Goudsche Courant, dinsdag 18 oktober 1892

w imf f m f langstelling Ta Leiptig wur 15 tn Ie Berlijn waar 60 voorstellingen gegeven werden waren telkens alle rangen uitverkocht en ook hier zal de voorstelling lioh dus zonder twgfel in een talrijk bezoek mogen verheugen Men kan lich vooraf by den kastelein der Sociëteit de Këunie van plattskaarten voorzien Levensgevaarlyke boorden j Kou Zweedsoh ingenieur die op reis was viel in slaap in zijn rqtuig en liet het hoofd op de borst zakken Aan de plaats van bestemming gekomen wilde de koetsier hem wekken maar de man was dood De geneeeheer die geroepen werd constateerde dat hy gesmoord was door zyn hoogen boord die de luchtpgp had dichtgedrukt Twee metselaars kregen te Parys ia de Rue o Tolbiao op een steiger van een huis dat in aanbouw was twist en gingen elkander te lyf Weldra begonnen de mannen te worstelen en het publiek in de straat zag met ontzetting dat het worstelende paar gedurig den buitenkant dei steigerplauken naderde Ue angst der toeaohouwers was niet overdreven geweest want plotseling viel een der worstelaars naar beneden Gelukkig werd de kracht van zyn val door een stuk teildoek en eenige kalkzakken gebroken De man was niettemin ernstig gekwetst en werd naar het hospitaal La Pitié gebracht De andere vechtersbaas werd door eenige werklieilen in handen van den commissaris van politie gesteld De Pargsche oorrespondent van het HU deelt ia eene causerie over de postzegeltentoonstelllng aldaar o a mede Meer en meer begint men dan ook evenals gelegenheidsmunten gotegenheidspostzegels uit te goven Zoo zou de Argentgasche Republiek om als postzegels op 12 October den 400a verjaardag der ontdekking van Amerika te gebruiken oen afzonderlijk zegel uitgeven voorstellende de korvet Santa Maria I in open lee Ook de Vereenigde Skaten moeten voornemens zijn in het oentenuial year 1893 bun gewone reeks van postzegels iloor eene Columbusserie te vervangen waarin het portret van den ontdekker zgn klooMer zijn schepen en alles tallen I dienst doen Onder den tit t Amsterdam onder curateele zegt bet WeekU Kederland Dat geene odtei niogtwet zou te krggon zijn ten beho jve van den boursbonw was te verwachten Uit hetgeen in en buiten de gemeenteraad is voor gevallen was licht de conclusie to trekken dut de gemeente zich ook zonder onteigening zeer goed helpen kan Onder die omstandigheden was de weigering om te beslissen dat het algemeen belang onteigening eisoht te verklaren en niet te betreuren Doch wel is het te betreuren dat sommige zich niet il len bepalen tot afwijzing vsn het verzoek der gemeente Amsterdam maar te gelijk die gemeente behandelden aU stond zij wegens verkwisting onder de curateele van de Tweede Kamer of moer speciaal van de afgevaardigae uit Kampen en Vechel De wetgevende macht heeft Amsterdam evenals zoo menige andere gemeente door onbillgke regelingen a moeilijkheileu gebracht ken peinzen een bestendig leven in t verleden dacht Marie dat hem als het ware dood liet voor de ondervindingen vsn den haidigen dag en hem dus ongeschikt maakte om met zgn omgeving meê te denken en meé te handelen Misschien had Marie gelijk maar het kon ook iets anders het kon onverschilligheid zijn in het leven dat hij tegenwoordig leiden moest want wanneer men den ganBchen dag nederzit met de handen onder t hoofd nokkend over de gevolgen van vroegere daden wanneer werkeloosheid en wroeging in lichaam en ziel samenwerken otn den geheelen mensch te verwoesten ziet hij lusteloos levenszat uit naar het einde zijner dagen Do noodzakelgkheid om papa onder toezicht te honden ten einde hem to vrijwaren voor eenig ongeval dat hem zijn diepe afgetrokkeoheid of de daaruit voortvloeiende onattentie