Goudsche Courant, zaterdag 15 oktober 1892

180S 4964 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdi en De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzonderlpe Nommers VIJK CENTEN MMfËEKIiinGS De afloop van de verkiezing voor den Raad is voor ons eeiie teleurstelling geweest Dit behoeven wjj niet te zeggen Hetgeen wjj afgaande op de in de Meeting heerschende stemming en wat wfl van verschillende zjjden hoorden vermoedden dat nameljjk de ingenomenheid met den gestelden candidaat niet groot zou zgn is waarheid gebleken Gaarne hadden wü gezien dat men toch zich niet had onthouden die wegblijven spelen stellig in de kaart der tegenpartij Vooral wanneer de tegenstanders zoo aaneengesloten optreden als thans weder het geval was Nn is hot wel gemakkelgker opponeerende minderheden tijdeljjk te doen samenwerken den eene partij die gewoon is haar candidatcn verkozen te zien steeds bjjeen te houden maar met eeuige zeemanschap en tact kan dat in den regel wel geschieden Het gebeurde moge een les zijn voor het vervolg tot eiken prjjs moet er getracht worden naar overeenstemming en eenheid van handelen onder de vrijzinnigen waar het verkiezingen geldt voor den Raad Voor de Kamer en de Staten komen de onzen steeds schouder aan achour er in het vuur maar bü raadsverkiezingen duiken telkens persoonlyke overwegingen sympathiën en antipathiën die storend op heteendrachtig optreden werken Dit is onvermijdelijk en daarmede dient rekening te worden gehouden waar het de voorbereiding van het verkiezingswerk betreft Het komt ons voor dat het op den weg ligt van ZaórL lDoc2a ter 9 Deze werd thnns niet op nonactiviteit gestald noch hem pensioen verleend Enkel en alleen werd kem bij goedgunstige beschikking ten behoeve zgner kinderen een gratificatie geschonken bij ayn definitief onUlag uit den dienst van den Staat en zoodrs de MvocaatMark dit jammerlijk nieuws vernam besloot og om der wille van zijn eigen eer en fatsoen nimmerraeer aan een huwelp met Louise Bruno te denken ofschoon hot hem moeite zou kosten van Dot vroohjlto en mooie meisjon voor sltgd afstand to noen Hij kon er althans nu nog niet toe komon ar aan haar droevig lot over te laten en hü weef voortgaan haar zijn hulde te betoonen als hij n donkeren avond de geschandvlekte familie een k braohf of het toeval hem haar elders deed ontmoeten uaÜT o sohulden van papa Bruno ma i zusters aanvan J i ® P 9 n den familieraad Poodisuitgemaakt Nu de heele wereld toch met geforceordo ontslag beknnd was moost iedereen Tbemaket MellcTse goede aanvoer handel en pryzen matig Vette varkens f oede aanvoer handel matig 22 a 25 ot per half KG Biggen voor Engeland ftoedo aanvoer handel matig 21 a 22 xst per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 80 a ƒ 1 40 par week Vette schapen groole aanvoer Handel flauw 13 ii ƒ 18 Nuchtere kalveren reilolyku aanvoer handel vlug ƒ 6 a ƒ 14 Gruskalvoren groote aanvoer handel flauw ƒ 18 a 62 Aangevoerd 94 partijen kaaa Handel zeer vlug late Qoal ƒ 27 ü ƒ 29 2de Qual 24 a ƒ 26 Zwaardere 30 a ƒ 32 Boter red aanvoer handel vlug Gophotcr ƒ l BB a 1 65 per kilo Weiboter ƒ 1 35 ii ƒ 1 45 per kilo Burgerlijke Stand GEBOBEN U Oct Margaretba Cornelia Johanna ouders L Jaspers en M M Schrave Maria Johanna oudere M Boom en J F Henrich 12 Wilhelmus Cornelia ouder J H van den Eng en C M de Jong OVEULEUEN 10 Oct B Snel 61 j T Molenaar 69 j 12 C Lapoor huisvr van A Muijs 38 j J B van Wyk 43 j G de Boer wed G Pranger 78 j 11 m GEHUWD 12 Oct T Steeuwinkel en A Boot Zevenhaizen GEBOREN Neeltje Sijgje ouders T Karreman en N van den Heuvel OVEELEDEN C le Raadt 17 j ONDEETROUWD N van Oosterhout en M A G Prins Stolwyk GEBOREN Wilhelmina Johanna ouders A de Borst en W Molenaar Gerrigje ouders A Kool en D de Groot OVERLEDEN K Burger 2 j 6 m ADVERTENTIËN de Nieuwste Modellen in DAMES nNBEIIBOEBEN en alle NOUVEAUTÉS voor het Seizoen M L KIHT TAN DAM Gouda Wijdstraat