Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1892

Woensdag 19 6cloNr 1899 fS 49OT GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iniending van advertc ntien kan gesotiieden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 18 October 1892 In de kedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 14 leden werd b gewoond afwerig waniu de lib Oudijk en van Itcrson deelde de Voortitter Mr A A van Bergen IJzandoorn mede dat de heer H M Deroksen had kennis gegeven zune benoeming tot raadsliJ aan te nemeu en zijne geloofsbrieven iiad ingezonden Deze werden gesteld in liandon eener Commissie bestaande uit de hh Kortugn Droogleever Noothoven van Goor en 11 oogenboom welke na onderzoek adviseerde tot goedkeuring der geloofsbrieven en tot toelating van den beer Dercksen nadat ile termijnen bij de Wet gesteld zullen z n verstreken De Baad besluit overeenkomstig dit advios In deze zitting kwamen de volgende stukken in I Ëen rapport van de Raadscommissie in wier handen was gesteld de gemeente begrooting voor 1893 De Commissie segt in bare algemeene be chouwingen dat de begrootiog op baar den indruk beeft gemaakt dat B en W in afwachting van de gewichtige beslissing door da Frov Staten van ZuidHolland te nemen in zake de bekende quaestie voor Gouda van zooveel belang er naar gestreefd hebben alleen in den gewonen dienst te voorzien en geen bijzondere voorstellen te hebben gedaan met uitzondering van enkele zaken van dringenden aard als verbooging van traotemeuten enz De Commissie billykt die zienswgze en acht haar overeenkomende met de voorzichtigheid en ernst die thans zoo hoog noodig zyn Zy zal zich daarom evenzeer onthouden van voorstellen tot tractements vorhooging enz hopende dat weldra het goed recht van Gouda zal zegevieren over alle bezwaren die baar bloei bedreigen 1 Zij msakt vervolgens enkele opmerkingen naar Zijïi üocla ter X 1 Zoo stonden de zaken toen hij op zekeren dag in kennelijke mismoedigbeid van zgn bureau thuis kwam Op Mario s vraag wot hem deerde gaf hg een ontwijkend antwoord en toen de tafel was aangerecht deed hg aan den disch tot Marie s groote ongerustheid weinig of geen eer Na den maaltgd zette papa zich als naar gewoonte in oen leunstoel en t zij hij indommelde of t bewtiBtzijii weder in zgn eenzelvig mijmeron verlor n bad zgne oogen vielen dioht In dien toestand Mtzij dan slapend of wakend leefde bij gewoonlgk met moer in i gezin mede Al wat er gedaan of Pt B K hem voorbg zonder hem op te wken Zijn hart was of scheen althans dood langs den Spoorbaaa Gouda Gravenhage op VRIJDAG 21 OCTOBER 1892 s vm 11 ure in de Wachtkamer 3e klasse van bet station ZoetermeerZegwaart ten overstaan van den te s Gravenhage gevestigden Notaris J A van den Broek bg wien toegangsbewgzen ter bezichtiging te bekomen zgn Breeder bg billetten omschreven Marie begon Henri thons k I Ira Ik dacht hot wel Henril 7 i heb er tot nu toe meê willen wachten onWat papa toen ik thuis kwam en ook aan tafel Pgswektor was dan anders en ook omdat ik uw Da lersohe graaf Caledon klaagt in aen krant over de ongolijke behandeling die loyalisten en natiooalistea in het graafschap Tyrone tegenwoordig ondervinden Hg vraagt don Minister Morley op wiens last dat geschiedt en waarom de lieden die sich niet tegen het gezag hebaon vonsat thans straAeloos geplaagd en benadeeld worden door degenen die altgd de wet hebbon willen ter zyde stellen No onlangs werd de vergadtriaal der Orangisten in Caledon in een puinhoop verkeerd door de zoogenaamde nationalisten maar lot boden werd volstrekt geen onderzoek naar do bedryvers ingesteld Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 17 OCTOBER Hui eu Krf in de Crabothstraat Q No 26B ƒ 3330 k J C Zeldenrijk Idem Q No 267 3100 k B Boszelzen Idem Q No 2ti9 ƒ S+30 k M Schravo Idem Fluweelen Singel E 688 1735 k G J Grendel Idem Nieu e Haven N 148 1S70 k G J Grendel Huis Kappeuaarssteeg G 31 ƒ 520 k C van Velzen Huis en Erf Vrouwenslee 11 180 1530 k A Dortland Schuur ei Erf Slapperdel ongenummerd ƒ 150 k A Zwanenburg ADVERTENTIlSN Banroéfl tSI 25 Jarige Echtvereeniging VAN R LEOPOLD sti M VELDMAN GoMa 5 November 1892 Receptie Zondag 23 October a $ De ondergeteekenden betaigen laogs dezen weg bannen hartelgken dank aan bet Bestonr dezer Gemeente benevens aan de Huismeester en Huismeesteres van het