voor de dingen van het dagelijksch leven allicht kon veroorzaken was op zich zelve wel een treurige ondervinding doch aan den anderen kant verzoende deze Marie met het denkbeeld dat zij nog altijd haar eigen brood niet verdienen kon of mocht en zij als immer te voren dus op kosten van familie leven moest Dat kruis des lijdens de algeheele afhsnkelgkheid van een ander zij hij dan ook een broeder drukte haar thans minder zwaar omdat zij in dit huis toch reent van bestasn had om dor wille van papa Papa kon micht immers niet verstoeten worden hij dio zich zelf neen die meer dan zich zelf die zgn eer had lion roorde 1 zullen doen Dn homm averti n vaut deux BINNENLA ND GOUDA 17 October 1892 Bq kon besluit van 13 October is benoemd bg het wapen der inf i terie van het leger in Nederlandsch Indië tot tweede luitenant de sergeant P A O van Alüerwerelt van Rosenburgh vanhetlereg infanterie De heer C J Groothoff is benoemd tot 2en laitenant bij het 2e regiment infanterie Onze verwachting dat het gisteren op de Gatten tooiutelliny wederom zeer druk zou z n is uitgekomen Zoowel s middags ala s avonds brachten velen daaraan een bezoek Des middags werd zij bezocht doof 273 personen s avonds door 442 personen tezamen alzoo 715 waaronder natuurlijk niet begrepen zijn de houders van abonnementskaarten Des avonds moesten verscheidene personen worden teruggewezen laar de zaal letterlgk ol was Is het ons aangenaam te kunnen constateeren dat de Tentoonstelling zooveel succes heeft met een enkel woord wenschen wq er belanghebbenden op te wijzen dat op de avonden dat er op de Tentoonstelling geen maziek is zooals heden er veel beter gelagenheid is artikelen uit te zoeken die men zou willen koopen daar het dan minder vol is en dus de artikelen boter ia oogenschouw kunnen worden genomen Gisteren had een huishoudelijk concours plaats voor die leden der Schutterij welke geregeld aan de schietoefeningen deelnemen De deelnemers waren in twee klasten verdeeld Ie klasse Ie prijs sergeant Mol 2e sergeant majoor van Vliet 3e sergeant Jansen 2e klasse Eereprys Schutter Reus Ie prijs muzikant A de Jong 2e g schutter Jaspers 3e korporaal Koopman 4e t sergeant Hoedt 5e sergeant de Boer Door den majoor kommandant was uog een prys aangeboden voor den schnlt r die de meeste 12 of 11 schoot welke ten deel viel aan den schutter Leusen na kampen met schutter Jaspers Door den fung Luit Adj was een prijs uitgeloofd voor den schutter welke van de beide Klassen het hoogste aantal puaten schoot behalve de winner van den eereprijs Deze prijs werd behaald door den mnziekant A de Jong Wij vestigen nogmaals de aandacht op de op Woensdag den 19 October aanstaande in de zaal Nut en Vermaak Oostbaven te geven auti spiritistische oirees van het echtpaar Lané Ney Volgens alle berichten die wij daarover lazen verwekten de toeren bij het publiek der grootste steden buiteogewono be J maar het gaat u minder aan meisjen I antwoordde Fanny Ooh Heer I wat hebben wij te genwoordig veel zorgen en verdriet I Willem enlijn vrouw maken het zich veel gemakkelijker dietrekken zich van de fatale historie niets aan en nemen han pleizier of er niets gebeurd is Dat zijn menschen van de wereld zei domisee die den broeden weg gaan Louise is er bijlander goed geplaatst om gebeel en al verloren t nken Waarom hebt u Louise dan niet in huis gaDomeo vroeg Marie Ze had het hier geen diie dagen uitgehouden Marie antwoordde haar broeder en daarom hebben wij t andere geschikt Maar nu kom je bij mij n ik hoop heel spoedig X Henri had zijn voornemen ten uitvoer gebracht en woonde met zijn vader en z r zuster Marie op een kleine maar aangenaam gelegen bovenwoning Onder deze gewijzigde omstandigheden