Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1892

don met groote inspanning kon staande houden entelkens govaar liep met stuurkasl en al over boordte worden geslingerd trotseerde hij do zware stortzeeën on wist behendig de boot binnen do haven tekrijgen en met de weinige slagen dia de machinenog kon doen haur te brengon tot dicht bij betremmingwerk waar hij ze met den kop op den wostelgken havondain liit loopeu terwijl het achterstegedeelte bijna onmiddellijk zonk Do opvarendenwaren nu spoedig allen gered doch van do koeienkondon gelgk reeds weril gemeld slechts 19 stukslevend worden gelost teiwijl van de over boord geslagene slechts een 5 tal met zwommen nog levendden wal bereikten Byua 40 prachtige koeien erwaren er onder van ruim ƒ 300 naar men zegt te zaïnen een waarde vertegenivoordigendo van ongeveer ƒ 10 000 zijn aUoo omgekomen Men isnog druk bezig met het slaehlcn en ophanden vandie beesten waarvan het vleasch voor de consumptienog geschikt blijkt te zijn Do boot is eigenilora von don beer P Bruinsma te Bokkum Zij heeft voor zoover bekend geen ernstige averij bekomen en zal na gelicht te zijn haar dienst kunnen hervatten In t belang dor schipperij dient hier gemeld dot de scheepvaart door dit ongeval niet is gestremd Do ingenomenheid met Coruelis van Reenen den redder van den in don put bij Hilversum budolveu ïilburgs is zoer groot Vun allo kanlen konion giften voor Van Koenen in zelfs kende de gemeenteraad hem eene toelage lan ƒ 60 toe Was C van Keeuen do eigenlijke redder zoo wordt gelukkig niet door allen voorbijgezion ilat hg in zijne pogingen kr iohtdadig is gesteund door zijnea broeder Ogs en door Asveldl De toestand van Tilburgs is steeds uitstekend Men zou niet zeggen dat hy 66 uren nis hot warelevend begraven is geweest U D Do Rechtbank ta Groningen hoeft den commissaris van politio Vunderink en den hoofdinspecteur Hemmes vrijgesproken als niet schuldig bevonden aan het bedoelde in art 362 van het Strufwetboek In dat artikel wordt straf bedreigd togen den ambtenaar die eene gift ot belofte aanneemt wetende dat zij hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om zonder daardoor in stryd met zijn plicht handelen in zijne bediening iets te doen of na te laten Door het kantongerecht te KIst O B is uitspraak godaao in da geruchtmakende za ik van de ontbonden ff Onderlinge SticiitscheVeeverzoekeriiig Maataehappij directeur J van Oo trom tegen 27 gedaagd in strekkende tot betaling van iiun aandeel in een gedurende 9 weken ontstaan tekort van 8672 82 vroeger in dit blad uitvoerig vermeld In de 10 eerste zaken is de conclusie namens do gedaagden door den gemachtigden gevoerd door den kantonrechlot to gewezen strekkende dat gelijk wij vroeger hebben gemeld de gedaagde rauwelings waren gedagvaard zonder vooorafganndo so Tiinatie dat de gedaagden met het in judicio gedaue iianbud kunnen volstaan met veroordoeling van de eiaclierease de Maatschappij in alle kosten van het proces Een oude ryko Amerikaan is vergiftigd door zyne jonge vrouw Zij had hem een plum cah voorgezet waarvan bij een stukje at dat hem zijn leven kostte Zoo luidde de akte van beschuldiging Een apotheker had het overschot van de caie scheikundig onderzocht en bevonden dat ar eene groote hoeveelheid vergift in zat Na het getuigenverhoor waarbij dat van den scheikundige een groot gewicht in de schaal lei nam de procureur generaal zijn requisitfor dat voor deze ellendige vrouw aardsche noch hemaischo genade overhad Toen trad de advocaat van do beschuldigde mr Sewneey op Hij begon mot eenvoudig te zeggen do beschuldigde is onschuldig Maar toen sprak hij nog twee uren lang onafgebroken In eene schitterende improvisatie schilderde hij het leven zijner cliënte van hare vroegste