Goudsche Courant, maandag 17 oktober 1892

Sedert 4 dezer ii te Bleskensgraaf geen cholerageval meer voorgekomen zoodat gisteren de van rijkswege aldaar gestationeerde arts dr v d Meer zijnen werkkring te dier plaatse als geëindigd beschouwde en dezo gemeente verlaten heeft Was het veroordeel tegen de komst van genoemden arti niet gering te achten dan valt niet te loochenen dat hg door zgn kalm optreden dat vooroordeel voor een groot deel niet alleen heeft overwonnen maar ook bg velen eene aangename herinnering zal achterlaten Krachtig gesteund door don burgemeester heeft hg er veel too bggedragon dat de gevreesde ziekte geen uitbreiding beeft gekregen Daar do gemeente nu vrij is van cholera zal Maandag de school weder geopend worden ADVKRTENTI N Ondertrouwd REINIER TAN DEB KLELFN JOHANNA TAN DUN RING Zu nmmerd m q jggg Uouda BeTallen Tan eene Dochter C J LANGEKAAR MlJNUKPP 14 October 1892 Heden OTerleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Zaster en Tante ANNA CORNELIA TAN VELSEN wed G J de RuiTEB ia den onderdom Tan 73 jaren E M TAN ROG IJVAN Velsen M E MIoHAELIS W J VAN ROOIJ Gouda 13 October 1892 M£S IMOWEBEEN Bü het naderend St NICOLAASPEEST bevelen wiJ ons minzaam aan FiBMA Gez SCHOUTEN is dagelgks te bezichtigen normaal Ondergoederen het beste voorbohoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenataand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhne jen onder do IiaudtoekciiiuK Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd iDépot by D Hoogenboom Cz Wfldstraat té Gouda Ar i ó NB De pry zen ziJn niet hooger dan van het nagemaakte Id de Staitiaard Tan heden 15 October komt het Tolgeode bericht voor De G meent raad van Gouda bestond tot dusver uitsluitend uit liberalen Nu de heer Deroksen gekozen is telt hjj 16 liberalen en één onti reroflutionnair Hieruit blgkt dat de heer Hoogenboom b j de Standaard ook voor liberaal doorgaat toy hebben kern nooit voor liberaal gehouden Mej M C Bokboren ia tot onderwyzeres te Botterdam benoemd Van vege het Byk is men te Haastrecht begonnen de lelephoongeleiding daar te stellen Zij komt langs den IJseldijk in Stein en wordt bij de watermaobine verbonden aan de reeds bestaande telegraafpalen B en W van Oudewater gebruik makende van het aanbod van de hh Ue Jongh 8c Co fabrikanten aldaar om gratis gekookt water ter beschikking van belanghebbenden te stellen laat nu sedert oen paar dagen dagelijks een wagen van circa 1000 liter inhoud door de stad rijden waarvan nog al vrij wat gebruik gemaakt wordt Ook ten behoeve der schooljeugd wordt dagulijks een zekere hoeveelheid gekookt water dispouibel gesteld Uit Berkenwoude schrijft men aan de SckooH Cl Door de verbetering die in de vaart van Stolwykertluis naar hier is gebracht was het mogelijk dat in de af oloopen week een schuit geladen met steenkolen bij de hofstede van den heer R Van der Bas kon komen om daar de lading te lossen Gedurende de kermis lag er eeue schuit niet geladen xlak bij de kom der gemeente Mocht het nu eens zoover komen dat geladen schepen in de onmiddellijke nabijheid van het dorp kwamen Door het bestuur van het weduwenfcnds van het werkliedenverbond Vooruügang door Be chavinff te Dordrecht is eene gerechtelijke aanklacht ingediend tegen den penningmeester ia de laatste weken tevens secretaris van dat fonds ter zake van verduistering van alle aan het fonds toebehoorende