Goudsche Courant, zaterdag 15 oktober 1892

waarbg het voortdurend verhit wordt dan begrijpt men dat bet water warm moet worden De Hr Francois lid van de juiy der tentoonstelling alhier gaf de badkachel la Viteeae een attest dat men in de prospectus kan vinden Eeu derde badkaohel daarnaast kwam niet voor het nieuwe gebouw in gebruik gennmeu en sedert verbleven daar dagelijks van 26 tot 36 man 10 personen ivvrden aan een betrekking geholpen 3 ter verpleging naar bet ziekenhuis ovurgebrmcht en 3 wegens slecht gedrag weggejaagd Het nieuwe gebouw draagt den naam van Stads veel helpen zou Het valt ie betwgfelen Dan zgn Iransrgk en de Heilige Stoel er nog om het land op nieuwe kosten te jagen INGEZONDEN kolonie en tevens is daar een winkel aau verbonden I een bekroning in aanmerking wijl deze niet aange Verslag over het boekjaar 1891 92 der Crèche Met het afsluiten vac ons boel jaar hielen wii onze geëerde stadgenooten een overzicht aan van den toestand der kinderbewaarplaats Gelukkig is deze bevredigend en kunnen wij met voldoening op het afgoloopeu jaar terug zien Het aantal verpleegde kinderen bedroeg 4649 dus ruim honderd kinderen meer dan in bet vorige jaar zoodat de inricbtiDg zéér bloeit Wat de finantioele toestand betreft wg sluiten mot geen batig saldo zooals in t vorige jaar maar oen nadeelig saldo van ƒ 9 92 Do reden hiervan i dat wij tot noodwendig reparatien en sohildorwork moesten overgaan Ook zgn wg mei de contribntieu dit jaar helaas I alweer achteruit gegaan doordat vele leden do stad bobben verlaten en ondanks alle moeite mochten wij die tot hiertoe nog niet aangevuld zien Zonder de grooto gaven van den stichter en de directie der Stearine kaarseufabriek iouden wij waarIgk de noodigo uitgaven met kunnen bestrijden Het IS daarom te hopen dat zg onze Crèche nog lang blgven steunen I en met bescheidenheid mogen wg bier nog wel bijvoegen dat het besluur van deze nuttige inrichting zich hartelijk verblgden zoude wannoor er vrienden van de Crèche hunne belangstelling wilden toonen door met eene kleine bijdrage m dit betrekkelijk klein te kort te gemoet te komen Met don wensch dat bij U stadgenooten de overtuiging meer en meer ingang vindt dat deze inrichting eene onmisbare instelling voor ons nijver stadje als Gouda ia bob ik de eor namens het damesbestuur te zijn Uwe dienstw 1 DE LANGE Secr Pemmgnweateresse Gouda 14 Oct 1892 Geachte Heer hoo dojisteltet I Dagelgksch warden onze huizen als het ware belegerd door allerlei geboefte van het minst allooi die onder aanbieding vau hunne niets betookenende koopwaren er een soort bedelpartij van maken en die indien men van huuiie waren niet gediend is of hen niets geeft u of uwe huisgonooten in uw eigen huis de huid volscbelden of wel de meest onkiesohe verwenschingen naar het hoofd werpen Wannoor men niels bij hou koopt of hen geeft dan zijn valt dood of krijgt do kanker allodaagsche uitdrukkingen Van morgen no toen mijn jongetje een dergelijk persoon voor zijn offertes bedankte werd hg onthaald op het vriendelijke vorrek klein kreng Ik hoorde dit zelf Moeten wij nu bohalvo den last dat onze boden elke oogenblikken uit hun werk worden gehaald om voor die gasten do deur te openen in onzo eigen woningen op dergelijke liefelijkheden worden onthaald En zoo erg als het den laatsten tijd is was het hier nimmer Mocht deze weg der openbaarheid een middel zgn om ons Goudsche ingezetenen van dien plaag te verlossen dan zoudt gij ons Geaohio Heer Redacteur een onschatbaren dienst bewijzen of weet ü ons