Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1892

f 9 en van 12 ieder ieid eld De eente direotettt de heer Thorpe ie bcnoomd tot 1S97 tn kr t wqte van vergoeding voor jns dianitan eau aaUria van J 7Ï00 s jaar Geheel tGraveland it vervuld van de inlMohlenianeming vau den burgemeester Aso heer van Pellecom een man vao 7Sjur Bwds sedert eenige dagen ishijnt h het Mvaar dat kMI dreigde t hebbwi voorïien en hield hg slch bedlegerig Zorulsgoolitend vroeg kwam de officier van justitie die hem na advies van den dokter dat van P niet ziek was naar Amsterdam liet vervoeren Het moet nu gebleken tgn dat de burgemeester in ign kwaliteit van penningmeester van meer dan en poUvr gedurende eeu dertigtal jaren zteh gelden heeft toegeëigend o a van Sticht Aukovoan tot een Oodrag van 30 000 De verslagenheid over dit geval is algemeen terwyl de weinige ingenomenheid van de t Graveclandsche burgers met hun burgemeester er niet toe bijdraagt hen zachter te atemmen in hun oordeel jtmterdammer Het hoofdbestuur der Vereenigiug t b v Zondagsrust heeft zich tot H M gewend met een adres waarin het hare aandacht vestigt cp bet feit dat een groot aantal beambten bij de spoorwegen genoodzaakt zijn des Zondags te arbeiden en wijziging vraagt van eukele bepaliugw van het algemeen reglement dat o a voorschrijft dat bestel en ijlgoederen gedurende bepaalde gedeelten der Zon en feestdagen moeten worden behandeld Met verzoek om steun is een afschrift gezonden aan do directies van de spoorweg maatschappijen Maandagavond is het ontwerp betreifendo een beroeps roepsen bedrijfsbeUiting die het recht van pateut zal vervangen aan de leden der Tweede Kamer rondgedeeld Zg beoogt eene aanvulling van de Vermogeoabelastiiig en hoeft inkomsten tot maatstaf Vooraf wordt aangenomen als uitdrukkende het belaste vermogensiukomen een zeker reute percentage hier gelijk gesteld op vier Wanneer een koopman of fabrikant ƒ 100 000 in zijne zaak heeft belegd en hy verdient daarmede 10 000 dan wordt aangenomen cat die ƒ 10 000 reeds voor 4000 getroffen zijn door de vermogensbelasting zoodat de overige 6000 volgens dit ontwerp slechts bulast worden Met betr ikkiog tot de uaaml Vennootschappen wordt voorgesteld bet dividend boven 4 pet van bet gestorte kapitaal der aandeelen te belastan alsdan blijft ean dividend van 4 pet onbelast Aftrok van 4 pet wordt toegelaten voor alle aandeelen zou der onderscheid Zoo vaak door buitenlanders aan ingezetenen concurrentie wordt aangedaan op Nederlandsch grondgebied of zoo vaak zg winst befaulün door participatie in Nederlandscho ondernemingen vallen zij in de bedrijfs en beroepsbelasting Winkeliers en anderen in den vreorado gevestigd die hier te lande hunne goederen reehtstreoka aan de verbruikers verkoopen brand zee levens of andere verzekeringimaalschappijen die hier te lande zaken drijven worifen naar dit ontwerp getroffen Voor de raming der winsten worden in het ontwerp regels gesteld De belasting wordt rechtstreeks ingevorderd van van Salon niet uit en bijna iedereen dia zich tol hot puh iok richt door een uithangbordje of geschreven aankondiging aan dun ingang van zijn woning meent In de Franscho taal van zijn educatie te moeten getuigen Aangezien de bovenvortrekjes de tweedo élago zooals de coiffeur zo betitelde goen afzonderlijken opgang hadden kwam Marie met do benedenijoivoners meer direct in aanraking dan andors waarachgnhjk t geval ware geweest en daardoor was zo reeds in de gelegenheid gekomen om dn hoofden der kapi erafamilie ala een goed soort menachen te loeren kennen die wel ver van haarde inwoning te bemoeielijken meer dan eena uit eigen beweging kleine huiaboudelijke zaken voor haar