gelden tot een gezamenlijk bodrag van omstreeks f 320 Aanvankelijk beweerde de zoo diep gevallen man tengevolge van schrik bij het ontstaan van een begin van brand in zijne woning eene portefeuille met oen bankbiljet van f 50 dat hg zou gaan wisselen verloren te heblien en ten einde in staat te zijn de wekelijksche uitkeering aan de weduwen toch te kunnen doen een dur onder zijne berusting zijnde effecten beleand te hebben Toen die uitkeering niettemin achterwege bleef werd een verder onderxoek ingesteld dat al spoedig tot de ontdekking leidde dat alle effecten waren te gelde gemaakt terwijl hij bekende de opbrengst ten behoeve van zqn gezin te hebbeu aangewend Tevens moet ook eene onjuiste boeking ontdekt zijn kennelijk gepleegd met de bedoeling eeue vroezer gepleegde verkeerde handeling te verbloemen Het treurigste ii zeker wel dat bij een gezin van zes kinderen heeft Dordr Crt een hard woordjen kon of zoo niet dan was het in haar eigen belang noodig dat zij het leerde En Marie vergaf het wel maar zij vergat het gebeurde niet en juist daardoor werd naar eerste daad de vergeving zooveel te moeilijker en te mooier Vernedering door vertranten aangedaan pijnt met feller smart dan verguizing door vreemden dat ondervond ook Marie haar vertrouwelgke toon tot Fanny was geweken en Fanny beijverde zich niet om dien te herstellen t zou van zelf wel terecht komen en als vrouw des huizes was hot immers noodig tegenover ieder harer ondergeschikten haar quant a moi te handhaven Dominee bleef voor Maiie even ongenaakbaar als altijd te voren hij was van een een elvixo natuur en scheen bovendien do familie zijnor Trouw niet bijzonder genogen t Is dus na dit alles geen wonder dat Mario in t belang van alle partijen begoa te wenschen en te traobten aan dezen stand der zaak een einde te brengen In den laten avond wanneer zij op haar eenvoudig kamerko alleen was terwijl de overige hui8 ouooteu ter ruste wareu gegaan begon zg haar vroegere taaUtudien weder to vorvolgon doch thans tot een ander doel en op eone andore wijze Vroeger maakte jjtij thema s ten oinde zich in do vnemde taal juist en vaardig to loeron uitdrukken tot welke bedrevenheid zij echter niet had kunnen geraken na las zij veel Fransob Engelsch en Duitscb om vlug Ie leeren begrijpon wat zij las zg het dan ook dat zg meermalen de rechto beteokenis niet aan een De Haarlemsohe Rechtbank behandelde Donderdag de zaak van Jan Smit gewezen onbezoldigd rgkaveldwachter te Haarlem beschuldigd van aanleiding te hebben gegeven tot omkooperg De zaak had zioh all volgt toegedragen Smit was op 20 Maart jl gekomen te Assendelft en wal daar gegaan in de woning van Pieter Oorver herbergier dien hjj te kennen gaf er den bierhuishouder Van Ham eens te zullen bglappen wegeni verkoop van sterken drank in het klein Werkelgk begaf hg zioh naar de woning van v Ham waar hg diens huisvrouw in de gelagkamer aantrof en haar om een borrel vrqeg De vrouw gaf te kennen geen vergunning te hebben en dus geen jenever te kunnen tappen doch op tjju aanhoudend aandringen haalde zg toch eene karaf uit de huiskamer en gat S eeu borrel S vroeg toen aan vrouw v Ham eens bg hem te komen zitten doch deze weigerde te kruneu gevende bang te zgn dat S haar kwaad wilde doen waarop deze antwoordde dit toch wel te kunnen al kwam zg niet bij hom Hij liet toen ziju penning en aanstelling aan de vrouw