers getoukeiid morgen zal het officieel bekend worden gemaakt In eene vergadering van 200 socialisten en anarchisten te Rome gehouden is na een levendig debat de kandidatuur van den aiiarchi it Cipriani met groote meerderheid afgewezen De wensch werd te kennen gegeven dat de arbeiderspartij te Rome zich van stemmiu zou onthouden Kantongerecht te Gouda Openbare Zitting op Woensdag 12 October Do volgende personen zijn vort ordecId Wegens Laten ioopen van veu op eens ai ders jirond die beplant IS D M te Gouda t it 3 of 3 dagen hechtenis Als verkoopor van sterken drank in het klein aan de buitendeur niet duidelgk yichtbaar hebben lo den naam van hom dio vergunning heeft 2o hel woord ffvergunuing J L M 8 huisvrouw van L B te Gouda tot 2 geldboeten van ƒ 2 of 2 dagen nechtunis voor elke boete Zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders op zijn erf liewacen van plantaardigen afval P J B te G Uda tot 10 of 3 ilagan hechteui Verwekker van rumoer w iardoor de nachtrust kon worden verstoord M L te Zevenhuizen tot ƒ 3 of 3 ilageu hechten S W H te Gouda vrijgesproken Visschen in eens anileis vischwater zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende J van R te Guuda tot 3 of 2 dagen hechtenis Onbeheerd laten staat van een Irekdior zonder voorzorgen tegen het aanrichten van schade te hebben genomen W B te Gouderak tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Te Gouda rijden mot achterelkaar gespannen voertuigen A Y to Gouda tot ƒ 1 of 1 dag herhtenis Te Gouda borgden van een met klinkers bestraat voetpad B B te Gouda tot ƒ l of 1 dag hechtenis Vervoeren van beer op verboden uur A de B to Nieuwerkork a d IJsSBTtot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap bij Ie herhaling 3 maal geploegd C K te Gouda tot 3 gelilboeten elk van ƒ 5 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap bij Ie herhaling W F W te Gouila tot ƒ 5 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bij 2e herhaling 3 maal gepleegd D S te Gouda tot 3 maal 2 weken hechtenis Openbare dronkenschap J D te Goiida P L te Moordrecht ieder tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis 3 P D te Rotterdam A van W te Stolwgk K T huisvr van A M W te Dordrecht A C te Bleiswijk W S zonder bekende woonplaats J A B te Nieuwkoop ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J S te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag SC HO UW BÜBGEMEESTKR en WETHOUDERS van Gouda Gelot op art 1 dor Verordening op het ruiv r houden van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bgzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren dor slooten achter de huizen langt de Zuidzgde van de Karnemelksloot en de Slooten by de Dorde en de Vierde Kade dat op Woensdag den 19 October aanstaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOL W ten einde te onderzoeken f zo behoorlgk gezuiverd zgn van drijvend vuil en andero stoffon dia de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of schadelijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te gsfchirden iOUDA 12 October 1892 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BF RGEN IJZENUOORN l c Scretaris BROUWKR ADVERTENTIÈN BeTallen van e n welgeschapen Dochter M M JASPERS geb SCHRAVE Gouda II October 1892 Bleekertj Dk Duie Notünboomisn Voor de vele hartelgke bewgzen van deelneming ontvangen bij het verlies van mgn dierbaren Echtgenoot betuig ik myn innigen d nk Wed P C SCHHIEK Jageb Gouda 12 October 1802 STEENKOLEN Binnen eenige dagen wederom in losging verwacht eene lading PUIKE GKOVE EÜBREACnElKOLEN gedurende de lossing tot 63 cents per mud kontant zonder