Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1892

Donderdag 20 Altober 1802 N 4068 GOUDSCHE COURANT ISieuwa en Advertentieblad oor Goudfl en Omstreken De Inzending van adTertentiön kan geaoliieden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave DE NIEUWE LONDON de beste Tan alle bestaande HAAEKLËORMIDDELEN is zeer gemakkelgk in t gebruik wordt Terkocht in flacons van 85 en 150 centa en is te Gouda verkrggbaar alleen bg I A CATS LIKDOORNS Eeltknobbela HoomvUea Huideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Pr1i a per flacon met penaeel SO ets AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening ven A v TüIJLL LOTEIN in de VEHLOTIIMG BIJ GELEGENHEID DER TTrlJe E aardenznarlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRIl KillAK Lan e Tiendewegr PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 Gouda Snelpersdruk ran A BiiniKMAit izoOK van dien aard op het vasteland Het grootste gedeelte van het benoodigd waarborgfonds is reeds bgeen De Union syndicale de grootste vereeniging xlezer hoofdstad hield hedenavond eene vergadering om te beraadslagen over het ontwerp der wereldtentoonstelling in België voor 1894 of 1896 l e vergadering protesteerde tegeu do bewering der dagbladen als zou Antwerpen door den Hoogen Haudolsraad voor de tentoonstelling zgn aangewezen De Haudelsraad kwam nog niet b een Bedoelde beslissing werd enkel officieus genomen door een viertal leden van het bureel van den Handelsraad Met eenparige stommen hechtte de vergadering hare goedkeuring aan het volgend voorstel van den heer Dustin lid der Ged Staten van Brabant Een dubbele tentoonstelling zal laats hebben te Brussel en te Antwerpen De twee tentoonstellingen zullen geplaatst z n onder de bescherming van den Staat Zg zullen dezelfde toeslagen genieten en in beide steden zal een comitiS worden belast met het opmaken van het programma en het opsporen der middelen van uitvoering Deze week is voor het Ftansche gouvernement een hoo 6t belangrijke De Kamer zal van do week te beslissen hebben of het beleid der regeoring ten opzichte van het conflict van Carmaux goed is geweest Intussohen is van de zyde der maatschappy weer een stap toi de vrede gedaan Ken der directeuren de markies Do Solage die in 1889 door het district waarin Carmaux ligt naar de Kamer waa gezonden heeft zijn ontslag genomen Hij hoopt daarmede hen te bevredigen die beweerden dat de bg het stemrecht ten eigen voordeele had misbruikt Volgens den correspondent van de Fu aro heeft het ontslag van den markies een goeden indruk gemaakt onder de werkstakers waarvan velen er op beginnen aan te dringen dat nu ook Calvignac ala burgemeester zal aftreden Deze wil daarvan echter niet hooren spreken en de Chambre Syndicale gaat door dik en dun met hem mode De schade tot dusver door de werkstaking berokkend wordt op 600 000 francs geschat Het is dan wel verklaarbaar dat vooral do oudere werklieden hunkeren naar het oogenbhk dat zy zullen verlost worden van het dwangjuk der politieke raddraaiers en den arbeid weer kunnen hervatten In de begrootingscommissie zette de minister Rouvier den financieclen toestand uiteen hij voretnigde zich met de door do commissie voorgestelde verminderingen in de uitgaven Hij wenscfate een belasting van 10 franos te heffen op rijwielen Het bedrag van de opbrengst der in en uitgaande rechten zooal dit door de commissie was begroot werd door den Minister eveneens goedgekeurd Indien de voorstellen van den minister aangenomen worden zal de begrooting een overschot van 300 000 fr aanwijzen De Minister hoopt het onderwijsfonds te kunnen liquideeren bij gelegenheid der conversie van de 4 j pCt leeuing Verder heeft de begrootingscommisaie het voorstel Uouvier goedgekeurd betreffende de conversie der zoogenaamde Morgau leening in een 3 ipCt8 fonds Uit Bern wordt getelegrafeerd dat indien de handelsovereenkomst met Frankrijk niet wordt goedgakeurd Zwitserland de rechten op sommige Fransche voortbrengselen zal verhoogen In den Gemeenteraad van Kome is oneenigheid ontstaau naar aanleiding van het plan omtrent de wereldtentoonstelling te Bome in 1895 Men kent de reden De begrootingscommissie der Oostenrijksche