Goudsche Courant, maandag 17 oktober 1892

Openbare Verkoopingp te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTDIJN DROOGLEEVEB op MAANDAG 17 OCTOBER 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis het Schaakbobd aan den Eleiveg van No 1 tot 8 Drie naast elkander gelegen goed onderhouden maandag 17 October 1892 ERVEN en TUINEN in de Crabethstraat te Oouda Wflk Q No 265 267 en 269 De Huizen bevatten elk beneden 2 Kamers met Waranda Keuken en Kelder en boven 4 Kamers en Zolder en zg ziJn van Waterleiding en van vele gemakken voorzien Zg zyn verhuurd te weten No 265 en 267 tot 1 Mei a s elk voor 300 per jaar en No 269 tot 1 November a s voor ƒ 350 per jaar Noi 4 Een goed onderhouden gunstig ge WINKELHUIS en l BF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wflk ü No 96 verhuurd bg de week voor ƒ 4 No 5 Een aangenaam gelegen ERF en TUIN aan den Fluweelen Singel te Gouda Wp R No 588 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 25 No C Een HUIÖ en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 148 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 25 No 7 Een HUIS en ERF in de Kappenaarssteeg aan de Zengstraat te Gouda Wgk G No 31 Verhuurd bg de week voor 1 No 8 Een WINKELHÜIS met KOESTAL en ERF in de Vronwesteeg te Gouda Wgk H No 180 Te aanvaarden 1 December a s En No 9 Een SCHUUR en ERF ongenommerd vooraan in het Slapperdel in t e Vronwensteeg te Gouda Terstond te aanvaarden De peroeelen zó bezichtigen te weten No 1 en 2 den 12 13 en 14 October a s des namiddags van 2 tot 4 uren No 3 den 11 en 15 October 8 B des namiddags van 3 tot 4 uren en de overige perceelen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Het ter verkoop aangekondigde Woonhuis aan den Bleekerssingel te Gouda wordt niet geveild als zgnde uU de hand verkocM Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda Citroen Punch bU SLOTENAKER Co FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GEETEYEE Merk NIGHTCAP Sf Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid i cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firm P HOPPE M NB Gouda Snelporsdruk van A B n KiiAll k zoos laiTtftiMs 11 lilEil en PELTERIJEN Groole Reuze Voordeellgc Prüzeo GASFABRIKAM Schagen N H fin fin 2 o 9C 2 Vertegenwoordiger Cr H van Berkel Gouwe a t rt J23J S o Vm EB es 9S O es e tm OQ 5 ba O c s Cii es o I s es S b Jb iat S t g X ei O Bekroond met de ZILVEREN MEDAILLE op de GAÖ TENTOONSfELLING te Gouda De Algemeene BrandwaarTjorg Maatschappij te Rotterdam opgfericht in 1818 WÊÊÊÊpmt Assurantie van GEBOUWEN MEUBELEN JPÜ GEREEDSCHAPPEN KOOPMANSen WINKELGOEDEREN Cor respondent te Gouda Mr I V BROUWER Gouwe 26 GEORGE WILSOi Loosduinsche weg sGravenhage 44üiiiiia voor het LEGGEN van voor GAS en WATER LOTEN in de VKRLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTrije I=aard ea i3 2ca a rlrt ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BKIXKMAIV Langde Tiendewegr PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Boltenlandscb Overzicht De oommissio der Belgische Kamer liet stoods op onrustbarende tJ2e de voorstellen aaoKroeien tot wg ziging der Grondwet De Miniater presidont Boernaert heett ter nfwisaoling een vertaling voorgeleten van het bq ono Kamer ingediende kieswotsontwerp In de gisteren gehouden vergadering verklaarde do heer Neujean liberaal zich tegen het woningatelsel hij was voor de invoering van een oensus van 10 fr en het toevoegen van zekere categorieën o a souden kiesbevoegd zijn miliciens die eon getuig