jeugd af Hoe zij hare communie deed hoo zij ateeda zin had gehad voor windwerktuigen hij sprak van hare vereoring voor Wagner van hare ongelukkige pasaie voor Ediaon van de jaren die ay beateoddo aan hot samenstellen van een luchlbnllon waarvoor haar vador haar de approximatieve formule had nagelaten hij vertelde hoe zij een nierinos scliaap in haro kamer had opgevoed kort on goed hij gaf dikwijls zeer intiemo details dio met aaudaelit werden govolgd ofschoon de juryloden toch niet den plum eake uit het oog verloren waarvan op oen taf l nabij don advocaat no oen aardig stukje stond als het tastbaar bewijs dat de biniiko handjes die hot schaap verzorgden ook tot andero dingen in staot waren Aan het slot zijner redo naderde de advocaat do digen inspecteur baiooht die tea raadhuiza met hs college van burgemeester en wethouders confereerde en daarna met een der wethouders eenige der besmette woningen bezocht Voor gelegenheid tot afzondering van lijders en van personen die met da laders in dezelfde huizen zijn is zorg gedragen terwijl de ontamettlng krachtig wordt toegepast Omtrent de redding van Tilburgs te Hilversum wordt aap het U blad nog het volgende geschreven Toen Zaterdagmorgen de eerste instorting van den put waaraan hij arbeidde plaats had zag hij zich plotseling in donkeren nacht gehuld doch verloor que tei enwoordigheid van geest niet Hy had het bovenlijf vrij en kon hoofd on armen vrij bewegen Zyn eerste werk was te rukken aau het touw dat hg als veiligheidsmaatregel bij het werken steeds met een gordel om het lichaam had Uat is de reddingslijn die helpen moet zoodra er gevaar ontstaat en die nu werkeloos bleef Instinctmatig greep hij daarnaar het eerst Hij luisterde en hoorde een verward geroep en oen heen en weer draven Hij hoor lo eene vrouwenstem roepen j laat Boeschoten stalhouder op De Trompenberg eene vigilante inspannen om den baas te halen Toen dacht hij ik kom er uit en krabde met de handen om eeno opening te maken wat natuurlijk v uchteloos bleef Hij riep aanhoudend doch bekwam geen antwoord ofschoon bij duidelijk onderscheiden kon dat er boven hem gewerkt werd Hg heeft zich heesch geschreeuwd tot eindelijk zgne stem word vernomen dit is geweest Zondag morgen half drie Dat deed de hoop op behoud herleven totdat eene tweede instorting zijnen toestand teel verergerde Daaidoor schoven do duigen der ingedrukte kuipen links en rechts langs zijn hoofd één er van langs neus en mond zoodat hij het erg benauwd kreeg Ook kon hij daarop zijn eeuen arm niet meer bewegen waarvan hij te voien de hand vrij in en uit den zak had kunnen brengen De gedachte kwam toen bij hem op ik ben verloren ik geef mg over aan de Voorzienigheid Toen hg echier later hoorde roepen hoor je me uiujt Toen du IS geweest Zondag midJag vatte hij weer moed Sedert heeft hij af en toe geantwoord op de vragen die Van Reenon tot hem richtte on zooveel mogelijk voldaan aau den last van een zgner redders Jg moet daar niet zoo te keer gaan dan kunnen wij niet werken Je moet uu maar stil luisteren dan zullen we je gauw helper Zijne vreugde echter toen hij het daglicht wadsr Zooals bekend is geschiedt bij Kgndood drenketingen het herstelten der adembalug op de volgende wijze Do ar neu worden in liggende houding lang het hoofd naar bofen gelrokken waardoor de borstkas verwijd wordt en luclit in do longen kan komen Door hut daarna weder naar beneden brengen der ftrmen en het met de ellebogen drukken tegen de sgden wordt de uitademiog teweeggebracht Door deze beweging regelmatig te herhalen i reeds menig drenkeling van een anders wissen dooJ gered In de Academie voor geneeskunde te Parijs heeft professor Laborde oulangs eene nog eenvoudiger methode medegeaeeld die zeer goed voldoet en het voordeel