misschien den weg te wijzen er van af te komen Hopen wij het en ontvangt bij voorbaat hiervoor mijnen besten dank H J IWES Ie Luit GOÜDA 14 Ootobor 1892 VOOR DE Nationale Militie Tweede Openbare Kennisg eving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 dor Wet vau ilen 19 Augustus 1881 Staattblad no 72 en aan art 20 van Zijner Majesteits besluit van den 8n Mei 18BS Staatsblad no 46 brengen ter algemeeno kennis dat do Loting der in dit jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze gemeente zal plaats hebben op DINSDAG den 26n OCTOBER aanstaande dat de ingeschrevenen naar alpfaabetisohe orde opgeroepen zolven hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loleling de trekking kan geschieden door zgn Vader Moeder of Voogd terwgl dit bg hunne afwezigheid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en op wenaars van geboorte kunnen zeker na eenige jaren verbluf alhier nuttige en gewenachte leden zgn van den Raad en de Staten Wy wilden zeggen dat het in veler mond bestorven argument niyn caudidaat is een oudGouwenaar niet alles afdoendeis dat integendue dergelgke eenzgdigheid niet is in het belang der gemeente Stadgenooten hier geboren en opgegroeid mogen sommige kleine quaestiën beter kannen beoordeelen in de meeste gevallen is deze detailkennis niet noodig en soma geeft degehechtheid aan het eigenaardige vun de stad zijner vaderen aanleiding tot bekrompen inzichten waarvan niet ingeborenen vrij zijn Onzp bedoeling was duideljik kiest uwe vertegenwoordigers uit allerlei rang en stand en afkomst niet bij voorkeur nit dezelfde kringen Wat de Tergouwsche voorts uit onze woorden haalt verdient geen antwoord binnenlandT GOÜDA 14 October 1892 Gisteren avond heersohte er op de Gastentoon telling een recht gezellige drukte tal van heeren en dames brachten haar een bezoek en bezichtigden onder de vroolijke tunen der schutterij muziek de verschillende étalages Trouwens het was den heelen dag druk geweest velen uit de omliggende dorpen kwamen bij gelegenheid van den Marktdag een kijkje nemen en tal van Leden van de Vi eeniging van Ga fabrikatiUn ï Xederland oren overgekomen om haar te zien Des Ags hadden laatstgenoemden met het Comité en vele c osanteii oen diuir in het hotel de Zalm De eereleden mr A A van Bergen IJzendoorn Dr H IJssel de Schepper hadden aan do uitnoodi ng gevolg gegeven om dezen feestmaaltijd mërEun3s4 genwaordig ieid te vereeren Kr heerscbie san tafel een gezellige toon en menig welsprekend woord werd gesproten Na afloop toog men natnu lijk weer naar Uns Genoegen waar men bij aankomst met fanfares werd welkom geheeten Op ttitnoodiging van den heer Uenneman den bekenden iabrikant van Gas koffiebranders werd daar een kopje geurige Mokka gebruikt waarop de heeren voorzien van de deftige ouderwetsche Goudsche pqp de zaal rondwandelden Naar aanleiding van het drukke bezoek op Dinsdag dagen Donderdagavond heeft het Comité beslatende Tentoonstelling iederen avond open te slollen daar het avond bezoek bijzonder in den smaak schijnt te vallen van het Goudsche publiek Gisterenavond werd in eene openbare Raadsvergadering te Bodogravo de nieuwbenoemde burgemeester de beer K L Martens geïnstalleerd Bij de behandeling van hoofdstuk V der staatsbegrooting in de afdeeüngcn is door den heer Borgesius een nota overgelegd betreffende het onvoldoende onzer wetten en verordeningen ter zake van cholera te gelijk uit Geen vreemde zon men altijd zoo druk in de weer durven houden en wat er voor je overschiet voor zakgeld of voor je