zien en later ook aan baren man dieu hg zeide te bekeuren wegens den verkoop en wien hg tevens beduidde dat dit hem minstens 26 zou kosten Van Ham begreep uit verschillende uitdrukkingen van 8 al spoedig waar deze heen wilde bood hem twee rgksdaalders aan die gretig werden aangenomen met den uitroep vooruit dan maar en de zaak was in don dootpot Smit nam eerst nog een borrel bg v Ham ging toen naar Oorver terug pakte ook daar nog een glaasje en bleef toen bg 0 eten Aan tafel werd door hem nog al goode sier gemaakt Hg gaf o a boter en eieren cadeau De beklaagde die niet kon ontkennen de twee rijksdaalders te hebben aangenomen trachtte zich nu evenals vroeger reeda bij den officier door allerlei draaierijen to redden Den officier had liij wgs trachten te maken dat hij in het geheel niet te Assendelft was geweest Uter was hij er weder wèl geweest doch op een andoren datum wat eveneens bleek gelogen te zgn in één woord hij had zich in een net van leugens verstrikt Op het hoogst ernstige van het telt wgzende requireerde de officier van justitie I jaar en 6 maanden gevangenisstraf Uitspraak 21 October De cholera in Perzie Hoe treurig het in PerziS gesteld is met de ioiif voor de openbare gezondheid en hoe lichtvaardig men er te werk gaat tgdens de cholera eiidemie daarvan leveren de volgende bijzonderheden het bewijs welke het iV v d D ontleent aan een partioulieren brief uit het land van den Schah van 8 Sept Iedereen in Poraie heeft het recht geneesheer te zijn üf liever er is geen enkel Perzisch dokter omdat men er niet weet wat een medisch examen is Als in een Perzische stad de cholera uitbreekt vlucht de helft dtr bevolking naar buiten en zij die in gewone tijden dun moed hebben zioh voor geneesheer uit te geven behooren tot de eerste vluchtelingen Een Kuropeesch dokter is zelfs in de hoofdstad een rara ar en in tijden van epidemie moeten de lijders zich maar lieholpen zouder geneeskundige hulp Do kerkhoven worden bij voorkeur aangelegd in volkrijke buurten midden in de stad zg zijn niet omheind ja dienen als openbaren weg wootd gaf maar uit den zin opmaakte wat het ongeveer kou boduidt n want het gedurig raadplegen der woordenboeken zou haar Ie veel van haar kostelijken lijd hebben geroofd Zij maakte rouzenschreden in het vrg vertalen van het blad Zju zo na twas een paar maanden later niet in staat zijn tegen eenig honorarium een vreemd boek in t Hollandsch over te zetten Zou zij nirt eens beproeven vooreerst althans oen kleinere bijdrage in een tijdschrift geplaatst te krijgen Ja en ioo het gelakte wilde zij een wellicht armoedig maar toch onafhankelijk leven verkiezen boven den tegenwoordigen toostend En schier afgemat van haar huishoudolijko bezigheden in t gezin offerde zij do eerste do beste uren van den nacht op om met ontstoken oogen te schrgven te vertalen wat haar goede eenvoudige smaak haar uit eon buitenlandsch tijdschrift had doen kiezen Ten laatste was zij met haar arbeid gereed Hoo zenuwachtig beefde haar do hand toon zij dien oorsten gewiohtigen brief schreef aan do redactie van hel maandwerk waarin zij haar vertaling hoopte geplaatst te zien on hoeveel inspanning kostte haar hr1 opsteByn daarvan zoo zuiver van stijl zoo nauwgezet Voor de dnizenden slachtoffers welke de cholan tot duiver te Teheran gemaakt heeft was geen plaats de meeste liggen in een kuil van ongeveer O cm diepte hier en daar