heeft dat zij om zoo te zeggen door iederoen ook kinderen kau worden beproefd zal mijnheer Bruno ten uwen gunste zien te stemmen en dan is uw zaak zoo goed als gewonnen mijnheer Schaker Ja als ge mij beloven wilt niel den ol cieelen weg te zullen bewandelen door bg den Minister op audiëntie te gaan want in dat geval zou zijne Kxcellentie u te kenneu kunnen geven dat in de vacature bg anciennileit zou worden voorzien en dan was er niets meer aau te veranderen als ga mij dit op uw woord wilt beloien en dezo affaire nu eens aan mijn ovo ieg en mgn invloed op Bruno wilt overlaten dan dan mynheer Schaker zou ik wel om een bankbillet van duizend gulden met u durven wedden dat u de belrekking niet ontgaat ïTop mevrouw Ik neem die weddonschap gaarne aan zei Mr Rudolf Schaker baar de hand biedende Mijnheer Schaker werd eonigen tijd later kort voor bet eindigen der vacantia tot commies aan Peapody s ministerie benoemd en mijnheer Kowper bleef adjunct VII De aanstelling van Mr Rudolf Schaker vermeerderde do verbittering in de wrokkende gemoederen dor lagere ambtenaren die elkander ia stilte hun spijt te kennen gaven dot op nieuw een ijverig adjunct is gepasseerd om een protogé van mijnheer Bruno te kunuon inschuiven dncb zij vreesden hun veroiitwaarili ing luide te verkondigen wel wetende dat niets den invloed van iwgnhoor Bruno bij dezen De handeling is als volgt Met een doekje zakdoek of iels dergelijks vat men de tong van den dreukeliug trekt die krachtig naar voren en duwt haar dan weder naar achteren welke bewegingen steeds regelmatig moeten herhaald worden Gelukt deze wgze van behandeling dan ontstaat een inademend slikken daarna meermalen overgeven van ingeslikt water en de ademhaling komt dadelijk in gang Professor Laborde acht dezo methode zeer doelmatig om de ademhaling te herstellen en vermeldt dat bg een der gevallen waar de gewone wgze geilurende één uur vruchteloos werd toegepast door de hierhedoelde wijze van doen eu menschenleven werd behouden Daarom acht hij het wenschelgk haar nevens de gewone methode zonder dus te verzuimen aan te bevelen In eene Maandag te IJtreohl gehoudou vergadering van hot hoofdbestuur der vereeniging frouK aan Koning en faderland onder bescherming van H M de Kouingi llegenles wier doel is behoeftige dragers van het Metalen Kruis of de Ciladel medaiUe te ondersteunen werd mededeeling gedaan van don uitslag eener poging om meer vertrouwbare inlichtingen te bekomen omtrent don staat der personen die zich als behoeftig om onilerstouning hadden aangemeld Dat onderzoek was noodig omdat onder do opgegeveneu enkelen voorkwamen die volstrekt niet ouder de buhoeftigeu konden gerekend worden dezen ofschoon wel behoeftig waren het niet iu die mate dat zij uit do zeer beperkte middelen der Vereeniging oudersteuuing konden erlangen Kindolijk was het noodzakelijk eene rangschikking to maken van hen die overgebleven en die naar hunne me rdere of mindere behoeftigheid meer of minder zouden moeten erlangen Wel hadden vele burgemeesters wier welwillende medewerking door bet hoofdbestuur zeer gew tardcerd wordt zeer volledige gegevens omtrent hunne gemeentenareu verstrekt maar volledig was de kennis omtrent alle belanghebbenden ingeeneu deele Daarom werd bepaald dut eene uitkeoring van f 6 die op i Sepi 1892 zou gedaan warden afhankelgk zou worden gesteld van het beantwoord en door burgemeester en secretaris gewaarmerkt terugzenden aener lijst van vragen dia aan allobetrokkenen werd toegezonden Van do ruim 2000 personen die zich allengs bij de Vereeniging hadden aangemeld waren er reeds eenige wier overlij k n bekend was geworden afgevoerd Er waren er dieHtenzovolsM iioz 1817 aan in gezonden weiden Omtrent 233 daarvan werd bencht ont rangen dat zij overleden