Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1892

P 98 D M Vin Hoorn P 310 P van den Eisen Q 14 T Gibbon De Se luit H C Fortanier van het 4o reg inf te Gouda wordt den 2en Januari s voor den tjjd van 11 maanden gedetacheerd bg de militaire verkenningen te s Hage By Kon besluit is de hier te lande gedetacheerde Ie Luit der Infanterie van het leger in Ned Indié G Caviët ter zake van liohaamsgebreken eervol ontslagen met pensioen Heden morgen werd op de spoorlijn in do Willes onder de gemeente Reeuwyk gevonden het verminkto lijk van zekere ran Buuren uit Schoonhoven Des avonds ten 9 uur was hij gewaarschuwd door een wegwerker dat hij niet op de spoorlijn mccht loopen waarop hij er ook afging Mcu vermoedt dat hij lich onder de laatste trein heeft geworpen Het tijk is naar het gasthuis vervoerd doch na gekist te zijn is het naar Reouwijk gebracht Gisteren ochtend vertoonden zich bij oen polderjongen werkzaam bij den bouw van hot nieuwe circus nabij het station D P te Rotterdam verschijnselen van cholera De aangetaste met anderen in eene koet aldaar gehuisvest vreezende dat men hem naar de barak op het exorcitieveld zou overbrengen heeft zich om dit te voorkomen per spoor naar zijne woonpUats Goud begeven Per telegraaf ia den Burgemeester van Gouda van dat feit in kennis gesteld die daarop terstond hem onder toezicht stelde van den gemeente geneesheer De toestand van genoemden persoon genaamd Perdijk is echter spoedig verergerd zoodat hg reeds gisterenavond overleed Te Bleiswijk worden thans geregeld wekelijks theoretische en practische oefeningen in den wapenhandel gehouden waaraan ongeveer 20 jongelieden deelnemen Deze oefeningen wor en geleid door een Ie Luitenant 1 ünderofBcier en 1 korporaal behoorende tot het 4e regiment infanterie in garnizoen te Gouda Von den onverschrokken C Van Reenen den redder van A Tilburge te Hilversum is ten zijnen voordeele een goed gelijkend portret verkrijgbaar gesteld door den heer H De Paauw photograaf te Hilversum Het 8 elt Van Reenen voor in werkkostuum mot troffel en houweel zooals hij in den put werkte De minister van binnonlaudsche zaken brengt in de Staaltcourant ter algonieene konnis dat volgen de bij hem ingekomen ambtsberichten in de afgeloopen week als aan Aziatische cholera overleden zijn aangegeven in Gelderland te Appeltern 1 persoon te Maurik 1 persoon te Vnrik 1 persoon in Zuidholland te Alfen 2 personen teCharlois 1 persoon te Gorinchem 1 persoon te ouda 2 personen te Goudswaard 1 persoon te Hcndrik Id Ambacht 1 persoon te Krimpen aan deu Usel l persoon te Maassluis 1 persoon te Puttershoek 1 persoon te Rotterdam I persoon Ie Zuid Beierland 1 persoon in Noord Holland te Amsterdam 2 personen Meegaan I riep hij en zijn vader sèhaterlachto op een toon die haar door t hart sneed Meögaan Voor mij en de twee anderen diezich voor de eervolle betrekking hebben aangebodenen zonder bedenking zijn geaccepteerd worden dekosten van den overtocht natuurlijk door den Staatgedragen maar hoe zou ik die roor u beiden bekomen Denkt gij dat Willem alleen het geld verstrekken zal Louise komt hem duur genoeg zegt hi en ik vrees dan ook dat zij haar beste dagengehad heeft Ge hebt gelijk bekende Marie Ik weetniet meer wat ik zeg En ik zal u niet veel nalaten ook hernam Henri Wanneer ik mijn meubilair verkoop en mijnrekeningen betaal zal er weinig overschieten maarwat er overblijft is voor u Gij zijt goed Henri 1 sprak zijn zuster enhaar arm om hem heen slaande gaf zo hem eenzoen Hoe is t mogelijk dat ik nog zulk een