Goudsche Courant, zaterdag 15 oktober 1892

1892 Maandag 17 OctoDér N 4065 GOUDSCHE COURANT I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 15 regels a 50 Centen iedere r meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën g r a t i i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Oe Inzending van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave het eerst tot een nuttig resultaat hebbon geleid Dit neemt met weg dat de Fransohen hun andgenoot Ch Lebon voor den uitvinder houden en in zgn geboorteplaats te zijner eer een standbeeld deden verrijzen Dat zoo n strijd meer bestaat leert ons Koster mot zgn boekdrukkunst Het is echter een feit dat toon in 1816 ineenigePargsche ziekeuhuizen gasverlichting zou worden ingevoerd twee EDgolschen moesten overkomen omhot werk uit te voeren en dat de zonen van JohnBuil daarop later nog mouige aderlating in de Frausohe geldkassen hebben wetcu te bewerkstelligen adres aan de familie vau den schoonzoon van President Jrévy Die verzamelden oenige millioentjes Of daarin nog een bgdrage tot Lebou s standbeeld is kunJen overschieten Het kan best gebeurn dat Wijfeon gedacht heeft zalig zijn de bezitters en laat Lebon nu zijn standbeeld hebben Dezer daggo hield de Metselaars Vereenigiug Oiid rliog Hulphotooo hare jaarlgkaohe Algemeene Vergadering tot hot doen van rekeniug en verantwoording Aan contributie werd ontvangen ƒ 314 48 aan rente en eene gift an ƒ 26 te zamen ƒ 35 96 De uitgaven bedroegen aan ziekengeld ƒ 410 60 Zoodttt er een saldo in kas was van ƒ 220 50 Het vorige jaar was een saldo van ƒ 371 02 in kas Ouder dankzegging aan den Secretaris Boekhouder voor zijn gebonden beheer word de vergadering door den President gesloten In het Prodikbeurtenbriefje is abusief gedrukt dat de godsdienstoefening morgen in do kleine kerk gehouden zal worden des voormiddags 10 uur dit moest zijn des namiddags 2 nur Men verzoekt ons daarop door dezo te willen wijzen zal men weten dot gg mijne discipelen zijt zoo gjj j liefde hebt onder malkander Neen hij had nu I geen lust dit thema te overdenken en in den breode j uiteen te zetten Zijn preek zou bepaald verongelukken Dan was het beter ditmaal naar den aandrang zijns harten de gemeente te vermanen naar aanleiding van de woorden der Schrift Gij jongeren l zgt aan de ouden onderdanig zgt met ootmoedigheid bekleed want God wederstaat den hoovaardigen maar aan de uederigen geeft Hg genade Hierover zou hij veel kunneu zeggen en het zou hem niet onn t heilig vuur der geestdrift ontbreken wanneer hij zijn boetbazuin liet schallen over dit jonge geslacht IX Had men ten huize van dominee Klos maar ieb gedaan om den vernederenden iudruk weg te nemen dien het laatste voorval op de arme Marie maakte wellicht zou haar hart langzamerhand hebben mogen genezen van den slag daaraan toegebracht maar tegenover de jongere zuster die in haar gezin immers het brood der weldadigheid genoot achlto Fanny dit niet noodig zoo zij er al aan dachl € n dominee Klos had in drift gesproken de zwakheden des vleesches zgn velen doch Gods lankmoedigheid vergei ft zeventigmaal zevenmalen Dominee vergaf het ook zich zelven van ganscher hart en van Marie moest verwacht worden dat zg wel tegen guf te doen van de redenen van rrgstellin die zg ter zake van de Militie meeneu te hebben zich op voormelden dag zullen moeten berinden ten Saadhuize dezer Oemeente en wol zy wier geslachtsnaam begint met letter A B C D E F G H I J K of L des voormiddags ten 9 ure en ilie wier ge lachtanaam aanvangt met de letter M N O P Q R S T U V W X IJ of Z des voormiddags ten 11 ure Dat op MAANDAG den 17n OCTOBER aanstaande van voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens Èroeierdienst of van te zijn JEmige Wettige Zoon en dat belanghebbenden ten bewijze van volbrachten of werkelijken BroeJerdiemt daarbij moeten overleggen een Poipoort Zakbotl e o Atteit van dienst hy plaatavervani inff en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekendn ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne FerantKoordelyiheid de vereischte getuigenis kunneu afleggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen Voorts dat de bcnoodtgde bewijzen van werkelijken dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente en de daartoe nabdige inttchtitigen tijdig verstrekken en dat zij die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loting is geschied die kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezei Provincie binnen vtjf dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heeft plaats gehad bg oen op ongezegeld papier gesebreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bg den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den 14 n October 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIBN QASTENTODNSTELLINQ Ten gevolge van het groote bezoek zal op Teler verlangen de tentoonstelling van heden af lederen avond geopend HET COMITÉ zgn van 8 iÖ nnr 14 October 1893 Opleiding ITotariaat Door het slagen mgner beide Aspiranten resp voor het 1 en 3 gedeelte van het NOTARIEEL EXAMEN bestaat gelegenheid tot Opleiding B DE REGT Jzn Rotterdam Cand Not S E Tan Oldenbarnereltstraat 156 COMMn v d STBAATWEü OoudaBode graven znllen in het Hotel taii Haaftbni te Bodegraven 1 op MAANDAG 17 OCTOBER 1892 Toorm 11 uur verplichten De beide tollen op gezegden weg voor twee jaar aanvangende 1 November 1892 2 op MAANDAG 31 OCTOBER 1892 Toorm 10 nnr aanbesteden Het onderhouden van en het doen van herstellingen aan den Straatweg Bodegraven Oouda met züwegen en kunstwerken voor drie jaar aanvangende 1 Januari 1893 en wel in twee perceelen en in massa Inlichtingen vewtrekt Notaris de BIDDER te Bodegraven Secrt van gez COMM bg wien exx van het bestek van besteding ad 80 cent per ex verkrggbaar zjjn Oouda Bnelpersdruk van A Bstnkham Sc zoon GEORGE WIL8ÖIV Loosduinsche weg Gravenliage 44iiüllilïl voor hel LEGCEN van voor GAS en WATER GASFABRiKA T Schagen N H 8 1 i o m z Vertegenwoordiger G H vanBerkel Gouwe o S3 ad ifi 1 2 o B 09 v 9 a g 9 N wm 9 a Ba s 00 ba OQ ee o Bekroond met de ZILVEREN MEDAILLE op de GAS TENTOONSFELLING ie Gouda HEKNEMAN s j GAS KOFFIEBRAIVDERS in diverse grootten van V ons tot 60 kilo inbond voor HH KoBSebranders en HH Makelaars voor Hnishoudelgk gebruik Hotels enz enz Met deze Koffiebranders kan ieder zich gemakkelijk vlug en mtordeeUg prachtig gebrande KofiSe verschaffen die door geur en maak nitmant boven de Koffie gebrand volgen de oude metflode Donderde attesten van afnemers en deskundigen ter inzage Bekroond met ZILVEREN MEDAILLE in AUGUSTUS te Sclteveningen GOUDEN SEPTEMBER iHage OCTOBER Qouda Franco toezending Geillustreerde Prijscourant K P HEÏTUEMAÏÏ Molenstraat 7 den Haag Verschillende nammers dezer Gas KofiBebranders zgn in werking te zien op de Gastentoonstelling te Gouda Voor H H belanghebbenden wordt volgaarne de door hen daartoe te verstrekken Koffie in elke verlangde hoeveelheid in hanne tegenwoordigheid gebrand LOTEN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ BRII KMilI Lan e Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Oe uitgave dezer Ooaiaut geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen Ue prgs per drie maanden ia 1 25 tranco per post 1 70 ilzonderlijke Nommers VIJK CENTEN BU deze Courant behoort een Byvoegsel BINNENLAND GOUDA 16 October 1S92 VERGADERING van den GEMKENTKRAAD op Dinsdag den 18 Octobor 1892 dos namiddags ten 1 ure Aan de orde l e begrooting voor de exploitatie van de Stedelijke Gasfabriek oor het dienstjaar 1893 De begroetingen voor de Volkagoarkeuken en het Hofimans Gestioht dienst 1893 De voorstellen betrelfondo uitgifte van gcrioleerden grond aan den heor P M Montijn en M Spragt De benoeming van eon Lid in de Commissie van Toeaioht op het Lager Onderwjjs Idem van een 2n Onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens Idem van eene ijnderivqzere aan de Openbare Tusschentchool Idem van eenen Brugwachter aan de ophaalbrug op de Gouwe b j het Nouncnwater Do reclames in zake de Plaatselijke directe belagting op de Inkomsten dienst 1892 Het is een goed denkbeeld van het Comité voor de Gastentoonstelling om den toegangsprijs morgenmiddag Zondag te verlagen tot 10 cents Daardoor zijn velen in de gelegenheid gesteld tot een bezoek i voor wien de gewone entree te hoog was Zondagavond zal opnieuw eene muzick uitvoering i plaats hebben op de Tentoonstelling Ongetwyfeld zal dao evenals Donderdagavond het geval