waren vau ii09 werd nog geen antwoord ontvangen zoodat omtrent 1285 de noodige gegevens ontvangen zijn terwijl tengevolge van het bekend worden iler uitkeering nog 50 nieuwe sollicitanten zich aanmeldden lie allen jeacht kunnen worden tot de zeer behooftigeu te behooreu Die 1285 nu zijn ingedeeld naarde volgende grondslagen die hot dagelgksch bestuur der gemeente voorloopi had aangenomen en die thans op zijn voorstel werden vastgei eld Alle belanghebb ndon worden verdeeld in S groepen waarvan de eerste omvat al degenen die als geheel behuefti kunnen worden beschouwd en die dus op eene volle ondentuuning aanspraak mogen maken Do derde bevat al degenen die geacht kunnen worden telle quelle lu hun onderhoud te kunnen voorzien minister zou kunnen schokken en dat zg alle kans hadden bij een oificieele klacbta over hem zich zelven te benadeelen Daarenboven was do Minister alleen verantwoordelijk voor zulke daden van beheer al ware het ook dat hij zich daarin door een inferieuren ambtenaar liet lelden en de reclame zou dus moeielijk teg n mijnheer Bruno kunnen geschieden omdat zij op den Minister zelf terug viel Doch zg zouden bet stilzwijgen niet lang meer behoeven te bewaren en toen da tgd der beschuldiging voor hen gekomen wa werden zij sterk gesteund door de hoogere ambtenaren die ofschoon overtuigd dal zij IU t bezit waren van hun b ton de maréchal nochtans gretig op een ambtenaar aanfrieleu van wien sctiier gezegd kon worden dat hij de teugels van t bewind in handen hield en die er zoo wèl bij voer Kr heerschte een épidémie iu de stad en twee onzer bekenden werden er door ten grave gejieept Du Minister Peapody werd door een plotselingen aanval van den dood genoodzaakt zijn portefuuülo ter beschikking van den koning to stellen nadat hg do baten en lasten doarvan veel langer had genoten en gedragen dan dit in ons vaderland gewoonlijk gezien wordt en do nog lovenslustigo mevrouw Bruno ontviel der wereld en baar gezin kort na den da waarop zij vac Mr Rudolf Schaker het geldig bewgs ontving dat zij haar weddiiigsciiap had gewonnen Mijnheer Adrien Mark dia omstreeks dezen tijd vau zijn uitstapjen in het buitenland terugkwam met maar die eene kleine toelsga om in bijzondere behoeften to voorzien nu en dan dringend noodig hebben Do tweede groep omvat al degenen die meer behoeven dan de derde en minder dan de eerste en die nader geclassificeerd zullen worden naar gg lang zij meer de eerste of meer de dorde groep naderen Wg lezen in hot Noordbrab DU Ëen deputatie uit Kevelaar welke dezer dngeg nair Dnsseldorf vertrok om bg den regoerings iireii dcnt stappen te doen tot het intrekken van het verbod van procession naar Kovelaar had geen gevold Afzonderlijken pelgrims is hot natuurlijk niet verboden naar Kevelaar te trekken en hiervan wordt bijzonder op Zondagen veel gebruik gemaakt D pelgrims uit Nederland wordt het oohtei aan da grcnien dikwijls zeer lastig gemaakt De grensamb tenaren hebben aanschrgving piocessicn en groolt troepen pelgrims uit Nederland niet toe to laten Voor een Htal dagen beschouwde eun der greoiambtenaren een drietal personen ia een wageu ge zetou als processie of nis een grooten troep polgrimi en wees hen terug over de grens Door tuasohukomst van een geuilarme in9cbten zij echter hou reis voortzetten Krger waren or Zondag zeven pelgrima uit Beek bg Ngmegun aan toe Dezen dii ook gezamenlijk in eenjwngen hadden plaats genomen word de doortocht belet zij werden eenvoudig over de grenzen gezet Van Nijmegen uit gingen lij daarna per spoor naar Kevelaar en toen konden i $ hun reis ongestoord voortzetten Zulke moeilijklieden aan enkele pelgrims veroorzaakt zijn niet goed te keuren Kevelaar is niet door de cholera beeniel hoe kan men nu gezonde menschen den