dochter bezit zei haar vader in zich zelf toen zettehij zich weder in rijn leunstoel en Weef voort mijmeren Ook Marie en Henri verzonken in een treurig stilzwijgen de eerste vooral was somber gestemd want ofschoon zij zich voornam al haar krachten in te spannen om aan den wensch ja veeleer de behoefte haars vaIers te voldoen en in zijn en haar levensonderhoud te helpen voorzien door t geen zij wanr Brngwachtcr aan de ophaalbrug op de Qouire bij het Nonnonwater F Keiler mot alg stemmen Op voorstel van den voorïitter werd daarop het adres van bet departement Gouda der Maatachappü tot Nut van t algemeen behandeld om een toelage T n ƒ 75 ten behoeve van den Cursus voorTolwasaanen Zonder hootdeiyke stemming werd die toelage toegestaan Daarop werden in een besloten vergadering behandeld de reclames in zake de Plaatselijke directe belasting op de Inkomsten dienst 1892 Na heropening werd medegedeeld dat daarop als Tolgt waa beschikt Afgewezen A 77 S P van den Hoek A 146 M van den Burg B 26 A van Lom B 31 H J Waard C 8 P Homes C 12 T de Jong C 58 S E Cats C 2Si S P van der Klein Jr C 240 Wed C Starrenburg Noeleman G 43 V Pape I 116 J P Wallz I 162a J G Warns I 166 K A den Ouden K 195 C Groenondaol L 171 L Vergeer L 230 L van der Veer N 27 J van Waas N 181a D van der Starren P 312 K A van As Q 68 C Krijgsman Q 236 K J Klijweg Q 239 W de Mol Q 258 Dr J W Kroon fi 96 H Schrave B 633 G van der Zwalm Verminderd B 9a Wed Schouten de Hoog ƒ 1200 op ƒ 800 C 230 L GroenenHaal 1200 op ƒ 1000 1 78a Wed Bertels Kabel 1300 op ƒ 1000 H 189 J van Eeuwen ƒ 500 op ƒ 400 I 191 Wed Spruijt van Velzen ƒ 600 op ƒ 600 M 246a Wüd Brack Marchal ƒ 500 op ƒ 400 M 250o J Lafeber ƒ 500 op 400 N 290 J Muller ƒ 600 op ƒ 4OO O 567 G Beversma ƒ 700 of 400 Q 2 C Verhoog 800 op ƒ 600 Q 231 J P vanderMeij ƒ 3500 op 2400 Q 272 C W F Doorman 20C0 op 1800 B 287 P J van der Want 600 op ƒ 500 B 3 4 J van der Wolff 500 op ƒ 400 E 511 A van der Laan 550 op 400 B 541 L de Boer 1100 op 500 Geroyeerd D 39 C M Puijk G 107 G Goes K 121 Wed Meijer Wolijer K 208 Wed van Mcnsch Poot M 7 J Mes M 17 Wed Kok Salzer O 172 A Wout ven Wat mij betreft ik zelf zou die verplaatsing niet onverkieslgk vinden ik wordt er niet minder misschien mettertijd beier door maar uw lot armemeid gaat mij aan t hart want bij ouzen domineehebt ge t lang niet pleizierig en als Willem Papa ookin huis neemt j ffXeen neen viot mijnheer Bruno eensklapsin terwijl hij uit zijn stool opsprong Ik blijf bijMarie bij oiomand anders dan Marie Al ben ikiedereen tot last zij heeft mij lief genoeg om medit nooit te laten voelen Henri en Marie zagen elkander bij deze onverwachte teekenen van t krachtig bewustzijn huns vaders verwonderd schier verschrikt aan Nooit dat nooit ging mijnheer Bruno voort terwijl zijn gtlaatspieren zenuwachtig beefden en hijopgewonden door t vertrek liep Laten wij gaanwonen waar t wezen moet in een achterafbuurt tkan mij niet meer schelen en otti mijn ellendig lefftn te rekken zal ik dag en nacht eopieeren al watmen mij maar te doen zal geven Dat werk zalmij toch wel toevertrouwd worden zou het niet zeg Henri Maar Marie dan papa f vroeg Henri dieaan de arraoe le dacht waarin zij zou moeten deelen 0 deuk um mij niet gaf z j voor haar vaderten antwoord Ik weet d it papa mij noodig heeft en zoolang het mogelijk is zullen wij het te samenvolhouden Maar zouden wij mot u niet mee kunnen gaan Honri I in Utrecht te Jutfaas 2 personen te Utrecht 9 personen te IJselstein 3 personen in Overijsel te Diepenveen 3 personen De heer M