Delegstie heeft bet rapport over de begrootine van buitenlandsche zaken met algemerne stemmen goedgekeurd In dat rapport wordt verklaard dat het vertrouwen m den Minister wiens doel de bevestiging van den vredestoestand is bg de Delegatie is toegenomen INÓEZONDEN Geachte Heer Meiacteurf Hebt ge nog ruimte voor mij voor enkele regelen schrifts ik beloof het U ik zal voor deze zaak verder niet meer zoo onbescheiden zijn Mijnen dank aan den inzender van het totmij gericht stukje in de uitgave Uwer Courant van Maandag j l den onbekendeuden V WeIËdel ot WelEdelGestreng wat is hij voor de zeer gewaardeerde tot mij gerichte woorden Mag ik eens een middel aan de hand doen ter bestrijding van het kwaad In den Haag ziet men in verschillende wijkeu aan vele huizen koperen bordjes bevestigd waarop het woord Armenzorg een bewijs voor venters of bedelaars dat daar per se van hen niets zal worden gekocht of aalmoezen uitgereikt r Ën naar bet aantal van die bordjes zoude men zeggen dat dat stelsel uitstekend werkt want men ziet ze er legio Natuurlijk zijn de bezitters van die uiierlijke kenteekenen tot wering der bedelarij lid van den te aHage gevestigde vereeniging ArmeB org of steunen ten minste deze liefdadige instelling Ook in Duitaohland treft men dete waarschuwingen veelvuldig aan Zou nu hier ter stede het bestuur der Werkinriohting niet het initiatief kunnen en willen nemen om ons aan dergelijke bordjes te helpen mg dunkt op den langen duur zullen wg er bg gebaat ign Die landloopert die het ons zoo lastig maken zullen zich toch bg de werkinrichting niet vervoegen dat is hun doel niet daar houden tg niet van en wanneer zg vaat weten dat aan de huizen waar zoo een borcye is ben niets wordt gegeven dan zullen zg die wel voorbg gaan ten minste ik heb in den Haag die voorbeelden met eigen oogen gezien Ik geef mijn raad voor beter U dankende mgnheer de hoofdopsteller voor de mg verleende gastvrgheid heb ik de oer hoogachtend te zgn U mcHttto J IWES Oe Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting OENEËSEUNDiaE HDLP in te roepen Gebruik tooh alles gekookt Besmettelijke Ziekte De Burgemeester van Gouda maAkt bekend dat heden bg hem een geval van Cholera Asiatica met doodelgktn afloop is aangegeven Gouda 18 October 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN ADVERTENTIËN De ondergeieekeode betuigt langs dezen weg zijn bartelgken daok toot de blgken van belangstelling bg het overlgden van zgn Ëchtgenoote ondervonden Mede namens mgne kinderen C BBÜNT Gouda 17 Oct 1892 Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbwden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 5 NO VËMB£Ba 8 en de BallotageLgst op ZATERDAG 22 OCTOBER gesloten wordt Namens het Bestunr F HERMAN Pz Secretaru Gouda 18 October 1892 STEENKOLEN In lossing de lading PülKE GEOVE amZACBELSOLEN welke voortdurend tot 66 cents per mud kontant zonder korting vrg te bnis worden geleverd Aanbevelend A LAMBERT TÜEFSINGBL P 80 TSÜTOONSTELLINQ 9 20 October 8 MORGENS Tan il 4 uur s AVONDS 8 10 DINSDAG den 18 en DONDERDAG den 20 dea Avonds MUZIEKUITVOERING Ambachtstand Vereeniging ONTVANGEN Geldersebe Rook ROOKWORST kwaliteit als vorige jaren 45 et per 5 ons SANEET EMUETJES 32 et de 6 ona TENTOOirSTELUNQ VAN G as toestellen op WoensdaginorgeD ea Avood VKU ENTREE voor heeren l den der Sociëteit Ons Gimokokn c HET COMITÉ MS EN CONFECTIE Gez van Dantzigp Gouda HOOGSTRAAT A 127 hebben de eer de ontvangst te berichten der Nieuwste Modellen DANES en KIIMDERHOEDËN voor het a s Seizoen Dames welke abnsiei geen bericht ontvangen hebben worden beleefd verzocht bovenstaande Annonce als zoodanig te beschouwen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks mat nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Hzouderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 October 1892 Moj A C Klem uit Gouds deed gisteren met succes te s Gravenhajte examen in de vrge en ordeoefeningen der gymnastiek Bg kon besluit is aan II Homburf landbouwer te Moordrecht on Th Voest koopman te Bodegraron Terlof verleend tot hot aannemen van de bronzen medaille Bene Merenti hua door Z H den Paus geschonken De Rutterdnmsche rechtbank