garderobe weel je is immers bitter bitter weinig I t Is schande maar dat heb je te wachten van die vrome lui Bnfin ik wil je niet opstoken maar als ik je M fie spyt het me toch en ik kan dat niet verbergen dat papa je in zijn goede dagen geen les liet nemen in de talen Dan hadt je al lang je examen gedaan en je hadt het beter onder vreemden dan hier bij je eigen familie Marie zuchtte diep en antwoordde treurig Och Louise I laten we daarover liever nooitmeer praten er is toch niets aan te doen en hoe minder we aan papa s zoogenaamde goede dagen denken hoe beter het voor ons is Hoe maakt papabet toch tegenwoordig Ik heb hem hier in lang iet gezien iiO goed denk ik ik hoor er ten minste niets bijzonders van wanneer ik nu en dan eens bij Henri aanloop Bapa is altgd heel stil ik kan haast geenwoord uit hem krqgen en dat bij zich niet dikwijlsop straat laat zien is waarlijk geen wonder Maarmgn schuld is het niet ik sluit me zelve dus nietop om t geen er gebeurd is Ach Louise I viel Marie in Nu ook al goed Ik zal lan wal anderspraten Gisteren ben ik met Willem en zijn vrouwnaar de Opera geweest Hemal nu al I riep Marie vorwonderd Veertien dagen geleden werd door hel gerechtshof te s Gravenhage omdat niet alle getuigen aanweiig war m en de versohtnun gotuiguu geen void wnd liolit over de zaak konden verspreiden uitgesteld de behandeling vau het hooger beroep tegen eeu vonnis dor reohtbdnk te Rotterdam waarbij J A B sohipperskneoht te Amsterdam tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld en zijn niet verschonen modebeklaagde A R vrijgesproken werd wegens diefstal van cene roeiboot met aardappelen en uien tusschen Kapelle en Krimpen De zaak word gisteren verder behandeld Nog één getuige een veldwaohter werd geboord waarna het openbaar ministerie bevestiging eischte van het Rotterdamsche vonnis voor zoover de voroordeeling van B betreft doch vernietiging voor wiit de vrijspraak van R aangaat en te dien aanzien opnieuw rechtdoende veroordeeliog ook van dezen tot 18 maanden De verdediger mr Quintus te s Gravenlinge meende lo dal de vrijspraak van R behoorde gehandhaafd te worden en 2o dat ouk U moest worden vrijgesproken Uitspraak 27 dezer Men vervaardigt thans ook de wielen van velocipedes van aluminium Daardoor wordt het gewicht der machines verminderd doch behouden zg niettemin bare stevigheid De steden waar men zich thans bezighoudt mot electrische spoorwegen aan te leggen zgn Genua Biunn Christiania en Stockholm Een syndicaat heeft aan het Oostenrijksclio gouvernement concessie aangevraagd voor een electriachen spoorweg van 40 K M lengte tutschen Riva en Pinzolo in Tyrol Eveneens heeft hetzelfde gouvernement eene con cessieaaiivraag ontvangen om een electriscbeo spoorweg ter lengte van 6 K M aan tb leggen ten einde aan Baden dou spoorweg van Wecnen naar Tolslaii te vei binden Deze nieuwe electrische spoorweg zal echter slechts geëxploiteerd warden van 1 Mei tot 1 October In de Jljek Ct van 3 September leest men In den nacht van 30 op 81 Augustus lag de 3e brigade marechaussees onder commando van den Europreschan sergeant Bosdijk in hinderlaag tusschen de posten Lampenné en Siroeo Een bende Atjehers opmarcheerend on binnen onze linie te komen werd toen gezien De brigade liet de bende tot op een korten afstacd naderen gaf een goed gericht salvo daarop en attaqneerdu haar met den ktuwang Do vijand nam de vlucht en liet een geweer achter waarvan de kolf door kogels doorboord was Hoeveel gewon 1 1 en dooden hij bij die gelegenheid had wist de