gasthnis voor de hnn verleende hulp bg gelegenheid van het overladen vaia hunnen Vader it aller naam Gouda 17 October 1892 B SNEL Ondergeteekende verlaat Europa zg die nog geen Rekening ingeleverd hebben worden verzocht dit alsnog voor 24 OCTOBER te doen bg den Boekhandelaar J T SWABTSEiNBURG Kleiweg E 92 G G LION De SCHUTTBRSRAAD der dd Schutterg te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 25 OCTOBER 1892 des avonds ten 7 ure in het openbaar bg inschrgving aanbesteden de levering van 35 SCHÜTTERSJASSEN 35 PANTALONS 25 SCHAKO Ö 80 paren SCHOÜDEBPASSANTEN en 60 HALSDASSBN De voorwaarden van aanbesteding zullen van af heden tot Dinsdag 25 October 1892 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw Aim Legi op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des avonds 7 2 ure moeten worden ingeleverd ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandac ie Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda GASFABRiKANT Schagen S H Vertegenwoordiger G H van Berkel Gouwe 9 n p t I 02 2 o 3 o 99 CS 2 ai iaS 1 ft S es o i o es e ba r 1 § E 9 O B4 3 es eö Ba 2 00 JX tm o s ca ea O Bekroond met de ZILVEREN MEDAILLE op de GAÖ ÏENTOONSrELLING ie Gouda Zaal MUT EI VËII 1AAK OOSTHAVEN te GOUDA Woensdag 19 October aaoraog Ie 8 uren Mene VoorstMing te geven door de beroemde KoninU Ho Anti Spiritislen J T SWAETSENSÜSI Boek en Kantoorhandel Hoord Agent Nieuws v d Dag leiTxreg B 92 Wegens groote uitbreiding der Leesbibliotheek wordt meu bele jfd verzocht de boeken ter lezing gegeven door de firma A KOE Co Toor DONDERDAG 20 OCTOBER terug te brengen LEESGELD Z 4L NIET BEREKEl WORDEN LANE NÉY TENTOONSTELLING 9 20 October a BOÏ=E iTID s MORGENS van i 1 4 nnr s AVONDS 8 10 DINSDAG den 18 en DONDERDAG den 20 leë Avonds MUZIEKUITVOERING Openljare Verkooping Nieuwe Sensatie Expenmenten op WT MSIS M MM het gebied van Somnambulibme Mne j B aT motecbtiiok Oedaohtenlezen Psyotao 1 logie en Spiritistische Manifestatie Het geboeide Medium bet Baadsel der I9 le Eeuw Iste Rang ƒ 0 76 lide Rang ƒ 0 60 zgn dagelgks te verkrgKen en plaatsen te bespreken bg den Kastelein der Sociëteit DE i RÉUNIE i Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIlXG Hollandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gnlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magaziu te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boek handel in Holland Gouda Snelpersdruk van A Bbinkmin zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon eu Feestdagen De prgs per drie maandep ii 1 25 trance per post 1 70 ilzondeilgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND aanleiding van enkele posten en stelt voor den post iiOnderhoud van ttrate en pleinen met ƒ 4860 te verminderen daar de vernieuwing van de straat van de Markt van de Hoogstraat tot de Oroeuendaal haar onnoodig voorkomt Vervolgens stelt zg voor aanschaffing van een ontsmettingsoven die voor eene gemeente van 20000 zielen een behoefte moet worden geacht Met de aansohafling van een Muziektent kan zij zich vereenigen Ter visie 2 Een memorie van antwoord van B en W op vorenstaand rapport Daarin wordt opnieuw betoogd dat met bet oog op de bestaande omstandigheden met groote omzichtigheid moot worden gehandeld met bet beheer der finantiea De ontvangsten zullen waarschijnlgk minder zgn en reeds nu wenschen B en W daarom de aandacht te vestigen op de mogelgkheid dat in een volgend jaar maatregelen zullen moetan worden genomeu tot versterking der middelen om in de behoeften te voorzien Zg deelen voorts daarin o a medti dat zij zichniet kunnen vereenigeu mat de aoMmmng van een ontamettingaoven de kosten waarvan geraamd worden op een bedrag van ƒ 8000 terwgl een geschiktterrein geoefend personeel tot bediening enz diekosten nog zouden verhoogen Het thans gevolgdestelsel van onteigening en vernietiging van lijfgoedenz wensohte B en W vooralsnog niet te laten aren Ter visie 3 Eene missive van B en W in zake de verpachting an tol op de Haastrechteobe brug De Voorzitter deelt mede dat deze missive in haar geneel niet voor openbaarmaking geschikt is waarom zg in eene besloten vergadering aan den Baad zal worden medegedeeld 4 Eene missive van Joh Vermey dank zeggeqde voor de ontvangen gratificatie Aangenomen voor Kennisgeving 5 Ben rapport van de Commissie voor de Straf FEVILLETOM