veroordeelde gisteren J B arbeider te Wadding veeu wegens beleediging van een ambtenaar tot ƒ 5 boete subs 5 dagen hechtenis P den O timmerman te Jaarsveld wegens gelgk feit tot ttree dagen gevangenisstraf J J A scHepeojager te Gouda wegens diefstal van een beursje met zilveren knip tot vier maanden gerangenisstraf A de R 23 jaar los werkman zonder raste voonplaats die voorts terechtstond bekende op den IS September jl uit eene woning te Gouds eene iwarte japon en blauw wollen omslagdoek ten nadeele van de wed v W te hebben weggenomen en die daarna voor 40 cent te hebben verkocht Het O M vorderde drie maanden gerangenisstraf De verdediger mr U M van Valkenburg meende dat in deze zaak geen termen aanwezig waren om tegen bekl een bevel van roorloopige oanhouding uit te vaardigen De redenen daarin opgenomen bestaan niet Betrapping toch op heeterdaad is hier niet daar bekl na het plegen ran het feit 6 dagen in rrijhcid is geweest Vrees voor ontrluchting be FEVILLETOX Zïón IDoclxter 13 zy vond zich in haar verwachting ten opzichte van den persoon zelf althans niet bedrogen maar dit was het voornaamste niet en hij had toch nog niet vele woorden gesproken toen haar hoop op een goeden uitslag barer poging reeds was teleur Hg noemde haar vertaling wel gelukkig geslaagd hg roemde haar goeden smaak die haar dit stuk had doer kiezen doch wanneer zij haar conditie van honorarium niet wilde intrekken zou hij haar het bandschrift terug moeten geven omdai hij zijn uilgeror mot noodeloos met kosten bezwaren mocht Honoreert uw tijdschrift de bijdragen dannooit mgnheer waagde Marie te rragen Zokor mejufvrouw I de oorspronkelijke stukMn aitgd maar de vertalingen slechts bij uitzonde r f uitzondering 0f mg toe mijnheer I Ik zou het niet durven rram zoo ge rag niet gezegd hadt dat mijn stuk goed gekozen en bewerkt is zei Marie met zaèhte stem n meekende oogen stond er evenmin daar bekl na hot plegen nachlrerblgf bü de politie heeft verzocht Daar dus de redenen die geleid hebben tot het uitvaardigen van hot bevel tot toorloopige aanhouding met bestaan rerzooht pleiter de inrrgheidstelling ran beklaagde Orerigens verzocht hij de oplegging ran eene clemente straf daar beklaagde het ieil heeft begaan uit groote armoede Het verzoek tot invrgheidsstelling wees de rechtbank echter af verklarende dat hier was betrapping op heeterdaad J V d B 20 jaar landbouwer te Borgambacht zou op den 17 Augustus jl toen hij door den surreilleerenden gemeenteveldwaohter te Bergambacht wegens ordeverstoring uit een draaimolen werd verwijderd zich tegen dezen hebben verzet door van zich af te trappen en zich los te rukken De veldwachter verklaarde ter iissistentie te zijn geroepen door den houder van den draaimolen omdat bekl met een mes stond te zwaaieA hem toen te hebben aangevat om hem naar de arrestantenkamer te brengen waartegen bekl zioh tow Jh Seft verzet De ryksveldwnobter daar ter plaatse tfie zioh mede met de zaak bemoeide verklaarde bekl liever te hebben willen brengen naar diens wQning Bekl ontkende met een mos te hebben gezwaaid Het O M het feit bewezen achtende zou eene strenge straf vorderen om de inwoners van Bergambacht to loeren dat het niet aangaat zich te verzetten tegen de over haar gestelde machten ea vorderde mitsdien zes weken gevangenisstraf Beklaagde s verdediger mr Jos ran Kaalte concludeerde daarentegen tot ontslag ran rechtsrerroU ging daar eerstens niet bewezen was dat de houder ran den draaimolen die stond op een particulier erf op dat terrein recht bezat om iemand daarvan Ie doen verwijderen terwgl nu bewezen is dat de beide verbalisanten niet hetzelfde doel van verwgdering haddon niet gezogd kan worden dat zg waren in ffik zal dat moeielijk kunnen doen juffer Die uitzonderingen gelden de raste meêwerkers of vertalers die sinds jaren aan hel tgdschrift verbonden zgn Orerigens wordt ons ran dien aard zooreel gratis aangeboden dat we moer dan genoeg hebben om de aflereringen te vullen met inbegrip natuurlijk ran de gehonoreerde bijdragen Ik moet u mgne excuses maken dat ik uw herhaald schrgren zoo lang onbeantwoord liet doch wij ontrangen zooveel brieven dat het moeielijk wordt ze terstond af te doen maar nu