was oen talrijk publiek opkomen en evenals toen een j lige drukte heerschen in da zaal fier expositie FEVILLETOM Zión lDocla t©r VIII 10 Maar het had erg heel erg kunnen zgn ging dominee Klos voort En dat moet ik u wijten Marie I Je was zeker met je werk boven klaar ofje had ten minste gereed en bg de kinderen kunnenwezen want ik heb je heel lang en druk met Louise Hooren babbelen en dat heeft me ook in t stndeerengehinderd Daarvoor heb ik je niet in huis genomen Marie Ik tan ook geon vrede hebben met zulkeen gedrag Marie schoten de tranen in de oogen vooral toen ze Fannv hoorde zeggen dat het werk haar somtgds ai te langzaam vau de hand ging en ze wol zien non dat Marie bij de ouders thuis een gemakkelijk leventje had geleid Marie dacht zeker nog te veel asn haar lievolingsstudie maar dat kwam in dit H ü Köheel niet te pas geigker meisje men is hoe beter men fw in elke positie weet te schikken en onmisbaar 8 ranken zoi Klos weer J J ® dienstmeisje ook naar de keuken ten nf Louise wier oogen vuur scho Of moet deze nog langer getuige zgn van 3ij een bezoek aan de Gaatenloomtelliny hoort men ieder oogeublik de uitroep hoe practiscb hoe eenvoudig I En men denkt daarbij niet aan de vele moeielijkheden die de gas iadustrie heeft te doorworstelen gehad om op het standpunt te komen dat zij thans inneemt Evenals met de eerste spoorwegen is het ook met het gas gegaan De dvaaste belemmeriajj en werden in den weg gelegd niet alleen door meuscheu van wien men dat verwacht zou hebbon maar wel degelgk door hen van wien men dat in het geheel niet zou gedacht hebben Maar de vrees sloeg uu eenmaal den monsch om het hart on de eerste pogingen om het gas uls rerlichtingsmiddel vasten voet te doen krijgen was een pad vol doornen Zou eischte de architect van het Parle nonts gebouw te Londen ilat de gashuizen 10 a 12 centimeter van do muren erwijderd moesten blijven uit vrees dat zg door te hooge temperatuur aan te nemen brandgevaar zouden veroorzaken De lantaarnopstokors maakten in den beginne strike louter uit angat n ék jiiiectaur CJegg was Verplicht zelf hun werk te doen Mochten in den aanvang de gashouders oiet meer dan 170 kub Meter inhouden thans bouwt men ze van omstreeks 90000 kub Meter Men ziet hieruit dat do baanbrekers der gasiudustrie over heel wat struikelblokken hebben moeten heenstappen alvorens tot hun doel te geraken maar dat het toch is gegaan nper aapera ad astra f Wie nu de uitvinder van het gas eigenlijk is Het is bgna zeker dat van eene uitvinding in de juiste boloekenis vau het woord geen sprake kan zijn Eeuwen geleden was het reeds bekend dat onder enkele omstandigheden zich gas ontwikkelde dat in de open lucht kon worden aangestoken en dat omtrent de toepassing er van in het laatst der vorige eeuw ia Engeland T rankrgk en Duitschland gelijktijdig proeven wonlon genomen die in Engeland Marie s onverdiende vernedering t Is schande I Had ik ooit zoo iets kunnen verwachten in dit huis waar een dominee woont Is dat nu een staaltjeu van de huiselijke tucht waarover ik wel eens neb hooren uitweiden f Ik wist niet wat ik liever deed eer ik me daaraan ooit onderwierp Moet Marie de ongezeggetijkheid van je ondeugende kinderen boeten en Igden om eens anders schuld t Is wel eeu christelgko theorie die stichtelgk klinkt in de kerk maar onchristelijk vind ik het vooral van u dominee dat leerstuk in je eigen huis ten opzichte van de zuster uwer vrouw ia praotijk te brongen Gij spot met het heilige brutale meid i sprak dominee Klos eo ik ben dat niet gewoon ik wil dat in mijn huis niet hooren Zoo ik met het heilige spot in dit oogenblik maar ik ontken dit dan doe ik het enkel metwoorden en dat is dunkt me lang zoo erg niet alswanneer men het met daden doet Maar enfin ikzal ja niet langer lastig vallen en Vooreerst zieje me hier niet weer terug M irio I ging Louise tofhaar zuster voort Dwaas ben je als je ook nietspoedig dit huis verlaat Als je toch als meid dienen moet is hft beter en voordeoliger ouder vreemden Adieu i Dio heks zei dominee Klos zo heeft megansch en al uit mijn goed humeur gebracht ikbon thans niet in staat verder te studeeron Dominee koos voor zijn volgende beurt oen andoren tskst dan die hij eerst daartoe bestemde Daaraan