berichtgever niet op te geven In dm morgen van 26 Augustus vielen een 300tal Moslemin gewapend met donderbussen onze versteAing te Segli van alle zijden aan Zij werden echter zoo warm op geaehutvuur en salvo s onthèald dat reeda om ï uur v m de vijand aftrok met een veirltes van 6 dooden en vele gewonden I avond omstreeks S i uur marcheerde de 1 Ie brigade marechaussees onder commando van den sergeant Nilaot van de benling Lamperme af om zich in hinderlaag te stellen tuischen Siroen eu Lam j En waarom niet We hadden immers den rouw niet aangenomen en mama is al over de drie maanden dood We kunnen toch niet eeuwig blgven kniezen over het gebeurde Ik heb me uitmuntend geamuseerd Adrian was er ook on zoodra hg mij zag kwam hij bg ons hg is den heelen avond ge blevtn en heeft mij thuis gebracht ook want je moot I weten omiiat bet weer bgzonder mooi was zgn we 1 niet met rijtuig geweest Maak je toch geen illusies omtrent Mark Louise Je zoudt er ongelukkig door kunnen worden Och atl Dat heb ik van daag al meer moeten hootm Overal en altgd boetpredikaties Heb maar oen poosjen geduld dsn zult ge goed nieuws van me vernemen Ik vertrouw Adrien volkomen Als hut gebeurde met papa maar eerst vergeten is zullen zijn ouders wel toestemmen doch nu gebiedt ji m de voorzichtigheid natuurlijk dio affaire te laten rusten O pardon zusjen I wat betrekt ja gezicht Ik zal n u jiaisc h daar nooit meer over spreken Nu adieu HfeH Ik ga je recht op een zakduitjen en een japoweDyon méér bij Fanny nog eens bepleiten en zal tevens zien of ik van dominees christelgke liefde niet wat meer fnssche lucht voor je gezondheid kan verwerven Nu je een poosjen hebt staan rusten zie je er bleek en afgemat uit Op dit oogenblik klonk eensklaps een doordringende kreet door het huis Dominee Klos kwam perme Omstreeks 7 uur kwam de brigade in telling doch nam een half uur later een andere itellint in Gedurende deze bewoging werd zg op pi u 26 pussen door een 25 tal Atjehers met gewerenn donderbussen beschoten De brigade sloot op olkaoder gaf een salvo op de Atjehers eu attaqueerdj hen toen met den klewiing Ook de vijand liep de brigade met den klowang en lansen te gemoet Bij hot handgemeen worden waren een groot autal Atjehers verdwenen en bloven er sleobts B veeb tn deu tusschen de gelederen dur mardohau séei Eei Aijeher sneuvelde drie anderen zwaar gewond door klewanghouwen verdwenen met hun vierden kimeraad zoodat tegen 8 uur het gevcchlsteireindgiii de Atjehers geheel verlaten was Bij dit gevocht werden licbt gewond de sergeut Nilant en drie iolandsche soldaten De Atjeheri die aanvielen hadden op eenige me ters afstand een reserve geplaatst die toen een pitrouille van Siroen onder luitenant Gijsberti Uodeupijl uitrukte deze zwaar beschoot en oniniiUrt J lijk verdween Mevrouw de wed Bulkley heeft bij de recjllbank te Zutfen oone actie ingesteld legen mej A E Riegen te Apeldoorn tot ontruiming van bat door deze als airectrice bewoonde Kinderziekenhuis if r i ta Apeldoorn en zulks op gronil dat tengevolgeni do bg notarieele akte geconstateerde ontbinding h dat ziekenhuis en door het door de bestuurders osogeboden en door mevr U aangenomen ontslag van de bestuurders het gebouw en daarbg behooreiide groBÜ waarin voormelde stichting werd uitgeoefend wed haar eigendom zijn geworden en iloor mej R oiit tegenstaande het aan haar door mevr B tegeo l Aug jl gegeven ontslag met bevel tot ontniiniM van het door haat bewoonde ziekenhuis ii b ven bewonen Mej K betwist deze vordering bewerende diti melde