van Pellecom burgemeester en secretaris der gemeente Graveland en dijkgraaf van hethoogheemraadschap van de Zeeburger en Diemerdpk is gisteren in hechtenis genomen onder verdenkingvan verduistering van in zijne betrekking aan hemtoevertrouwde gelden UU De loden der Prov Staten van Zuid HoUsnd zijn voor de Herfstvergaderlng bijeengeroepen op Dinsdag 1 Nov aanstaande des voormiddags te 11 uren Tot de punten van behandeling behoort o a Rapport der Commissie benoemd bij besluit der Staten van 19 Juli 1892 No XVIII in wier handen om onderzoek eu Rapport werd gesteld de raissivs van Gedeputeerde Staten omtrent de eventueel aan de gemeente Gouda toe te kennen schadeloosstelling wegens hot verlies dat zg mocht komen to lüden tengevolge van de voorgenomen vaortverbelerinj tusschen den JHollandschon IJssel en do ringvaart van den Haarlemmermeerpolder Merkwaardig ia het zegt de Nederlander de verschillende evoluties na te gaan die de Standaard ton aanzien van de voorgestelde kieswet reeds beeft luanikh Eerst eene betuiging vnn sympathie op grond dal het nieuwe kiesrecht zooveel op het geliefde huismanikiesrecht geleek Toon eene verklaring dat daar de geheole pen het op dit punt mot ifc Standaard oneens was iat zich wel zou vergist hebben en er dus van huiimaiukiesrecht geen sprake was Daarna een betoog dat alleen de van overheidswege bedeelden moesten buitengesloten worden eo de andore bedeelden om Jezus wil moeeten wordHi toegelaten Vervolgens opmerkzaam gemaakt dat dit met de Grondwet streed eene zijdetingsche erkenning van dit feit Eindelijk ecu betoog dat het kiesreehtvoorstal ongrondwettig is omdat de Grondwet die naasteen kenteeken van geschiktheid bij den kiezer ook een van welstand oischt niet toelaot het niet bedeeld zijn als kenteeken aan te nomen wijl zij de bodeeldu reeds uitsluit en eischt dat behalve deze uitsluiting er ook by de niet bedeolden onderscheid zal wo den gemaakt tusschen dezulken die icel en dezulln die niet zeker kenteeken van welstand bezitten welk kenteeken dan volgens de Standaard zou kunnen vondon worden in het feit dat men gezinshoofd il Begonnen zynile met eerst het voorstel aan Ie bavelen is de Standaard dus nu zoover dat bij hit ongrondwettig en daardoor gelijk van zelf spraektt onaannemelijk acht Waarlijk een gooclelaar kon moeilijk grooter tutde force verrichten dan de 5 n aar redacteur WJ zijn inderdaad benieuwd welke phases het kiesreolit vraagstuk iu de handen van zulk een kunstouatrnog zal doorloopen eer hut door de Kamer in itaitvan wijzen is gebracht rnJi Cl Onze lezers zegt liet Bat Ml hoiinneren i A wellicht do zaak Cores de Vries die herhnaldeiyk last van dieven hebbende die petroleum uit zijn pak huis stalen een geweer mot hagel geladen zoo geateU meê dan ook zoo t slechts eorlgk genoemd moeit worden zou kunnen verdienen toch schiep zij acn waarlijk geen opwekkende illusien van de toekomt Zoo zij slechts een weinig vasten grond m vinden waarop zij kon beginnen met haren arM die immers den zegen Gods wel verdiende zou zij met moed voort werken aan het gfjl ouw Mrer onafhankelijkheid en kinderlijke Me J vooralsnog dobberde zg op de golven haars tav zonder iels anders in t verschiet te ctdeklen d dieu bedriegelijken horizont V rrl tTr onmetelijken afstand van haar bleef de horizont dM hopeloosheid och zoo zon het niet blijven Zg tad een o zaak geworpen in den oceaan des levens ora veröoo ring bij God te kunnen vinden wanneer zij bad om het iagelijksch brood en de gevolgen hoewe a zaara zich ontwikkelend in den