gevoelde Marie zich hier gelukkiger dan ten huize van dominee Klos wel is waar had papa bepaald toezicht noodig omdat hij 100 sufferig was geworden dat hij somwijlen niet scheen te weten wat hij deed of antwoordde als men hem iets verzocht maar voor krankzinnigheid meende men vooralsnog niet te vreezon te hebben Het was by hem veeleer een aanhoudend atgetrok £ n nu zou zg of sommige harer leden ten vervolge op deze onhillgkheid zich nog bovendien het curatorschap aanmatigen Waarlgk dat gaat toch al te ver Ja als Amsterdam bedeeling genoot dan zou het te verklaren zijn dat afgevaardigden uit alle deelen des lands elke uitgaaf der gemeente gingen beoordeelen al wat de gemeenteraad deed of naliet giagea critiseeren Doch zoo ver is hot toch nog niet en zoover tol het ook wel uiet komen al ging er uit Amsterdam eene stem op om bodeoling te vragen Die stem zal waarsehgnlgk ovenveel sucoea hebben als wanneer de roepende in de woestgu zat Amsterdam zal wel nooit bedeeling vragen maar wol recht Recht eischt men door te vorderen dateendeugdelgke regel zij het ook voorloopig worde gesteld voor de uitkoeringen door het Rijk aan ds gemeenten ter vervanging van de uitkeering van h t gefixeerde der personeele belasting Een jaar geleden was het do tgd om dien eisoh te doeu hooren en krachtig te doen gelden Men heeft den geschikten tijd voorbg laten gaan Onder de vele genootschappen in Engeland is er ook een dat zich de bevordering van het gebruik van geitenmelk ten doel stelt British Goat Society Dezer dagen hield het genootschap een vergaileriog onder voorzitting van de barones Burdett Gouttf Zekere heer Jaokson hield bg die gelegenheid een verhandeling over de belangrijkheid van geiteumslt inzonderheid voor kinderen en zwakken Do bijzondere sterke geur van geitenmelk kwam volgens hem niet voor indien de melk maar behoorlglc aan de lucht werd blootgesteld en de vaten of kannen telkens UB gebruik maar goed werden gereinigd De melk eeoer Kaschmiersche geit behoorende tot bet vee der Koningin in Windsor Park behoorde dit jaar tot de belangrijkste onderzoekingen door het genootschap verricht Uit de analyse bleek dat die i melk in alle opzichten veel beter was dan de melk der beste koe Verder werd medegedeold dat kenharige geiten rijker melk gaven duo de andere loo ten en waar een grooter hoeveelhoid van melk wii die melk ook meer water bevatte Geitenmelk varieerde natuurlijk naar t voedsel dat aan t dier werd gegerao De roombolletjea in geitenmelk waren kleiner dan dia i n koemelk en als een gevolg daarvan kwam da room langzamer boven en dit was een hoedanigheU waardoor geitenmelk lichter verteerde dan koemelk Die gemakkelgker verteerbaarbeid maakte dat geitesmelk van zooveel waarde waa voor herstellendei Voor huisbottdelgk gebruik was geitenmelk verte i verkiezen boven koemelk j in het bereiden van gebak en pudding was zij leel beter en in koffie entte stond zg gelijk met koemelk waaraan room wv toegevoegd In de Nederlander leest men De begrooting van Waterstaat voor 1893 bevit een paar posten die doen zien welke waarde soatgds aan ramingen moet worden toegekend Op dl begrooting voor 1891 kwam een post voor tot hel maken van een nieuw stooraschepradgemaal te Schellingwoude waarvan de kosten b groot werden op 284 000 Thans moet do minister van Waterstoit verklaren dat deze zullen bedragen 698 430 du meer dan het dubbele ten offer gebracht óók voor zgn kinderen moest ii zijn ongeluk gesteund wurden Henri zorgde root het lichaam zij voor zijn hart en ziel zooveel t vermocht en broeder Henri ten minste was hillijlc genoeg om te erkennen dat zij hier hoog noodi was D irom gevoelde zij zich bij de nieuwe regelioi van zaken gelukkiger dan ten