stichting niet is on volgens de bopaliageiii de akte van oprichting ook nooit mocht wordetof geheven en dat al kon de opheffing plaats heUili mevr B nimmer weder eigenaresse van de daiila behoorende goederen konde worden omdat dit snè zijn togen het rechtsbegrip van eene stichting en t de wet en dat zij als directrice aangesteld doot hl bestuur en nimmer door dat bestuur ontstsiren m stee ls hare betrekking uitoefent 20 October zullen de pleidooien in deze zuk p houden worden 2 C Ofschoon bet gebouw door het Heilsleger lu i Bierhaven te RoTtEBUiM aangekocht ten Vm van de dakloozen reeds oenigen igd in g W was genomen had Woonsdog de officieelo opidl plaats hetgeen met eeuige plechtigheid gepaard gai waarbij de heilsoldaten liederen zangen en deordl hoer eu mevrouw Oliphant alsmede door den bt Laurier den oprichter m ehef van het geboB f spraken werden gehouden waarbg het doel der derneming werden uiteengezet en op djn algeoHW steun werd aangedrongen Uit de modedeeüng van den secretaris bleek den vorigen winter toen het gebouw in de El straat tijdelgk voor dit doel werd ingericht sW aan 3626 mannen 907 vrouwen en 422 kiadeU allen dakloozon nachtverblijf werd verstrekt Hl Februari jl aap 89 mannen 23 vrouwen en 6 kind op den thaos bestaanden voet Den 17 April van de studeerkamer af stuiven eu haastte liduzgn vilten pantoffels naar beneden om de oonnvan dat angstgeschroi te vernemen waario MJ stem van zgn oudsten lieveling had moenen tsh kennen en hij werd op den voet gevolgd doorIWen Louise t Was een jammerigk tooneell Papa s lieve jongen had niet naar de waarschawu van t kleine dienstraeisjen willen Inisteren en voortgegaan met van de trappen te springen e met twee boenen toen hinkend met één engeuUeen trede hooger Het waagstuk bleek te stout Mden kleine wiens onvaste voet ten laatste betenwicht niet kon bewaren hij sloeg ten groode zijn bloedende neus en mon l kleurden de harditee van den gaug met roode adertjes en vlekken ter mama er jammerend bgstond j t Is verschrikkelgk I Wordt het kind zonder behooriijk toezicht gelaten I nep dom Klos terwijl hij Marie verbolgen aankeek Ik was op de mangelkamer bezig woordde zij intusschen het gezichtjen van den BW met koud water schoon wassohende maar r gorust het zal wel schikken Hij is met ergzoerd Is hij geen tanden kwgt vroeg mevroodie in de eerste confusie niet geweien bad waimoest aanvangen Hordt vervolgd de dakloozen vervaardigd te waar de zaken door koop worden gesteld DE TENTOONSTELLINÖ van gastoestellen voor verlichting verwarming en drijfkracht Do Arnhemscbe verlicbtingsfabriuk firma Reese heeft pon flinke collectie ingezonden bostaando uit haarden kaohele branders Siemou s regoueratiflampen enz enz Met genoegen vtrlooven e een poojo bij den flinkun haard met iijn grooteii koperenrefleotor het voorfront is voorzien van vornikkelde ornamenten dia vlugge sierlgke Ignen verloonen en zeer goed afsteken bij den donkeren achtergrond do naam van saloiihaard verdient hij ton volle Ookde kachels zien et goed uit on stralen een flinkewarmte uit t is een gemak voor den bezoeker datdeze stukkon geprijst zijn men vindt zo trouwensook in den catalogus vermeld Op de tafel bij hot tooneel vinden we liver o voorwerpen eeu zeer net kacheltje met lichtgevende vlam staat gonoteerd voor den zekir niet te hoogen prijs van ƒ 16 Heel lang blijven we daar niet staan bewuste kachel geeft zooveel hitte van zich af dat we bet raadzaam achten een eindje op zij te gaan Do verwarming wordt voortgebracht door 6 vleermuisbranders