breeuen stroom der raenschheid Heten zich ton laatste bespeuren Korten lijd nadat Henri haar zgn aanslaand ver trek had aaigekondigd liet zich een haa ersoori onbekend heer bij Marie aandienen dooh wens a in de letterkundige ekl met eenige ondorsebeiduig genoemd haar niet vreemd Sf ïï kon niemand anders zijn dan o redacteHr van h tijdschrift aan t welk zij gewaagd had haa ee sW Iptterkundiaen arbeid aan te bieden en met hoo iu le bTden vervuld spoedde zij zich naar hei spreekkamertje om hem te ntvangen had dat door middel van een touw dat aau den trekker van den overgehaalden haan bevestigd was en met het andere eind aan een der meest voor de hand liggendo blikken was verbonden het schot moest afgaan als dat blik verplaatst werd Hij sloot daarop het pakhuis op de gewone manier af een dief opende het doe nachts met een valschen sleutel tilde het blik op en kreeg de volle laag met dat gevolg dat hij aan de bekomen sobotwond overleed De Baad van justitie te Somarang achtte in deze feiten niets strnfwaardigs en ontsloeg den beklaagde van alle rechtsvervolging Het openbaar ministerie teekendo daarop revisie non en gisteren heeft het Hoog Gerechtshof den beschuldigde schuldig verklaard aau moord onder verzachtende omstandigheden en hem tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld De Haagsohe correspondent der Nieuwe Or Ct zegt dat de Koningiu Begentes zich te Weimar steeds eenige uren daag bezighield met de Nederlandsche staatszaken Enorme pakketten met stukken werden zegt hij Haar dagelijks toegezonden Het is weinig bekend dat steeds een postbode uit den Haag als H M op reis is heen en weer reist om do stukken te brengen en terug te halen Hij reist steeds in zijn uniform bij deze zonding van groot vertrouwen maar waaraan slechts een zeer matige belooning is verbonden Ik vernam dat deze man niet meer dan 7 cents per uur voor verblijfkosten ontvangt en men begrijpt wat 1 68 per elmaal beteokent en dan in een tijd van feesten als alle logementen vol zijn en de cafés en restauraties extra tarieven hebben Intussoheu tijdens het leven van Koning Willem III kreeg de postbode steeds een niet onbelangrijke gratiËcatie en ik donk dat onze Regentes zich ook wel aan die goode traditie houden zal Het zou er anders Toor dien reizenden brievenbesteller treurig uitzien Eorepostjes zijn heel aangenaam maar men kan in onzen prozaisohon tijd al evenmin van eer als van rozeugeur en maneschijn leven Omtrent de arrestatie van Francois te Londen meldt men van daar aan de N R Ct het volgende dd 14 October De Engelscho politie schijnt dan toch eindelijk oenen der snoodste handlangers van Ravnchol namelijk Jean Pierre Franijuis in do knip te hebben Reeda lang geloden terstond na don uittocht der Frausohe anarchisten hierheen welke op hunne proefnemingen iu levenden lijve en do maatregelen der Fransohe overheid daartegen volgde was er op verzoek van den Franschen gezant een bevel van aanhouding o a tegen Franijois uitgevaardigd Hut uitvaardigen ging gemnk solgk gonoeg de moeielijkheid begon mot de uitvoering van het bevel Deze gevaarlijke vijanden der maatschappij houden hunne eigen politio stille dienders er op na die even goed ingelicht zijn als de vertegenwoordigers van den heiligen Hermandad hetgeen de eersten in staat stelt de lantsten telkens te verschalken Dit valt te gemakkelijker dewgl geen der buitenlanders don eigen naam hier behouden heeft doch liefst mot een Engetschen aangenomen rondgaat Zoo kent hier niemand Louise Michel Zij woont op telkens verwisselde