No 42 Op een kaotoor hier ter Stede kan een JONGMENSCH geplaatst worden niet beneden de 18 Jaar Adres met eigenhandig geschreven brieven onder no J224 aan het Bureau de7 er Courant Zeer ITette Gfesteendnikte NAAEAARTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zo StoUwerck sche Borstbonbons gefebriceerd na voorschrift van den kon üniversiteitB Prof Gehm Hofrad Dr Harlos Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel t en hoesten beescbheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruikea Verpakking Qeele pakjes a 25 cent Alom verkrijgbaar HEl NEMAI s PATENT G AS K OFFIE BR ANDERS in diverse grootten van V ons tot 60 kilo inbond voor HH Eoffiebrandera en HH Makt laars voor Hoishoudelgk gebruik Hotels enz enz Met deze Koffiebranders kan ieder zich gemakkelijk vlug en vuordeelig prachtig gebrande Koffie verschaffen die door geur en Htnaak uitmunt boven de Koffie gebrand volgens de oude methode Honderdc attesten van afnemers en deskundigen ter inzage Bekroond met ZILVEREN MEDAILLE in AUGUSTUS te Sdttvmingen GOUDEN SEPTEMBER sHage OCTOBER Gouda Franco toezending Geillustreerde Prijscourant K P HEITNEMAIJ Molenstraat 7 den Haag Verschillende nummers dezer Gas Koffiebranders zgu in werking te zien op d Gastentoonstelling te Gouda Voor H a belanghobbeaden wordt volgaarne de door ben daartoe te verstrekken Koffie in elke verlangde hoeveelheid in hnnna tegenwoordigheid gebrand J T SWARTSENBURG KLEIWEG E 92 11 i llllAKi 11 Ii iPIiil KAl TOORHANDEL Hoofd Agentschap JVieuivs v d Dag LEESEIELIOTEEE m LEESIM ICETnra beveelt zich aan tot de levering van BOEKWERKEN TIJDSCHRIFTEïi KANTOORen SCHRIJFBEHOEFTEN het plaatsen van Advertentiën in alle Dag en Weekbladen zonder prysverhooging Alle bestelUngen worden in den kortst mogelijken tijd uitgevoeri I GEORGE WIL80II Loosduinsche weg sGravenhage voor het LEGGEN van voor GAS en WATER LOTEi in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTxije F a ard ena rLa r3st ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BBIKKMAI Lan e Tiendeweg Gouda Snelperadruk van A Bwukman üooN PRIJS f 1 11 LOTEN voor ƒ 10 Zaterdag 15 October GOUDSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTiEN worden geplaatst van 1 5 regels Et 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt De Inzending van advertentlén kan geschietlen tot een aur des namiddags van den dag der uitgave alle invloedrijke ingezetenen van onze politieke richting met elkander tè zoeken naar de beste middelen strekkende om dergelijk misverstand en verschil van inzicjht als thans zich weder vertoond heeft zooveel mogelgk te voorkomen Wellicht ia daartoe i thans de tiJd nog niet daar maur als de gemoedei 5n wat bekoeld zjjn en nadere overweging en verloop van tgd ieder meer vatbaar maakt om begane fouten te erkennen mecupu wjj dat dit het eenige afdoende middel is om voorte n zulk een ongunstig verloop der verkiezingen te keeren Vóór de periodieke verkiezing van Juli a s mag dit denkbeeld wil eens in ernstige overweging genomen worden Wij zoeken de fout voornamelijk in de wijze waarop thans in eene voor ieder kiezer toegankelijke Meeting de candidaatstelling geschiedt Wy hebben het meer gezegd het moreel effect van eene stemritiag wwur toevallig aanwezige en niet door één beginsel saamverbonden kiezers den doorslag kunnen geven is niet groot genoeg Dergeljjke keuze kan alleen geen bezwaar geven indien er geen strijd komt en één candidaat nagenoeg alle stemmen op zich vereenigt Bij verschil van I inzicht is er geen voldoend motief waarom de deelnemers zich zonder verder verzet zich bjj den uitslag der stemming zouden neder de schijn van het doordrijven eener vooraf beraamde candidatuur behoort te worden vermeden wil men niet sommiger gevoeligheid opwekken Wij hebben getracht de om verschillende redenen ontevreden liberale kiezers toch aan de verkiezing te doen deelnemen doch het afwijzen der candidatuur