die bij normale druk 3 kub voet een kub voet 28 liter per uur verbruiken Deze kachel zul dus in gewone omstandigheden per nur een halve M verbranden d i tegen den gasprijs voor verwarming hier terstede voor drie centen por uur We vervolgen de inzending en vinden op oen branderrek een drietal branders waarvan de eerste van kolossaal grooteafmeting is deze en de laatste zijn Siemens krans branders die als zoor goede branders bekend staan terwgl do middenste een imitatie is door den iuzendor vervaardigd hot licbt van dezen brander isintenser doch zal bij wel meer gas verbruiken Do Siemens kransbraiiders zijn met régulateur de imitaties zonder lees over djt onderwerp wat er in dewenken aan gasverbruikers die bg den catalogusgevoegd zijn geschreven staat men vindt het opbladz 67 Verder merken we op eenige branderljes voorzien van miniatuur ballons eu kettinkjes t is de Vesta brander geschikt voor slaapkamers enz trekt mon aan de ketting dan wordt de gastoovoer der vlam bijna afgesloten zoodat alleen een klein zwak vlammoljo blgft branden doch voor toobt beschermd is door het glazen ballonnetje hetwelk door bovengenoemde beweging omhoog is gegaan Boven ons hoofd zgn aan de gasleiding aangesloten eeu verzameling Siemens lampen die grooto lichtgevende bronnen zgn één er van is van eigenaardige oonstruclie een gewone spleetbrauder spreidt zgu vlam onder een steenen zeef ds aanvoer vau ver uit warmde lucht is weer de reden dat deze vlam zooveel licht geelt De inzending werden twee medailles waardig gekeurd een gouden voor kachels en haarden een zilveren voor verliobtingstoestelleo Eeii aantal komforen kookplaten en strgktoeatelleu die de eigenschap hebben gemakkelgk te kunnen worden schoongemaakt worden geëxposeerd door de Hr de Blaauw Ie Co terwgl nog een eolleclie komforen en gaskachels van den Hr Boudewijnee zich bevmdt aan de rechterzgde van het looneel De Heer Th van Berkel is volgens de naomkaart vertegenwoordiger van laatstgenoemde firma Indien U informeert naar de prijzen zullen Udeze niet toog voorkomen het kleinste komfoor is van 0 60 We zgn nu genaderd tot de afdeeling bndkaehels en gaan eerst een kijkje nemen bij de lighting geyzer ingezonden door den Hr Th v Berkel over do praotische manier waarmede men koud of worm water in de kuip kan laten over de automatische Mgoliug van don gasaanvoer over de wgze van bewerking valt niets dan goeds te zeggen Jammer voor menigeen dal deze nuttige toestellen zoo hoog in prijs zijn De jury die de uitkomsten afmeette aar het nuttig effect bg gebruik van een bepaalde hoeveelheid gas en een bepaalde hoeveelheid water kende dezen geyser een gouden medaille toe De jmnpectus die ter verspreiding ligt geeft verder alle inlichtingen Naast deze staat een badkachel van den Hr v Oppen te Dordrjoht inzender en fabrikant bg verwierf een zilveren medaille Heeft men gezien welke wegen het binnenstroomende water moet maken sloten was aan gas en waterleiding De laatste vnn deze inzending verwierf mede zilveren medaille Baitenlandscb Overzicht Bij de woderbijeenkomst der Pransohe Kamer zal de regoering voorstellen eerst de interpellatie over de gebeurtenissen te Garmaux te behandelen De minister van finauciéu wenscht dat de beraadslaging over het privilege van de Pranacba Bank reeds terstond op do dagorde worde geplaatst In do namiddagzitting van de begrootingECommissie heeft de directeur der registratie zijn ontwerp tot herziening van het registratierecht medegedeeld Dit ontwerp wijkt geheel af van het plan van den