kamers als Miss Sbaw of onder eenen anderen onschuldigen titel welken men weten moot anders is Louise niot te vinden Francois woonde hier golieimzinnig als mr Johnson op ééne kamer met zijne vrouw en men noemt Henri Rochefort als dengene die hen evenals Louise Michel en andero mannelijke en vrouwelijke desperados in het leven houdt Do detectives zaten meneer en mevrouw Johnson dikwerf op de hielen maar tot dusver bleven hunne pogingen om meneer in handen te krijgen ijdel Telkens wns de vogel gevlogen als zij de kooi nu hier dau daar opgeslagen binnongingen Nu een paar dagen geleden hadden de agenten der justitie vernomen dat Johnson zich in de NorthStreet Limehouse eene der onoogelijkato buurten van oostelijk Londen ophield Zij waren gisteren namiddag stillekens met hun vieren derwaarts gegaan om Johnson een bezoek te brengen en een onderzoek in te stellen naar den staat zijner gezondbeid Nog stonden zij op straat te beraadslagen hoe zij zich zouden aanmelden zonder deu Parijzenaar al te veel schrik aan te jagen toen laatstgenoemde tot hunne grooto vreugde op hen kwam aantrippelen Voor wie Fran9oi8 eenmaal gezien hebben was eeno vergissing onmogelijk Hij is één van die typen a eou de tatireau uit Belleville welke omergetelijk blijven roor don beschouwer Hg is eerder klein maar stoer on rnig met gitzwart haar zweren baard en fonkelende donkere oogen Naderbij gekomen zocht inspecteur Melville aanvoerder van het vierraanschap zichzolven aan Francois voor te stellen maar toen deze zijnen naam hoorde noemen rook hij lont en sloeg hij op de vluohl zonder de politie aan het woord te latoii om de noiidigo ophelderingen to verstrekken Molville moest toen wel zeggen wie hij was terwijl hij in stevigen draf met do andere detectives Francois aohternaijlde Eindelijk tot staan gebracht begon Francois een wanhopig verzot tegen de politio nadat hem de warren t was voorgelezon waaruit bleek dat men hem noodig had in verband met die zaak van hot Café Very te Pargs waar Bavaohol wel niet ter dood maar dan toch tot eene langdurige tuohtbuiastraf veroordeeld is geworden Met leeuwenkracht bood Prani ois eenen hardnokkigen tegenstand maar eindelijk werd hij overmand en in boeion geslagen naar het naastbijgelegeu politiebureau overgebracht In zgne maohtelooze woede duwde hg Molville in het Fransoh do éénige taal welke hij verslaat toe het is goed dat gij mij niet te huis hebt zoeken te arresteeren daiir zou ik mij tot den laatsten druppel bleeds verweerd hebben Dit bleek mogelijk te zijn want toen Melville onmiddellijk daarop huiszoeking hield in de woning van zijnen arrestant vond hij er eenen dolk en eene geladen revolver op tafel liggen Mevrouw Johnson schoot uit een ander vertrek toe om de revolver te grijpen vermoedelijk met het doel haar te benutten toen zij op hare beurt gegrepen werd docr Molville die haar het wapen bijtijds ontwrong Tegenover hero loochende Francois alle medeplichtigheid aau Ravachol s heldenstukken in het calé Very Hij beweerde elf getuigen zijner onschuld te kunnen bijbrengen en voegde er aan toe dat zoo hij werkelijk een handlanger van Ravachol ware geweest hij gelijk die martelaar al zingende het schavot zou bestegen hebben Dit alles kwam heden bij het getuigenverhoor in de Bow strcet voor waar do politierechter Sir John Bridge de verdagiug der zaak tot aanstaanden Donderdag gelastte Middelerwijl zal de Fransohe gezant verwittigd worden Het was grappig Francois met zijn aupachtig gobareuspel te hoeren protesteeren tegen Melville s beschrijving