korting vrg te huis bezorgtf Aanbevelend LAMBEKT TÜRFSINÜEL P 80 Met 1 NOVEMBER wordt er te Goudaeea Dienstmeisje Gevraagd P Ü Brieven franco onder No 2222 aan het Bnrean van dit blad Openbare Verkooping langs den Spoorbaan Gouda Gravenhage op VRIJDAG 21 OCTOBER 1892 s vm 11 ure in de Wachtkamer 3e klasse van het station ZoelermeerZegtoaart ten overstaan van den te Gravenhage gevestigden Notaris J A van den Broek bg wien toegangsbewijzen ter bezichtiging te bekomen zgn Breeder bjj billetten omschreven SASTENTOONSTELLIHI 9 20 October DAGELIJKS s morgens 11 4 uur ZONDAG 1 4 ZONDAG s DINSDAG s DONDEBDAG s avonds van 8 10 uur DONDERDAG AVOND den 13 OCTOBER MUZIRKUITVOERiNG TERSTOND GEVRAAGD ËE NETTEJOKGËN Restaurant Station W F KöHLBR worden opmerkzaam gemaakt op den grootea voorraad WINTER KLEIAABDAPPELEN JAMMEN welke puike kwaliteit uit deze streken algemeen geroemd wordt Voor Aankoop Verzending of Tusschenkorast beveelt de onder geleekende zich minzaam aan Adres W den ENGELSEN LAGE ZWALUWE Tegen 1 NOVEMBER a s wordt te Gouda gevraagd voor een Jongmensch z b b h h Earner Kost en Inwoning Opgave van pr s worden ingewacht onder no 2223 aan het Bnrean dezer Courant Vraag c normaal het bfste voorbihoedmiddel tegen verkoadhedfn en tegen onvoldoende hiiiduitw aseming Alleen echtwauncer met neven taand waarborgmerk gestempeld met bet opschrift W BengerSöhne in onder de baiidterkcninij Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenboom Cz Wgdstraat te Gouda NB De prggen zjjn niet hooger dan van het nagemaakte Oe uitgave dezer Courant geichiedt dagelps met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 lUonderliJke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 October 1892 Door den raad der gemeente Gouderak ia tot gemeenteontvanger benoemd de lieer W Badder met 4 van de 6 stemmen Er waren 11 eolllcitanten Het geraeentebeatuur van Haastrecht heeft in de openbare school een Chamberlandfilter geplaatst waardoor de leerlingen koud gekookt water kunnen nuttigen Tot brievengaarder te Moordrecht is benoemd G van Oostenrijk te Gouda om met 16 Oct a in tnnctie te treden De antispiritist Richard Lani en lijne vrouw Ida LanéNojr uit Weenen zgn voornemens op Woensdag 19 Oe ol er tn de mil crut en rarmuK Uoathaven een voorstelling te geven met het doel om de grondslagen aan te toonen waarop het bedrag van mediums berust Volgens berichten uit Munchen Weenen Berlijn Leipzig Amsterdam en den Haag bereiken zij op de meest treffende wyze hun doel Evenals de spiritisten laten de heer en mevr Lané geesten verschijnen mevr Iisné wordt vastgebonden evenals een spiritistisch medium en dan neemt de spookgeschiedenis een aanvang Geesten verschijnen vaatwerk wordt verbrijzeld pistolen worden afgeschoten muziekinstrumenten bespeeld enz en als bet scherm van het kleine kabinet wordt opgehaald is mevr Lané geheel op dezelfde wijze geboeid als van te voren Bovendien worden bewonderenswaardige proeven gegeven van geheugensterkte en clairvoyance en de krachttoeren van miss Abott niet alleen nagedaan FEVILLETOIM Zlöia IDoolCLtex VI 8 Het doel ons om der wille van mevrouw Bruno leed dat wij thans den aard dezer practijken nader moeten doen kennen en oen voorval meêdeelen dat den luier der geheimenis over de eerste periode van Bruno s ambtolgk leven verspreid genoegzaam zal oplichten om te kunnen gissen waarom men zyn verdienstelijk hoofd in de kracht van zijn leven buiten werking stelde want de lezer weet reeds dat de historie met Peapody s neef slechts was aangegrepen om de ware reden te maskeeren Op zekeren dag kort na dien waarop mevrouw Bruno met Adrien Mark het