doortocht over do grenzen beletten Naar elke andere plaati in Duitschland kan ieder ongamoed reizen Omirant de ramp van da stoomboot yeehandellt reeds kortelgk vermeld wordt nader aan de Z X het volgende bericht Zondag avond te ongeveer half acht was de Inol geladen met 62 stuks rundvee waarvan 21 bened en 38 bovendek van Amsterdam vertrokken It woei toon wel eon stevige bries uit het Z W doA het weer liet zich in den beginne nog al tam gunstig aanzien Tot L rk ging de reis dan ook f wel doch bot was allengskeus harder beginnes k waaien en nu werd do boot door hevige buien or vallen en had zg met zware zeeën te kampen M luesiBurf cii lioo Hot was toen ongeveer tusschen 1 uur en Ut twee in den nacht Keu zware atortzea sloeg bakboord over het schip vele der bovendeks stuidfj koeien raakten los en sloegen over boord eatanrl alzoo het maerandael aan een zgde bleef heldsw boot zoodanig over dat men ieder oogenblik rooi omslaan vreesde De machinist zag zich door bH vele water t welk iu de machinakamer drong noodzaa t die to verlaten de minschsppeu bergM zich reeds in het want en voor op de borghoutet Uet was alleen aan de bekwame hand vandenstnw man tevens gezagvoerder S Rientsma te diobi dat erger werd voorkomen Hoewel hij zich nill de beste hoop vervuld dat hij de raohten van tf cliënt op de rgke erfenis zou bewijzen au voordit van het goeda voornemen om thans in forma aanmt Ie doen om Louise s hand Mijnheer Adrien Mut kwam juist van pas om zijn condoléautie visita b de familie Bruno te maken zoodnt hij begreep fc den eetsten tijd aan rgn besluit ten opzichte ven t engagement geen gevolg te kunnen geven en dl brillante verloviugspartij alzoo voor oen onbepaalda termijn werd verscnoven Het duurde niet lang of hij ineande reden Hhebben om zich met den eerst zuo smartelyk opgl nomen dood van mevrouw Bruno te mogen feliciteerM daar dezo zoo juist van pns had belet dat hg auzijn huwelijkeplan mot Louise had toogegeven Immers toen de verlaten portefeuille in handen rsiden nieuwen minister was gekomen dezelfde dilmijnheer Bruno s nonactiviteit had uitgesproken brak de vijaiidscliap tegen dozon laatste consklspivan alle kanten Ins Er werd eoii onderzoek inga steld er had een geheim onderhoud plaats tussoht den Minister en sommige ambtenaren die ia mlaatste jaren waren aangesteld of bevorderd en waaronder ook Mr Rudolf Schaker behoorde on hoewel deze allen in hunne verschillende funotieu werden gecontinueerd achtte de nieuwe minister het nochtaninoodig een voorbeeld van billijke strofoefeniug tlstellen en zijn rechtvaardigheid kwam er toe denhoor Bruno tot ontalag uit s lamls dienst voor tedragen If ordl vervohid tafel met den plum cate Al pralende sneed hg er oen stukje af en at het op nog oen stukje en nog een vororberdü hij tot groote ontzotling van rechters on publiek Binnen vijf minuten had hij den geheolen koek op waarmede men volgens den apotheker wel een heel regiment kon vergiftigen Mijn hwren de gezworenen de beschuldigde is onaohuldig I Ik heb hot u bewezen Met dit eenvoudige woord eindii de mr Sewneey De jury ging zelfs niet in raadkamer maar sprak staanile da zitting het niet sohnldig uit Mr Sewneey werd in da vestiaire opgewacht door twee geueosheereii Dank zij do werking van een maagpoinp giif do plotseling beroomil geworden advocaat den koek tot hot laatste atukja toe terug in een zilveren wasohkora Buitëiilandscli Overzicht Met betrekking tot do godsdienalige quaostie hooft liet Hongaarsche kabinet besloten do cpenbare moening tot kalmlo te ateramen door hot indienen van een wetsontwerp houdende regeling van het leeken bestuur met betrekking tot de regiatera van den burgelijkeu stand Daarbij zal het recht van corporatie aan de Israciitieache kerk worden