obrift van goed gedrag kunnen overleggen De haar Woeste eide dat daar het woningstelsel niet da versisehte twee lnrden der stemmen sobeen te kunnen krijgen hij bereid was andere voorstellen in overweging te nemen welko hem door den heer Neujean mochten godaan worden üe heer Féron wat evenzeer tegen het woningstelsel ofschoon hy het verre verkieslijk achtte boven het tegenwoordige teltel Aanvankelijk bad men verwacht dat de Paus tegenover de in 1895 te Rome te houden tentoon telling een welwillende onzydigbeid zou iu aoht nemen Sedert de ontwerpers echter verklaard hebben dal de tentoonstelling een vaderlandlievend doel heeft een bevestiging van de Italiaanscbe eenheid is en bovendien strekt tot viering van den 25n verjaardag van de inneming van Rome heeft de Paus evenals d kardinalen aan de leden van den Gemeenteraad die tot de Unione Romana behooren apgedragea te proteatceren tegen het toestaan van eubsidiën en de beteekenis te bestrijden welke men aan de taotoonttelling geeft zoo noodig zullen zjj onmiddellp de raadzaal moeten verlaten De kansen van Cleveland op het presidentschap der Tereenigde Staten stagen Alle verkiezingen mlfca ia d laatata vakan iir Ifaika Ya f ia a t ArkanaM flsrida aa Qeorgia gehouden werden wqzen er op dat de democraten sterker worden Dat gedeelte der republikeinsche partij in Maine hetwok sterk geheoht is aan filaine schijnt thans niet voor Harriion te willen stemmen Blaine lelf zal zich zooala bekend is van stemming onthouden In Florida had de republikeinsche part j geen eigen candidaten gesteld zy had zich voor de oandiuaten der volkspartij verklaard Het gevolg is geiracti dat de democraten een sehjttarende overwinning behaalden In Georgia beschikken de demooriten over oen meerderheid van 70 000 en in Kansas van 50 000 stemoMB In ZuidCarolina hebben zich de democraten met den farmers bond en de volktpartg vereenigd onder voorwaarde in November eenstemmig veor Cleveland te stemmen En zelfs in den staat Ne ïork het bolweik der republikeinen orden blpbaar dekansen voor Olerelafid beter INQEZONDEN Den Heer H I Iwïs Ie Luit Inf WelEdelgettrenge Heer Met volle sympathie las ik uw stukje over die vermomde bedelarij waarvan velen zoo n last hebben Hot is curieua met hoeveel brutaliteit die lieden waarvan gq spreekt te werk gaan en nog ourieuser dat zij inderdaad nog zooveel geld ophalen Weet men wel dat die menachen het zich aan niets laten ontbreken Zy eten en drinken er goed van en als men t avonds eens in zekere soort herbergen kwam zon men versteld staan hoeveel vertering zg niakea It er niets tegen te doen wat n zoo terecht een plaag noemt P Ik geloof het wel Het hangt alleen van de ingezetenen zelf af om daarvan niet langer het slachtoffer te zgn Men moet eenvoudig ophouden te geven aan dat soort van menschen Nu is t waar dat winkeliers vooral ala zg een nette clientèle in hun winkel hebben big zgn die ontieo i zoo poedig mogelijk kwgt t zga van hun deur en daarom maar wat geven Nu is t waar dat onze dienstboden het kwaad geducht in de band vprke debr uit misplaattte goedheid ulka menschen steeds een kleinigheid in de band te stoppen 2ï 4 kim pedf vto n 4 p p p JHanjiC vrouw wat te geven doch zij doen i kwaad want het geld gaat in verreweg de meeste gevallen regelrecht uit hun knipbeursje naar de kroeg Nu is t waar dat velen nooit over de bestemming hunner gift nagedacht hebbende altijd door offoren en nog eens offeren Doch dat neemt niet weg dat men als men met olkaür aftprak niets meer te geven wij voor