huize van dominu Klos en dag aan dag meer nu zij begon te ervaren dat papa blgkbaar gestreeld werd door haar liefderijke zorgen Somwijlen nam hij haar hoofdje tussobes de vermagerde handen en zonder een woor l te spreken zag hg haar dan in de strilende ooget gedurende een geruimen tijd tot hij ten laatste een diepen zacht laakte of het hoofd treurig schudde Zoo gingen er verscheidene weken voorbij en hoewel Marie in den eersten tij l met innig leedwesea haar hoop op het welslagen van haar le terkuudigen arbeid had zien vervliegen daar zg steeds zonder antwoord bleef op haar brieven aan de redactie vu het maandwerk nu zij ren ander doel had in t leven een liefdergke arbeid die naar zij hoopte nog van langen duur zou mogen zijn begonnen allengs de rozen barer jeugd opnieuw haar gevuldel wangen te versieren en Henri zeide haar soms schertsend als hij een opgernimd oogenblik had dat hij eer begon te krijgen van zijne onderneming Hordt venoli i Evwuoo la het gegaan met den poaS die op de begrooting voor 1889 voorkwam tot verbetering van het vaarwater buiten den afsluitdijk bij Schellingwoude De kosten daarvan werden geraamd op ƒ 60ü 00ü maar ze zullen blgkens den tegenwoordigen ministor in workelijkhoid bedragen 1 003 600 Do aohuld ligt niet bg den tegenwoordigen minister van Waterstaat want do beide genoemilo posten werden onder hot vorig ministerie op de bogrooting gobrooht oil geraamd Waar de werkelgke kosten ooveel van de ministerieele ramingen verschillen en tonnen goods meer zouden moeten worden uitgegeven dun de Volksvertegenwoording meeiiile toe te staan daor wordt hot budgetrecht der Staten Generanl vrijwel illusoir gemaakt DE TENTOONSTELLINa van g astoestellen voor verlichting verwarmingen drijfkracht VI Ten slotte krijgen wo in de zaal nog do inzeiidinjr van de welbekende Engelsche firma tVill Sugg Co uit Londen dat zij het laatst een beurt krij t bij onze wandeling ligt voorzeker niet aan du mindere waarde of hoeveelheid van hare tentoongestelde goederen Was de kiosk bij de op jning gereed geweest wg zouden er onze wandeling mee begonnen hebben daar bü het entree der zaal direct onze aandacht getrokken wordt door deze fraaie expositie Voor hot front 8taan l6 bcmirken we eerst een gnsmeter zooals we die opmerkten bg de etalage van den Hr Wilson aan den wijzer die bier bet aan tal kuh voeten aangcfl is een iietboom verbonden die aan het eene eind een Sugg s régulateur brander draagt welke bij zekeren stand over een gzoren brander valt dezen uitdooft en zelf aangestoken wordt Hot doel van dit toestel is om door een vergelgkendo proef te laten uilkomen welke brani er de voorkeur verilient ten opzichte van liohteffert en ininigheid in gebruik Verspreidt de re gulalearbrander sijn licht dan zien we een heldere goed lichtgevende vlam en de wijzer vervolgt kalm zijn weg brandt echter do gzeren brander zoo zien we oen minder lichtgevtudo vlam en do wijzer draait niettegenstaande het mindere licht sneller rond dan straks het geval wns dus meer gasverbruik Ken zeer fraaie collectie ballons kappen liohtbrekera enz zgn hier voorhanden een traplustre zooals do tentoongestelde met zijn vier gekleurde glazen kelken waarin het licht talrijke malen neerkaatst wordt kan uiet anders dan een aardig effect geven een aardige verzameling liohtscbermen zgn aan eenige kroonen gehangen eu zgn door bun warmen loon zeer geschikt om een kamer vroolijk en gezellig te maken Gaan we een kgkje nemen op de tafels een groot aantal bianders voor gesloten en open vlammen zijn hier te vinden en wil men in t bezit zgn van een goed geconstrueerde brander stap dan over de meerdere kosten heen en beproef een der London Argandbranders voor uw woonkamers