waar men hot lijk het spoedigst kwgt kon raken nauwelgka of in het geheel niet met aarde bedekt De lijkdrager eten terwijl zg een doodo op een ladder op de schouders torsen onrijp Aoft Een vader die voor weinige dagen van de ziekte hersteld is geeft onrijpe vruchten aan zgn kind Een man wiens vrouw zich niet wel govoolt geeft haar als mediogn eenigo peren koud water en zure melk 1 De Europeaan die besmette goederen verbrandt wordt door den inboorling met minachting beschouwd ja bgna aangezien als een misdadiger Als de ziekte iemand overvalt brengt men hem bg voorkeur natr de waterleidingen waaruit het drinkwater wordt geschept alle plaatsen gelogen benedon die waar de lijder zich bevindt hebben dus vergiftigd drinkwater mnar stroomend water is altijil rein is een Perzisch axioma Behalve een klein Europeesoh hospitaal te Teheran is er in geheel Perzie geen enkel ziekenhuis noch burgerlijk noch militair Het is ook niet te verwachten dat er als de epidemie welke thans in de vier hoeken van Perzie duizenden en duizenden menschenlovcns kost geweken is iets verbeterd zal worden op hygiënisch torrein De aanvang tot verbetering is te moeietijk De epidemie is nu ontegenzeggelgk aan het afnemen Te Teheran komen nog dagen oor van SO A 60 doeden maar er zijn dagen geweest van ruim 1600 sterfgevallen op eene bevolking die in de tegenwoordige omstandigheden ternauwernood 80 000 zielen kan bedragen De secretaris en de veldwachter der Linillurgsohe gemeente B dronken te zamen eenige borrels eerst op vriondschappelgke wijze later al twistende Toen men daarna de herborg verliet werd errstgenoorad door den veldwachter wegens openbare dronkenschap bekeurd en lu arrest gebracht Later uit het arrestantenlokaal ontslagen diende de secretaris tegen den veldwachter eene klacht in wegens mishandeling Do Semaine médicale gevft een overzicht van den gang dor oholera epidemie in Frankrgk in de laatste weken Daaruit bigkt dat van 20 September tot 1 October de epidemie te Parijs voortdurend afneemt Het aantal gevallen van overlgden aan cholera in dat tijdperk bedroeg aldaar 163 d i dus gemiddeld 7 per dag terwijl iu de laatste dagen slechts 2 a S sterfgevallen per dag voorkwamen Daarentegen zgn in de provincie verscheidene brandpunten ontstaan als te Cherbourg Tourlavilii llonfleui Dieppe Ie Tréport on Ie Partel waar men echter goeden moed heeft da ziekte machtig te worden Moer vreest het blail echter voor den toestand te Marseille waar de cholera op 3 October is uitgebroken en zich uitbreidt on werwaarts de regeering de heeres Pfoust en Brouardel heeft heengezonden Zeer betreurt het blad hel dat terwijl in Duitschland de cholera te Hamburg nergens tot eene epidemie hoeft geleid thans in Prnnkrgk do cholera van Parijs aanleiding geeft dat in Frankrjjk tal van brandpunten der ziekte ontstaan welke meer of minder ongerustheid moeten baren ren haar werk in te zien Haar paketjen werd verzonden en zg getroostte zich de opoffering hot te frankeeren hoewol hot van haar armelijk beursjen haast niet te vergen was Maar God wist of het haar niet bonderdvoHd vergoed zou worden De tgd lokt wol rozifen uit den dorren doornstruik en doet immers bloemen bloeien op hot graf waarin wat ons lief en dierbaar is werd begraven O blijde hoop I wat zou een meniohenleven zijn zonder ui De dagen verliopen do eene na den andor en in goede verwachting was