vertrouwelijk gesprek had gevoerd dat zooveel beloofde voor de toekomst terwijl zij in stil gepeins nederzat in zich zelve overwegende niet alleen hoeveel de aanstaande brillante party wel zou kunnen wol zou moeten kosten maar ook door welke finantieelc combination en permutatien zg eenmaal die kosten zou weten te beta P g iWik een onoplosbaar probleem bleef werd haar door de dienstWe een kaartjen overhandigd dat don naam van Mr Rudolf Schaker liet zien op het blank glace e ADVERTENTIÈN worden geplaag van 15 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt de leden van het comité in het American riStel vanwaar de hoeren zich in rijtuigen naar de werf de Boot begaven in deGroote Wittenburgerstraat teneinde het te water laten van het schip Columbus DIJ te wonen zeilschip is het eerste hier te lande Het staten gebouwd waarbij niet alleen de geheele kiel de masten slangen en ra s maar zeil het bovendek van staal IS vervaardigd Het vaartuig heeft een lengte van 2S0 bij een breedte van 37 en een diepte van 24 voet Op 20 voet diepgang heeft het een laadruimte van 2 60 ton Het werd geheel vervaardigd naar do eischen van de hoogste klasse in LloydsRegister het Bureau Veritas en de Nedorlandsche Vereeniging van assuradeuren Op do werf heerschte een feestelijke drukte verlevendig d door ren groot aantal belangstellenden waaronder vele autoriteiten Van het comité der Columbusfeestviering waren nagenoeg alle loden aanwezig Het van stapel loopen dat bij den Heer Groen DrHuft er rt ïjd gesït i ea rt i r f l gz 8i dere zorg voorbereid De krans welke uit naam der commissie werd aangeboden werd door twee neefjes van den Heer Groen gekleed als pages uit den Spaanschen tijd van den achtersteven naar voren gedragen evenals anders met een enkele roos Geschiedt en toen aan den voorsteven gehecht Te drie uur werd onder de gebruikelijke ceremoniën het schip te water gelaten hetgeen naar wensch ging en als steeds een trosch schouwspel opleverde Oudshoorn bleef tot boden vry van de ziekte Ta Alfen zijn thans in het geheel vijf gevallen van cholera voorgekomen waarvan 3 van cholera nostras en 2 van Aziatische cholera Alle gevallen zijn doodolijk geëindigd Gisteren werd de gemeente andermaal door den geneeskun een schrede afstands van hem plaats nam en nu eens zijn geglaceerden naam tnsschen haar fijne vingeren ronddraaiende dan liet kaartjen op nieuw met schijnbaar de meeste attentie beschouwende ging zij zacht voort En daarom verwondert het mij wel een beetjec dat u naar die betrekking solliciteert Het kleine tractement daaraau verbonden kan ik ook best ontberen mevrouw gaf hij op gedempten toon ten antwoord Ik ambieer enkel die betrekking om een voet in den stijgbeugel te hebben Toch vrees ik dat mguheer Bruno i weinig hoop zal kunnen geven mijnheer Schaker zelfs al zoudt ge in het kader der ambtenaren willen komen zonder bezwaar voor de schatkist want er zijn nietalleen veel sollicitanten u vóór geweest by don Minister maar ik geloof zeker te weten dat de vacature door eei reeds eenigszins bejaard maar gverig adjunct mynheer Kowper beet hij als ik wel heb zatworden vervuld I Zou er ten mijnen gunste dan niets te doen zijn mevrouw Och kom ik denk het toch wel ik meende dat mijnheer Bruno door zijn gewichtige diensten een zoo groeten invloed bij zijne KïcellenI tie heeft verkregea dat deze mot alleen dikwijls pro1 fiteert van mijuheers adviezen maar bovendien gej woonlijk zijn zegel hecht aan diens aanbevelingen voor vacante betrekkingen I Mevrouw lachte even en zat toen oen poosjen ia gedachten Daarna antwoordde rij ftuisteren l i Misschien is er nog iets voor u te doen ik