en voor palihaizen en fabrieken de open régulateur branders Uit het feit dat elke lantaambrauder voorzien is van een régulateur kan men wel opmaken dat het nuttige toestellen zijn zg verbruiken niet meer dan bet aantal opgegeven liters per uur en zijn te verkrijgen in diverse soorten van 6 kub voet d i 140 liters van 6 7 enz kub voeten Een verzameling kroonen met meer of minder aantal armen zijn te kust on te keur te verkrggeo onder de lustres san de stijlen der kiosk bevestigd merken we zeer sierlijke op bronzen vergulde en gesmeed gzeren in allerlei vormen met sierlijk gevormde krullen Een koffiebmnder die gedreven wordt door een waterraotor alles in miniatuurvorm hoort mede tot de iurending Onder de ganglampen merken we eenige regeneratiflampen op de peervormige ballon met roodeaders voorzien zal een aardig zacht licht doorlaten als do heldere vlam brandt De Aladin lamp vertoont een aardig model voor staande lampen op schrijftafels enz en geven een flink intens licht oen aantal komforen waaronder een strijkkomfoor en een massa andere nuttige zaken te veel om op te noemen dea te meer om er vnn te spreken zijn hier geëxposeerd Een kacheltje waarop een briefje gehecht waarop driemaal verkocht trekt onze attentie t Is de Victoria ook in de catalogus vermeld ze is netjes doch eenvoudig zoodat men een minder hoogon prijs zou verwachten Do bgzondere constructio doet dit stuk duurder zijn boven de lichtgevende vlammen bevindt zich een vuurvaste steen die in t begin de warmte opneemt doch warm geworden een grooto hitte uitstraalt naar beneden waar de koperen reflector de warmte terugkaatst en naar boven waar de verwarmde lucht door eenige kanalen strijkende een groot deel der hit e aan den kop der kachel meedeelt om verder afgevoerd te worden Onder de goed geconstrueerde zaken merken we nog op de Boiling Stream Therraa een badkacliel waarin het water in eenige bakken komt door gaatjes en buizen overstroomt en daardoor het koude woter zoo aanhoudend aan de hitte der vlammen bloot stelt dnt men zelfs een dunne straal kokend water kan verkrggou volgens het oordeel van den vertegenwoordiger dezer Firma Tot de inzending behooren verder een aantal kachels haarden fornuizen en kookplaten Soiled geconstrueerd netjes afgewerkt en zoo vervaardigd dat de toestellen gemakkelgk schoongemaakt kunnen worden maken de Westminster gasfornuizen een goeden indruk Een zeer gevoelige ventilator men behoeft slechts over het buvenvlak der glazen kamer to blazen ot do klep opent zich waarvan de catalogus genoeg zegt vindt ook een plaatsje bij de rijke collectie Ann alles moet een eind komen ook aan de indrukken die wij van leze laatste inzending kregen we hebben er wellicht Ij lang verwijld Voor we ons echter naar do motoreu gallerij begeven gaan we nog even terug om een oude beleende te bezoeken die hoewel laat toch zeker niet als mosterd na der maaltijd komt We hebben hebben t oog op de Wenham lampon waarvan een flink aantal vertegenwoordigd is Deze lamp blijft zijn ouden roem handhaven door voortdurende verbeteringen en talrijke veroenvouiligin eu mag zij onder de beste regeneratief lampen gerekend worden In het teruggaan valt onze attentie nog op een Boldeerbout door ee n Bunsensche brander verhit voor klein werk is zulk een instrument al bijzonder gemakkelgk evonzoo kan men dit beweren van de buisjes om een kachel afin te steken Zij bestaat uit een eindje ijzeren pijp aan het eene eind voorzien vnn een luchtbrander aan het amlere van eenige gaatjes verbonden door een slang aan de gasleiding brengt men het brandoDde toestel onder den rooster der kachel en na eenige oogenblikken hebben hout of turf vlam gevat en de kachel brandt Deze practische