Goudsche Courant, maandag 17 oktober 1892

189S PA Rua Oe uitgave dezer Ooarant geschiedt dagelps met uitzondering van 2on en Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CKNTEM nowELijmAN7ms Een JONOMENSCH tasschen 25 en 30 jaar P G goede positie wenscht langs deze meer gebrnikelgke weg in kennis te komen meteen MEISJE van ongeveer dezelfde leeftgd G heimhonding verzocht en verzekerd Br franco onder No 2225 aan het Barean dezer Conraot ITog eens de verkiezing De verkiezing van den heer üevcksen tot lid van den gemeenteraad wordt in een paar Gondsche bladen besproken De Tergouwsche is zeer in haar schik dat de beste voorvechter harer beginselen in onze etad verkozen is Zy beeft daartoe alle reden wnnt niemand zal ontkennen dat de beer Derckseu voor zijne meening durft nitkonien Wi zullen afwachten wat z in werkzaamheid in den Raad zal zjjn Van Zfln bepleiten van de belangen van den kleinen burger hebben wj tot dusver niets gemerkt wjj kennen bem alleen als verkiezingsagent voor auti revolutionaire baronnen joukheeren en andere groote lui uit den Haag en als woordvoerder zflner partjj op onze meetings waar hij ons met uitknipsels uit de Standaard en onjuist geciteerde of uit yiSM verband gerokte volzinnen van iiberale kamerleden bestreed De N G Ct acht de verkiezing niet in strjjd met hei algemeen belang Dit was van dit orgaan der onpartijdigheid te wachten Wjj echter die wel partjjdig fln in dien zin dat wy onze richting het meest in s lands belang achten kunnen alleen vrede hebben met de verkiezing van tegenstanders indien zjj door kiezers van hun kleur en niet door toedoen of verkeerde tactiek der onzen op het kussen gebracht worden Omtrent de oorzaken die tot dezen uitslag hibben aanleiding gegeven loopt de meening der beide bladen zeer uiteen Volgens de N G Ct hebben wü dien afloop op ons Zajaa lDocla t©r 11 mJ l lL y = t ogeigit Wo weten immers dat papa s verstand en doomeht altijd bijjonder werden geroemd en de w dan ook op prijs te stellen Finn p u g geweest zijn zoo t wil any i gaf Henri eeuigszins wrevelig ten antwoord i S r pap not oo el ZS l i oefenden op anrteren lic heb nooit geloofd dat papa bijzonder hii 1 K = bet mg toe dat net in vroeger dagen toen hij in functie was 01 een erWen had Enfin ik spreek b j onder ig en mgn hospita hoeft er mij ook reeds op oZn T 8 gevaarlijk werd den ra neer zoo den gnnschen dag alloen te laten on soms zoo raar doen on zulke gekke snt Men gonn zei ze als men hem iets vragen hmft lylf in want de juffer t ray iet on luidelijk laten merken dat ze mij Ongaarne zou zien verhuizen Ze had me vtoogor ooJ heor veel last en weinig oordeel gaf en nu er dit bij komt wil ze bepaald HEI IVEMAl s PATENT GAS ILOFFlli BRAi DERS in diverse grootten van Vj ons tot 60 kilo inhond voor HH Kofflebnmders en HH Makelaars voor Huishoudelgk gebrnik Hotels enz enz Met deze Koffiebrandera kan ieder zich gemakkeHfk vlug en vitordeeUg prachtig gebrande Koffie verschaffen die door geur en smaak uitmunt boven de Koffie gebrand volgens de oude methode HoDÜerde attesten van arnemers en deskundigen ter inzage Bekroond met ZILVEREN MEDA ILLE in AUGUSTUS te Seheveningen GOUDEN SEPTEMBER iHage OCTOBER Gouda Franco toezending Geïllustreerde Prijscourant E F HEOEMAIT Molenstraat 7 den Haag ra B Verschillende nnmmers dezer Gas Eoffiebranders zgn in werking te zien op de Gastentoonstelling te Gouda Voor H H belanghebbenden wordt volgaarne de door hen daartoe te verstrekken Koffie in elke verlangde hoeveelheid in hnnne ti genwoordigheid gebrand De ondergeteekende beveelt zich aan voor de levering van Turf voor den Winter waarvan hg in zgne Veenderg een GROOTË VOORRAAD van verschillende Prgzen heeit P HOOPTMAir Jzn Kleiweg E 100 BLOOKER CACAO t fijnste inerk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts f 1 60 f 0 85 