goed van de last zouden afzyn In de crsto weken zou t misschien moeilijkheden opleveren on een drie dubbele scheldpartij ten gevolge hebben maar tcü men dan is men spoedig van dio plaag af Het ia daarom uitstekend gezien van U WelEd Gest Heer om de zaak weSr eens op het tapijt te brengen Het geeft allicht aanleiding tot bespreking in verschillende kringen en wellicht zelfs tot een besluit by velen om nooit meer aan zulke kooplieden te geven Laat om daarvan het beste hopen I Achtend Uw Dw V KEXMSGEf ilMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening art 69 der Wet van den 4 Juli 1850 ttaaUbUd n 87 afschriften van de Proceseen verbaal betreffende de benoeming van één Lid van den Gemeeateraad bedoeld by de artikelen 52 en 67 dier Wet zgn aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelgko afschriften op de Secretarie der gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 1 urr Gouda den 14u October 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd H Tt a BÖ N IJZBNDOOBN i jjg gecretaris BROUWER BurgerlUke Stand GEBOREN U October Helena Christina ouders C G Langeraar en C J Mijnlieff OVERLEDEN 18 Oct A C van Volsen wed 6 J de Ruller 78 j A H van de Pavoordt 12 w 14 i van der Wolf 67 j J de Keijzer 2 j 4 m P Tempelman 8 ra 14 J J van Hofwegen 3 m 16 E J Signer 11 m ONDERTROUWD 14 Oat D F vau Bodegraven S S j en A Annaars 24 j P van der Klia 18 j en W Nolte 22 j R van der Klein te Zwammerdam 28 j en J van der Ring 22 j Moordrecht GEBOREN Gerrit Korstiaan ouders J Timmerman en K van Vliet Janna Cornelia ouders T Karreraan en J Verburg GEHUWD D van der Via en J Kool Uaastreoht GEBOREX Johannes Gerardns ouders G Sluija en L van den Berg Arie ouders A van Meijoren en G Hongendooru OVERLEDEN A 0 Vergeer 7 j VUsti OVERLEDEN E van Mayen 83 j Advertentiën Hout Marmer en BSCOSATIESCEimEN Bg den ondergeteekende is gedurende do wintermaanden voor enkele Leerlingen weder gelegenheid tot BUIffke voorwaarden WoBBDEw W GESTEL Mej reening fVijtistraat vraagt I NOVEMBER eene Pliake DIENSTBODE WAABSCaUWID I Probeer onze fijne verdnnrzame Advocaat i la vanille nUt want heeft ü ze eenmaal geproefd dan lust ü geen andere meer Verkrggbaar il ƒ 1 20 per j flesch en 0 60 per Vj flesch bg J P HERMAN Zh Langi TigNDEWEO D No 62 welke geen extra winst verlangen voor dit artikel doch zich tevreden stellen met hun winst der benoodigde brandewgn Maar deze Advocaat van zoo n qualiteit en tegen zoo n lage prgs alleen leveren om raclame te maken DellARNIZOENSVOEDINQS COMMISSIE te Gouda zal op DINSDAG 1 NOVEMBER e k des middags om 12 uur op het bureel van den Garnizoens Commandant aldaar oader nadere goedkeuring van het Departement ran Oorlog in het Openkar Aanbesteden do levering van RÜNDVLBESCH en VET ffli SPEK voot het tijdvak van 1 Januari tot 1 Juli benevens de levering van BRANDSTOFPEN en ZODT gedurende het jaar 1893 De Voorwaarden liggen dagelgks ter inzage op gemeld bureel De aandacht van gegadigden wordt gevestigd op de gewgzigde voorwaarden van de levering van Spek Voor de Garuizoensvoedings Conmiaaia De ftuig Secretarie Van RIJSWIJK db JONG STEENKOLEN BEFOT ST A arssp OOR Hibernia en Shamrock STEENKOLEN branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN Trg thuis per H L 0 70 Stationchef Staatsspoor n Alom te bekomen BE QOÜESCEE SLAZEN der beroemde geschilderde van de Qroote of St Janskerk t of de beschrgvin Eerkglazen en Wouter Crabetb A BB1NKMA Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glassohilders de Gebroeden Dirk