toegekend Het kabinet ziet af van de inatelling van het burgerlijk huwelijk De Oaietia uffüiale bevat een koninklijk besluit tot ontbinding der Ital Kamera Do algemeene verkiezingen zijn vaatgesteld op 8 Nov De opening van het parloinonl is op 25 Nov bepaald In het vooratel van üiolitti betreffende de ontbinding wordt gewezen op den stand der parlementapariyen waardoor ile stabiliteit van elk kabinet onmogelgfc wordt gemaakt Do Duitsoho keizer ia ta Weonen een welkome gast Het ia een vriend zoowel vau keizer ala van volk die heden naar Woenen kwam Dit ia do grond toon vun wat al do üostturijkacho bladen zeggen nu zij het bezoek van keizer Wilhelm besproken De Ifie tei Abmipori zegt Da hoofdstad en mot haar de geheele bevolking van OoatenrijkHongarije begroet den hoogen vriend en bondgenoot van onzen vorat met oerbiüdigo hulde on warme sympathie De ontmoeting tusschen de twee vorsten die jaar aan jaar horvat wordt boaohouwt men olken keer dat zy opnieuw plaats heeft ala een nieuwe bevestiging van dat hoilzamo verbond waaraan Kuropa reeds een reeks van jaron den vrede donkt Dit verbod steunde op gelijkheid van belangen on onderlinge genegenheid ia verstrakt door de loetreding van Italië Het ia een waarborg voor do rustige ontwikkeling van du drie natiën van dat verbond De vorstelijke deugden van den Duitsohen keizer en onze bekendheid met de hoogo vereering welko hij voor on ioii eigen edelen vorst koestert hebbüii raillioeuen harten voor hora gewonnen on Ooatenrijkera en Hongaren begroeien den keizerlijken vriend on bondgenoot met oen hattelyk wolkom Deze woorden van de Jbmdpoat zgu volkomen in overeonatel min met de uitdrukkingen waarmede de andere Weener bladen da komst van den Duitscbeu keizer beaprekoii Zooala uit een telegram blijkt heeft keizer WiUiolm den Ooatenrijkschen rainiatorpreaident graaf Taalfe eigenhandig de versierselen dor Orde van den Zwarten Adelaar overhandigd Het verwachte nieuwe legorontwerp houdl in Duitaohlaud voortdurend de aandacht slerk bezig Do belangstelling in de legcrwet laat zich verklaren vooreerst geldt hier de grondslagen te veranderen van een lagerinrichting waar oor Uuitachland geworden is wat het is en i i de tweede plaats wordt er beslist over een jaarlijksche vernooging der belastingen met plin 50 millioon M Want men leent tegenwoordig wel heel gomakkolijk maar men kau voor zulk een verliooguig met elk jaar leenen En over don druk der belastingen wordt in Duitschland toch al geklaagd en terecht want het land is van naturo niet rijk en de nieuwe sociale wetten hebben eon druk gologd op do industrie welke deze zwaar hier en daar te zwaar vindt om te dragen Hot trekt bijzonder aandacht dat er tusschen de Oermania en oen van do hoofden rier centrumpartg in den Rgkadag verschil bestaat in houding ten opziohto van het logorplan Do Germarüa had gezegd Bevat bot ontwerp inderdaad de beide oisohcn verhooging der legersterkte met 90 000 man oneen jaarlijksche verhooging der uitgaven mot 60 a 70 millioon mark dan ia het zeker dat het valt Wal het ook overigens moge bovatton Deze woorden werden natuurlijk opgevat ala weder eeno van dio uitingen waardoor men van de zydo der centrumpartij tracht voor hare instemming met bet logerplan een kerkolyk pulilieken prijs te b dingen Intuaacben heeft een dor aanvoerders van het centrum dr Lieber in i Oiie rede to Neustadl het volgende gezegd Vy willen nog eene verhooging der reoda zoo zwaar drukkende bel isting doa volks noch zoodauigo verwaarloozing van de verdedigingskracht des vaderlands dat wij govaar zouden loopen op onze verantwoordelijkheid dei vijand in het land te iien komen En omdat wij evenmin dit eene als het andere willen zullen wij bij ieder ontwerp betreffende het krijgswozau moeten