appetgt uiet bederven wilde hoewel me dit geloof ik maar half gelukt is Je hebt r eds iets kwaads vermoed obcbi lOOD zgn hoofd misschien nog werkzaam bleef Het spyt mij t ik u een ongelukkige tiding heb raeê tê deë Je gevoelt je misschien ziok Henri vroeg Marie Je ziet er zoo goed niet uit als gewoonlijk Was hot dat maar Marie d t zou mij alleen treffen en t geen ik heb te zeggen betreft vooralpapa en u Ach laat ons toch niet al weer verhuizen Henri We passen hier zoo wel bij elkander wehebben elkaar zoo noodig Juist ja dat is het We hebbet elkaarzoo erg noodig maar mijn schuld is bet niet datwij moeten scheiden Marie Ik ga waarschijulg kover koctun tgd al vertrekken en heel ver hier vandaan ook arme meid Maar mgn God boe is dat mogelgk Henri PMen beeft u immers niet kunnen ontslaan Integendeel ik bon bevorderd of althans eervol ouderscheiden zooals men t wil laten voorkomen Hoor mg aan en oordeel en zoo ge dan nog moedgenoeg hebt om uw hootd omhoog te houden zijtge gelukkiger dan ik Ik bon in administratieve zaken het gouvernement betreffende aangewezen als lid van een Commissie van voorlichting wier arbeidjaren lang knn duren en welke benoeming niets meerof minder vordert dan dat ik naar de Oost ga Naar de Oost Marie 1 Marie gilde niet van ontzetting bij het vernomen ADVERTENTIEN worden geplaabrt van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt verordeningen op de missive van den Commissarisder Koningin betr het politie toeziebt op de buizenvan ontucht t 8 ïien rapport van de Commissie voor destrafverordeningen op het adres van bewoners van de lange Groenendaal btr een verbod van hard rgden op die straat De Commissie stelt voor afmjiend op het adres te beschikken Ter visie 7 Een adres van H Steenwinkol verzoekende benoemd te worden tot brugwaohter Aangenomen voor kennisgeving De Baad stelt vervolgens vast de vroeger ingekomen Begrooting voor de exploitatie van do stedeJijken gasfabriek voor het dienstjaar 1893 in ontvang en uitgaaf op een bedrag van 80 000 Daarbij werd de jaarwedde van den Opzichter der gasfabriek den heer H Lenderink met 100 verhoogd als permieele toelage daar het wenschelijk werd geacht zijn tractement wegens vermeerdering van werkzaamheden op grond van de door hem bewezen diensten te verbeteren Voorts werden goedgekeoid De begrootingen voor de Volksgaarkeuken enhet HoffmansGestichl dienst 1893 De voorstellen van B en W tot uitgifte van gerioleerden grond aan de hh P M Montijn enM Sprugt Ten slotte werden benoemd tot Lid in de Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwijs de heer dr A van IJsendyk met algemeene stemmen Tweeden onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens de heer W den Hoed te Kotterdam met 13 stemmen Onderwijzeres ann de Openbare Tusschensobool Mej 1 P Burgersdijk te Zegveld met 8 steramen zijnde no 2 der voordracht terwgl Mej E van den King te Koudekerk no 1 der voordracht 6 st op zich vereenigde dezer noodlottige mededeeling zij viel niet 14 zwijm noch brak in een zenuwachtig schreien uit maar wel verre nochtans van haar hoofdje op te houden zonk het troosteloos op baar borst en ze werd doods bleek Zoo zat zij een geruimen tijd gansch verslagen voor zich starend Ik kan het met helpen ging Henri voort Ik heb mg beroepen op mgn plicht om voor een ongelukkigen vader voor een arme zuster te moeit n zorgen maar niels mocht baten Mg werd te verstaan gegeven dat ik meer familie beZat en men doelde uiet onduidelijk op Willem die wel in staat was om die zorgen over te uemen Men zeide mij en dit kon ik niet tegenspreken dat ten gevolge van sommige gebeurtenissen mijn naam niet zoer aanbevelenswaanlig meer klonk dat mijn collega s zich op een afstand van mg hielden en men mg dus een weldaad meende te bewijzen door deze benoeming in oen eervolle betrekking dio al was zo uiüt lucratief toch pleitte voor mijn verdienste Men spiegelde mg voor dat ik kans had te Batavia vooruit te komen wanneer ik besluiten kou na de volvoering dor opgedragen taak Idanr te blijven en gaf mij ton sloite te kennen dat ik natuurlijk het rooht behield om voor de opdracht te bedanken doch in overweging diende te nemen of ik daardoor mg n belang voor de toekomst met zou benadeelen Gij begrgpt wat ik doen moet Marie wil ik geen kaas oopen om zonder wettige redenen nochtbnns een verschovehng te big