van zgnen dolk Mals c est un cauif ordinaire monsieur Ie Président comme tout Ie monde en a Voyons c est uue bêtiso de police Hierop gat monsieur Ie Président geen antwoord Hot valt te hopon dat niet velen oen dergelijk zakmesje inderdaad een geducht en gevaarUjk dolkmes er op nahouden Madam Francois was heden tegenwoordig en met haar trachtte haar man even een onderhoud te hebben alvorens hij gevankelijk weggevoerd werd In het hot bleef hg zijno onschuld staande houden onder de bewering dat do Fransohe politie de Eagelsohe te zijnon aanzien bedot heeft Hij had eoneu tolk maar geen verdediger Dezer dagen is de nieuwe spoorweglijn geopend welke Jeruzalem met Jaffa verbindt Iu de Figaro worden daaromtrent eenige bijzonderheden medegedeeld Van Jatfa loopt de lijn eerst door do vruchtbare vlakte van Saron waar men in de vorie de Israelietische koloniën van do eoren Rothschild en Hirsch bespeurt daarna wordt het landschap meer en meer kaal en woldra verdwijnt de Iruiu tusschen twee hooge steile rotswanden de bergonyte van de Wady Najil Slangen vluchten hier en daar in de rotsspleten weg terwijl de locomotief hard liuil om eene kudde ezels van do lijn vfa te jagtn Bij Bittir komt men weer uit de engteen verscliijnen weer de wijnstok en olijfboom Eindelijk rijdt de trein na nog eeno groote rotsvlakie to zgn overgotrokken het statiou Jeruzalem binnen dat op eenige afstand van de stad is gelegen Do plechtigheid van de opening der lijn had plaats in tegenwoordigheid van den gouverneur van Jgruzalem en een adjudant van don sultan daartoe opzettelijk uit Konstantinopol overgokomon Zij bestond in het slachten van 3 sohapon twee witte en een zwart op de spoorstaven zoodat het bloed hot metaal drenkte Daarna werd een maaltijd aangericht Onder de personen die aau deu adjudant vanden sultan DjelalPacha werden voorgesteld behoorde ook do correspondent van de Iigoro Albério Maguard Toen dit geschiede speelde do muziek achtoreenvolgens het i ranscho en het Russische volkslied De heer Magnard deelt ook nog mede dat hij in gezelschap van Djelal Paoha terugkeerde naar Jaffa en dat deze homo a zijne sympathie voor FrankrijK te kennen gaf DË TENTÖÖNSTELLINÖ van gastoestellen voor verlichting verwarming en drijfkracht VII t Is wel goen overweldigenden indruk die we krijgen bij het binnentreden der motoron gallenj doeh velen zullen toch eeu uitroep doeu die een verrassing to kennen gooft evenmin als in de zaal had mee lulk een ruime inzending verwacht Een verzameling van negen machines in een rg opgesteld waarboven groote plakkaten met de namen der firma s dito biljetten vermeldende de pas behaalde medaille geven oen effect dat verrassend werkt wijl het een niet alle dagen voorkomend geval is Al is men leek in he machinevak al die in beweging zijnde blank geschuurde machinedeelen trekken toch aan men kijkt er met welgevallen na ir en komt tot de overtuiging dat s monschen vindingrijkheid zeer ver gaat nu ook op t gebied van gasmotoren mag men dat gerust als een feit beschouwen Voor wg bg eiken motor een kij ije nemen gaan we in t kort en in ruwe trekken de werking van zulk een machine na hopende genoeg duidelgk te zgn om ü er eenigszins mede bekend te maken De gaskrachtmachines van tegenwoordige constructie krggen nooit meer dan om de ticee heole of vier halve slagen dor zuigerstang een lading d i de I kracht die haar voortstuwt loopt de machine te hard dan bewerkt de régulateur dat de lading eens of meermalen overslaat eo de motor die dan na den 8sten of 16de halve slag