verrichtten of de kinderen boodschappen voor haar lieten doen want Marie had het zich uit het oogpunt van zuinigheid niet durven veroorloven vreemden dienst te biyven huren en dus hot vroegere meisje weggezonden Marie vond zich tegenwoordig in haar toestand niet ongelukkig In den oersion tijd na ondervonden Ie hebben dat haar bijdragen wel aangenomen werilen maar vrij lang op de plaatsing moeste wachten terwijl hot honorarium haar niet meeviel begoD zij te vreezen dat zij met do pen nimmer in hun onderhoud zou kunnen voorzien Het geld toch dat Hinri had osergebouden en Ion haren behoeve achterliet moest somwijlen rocda aangesproken worden om de finantieele behoeften te beantwoorden want papa waa er do man niet naar om haar voor bati é m vele MMJTen en d Belgiioha en Wtiit jait irttdeuMe betoogde Z E H A dat de bedoeling van den wetgever om onder het woord telegmafwerkea is h t betrekkelyk wetsartikel ook de telefoonwarken te begr jpee voor zoover i ten slgemoenen nutte gcbexigd worden duidel k Uijkt Bovendien is gelijk ook het Hof bealist do triafoon eene S ieeiea vu het ganui irteUgrul ea uit dien hoofde ia geene R onderlgke wet noodtg U om die apeciea ook onder hot bedoelde wetsartikel te be Uitspraak 81 November Staten Oeneraal 2 Kambr Zitting van Dinsdag 18 October 1898 Aan de orde was de wet op het Nederlanderschap Oeeuerlei algemeeoe beraadslaging werd gevoerd da r de groote meerderheid bet in hoofdb insulen met de Kegecring eens i er daarenboven de schriftelijke verdediginjt alle ernstige bezwaren had opgelost Alleen verschillen over details blijven bestaan die lioh in enkele amendementen belichaamden De kosten der naturalisatie b v wilde de commiasie van 100 op 60 gid brengen de minister kreeg echter xqn tin nadat hij omtrent de betaling eenige faciliteiten had toegesuao Ook de heer Levy was niet gelbkkiger toen hq omtrent de bepaling dat de TTOuir van telf mede genaturaliseerd wordt met den man eene andere regeling voorstelde Sleohts enkele leden steunden hem Üe heer Beelaerts wist eene onschuldige wqziging in het belang van buitenslands Tertoevende kinderen te doen aannemen Heden en morgen alleen namiddagzittingen daar verschillende afdeeliugen des ochtends nog aan het werk zijn Door het ministerie van waterstaat is uitgegeven de statistiek der cheepvaartbeweging op de rivieren tn kanalen in Nederland in 1891 Hoewel hot verkeer zoowel op da rivieren als op ile kanalen in het begin van het jaar gedurende geruimen tgd door vorst werd gestremd waren de bdriohten omtrent de eheepvaart over het algemeen gnostiger dan die over het vorige jaar Achter het werkje is eene grapbische voorstelling gegeven betreffende de aohoepvaartbaweging over een tijdvak van tien jaren 1882 1891 op eenige der belangrijkste punten van waarneming Tevens is er aan toegevoegd een kaart waarop do gezamenlijke op en afvoer in duizendtallen vau M door ver ohillende kleuren ia aangegeven Bg da onderscheidene waarnemingspanten is voorts de bewegin aangeduid met een breuk waarvan de teller aangeeft het getal schepen op en afvaart te zamen genomen dat verinenigvuldigd met den noemer den geiamonlyken tonïeninhoud doet kennen Blijkens de FeriekeriitgAodé ia er in Engeland voor tweelingen een afzonderlijke tak van verzekering ingericht De Provulent Bounty Aatociaiwn LtmiUd ia de naam van eene in September jl tot atann gekomen inaatschappij die behalve ongelukken borgtocht en verzekering in het algemeen levensverzekering aitgezonderd in het bijzonder dok vrrzekert uitbetalingen in geld aan moeders aan wie het geluk te beurt valt levende tweelingen te krijgen De Maatschappg begint met een kapitaal van ƒ 12 0 000 in een