f 0 45 pr V kilo bos pr V4 Wlo bns pr kilo bos Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste gelevierd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO Visseheri te SebevMiiogen TeotooDSttiliiig btkrooDil mrt d OOUSEir lKESAIZiZiS t fijnste merk UK ORAXTDB llA aABltfa DV FriDtemps TE PARIJ S Zenden gratis en franco het praclitig geiHuatreerd lODE ILIIII met bollandschen offranschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heoren dames en kinderen op gerrankeorde aanvraag aan IK JULES JALUZOT PARIJS Stalen van zUden wollen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneens ft nco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da pryzen te bepalen Dit album bevat tevens de inllcbtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringeo Ier bestellingen benoodigdzün Betleltingen van S5 ranct m hooger worden met eenn verhooging van 5 0 0 freiUê tracht in oiij oan Inkomend nehtin i a tt BlaaUen van Nederland aan httli biurgll De klanten hebben geene formalitaiteii voor de inklaring of andersints te vervullen laar ons rittfédUlihuiê tl HuMdaal ff oord Brabant daarmede belast ii Een QKHU WD PERSOON goed op de hoogte van bet Krmdenienvak alsook het rak vao Wonen Gedistilleerd Tabak en Bigsien loekt eene hem passende betrekking als en is niet ongenegen voor bedoelde vakken er bg te reizen ab zgnde goed bekend met de bniteo clientèle in de ümstraken Van een en ander ign de beste bewgzen over te le eB lieflecteerenden worden beleefd verzocht zich te adresseeren aan het Burean deier Conrant onder no 2221 W P Jauliis MABET A 68 QODDA gelieve vooral te letten op het jniate adru De grootste keaze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMEiS en BEEBEN Glacé Zijde en Wollen H WGB0E1N Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en JS ger Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLUIES en REISDKKENS W P JAULÜS Marchand Taillenr COUPM GARANTIE Uitsluilend Ëngelsche Stoffen MARKT A 68 QODDA gelieve vooral te letten op het jniste adres Oonda Bnelpendmk van A BaoiKiuK feZoox N 4966 Dinsdag 18 Octéier OOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inaending van advertentiön kan gesohloden tot eón uur des namiddags van den dag der lütgavo kennen ons genoeg om te weten dat geen andere beweegredenen dan het algemeen belang zooals wij dat opvatten ons geleid hebben De meening van andereu laat ons tameijk koud die voor het publiek sclirjjven raken wel aan onjuiste beoordeeling gewoon De ïTergouWsche die het in dit geval weten kan schrijft den uitslag toe aan een bondgenootschap volgens haar geheel stilzwjjgend zonder afspraak van anti revolutionairen katholieken radicalen en liberalen Deze meening komt ons voor nader bij de waarheid te zjjn Anders is de verkiezing van den beer D bg eerste stemming onverklaarbaar Het autirevolutionaire blad kent zeker liberalen of die er voor doorgaan welke op den heer D hun stem uitbrachten anders zou zjj zoo houd niet spreken Het kan zgu dat enkelen der onzen zich hebben laten medesleepen door het beroep op hnnne onpartijdigheid van de antirevolutionaire kiesvereenigiug afkomstig Dit bewjjst alweder hoe noodig het is voorzichtig te zjjn in het kiezen van een candidaat Wanneer de man zjjner richting hem sympathiek is wordt een kiezer niet zoo spoedig ontrouw aan het vaandel Wellicht dat ook het op zich zelf onbeteekenend doch veel besproken en geëxploiteerd schutterjjniuziek debat enkelen ontstemd heeft Veel kan men in een gemeenteraadslid verdragen maar aardig wezen mag hij niet Met grappen moet men een deftig Hollandsch kiezer niet aan boord komen Hoe het zij stellig is deze verkiezing voor de liberalen een vingerwjjzing waarmede zjj geweten Wjj gelooven dat de invloed van ons blad daarmede te hoog Wordt aangeslagen De Goudsphe kiezers voor don Raad