heer Briison Ten opzichte dor handelsovereenkomst met Zwitserland beeft de Prnnscbe regeuring thans de volgende gedragslijn vastgestold Er zullen drie conventies aan de kamer worden aangeboden oen handelsovereeukomst ten grensovere ukomst en een overeenkomst betreffende den litteraireu eigendom De eerste overeenkomst bevat intusschen uitsluitend de wederzgdseho toekenning van t minimumtarief benevens enkele bepalingen betreffende de bandelareizi rers De verlaging van versobillende rechten van t mmi mumtarief over 65 posten iooponde zal bij afzonderiijk wetsontwerp worden voorgesteld uit deferentie zoo het heet voor t pariement en t verzoek van Zwitserland om ratificatie dor overeenkomsten afhankelijk te stellen van de aanneming dier wet is afgewezen Intusschen b vredigt deze schikking de Pranache protectionisten niet Zij staan op hun achterste boenen eu bepaald de heor Méline klaagt in redevoeringen steen eu been over de inbreuk op zgn geliefd minimumtarief Het schijnt vast te staan bg voorzoowel als tegenstanders der regeling dat do verlaging aan Zwitserland toegestaan werken ten gunste van alle landen waaraan het minimum tariet is toegekend De beer Méline uoemde sis zoodanig Engeland Duitscbland België Nederland zal ernatuurlgkook toe moeten behooren De Prausche Eegeering heeft toch geen bevel durven zenden aan den prefect om bet vorbod van optochten te Carmaux in te trekken Dientengevolge werden de da elijkscbe verzamelingen van arbeiders bg den ingang der mijnen door cavalerie afdeeliugon verhinderd en de mgnworkers die tegonstind boden gearresteerd De maire mgnwerker Calvignac heeft geprotesteerd en ook het Kamerlid Baudi n Do gemeenteraad van Marseille stelde 500 fr boschikbaar voor do werkatakers van Carmaux In Italië is de verkiezingscampagne officieel geopend door het program der regeering dat in den vorm van eeu verslag aan den koning naar aanleiding vau de ontbinding der Kamer is openbaar gemaakt Hoofdzaak daarin is dat do regeering de buitenlandsebe politiek laat rusten om alle aandacht op de regeling der binuenlandsche aangelegenheden te vestigen Hoewel do regeoring den toestand der financ ëu alles behalve rooskleurig voorstelt durft zij toch beloven binnen een paar jaar bet evenwicht te herstellen zouder nieuwe lasten te leggen op de schouders dor belastingschuldigen Deze zullen waarsehgnlijk zegsen Het mooie deuntje is al meer gefloten eerst door daden overtuigt ge ons Voel geestdrift zal do ministerieele verklaring dan ook niot wekken De oud minister Colombo heeft in een dezer dagen te Milaan gehouden rede nog eens de financieele zwakheid van Italië in hut licht gesteld Hg waarschuwde vooral tegen hooge politiek en drong er op aan dat mon het zedelijk gehalte van bet leger zou versterken en de organisatie verbeteren liever dan zgn heil zoeken in een groot aantal soldaten Als er 16 millioen gulden op het leger word bespaard en 20 millioen op de andere takken van staatsdienst dan zouden de financiën spoedig in een gezonden toestand komen zei hij Het blijft echter de vraag wil Italië haogepolitiek voeren Moet de positie in do Roode Zee gehandhaafd worden Moet de marine aanhoudend uitgebreid en de havens steeds versterkt worden Behoort Italië zich in te spannen de stelling als groote mogendheid welke bet door zgn aansluiting bg het Driovoudit Verbond is gaan innemen het koste wat bet wil Ie handhaven Indien Italië dat alles wil volhouden dan zal er van besparingen wel weinig komen Of een uittreden uit het Drievoudig Verbond echter