trachten dezo beide dingen zooveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen en te verzoenen Dat is eene verstandige eene alleszins correcte houding Dasrom heeft bet centrum die tot nu toe gevolgd en het zal dit blijven doen Wij zullen steeds de veiligheid des vaderlands die niemand van ons katholieken in gevaar wil zien brengen gelijkelijk in bet oog houden met do moeilijkheid eener nieuwe verhooging van belasting Wat mij betreft ik reeda rijkelijk de rondo door het Duitscbe vaderland gedaan en ik beu er nog in geene katholieke vergadering geweest waar ook maar eene enkele stem werd gehoord die de meening verkondigde ja laat in gods naam hot vaderland weerloos ala wij maar behoed blijven tegen elke vorhooging van belasting Overal werd er betuigd wij willen niet den vijand iu het land hebben De Oermania vermeldt deze woorden van den aanvoerder en maakt daarbij deze wending Door deze beiile gezichtspunten by de beoordeeling van hot legerplan komt mou voor eker onder den togenwoordigen staat van zaken tot da moeilijkate zelfa gewetenabezwarende overweïing omtrent hot legerplan Ook de Üermania heeft by hare beschouwiugon bie beide gezichtspunten in het oog gehouden en daar het legerplan nog altijd niet officieel bekend is zich slechts ïoor ttaardolijk uitgelaten voor zoover dit en dat zoo en zoo zou kunnen zijn Volgens berichten uit Brussel wil de radicale fractie in de Kamer het voorstel doen om België golieel van den Congoataat Ie scheiden on de jaarlijksche anbsidio op lo heffen Het vooratel heeft 12 handteekeningen Gladstone heeft bij een aohrijvon aan den mayor van Liverpool zijn dank betuigd voor de eer hem door den Gemeenteraad zijner geboortestad bewezen in de aanbieding van het eere burgorschap met alle stemmen Het is nog niet bepaald wanneer de premier in Liverpool zal komon om zijn naam iu het boek der eere buigors to teekenen Hij hoeft echter beloofd 21 dozer do eerate spade iu den grond te steken voor den Wirral apoorweg een locaal lijntje niet ver van Liverpool en bij die gelegenheid een rede te houden Het is met onmogelijk dat hy omatrooka dien tijd Liverpool zal bezoeken In do City gaat oon adres rond waarin wordt aangedrongen een vergadering uit to aohrijvon in Mausion Houae of Guildhall ter godaohtonwiaaeling over do ITganda quaostio of m a w tegou do ontruiming ÏPOSTÊ R J EÏStT LIJST van brieven geadreaaoerd aan onbekenden over de 2e helft der maand September 1892 Verzonden van Gouda aan C J Endert jroniogsn 1 Kooien Rotterdam A van Ham Scbeveningen G Steig Stiem Stiens K van Vliet Rotterdam M Wildonburg Duaaoldorf GOUDA 13 October 1892 De Directeur van het Poatkaotoor VORSTER Besmettelijke Ziekte De Burgemeester van Gouda maakt bekend dat hedon bij hem een geval van Cholera Aaiatica met doodelijken afloop ia aangegeven Gouda 12 October 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZËNDOORN MARKTBERICHTEN Gouda 13 October 1892 Granen met belangrijk kleiner aanvoer dan de vorigo weken Tot ruim vorigo prijzen ruimde alles vlug op Tarwe Jarige Zoeuwsche ƒ 6 26 ü ƒ 7 40 Nieuwe dito f 7 40 a ƒ 7 76 Mindere ƒ 6 80 ii ƒ 7 20 Afwijkende ƒ 5 50 i ƒ 5 75 Polder ƒ 6 25 n ƒ 7 Roodo ƒ 6 60 ü ƒ 7 25 lioggo Zeeuwsclie 6 60 a ƒ 5 80 Polder ƒ 4 75 a ƒ 6 25 Buiteulandsciie per 70 kilo ƒ 6 50 a ƒ 5 75 Gerst r winter 4 50 a 4 90 Zomer 4 30 ü ƒ 4 00 Chevalier 4 60 a ƒ 5 75 Haver per hoct 3 40 ü 3 90 per 100 kilo ƒ 7 50 a ƒ 8 25 Hennepzaad Inlandsch ƒ 8 50 li ƒ 9 Buitonlandsch 6 75 ii 6 25 kanariezaad ƒ 12 ü 13 50 Erwten kookerwteu ƒ 8 75 ji 9 60 Buitenlandsche voererwten por 80 K G f 6 40 a ƒ 6 60 Boenen Bruineboonen ƒ 8 26 il ƒ 9 25 Witte boonen ƒ 8 fi 8 50 Koolzaad ƒ S 4 8 60 Maïs por 100 kilo Bonte Amorika in3ohe 6 50 a ƒ 6 60 Cinquantino ƒ 6 60 ü 6 90