zaken vindt men onder do inzending von den Heer Boudewijnse uit Mid eiburg En nu is onze wandeling omen tiisschen die massa voorworpen welke lieht on warmte voortbrengen afgeloopen en begeven one naar het terrein waar het gas als drijfkracht gebezigd wordt na even nog te hebben gewezen op het ventilatietoestol van den Heer Arioiii vertegenwoordigd door den Hoer C v Berkel Woren de ramen en deuren dor zaal Kunstmin voorzien van deze intfchtjng men zou gelegenheid te over hebben om ziah te kunnen overtuigen of deze inzending aan de opgegeven eigenschappen voldeed Nu echter kan men alleen spreken over do nette uitvoering Buitenlandsch Overzicbt Voor tlamburg belooft de jongste cholera epidemie nog andere gevolgen te liebbon dan alleen armoede on ellende onder de armere bevolking groote schade voor de handelsbelangen der rijke kooplui De algemeene aandacht is gevestigd geworden op de Hamburgsche regeering en men heeft de overtuiging gewonnen dat de samenstelling niet is overeenkomstig den geest van onzen tijd Aan een üuitsch blad ontleenon wij de volgende interessante bijzonderheden over de regeering der rijke Hanzestad Regeering ou bestuur van Hamburg berusten bij den senaat die uit 18 voor het leven gekozen leden is saimgesteld De senaat wordt door een zeer omstandige verkieziugswijze aangevuld senaat en burgerschap nl kiezen ieder vier leden die samen een voordracht uit vier personen opmaken Uit deze vier personen kiest de senaat twee die bij der burgerschap aanbeveelt welke uit deze twee een heeft te verkieïen Vroeger vulde da senaat zichzelf aan maar ook met het tegenwoordig kiesstelsel heeft hij zijn aristocratisch karakter behouden tot heden worden uitsluitend leden uit de eerste families van den Hamburgschen koopmansstand gekozen Ook de Hamburgsche volksvertegenwoordiging is een aristocratisch lichaam voortgekomen uit de verkiezing der ujiper ten thoumtid Het grootste deel der Hpmburgsche staatsburgers bezit nl in t geheel geen kiesbevoegdheid Vooreerst is het verkrijgen der burgersehnpsrechlen van strenge bepalingen ook van een oensus afhankelijk maar niet allen die in het bezit der burgerschapsrechten zijn bezitten het kierrecht hiervan zijn buitengesloten zij die geen inkomstenbelasting betalen alzoo een inkomen van minder dan 600 Mark hebben Verder wordt de burgerschap het wetgevende lichaam van Hamburg niet direct gekozen door bon die kiesbevoegd zijn De burgerschap bestaat uit 160 leden waarvan alleen de holft aan directe verkiezingen hun zetel danken terwijl 40 door de grondeigenaars en 40 door de zoogenaamde notabelen d z de tegenwoordige of vroegero leden der admi nistratieve besturen en rie leganwootdige of vroegere loden der gerechtshoven worden gekozen lu 1848 zou bijna eene grondige hervorming der grondwet tot stand zijn gekomen Op het laatst van dat jaar kwam onder goedkeuring van den senaat en de erfelijke burgerschap een door directe verkiezingen gekozene constituante bijeen die na langdurige beraadslagingen in 1849 een nieuwe constitutie voor den vrijen staat Hamburg had vastgesteld Daar echter de radicale bepalingen van dat ontwerp groote tegenkanting vonden in de behoudende kringen besloten senaat en burgerschap een nieuwe herzieningscommissie te benoemen uit 4 leden vanden senaat en 6 ledeh der burgerschap bestaande maar spoedig daarop geraakte de geheele grondwetsherziening in het vergeetboek tot in I860 een nieuwe in 1879 herziene constitutie tot stand kwam die thans nog van kracht is Onder de Hamburgsche burgerschap is men echter thans zelf het onhoudbare van de tegenwoordige constitutionoele toestanden gaan inzien In de laatste zitting dor burgerschap is een voorstel ingediend om een