ontvangt Bij de eer9te halve slag in vooruitgaande beweging zuigt de motor een mengsel van lucht en gas in den cilinder daartoe moet echter eerst 1 en klep geopend worden t geen geschiedt door een hefboom waorvan do werking zeer goed te zien is bij de Ie motor uil Arnhem Do monteur is zeker zoo beleefd U dit te wijzen Bij de teruggaande beweging de 2e halve slag dus van don piston of zuiger is de cilinderruimle geheel afgesloten en wordt het mengsel samengeperst bij de 3e halve slag dus weer vooruitgaande komt er communicatie tusschen de cilinder en de aansteokvlam het samengeperste mengsel ontploft en ontwikkeld een verbazend groote kracht die den piston met gewold vooruitduwt terwijl bij de 4e of laatste slag de verbrandingsgassen door een op dat oogenblik zich opnende klep hun uitweg zooken De kracht bij de 36 slag ontwikkeld moet nu zoo groot zijn dat de machine gedurende de volgende 3 slagen zijn gang blijft behouden vandaar dan ook het kolossale vliei wiel Bij hot aanzetten van een gasmotor moet hel vliegwiel eenige malen rondgodraaid worden want de lucht moot uit den cilinder verdreven en vervangen worden door het onplofbaro mengsel Een kenmerkend verschil tusschen een motor en een stoommachine is nog dat terwijl bij de eerste de kracht alleen aangewend wordt achter den zuiger en een stoommachine bg elke halve slag beurtelings dan een lading voor en dan een achter den piston ontvangt t Spreekt van zelf dat er een massa finesses bijkomen om de werking van eon motor juist en volledig te beschrijven doch dit was het doel ook niet en hebben we ons misschien al te veel op technisch gebied bewogen Toch willen we hel nog even over de remproeven hebbon waarnaar de bekioningen worden afgemeten over dit onderwerp heersohen merkwajrdig absurde ideeën vermakelijk en droevig te gelijk t laatsto wijl sommigen van t publiek zoover gaan om de bekwaamheid dor jury leden in twijfel te trekken omdat ze er zelf niets van begrijpen t Is hier de plaats niet ora een beschrijving te geven der genomen proeven alleen willen we maar bekend maken dat noch de bekroonden noch de minder gelukkigen eonigo aanmerking hebben ingezontlon bij de jury en zoolang dit niet het geval is kan er natuurlijk geen sprake zijn dat de proeven onjuist genomen zijn Beginnende links aan het einde zien we een inzending van de Atnhemsche machinefabriek t is een horizontale motor van 4 P K die stevig ea soliod gebouwd daarbij eenvoudig van oonstrnotie is zeker is zo niet zoo keurig afgewerkt als die der buitonlandsche fabrikanten doch daartegenover staat ook dat deze machines voel minder in prijs zijn het voortdurende lovou veroorzaakt door de coraische knmwielen valt des to meer op nu men andere motoren geheel geruischloos hoort draaien De remproeven gaven wat gasverbruik betrof nietdirect gunstige rosnllaten bij onderzook bleek echter dat er iets aan haperde De piston sloot niet goedaf in den cilinder waardoor er bij het samenperseneen eel van het mengsel ontsnapte en bij de volgende slag de ontploffing een gedeelte dor krachtverloren ging Word na reparatie de proef eensherhaald dan zouden zeker gunstiger resultaten verkregen worden Buiteolaodsctt Overzicht De voorstanders eonor algemoene tentoonstelling te Brussel in 1894 hebben aan het comité roor dergelijke onderneming te Antwerpen voorgesteld beider pogingen te vereonigen ten einde een gemeenschappelijke tentoonstelling in hot leven te roepen to Brussel eu te Antwerpen ond rling verbonden door een breeden electrischen spoorweg den eerste