hebben ten allen tijde bewezen dat zjj zich meer door persoonlijke overwegingen dan door de aanbevelingen van een dagblad laten leiden Met evenveel recht zou men kunnen zeggen dat de Gondsche Courant nagenoeg alle tegenwoordige leden van den Raad op het Stadhuis gebracht hetft want met een enkele uitzondering zjjn zjj alle in onze kolommen aanbevolen eene bewering die najtunrlgk onzinnig zou zjjn Wij zjjn tevreden indien wjj van tjjd tot tjjd iets mochten bedragen tot het lelden der openbare meening in de door ons voorgestane richting De N G C verwart onzes inziens oorzaak eu gevolg De oorzaak van het echec der onzen was de mindere ingenomenheid van vele kiezejrs txet den liberalen candidaat r onze bonding een èévolg daWranr Uit de gehouden stemming in de Meeting eu andere kenteekcnen waren wjj tot het resultaat gekomen dat de keuze niet gelukkig was wjj achtten het toen noodig te waarschuwen en althans te redden wat te redden was Zou zwjjgen en Ijjdeljjk toezien eervoller en doelmatiger geweest zjjn Indien een tweede candidaat beschikbaar ware gebleven zouden wjj het allicht tot een herstemming gebrach hebben Intusschen is bet een vrjj onvruchtbaar werk te willen uitmaken wat er gebeuld zou ztjn indien iets niet gebeurd ware Daarover raakt men nooit uitgepraat Daarom stappen wjj van deze quaestie af Onze vrienden FEUILLETON I Maar de vraag is of die verandering naar Henri s genoegen is Convenieert hot hom wel je te acoepteeren Ze voorkomt mgu wensoh antwoordde Henri Nu ik toch verhuizen moet denk ik meer vrijheid te nemen door met Marie en papa op mg zelveu Ie gaan wonen in een klein benedenhuis of een apart bovenhuis Marie kon dan do kleine huishouding waarnemen met behulp van eon boodscbappenmeisjen en we kunnen allen gerust zijn aangaande papa t Is te hopen dat wij omtrent hem later niet tot strenger en duurder maatregelen moeten overgaan de lasten daarvan zouden mij niet convonieeren en men kan ook mot vergen dat ik die alleen zal dragen Maar zoo erg zal het zich toch niet lateo aauflon sprak dominee Klos terwijl zijn gezicht nog meer betrok En als het werkelijk daartoe komen moest dunkt mo dat we van een ongehuwd hoer toch meer verwachten mogen dan wij met ons groot gezin zouden kunnen doen Zoo t een vreemde betrof wiens betrekkingen zich tot mij wendden om bun hulp te verschaffen kwam het er minder op aan dan zou ik als predikant in de courant mg tot de weigezeten en goedgezinde broeders en zuster dor gemeente kunnen richten en mij mei de inz imeling der liefde gifton belasten maar nu lu t eigen familie betreft is dat niet te doen Ach laten wij daarover liever nii t spreken zei Marie van ons nf Ik beu al bij Willem geweest om raad in te winnen maar bij kan er niets aan doen zegt hij IX Ik evenmin zei dominee Klos Ju zult toch niet vergen Henri I dat ik mijn gezin ook nog met een schoonvader bezwaar en dan nog wel zoo u schoonvader Oe tranen van Marie waren allengs overvloediger gaan vloeien Ik zou zoo gaarne papa willen bewaken zei ze toen Als Henri het kon schikken wilde ik dus wel bij hem in komen wonen Klos en Fanny zouden mij wel willen missen Wel dat slaat jo nu leelijk Marie stoof Fanny uit Nu ik wat aan je begin te krygon daar jo eindelijk met don loop van onze huishoudelijke bezigheden bekent bent geworden en de kinderen zich aan je beginnen te ennon uu wil je van ons weg Ik kan niet zeggon dat jo dankbaar bont zei dominee Klos vMaar denk je zooveel pleizier te hebben van die verandering Marie P vroeg Fanny Ik geloof dat je dat erg tegen zal vallen hoor I Ik ben niet voor mijn pleizier in de wereldgekomen dat heb ik al ondervonden antwoordde Marie dtórom wensoh ik het ook niet maar papa hoeft toezicht o leiding noodig Dat zegt genoeg om mg te rechtvaardigen als men billijk wil zijn Alles goed en we meisjen I hervatte Fanny