commissie te benoemen die zal onderzoeken welke artikelen der Hamburgsche grondwet herziening behoeven opdat het welzijn en de belangen van den Hamburgschen staat en zijn bewoners beter beschermd worden dan tot hiertoe het geval was Zoo zal voor Hamburg de cholera epidemie althans dit goede uitwerken dat de stad misschien een rogeering en bestuur krijgt meer in overeenstemming met het karakter van onzen tijd Een afgevaardigde uil de provincie die naar Pargs ging in de heilige overtuiging dat er aan den politieken horizon geen wolkje dreigde sehrgft aan de Figaro dat één ochtend te Parijs genoog is geweest om hem al zijne illusién to ontnemen Volgens hem wordt or een algemeene aanval op het ministerie beraamd Do radicalen zullen munt slaan uit het conflict van Carmaux en de protectionisten uit het voorgestelde handelsverdrag met Zwitserland De eenige hoop op redding voor het ministerie is gelegen in de onbesuisdbeid der radicalen die reeds dadelgk in de eerste zitting het ministerie willen omverwerpen Doch zelfs als het ministerie aan de beide hinderlagen ontsnapt is zijn val waarschijnlijk om dat bü het intreden van het laatste zittingjaar met het oog op nadere verkiezingen niet alleen een degelijk en eerlijk als maar vooral een handig man vereischt wordt I Un malin qui sait faire une election wordt thans gevraagd En ids Constans zich aanbiedt heeft hg kans te worden aangenomen De afgevaardigde wijst er verder op dat de verschillende partijen niet alleen tegen het ministerie maar ook tegen elkaar samenspannen De radicalen zouden wel een zuiver gematigd kabinet aan het roer willen zien een kabinet Casimir Périer bgv om het nog vóór de verkiezingen te kunnen afbreken en omgekeerd zijn de gematigden overtuigd dat een zuiver radicaal ministerie al heel spoedig door de ben zou vallen zoodat ook zij van hun kant niets liever zouden zien dan een tgdolgk bewind hunner tegenstanders Da afgevaardigde die blijkbaar tot do rabriek der bezadigden behoort betreurt het zeer dat Loubet niet wat fliinker en en doortastender is Ware hij dat hoe zou hij die kleine rivaliteiten kunnen gebruiken ter soliraging van zijn eigen regeering Do Engelsche bladen hebben t zeer druk over de verkiezing van een lid van het Lagerhuis te Cirencester waar tor vervanging van den overleden Gladstoniaon Winterbotbara een conservatief de kolonel Chester Master gekozen werd De Gladstoniaansohe candidaat Laivson had echter slechts drie stemmen minder Toch wordt aan de overwinning van de oppositie groot gewicht gehecht wat noar ons begrip kan geschieden wanneer men niet een geringe portie van bijgeloof in zich omdraagt Misschien dat tot de nederlaag van den heer Lawson heeft bijgedragen de flauwe reolome die zeer zeker niet pleit voor zijn geest Op den morgen van den verkiezingsdag zond hü aan eiken kiezer een kaart waarop Ie woorden Goeden morgen I Hebt gij voor Lawson gestemd Gij kunt niet gelukkig zijn voor gij dat doet Indien zulke flauwiteiten ook nog in gebruik komen bij de verkiezingen zou dit een reden worden voor beschaafde lieden om er zich nog minder mede te bemoeien De invol is bovendien niet eens oorspronkelijk t is een navolging van de bekende reclamekaart van de firma Pears Co Goeden morgen I Hebt gij Pears zeep gebruikt Een andere reclame was dat omstreeks den middag een oud man op het midden der mark postvatte en na met een vervaarlijke bel te hebben geluid de braafheden van den heer Lawson van een papier oplas on daarbg met een stentorstem honderd pond sterling uitloofde voor iedereen die kon bewijzen dat iets van hetgeen hg zeide een leugen was Zou men zich uiet schamen Afgevaardigde te worden indien het met zulke middelen moet geschieden P