zeker aantal aandeelen van ƒ 60 zelf te helpen waar dit t meest noodig is Enfin uw stuk zal nu spoedig verschijnen zie nu intusschen iets aoHers at te werken dat de vertaling evenzeer verdient rrlk heb reeds wat gereed zei Marie motstralende oogen Mag ik het u zenden mgnheer Ik dieu nu wel ja te zeggen gaf hg lachendten antwoor 1 maar maak het niet al te druk anders zou ik u somwijlen wel een anderen wegmoeten wijden want er zijn er meer die naar hunbeurt verlangen Doch zoo het goed blijft gaan heb ik misschien wel gelegonheid u de vertalingvan een groot werk te bezorgen Toen Mai ie hem haar erkenlouia betuigde voor zijn welwillendheid viel hij haar op vritndelijkeu toon in da reden Hef nonorarium is altij l diiponibel zoodraeen stuk verschijnt mejuffer Ik geef u het bedragdan wel op of de uitgever remitteert Dat was een gelukkig woord voor haar tot afscheid XI Er waren eenige maanden na Henri s afreize verloopen en Marie noonde thans met papa wel niet in een achterbuurt maar toch veel kleiner on onaanzienlijker dan bij haar broeder Zij had mot haar vadar een paar kamerljos boven een Salon peur Ie coup des cheveux betrokken want in den Haag sluit zelfs een achterbuurt den pretei tieuson naam hen die haar schuldig zijn behoudens enkele uitzonderingen Dezelfde methodo inn behauddinf 1 voor de Naaml Venn wordt voorgesteld ten aanzien der winsten verkregen door Coöp en andere vereenigingen Voor winsten door firma s genoten worden de firmante personen aaogeslageii evenwel met vrijheid om de winstverdeeling voor den fiscus geheim te houdea Voor deis balasting is eigen aangifte de algemeeoe regel Blijft de aangifte achterwege dan za da ambtshalve aanslag nooit minder kunnen zijn dan een taker minimum Er is een dubbel minimuD voorgesteld Een dat voor allen geldt tienmaal d huurwaarde der peroeelen of peroeelsgedeelten die i belastingpliohtige voor andere doeleinden dan zijn bedrijf in gebruik heeft en een dat geldt voor delulken die hunne winsten of belooningon hoofditkeiijk ontleenen aan eigen of oommiiaie handel nijverheid of scheepvaart voor hen ia het minimum 8 pOt van hun vermogen blijkens den aanslag ia de vermogensbelasting Van kleine bazen en winkeliers en dorgeiyken dia geen ƒ 18 000 bezitten tal geen eigen aangifte gevraagd worden zg worden ambtshalve aangeslagen De badrijven van land tuin en boschbouw veeteelt of veenderij worden buiten de bedrgfs of beroepsbelasting gelaten I I Tl T T BQltenlandscb Overzicht De Belgische Senaals commisaie voor de herzieniag verwierp het stelsel van vertegenwoordiging der belangen en dat der verkiezing met twee trappro Daarentegen vareenigde zij zioh met het voorstel om de Senatoren door hetzeltde kiezerskorps als dat der Kamer te doen verkiezen De Frausche Kamer is bijeen Ër zijn zooveel interpellatlen aangekondigd dat et plan bestaat on oen vasten dag in iedere week te bestemmen voor het houden van iutorpellatiéc aan welke niet het karakter dringend wordt toegekend Een Iwlangrijke plaats sobgnt daaronder ingenomen te worden door eenige vragen over de middelen tot zuivering van het Seinewater die door verschillende afgevaardigden tot de regeering zullen worden gericht Over de gebeurtenissen te Carmanx zal nitt allem door den radicaal Dupuy Dutemps maar ook aande rechiatzijda geinterpelleeril worden door Decrès die de ministers ter verantwoording roepen wil omdat ij nfet krachtig genoeg tegen de beweging opgetrtdai liJD Beide interpellanten zullen waarschijnlgk dadtIgk na elkaar het woeril voeren ten einde den minister in de gelegenheid Ie stellen hen tegelgk t antwoorden Het verband dat do radicalen brengen tussclien d werkstaking ook nu de reden