op het laatste oogsnblik door den heer Vorster heeft ook die poging doen falen Dit heeft menigeen in een moeilijk parket gebracht omdat alle voeling met gelijkgezinden onmogelijk was Deze en dergeljjke bedenkingen verdienen overweging omdat alles wat verwarring in onze gelederen stichten kan behoort te worden vermeden De liberalen zullen zeker wel doen indien zij na de ontvangen gevoelige les rgpelijk overdenken wat hun bij volgende verkiezingen te doen staat Opnieuw is gebleken dat wjj elkanders steun niet kunnen missen Ten sMte heblmt iM e hetzeifUe doel r Ihet belang der stad uasr onze opvatting te dienen en daaraan moet alles ondergeschikt gemaakt worden Hoofdfout was thans dat de candidaatstelling zoo kort voor de verkiezing plaats had voor hen die de candidatuur niet achtten te zjjn in het belang onzer richting was ergeen tyd van beraad of onderling overleg Ook Van deze gelegenheid dat wjj over de laatste verkiezing spreken willen wij gebruik maken om een enkel woord te richten aan de Ter gouiBsche welke ons verwjjt met twee pannen te bakken omdat wjj thans een vreemdeling in den raad nuttig achtten en bjj de Prov Staten aandrongen op de keuze van een stadgenoot Mogen wö onzen confrater herinneren dat vreemdeling het woorti is niet van ons hier zeker moet bcteekenen niet te Goud geboren etadgenoot ook de heer Brouwer een dergelijk vreemdeling Zulke niet Gop FEUILLETON immers begrypen dat van een algeheele kwijting geen sprake kon wezen Broeder notaris en broeder ambtenaar konden zich dienaangaande tot niets verbinden t was al erg genoeg dat zij er over moesten denken hoe zij voor het lot van twee volwassen meisjes zouden kunnen zorgen Van Thcodoor den luitenant was geen hulp te verwachten Hij had aan zijn luitenantstractemeut voor zich zelven niet genoeg dit Het hij duidelijk uitkomen in do brieven die zü van hem ontvingen hij lag thans niet meer in den Haag in garnizoen Dominee Klos moest zich maar met Louise belasten dat was alleszins wenscbelijk voor haar daar zij wel noodig had onder streng toezicht te komen en men wist toch ook dat in zyn gezin zooals dan ook van eeu rechtzinnig predikant te verwachten was de huiselijke tucht de toon van den ernst dezes levens niets te wensohen overliet Ja maar voerde dominee Klos den notaris te gemoet Ik ben van lieverlede zoo tamelijk in dien zegon des hemels de kinderkena gekomen m zou daarom met Marie betor gediend zijn die méér dan Louise de gave der huishoudelijkbeid ontvangen heeft Daarbij liomi nog dat Fanny ik zog hot met leedwezen niet al te best met Louise s humeur ovorweg kan en ik zou Louiso on mijn vranw beidon beklagen wanneer dit haar gemoedsvrode verstoorde Mij dunkt Louiso was beter geplaatst by u WiUom I omdal lij in iioiïing eu karakter vrij wel met u vrouw overeenWimt Vil Ten slotto na velerlei wikken en wegen werd in den familieraad vastgesteld dat papa bij den ongehuwden ambtenaar zou komen inwonen papa kon hom door zijn erkende kunde in vele opzichten van dienst zijn terwijl Louise door haar broer den notaris en Marie door dominee Klos zou worden aanvaard Men kon althans beproeven of het op die manier was uit te houden Aldns geschiedde en het ging een paar maanden goed VHI Wel wel Marie ik geloof dat je t hierijsehjk volhar dig hebt zei Louise toen zij ten huize van dominee Klos een bezoek brengende in de maugelkamer gelegenheid vond even oenaparjen met haar zuster te hebben die met gloeiende wan I gen voor de strijktafel etond Ga je in t geheel met meer uu Ik zie je nooit meer bij ons Hot spijt me wel maar ik kan er heuseh geen tgd voor vinden antwoordde Marie ijverig voort strijkende ® el dat is erg genoeg ging haar zusiervoort Ik wist niet wat ik liever deed dan zoo mgn jonge Itven door te brengon Ze hebbon bii Willem wol geigk Wat zeggen zo daar dan Dat zo hier oen koopjen aan jo hebben Marie I Je spaart Fauny een kindorjuffer en oen tweede meid