Marie al weder iets nieuws begonnen te vertalen Maar het antwoord bleef uit Toch kwam er nieuws doch niet per post van zeer nabij Henri kwam op zekeren dag ten huize van dominee Klos met een zoo bedenkelijk gezicht dat èn de hoer des huizes èn zijn vrouw èn Marie terstond vroegen wal er gebeurd was Direct gebeurd is er nog el niets maar ik vreos dat we ons op het ergste moeten voorbereiden gaf hij ten antwoord Je weet dat papa sedert hij van t Ministerie af is veranderd is als een blad van een boom Zoo levendig on gezellig als hij vroeger was zoo naargoostig en in zioh zelf gekeerd was hij iu den laatslen tijd en ik meen nu reden te hebben om to gelooven dat hij somtijds niet wel meer bg t hoofd il ordt vervolyd OFEIBARE TERK00PIN6 te GOirDA De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda is Toornemens op DINSDAG 25 OCTOBER 1892 des s morgens 9 uur en zoo noodig den daarop Tolgenden dag aan het huis aldaar aan de WESTHAVEN Wgk B no 178 in hel openbaar om contant geld te Terkoopen Eene collectie Porselein en Delftsch Aardewerk bestaande in Borden Schotels Trekpotjes Melkkannetjes Theebusjes Pullen Kommen en Beeldjes in verschillende kleuren en grootte Vier figuren Tan Delftsche Tegels Toorstellende Flora Pomona Ceres en Dyana elk Tan 52 stuks en een figuur Toorstellende Hannibal van 39 tegels Antieke Kasten Schildergen Linnenpers met ebben hout ingelegd koperen Kandelaren Blakers en Vijzels Kabinet gesneden houten porcelein Kastje Consoles Bufiet en Klok met Speelwerk Oude Zilveren Vestkettingen Gespen Knoopjes Boekslooten Messenhecht en klein Ziher Voorts Behangersgereedschappen Behangselpapier en Linnen Gangioopers Kleedjes Matten Garnituurstellen en Franjes alsmede eenige Meubjiaire Goederen en hetgeen verder ten Terkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den Terkoop Tan des Toormiddags 9 12 nur en des namiddags van 2 4 uur Nadere information geeft voornoemde Notaris GROENEN DAAL te Gouda In Lossing oene Lading Ie KWALITEIT GROVE waaruit ik gedurende de lossing zal leveren RachelkoIen GSct p h l 1 l contant vrij a au Haardkolen SSct huis Jan Zwart Pz BLEEKERSSINGEL R 212 Gouda October 1892 P C W BEGEER COIFFBÜR OOSTHAVEN abonneoient voor Haarsnijdeo en Scheren aan huis Firma J WELTER De Nieuwste FLANELLEN WOLLEN en BOVENROKKEN STEENKOLEN Iu lossing de lading PülKE GROVE MBSAOHELEOLBN welke gedurende de lossing tot 6S cents per mud kontant zonder korting vrg te huis worden geleverd Aanbevelend I A LAilBERT TÜRFSINGEL P 80 Zaal NUT EN VERMAAK OOSTHAVBN te GOODA Woedag 19 October mm te 8 oren Eene Voor stelling te geven door de bel roemde Koninkl Hof Anti Spiritiaten immn Nieuwe Seasatie Experimenten op het gebied vaa Somnambulisme Mnemotechniek Oedachtenlezen Fsyohologie en Spiritistiscbe Manifestatie Het geboeide Medium het Baadsel der i9de Eeuw Isto Rang ƒ 0 75 Ildo Rang ƒ O 50 zijn dagelijks te verkrijgen en plaatsen te bespreken m den Kastelein der Sociëteit DE RÉUNIE Hoffman s 8üchtiog 70LES QAAI1KEUEEN VERKRIJGB4AR Tan af MAANDAG 17 OCTOBRR 1892 Erwtensoep De commissie Koopjes Koopjes ECHTE van af 2 75 GBOOTE SOBIEEBIN6 GESTIKTE DEK IM Firma Wed BUSHAK TIENDEWEG D 84 tot 20 OCTOBEI5 ZONDAG NAMIDDAG van 1 4 uur Entree 10 Cents ZONDAG AVOND van 8 10 uur met MÏÏZIEEIJITVOEEING Entree 25 Cents BESTE ZEEDWSCHE WINTfiR AARDAPPELEN ƒ 1 40 per MÜD bj schipper L Vermaat Bolwerk Gouda 1