vnn deze door het aftreden van den afgevaardigde Do Solages is weggenomen en het initiatief dor regeering ia m d idelgker geworden Dupuy Dutemp wil namelijk indien de ministers uit tichzelvrn zich daartoe niet bereid verklaren vooralellen eon uieuw artikel toets voegen aan de wet van 1810 op de mijn concesaiëi Daarin zou bepaald worden dat eene concrssie vervallen zal waniioer er eene werkstaking ontstaat jten gevolge van handelingen agunemenU der vennootschap en do schuldig bavoudon oonoessionana niet zal worden toegelaten om voor de nieuwe conceMi mode te dingen Uit de socialistisch boulangiEtisohe groep wordt alsnog te steunen door zijn arbeid Hij had veel willen doen hj had alles willen aanvatten omhsiir te helpen gold verdienen ja toen hij raaandnn geleden ten huizo van Henri in opgewonden staat wsi geraakt maar nu hg zag dat Marie niet van gebrek behoefde om to komen kon hij er niet toe ovef gaan in persoon eenig schrijfiverk op te loopen trouwens Marie zou dit ook niet hebben toegestaan Toen hij haar echter eens bespiedde op een oogenblik dat vrees voor do toekomst haar do tranen in de oogen bracht toen hij haar ra9t oen diepe zucht tot zich zelve hoorde zeggen dat het loon voM haar rbeid niet toereikend was voor de dagelijkaoli behoeften hoe weinige ook toen zotte hij zich aan techrijven van eenige brieven waarin hg zic aanbood om allerlei werk to oopiéoron en die hg n zo dicht gemaakt te hebben ging adrcsseeren Doch zoover gekomen bleef hij lang zitten peinzen on met beide handen wreef hg gedurig lanp zijn slapen on zijn voorhoofd Wat deert u papa vroeg Mario die daatze pas een vertaling had voltooid en op goed geluS tegen honorarium aan eon ander tijdschrift had aangeboden thans bozig was een kindarjurkjo te naaieo voor do jufvrouw beneden Ja aan wie aan wie aan wie nep hij hnlfschreiond Ik heb brieven geschreven Marie om oopiework to vragon maar ik weet mei aan wio ik ze zenden moet i Hordt vervol ld oojc nog en loontol Teiwaoht o aan de werkstraken van Carmaux uit de Mfaatkiet een milUoea iohadelooutelliog te tohenken Met de behandeling der stnatsbogroottng zal niet terstond aangevangen kunnen worden dewijl het rapport nog niet gereed it Onder da wetsontwerpen die da Kamar inmiddela ter bund kan nemen vindt men dat op de spaarkassen dat op de koopvaardijschepen en dat tot vernieuwing nu hot octrooi der Bank van Frankrijk Ook tot instelling van scheidsgeriohteu tusschen rerklieden en patroons is ean wetsontwerp in staat van wijzen dal sommige Kamerleden in da eerste plaaia wensehon te behandelen Hot tarief traotaat met Zwitserland kan op zijn vroegst eerst over drie weken aan de orde komen dewijl do commiasie voor de tarieven er eerste rapport over uit moei brengen Een senator zendt een schrijven aan de lempa waarin hij verkUart dat ala Galvignao werkelijk grieven heeft tegeu de diiectio van de mgnmaatechappij deze lange wetteiyken weg hersteld kunnen worden In dut geval heeft Calvignac den steun sijnar mede arbeiders niet noodig maar kan hg zich krachtens o m wet van 27 December 1890 betreffende de verhouding van werkgevers en werklieden op de gewone reohtbauken beroepen Dit beroep zou nan het licht kunnen doen komen dat behalve Calviguao s verkiezing tot burgemeester en de daarop govolgdo verzuimen zijn patroons niets op hem aan te merken hadden In dat geval kan Calvignac er op rekenen dat hij eene schitterende voldoening zou krijgen Er zou echter ook kunnen blgken dat de direclio der mijn zich van hem ontsloeg omdat hg een sleoht werkman was en in dat geval zou niemand zich verder om Galvignao bekommeren De wet van 27 December 1890 werd opgesteld omdat men begruep dat hot oude