ik looh in deze stad moest zijn af ik mij t genoegen u mot deze gelegenheid persoonlgk te komen inlichten i Zoudt gij mij geen ander tgdschrift kunnen noemen mijnheer I waarin ik het stuk geplaatst kan krijgen tegen eenig honorarium I Neem me niet kwalijk juffrouw I maar omdat het mg bevalt zou ik het liever in mgn eigen tijdschrift nemen en me dunkt u hebt het voor uwpleizier rerfaald en r Voor mijn pleizier I riep Marie en de tranen schoton haar in de oogen 0 mgnheer I zoo gemijn geschiedenis kendet zoudt ge dat niet gezegdhebben Ach indien het oenigszins mogelgk is neem mü dan onder uw vaste meewerkers op Laatrag iets verdionen Wie of wat auteur is is voelal niet zeer discreet i wanneer er kans is belangwekkende of treffende Ie vonsbijzonderlioden te hooren want naar nnnleuliug daarvan wo den de holden en heldinnen der lotter AD VERTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regal meerlOCenten GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de rechtmatige uitoefening hunner bediening J P 20 jaar landbouwer te Bergamlacht zou bij die gelegenheid zicH tegen deu veldwachter hebben verzet door hem van achteren beet te grgpen en aan den baard te trekken en bovendien den burgemeester dreigende hebben toegevoegd ik zal je fy ook rermoordon Ook deze bekl ontkende Het O M vorderde twee maanden gevangenisstraf Zijn verdediger mr Jos van Baalto vroeg vrijspraak voor beide feilen Het Ie was niet bewezen daar bekl bij do verwijdering uit den dranimolen mot tegenwoordig was zooals ten laste wordt gelegd doch later eerst kwam bg den persoon die weggeleid werd terwijl wat hot tweede feit betreft niet vaststaat dat bekl de bedoeling heeft gehad die woorden te bezigen daar hg door een sabelhouw dien hij van den veldwachter had ontvangen in zeer opgewonden toustand verkeerde zoodat hij zich geen rekenschap heeft gegeven van de gebezigde woorden Over 8 dagen uitspraak Advocaat generaal Patijn nam gistarea voor deo Hoogen Raad eene uitvoerige en belangrijke concluaio orer de rraag of het beschadigen van eene telefoonIgn bestemd ten algemeenon nutte valt onder da strafbepaling van art 351 van het wetboek van strafrecht Te dier zake word iemand door de rechtbank en het Hof te Leeuwarden van alle rechtsvervolging o nfslagen Het Hof dat zich wèl met da uitspraak doch niet met de overwegingen der rechtbank vereenigde grondde het ontslag hierop dat bet beschadigen van een telefoonlijn bij gren wet i8 strafbaar gesteld Hiertegen kwam da procureurgeneraal in cassatie en zich met diens meening vereenigde concludeeide advocaat generaal Patija tot vernietiging van het bestreden arrest en veroordeeling van den gerequireerde op grond van genoemd art 361 tot 3 da en gevangenisstraf Mst een beroep op de geschiedenis van dat artikel alsmede op het kuudige wereld gecreëerd hi r een too heflbhea oord op haar De blikken van den redacteur doorliepen het vertrek en vestigden zich nu hier dan daar op het meubilair dat niet lang geleden door Henri aangekocht nog met al den glans der nieuwheid blonk en volstrekt niet liet vermoeden dat bt sterk smeekeode materieele nood kon he lutusschen liet hg Marie zonder antwoo3 vraag en toen hg haar daarna uitvorschend in de oogen staarde en zgn gelaat blijkbaar belangstelling begon te teekencn vatte zij moed en zij kwam er toe h m j t cnwoordige omstandigheden met de leveii iigf kteurefl die desmarlelgkezolfondervinding verloedteii l lsren Hij m pir bedaard aan maar toen zjj ten einde waj iiiraSaar droevige mededeelingen en haat tranen ten laatste ovcrvloe liger Werden dan haar woorden viol hij haar zacht in de reden Ik weet nu geioeg waarde juffer en ik wil u gaarne bekennen dat ik sympathie koester voor uw streven Hei verheugt mij daarom u te kunnen zeggen dat we juist onlangs door den dood van een vaste medewerkster het zgn meesl allen dames mejufferi een plaatsje open kregen gg kunt het nu vervullen Ik heb u dit daar straks niec willen zeggen omdat ik t hier toen met noodiit achtte en de redacteur keek nog eens rond in het fatBoenlgk gemeubeld en blinkend varlrok want we doen steeds ons b St om voor lu t tijdschrift met alleen goede hulp te bekomen maar ook om dnarnieê