gebruik waarbij hel contract tusschen werkgever en werkman ophield te beslaan zoodra een van beiden don wensoh te kennen gaf de overeenkomst te eindigen met het oog op de veranderde tgdaomslandighodeu nadere omschrgving noodzakelijk mankte Do werklieden dragen immers in vorecheideno inrichtingen bij tot het vormen van een pensioenof ziekenfonda en nu zou oen werkman bij het verlaten van do inrichting ecfaade kunnen lijdon Do wet van 1890 schrijtt voor in hoeverre de werkman in dat geval schadeloos muot gesteld wardi n Indien de mgnmaatsohappij niets anders legen Calvignac had dan zijn boAoeming tot burgemeester dan heeft zij geen recht zijn kansen op een pensioen door een plotaelinge wegzending te vernietigen Calvignac kan zioh dus als hij zich verongelijkt acht tot do rechtbanken wenden on krachtens de wet van 1890 een beroep op haar doen Den 2den November zal te Budapest het gedonkteeken der Honveds onthuld worden Dit monument wordt opgericht ter eere van do Honveds die in 1849 bg do bestorming van Buda aneuvelden Het gedenkteeken komt Ie staan in de nabijheid van het standbeeld van generaal Hontri den dapperen commandant van Buda die de stad in 1849 nan hot hoofd van 6000 Oostenrgkaohe soldaten weken lang tegen een groote overmacht van Hongaarscbo opstandelingen verdedigde Vla een bewija dat die dagen van atrijd en haat bij la groote meerderheid iler bevolking en bij keizer Frana Jozef geen onvriendelgke gevoelens meer hebben nagelaten kan dienen dat Oostoniijkers en Hongaren op den onthullingsdag eerst gezamenlijk een krans op het monument van Heulii gaan loggen en dan dezelfde plechtigheid bg het gedenkteeken der Honveils gaan verrichten Alleen eenige onverzoenlijke aanhangers van Kossuth zien deze toenadering tusschen Ooatenrgkers en Hongaren met leedwezen Het heeft evenwel verbazing gewe itt dat do leider dor gematigde oppositie graaf Albert Apponyi zich verplicht heeft geacht zijn ontevredenheid te kennen te geven over oen hulde die door het nedcrleggon van een krans op het standbeold van Hontri aan het Oostenrijk van 1849 gebracht wordt Do groote raeirderhoid der natie vorhougt zioh evenwel hartelijk dat de haat tegen Oostenrijk bij de Hongaren geheel uitsterft en do onthuUiag van het gedenkteeken der Honveda zal onder groote vreugde met velo feeatelijkhoden gevierd worden INGEZONDEN Veredeling van het Ambacht In een uwer nummers kwam vóór enkele maanden een bericht voor waarin gewezen werd op plannen Welke beatonden om gezellen on meesters in eenig handwerk bewijzen van bokwaarahoid in verschillende TOken af te geven Het kan misachien van nut zijn werkgevers en oiidera hierover iota naders mcdo to daelen In het begin dozes jaara werd door de Noder landsche Maatschappij tot bevordering der Nijverheid en de Vereeniging ytArtiet Industrise te aGravenhage eene commissie benoemd tot Veredeling van het Amhacht Die commissie was van oordeel dat bet niet weinig zou bijdragen tot verhooging onzer kunstnijverheid als door gezellen en meesters in verschillende ambachtm een aoort examen werd afgelegd nietgehael oafolgk aan hot afleggen eener proef of het maken van een proefstuk zooals dit voorheen door de Gildemeesters van de broeders verlangd werd vóór zg in hel gilde werden opgenomen De oommissie bestaande uil de hoeren J F W Conrad H L Boersma F J van Houten en J J van Nieukorken stelde zich voor vooreerst met vgf ambaobten te beirinnen Zg wilde bewijzen afgeven van bekwaamheid in het timmeren in het huisamoden in hel huisschilderen in het koperwerken en meubelmaken De vereisohten waren voor don meester natuurlijk hooger dan die voor den gozel terwgl bij die reeds een bewijs vSn bekwaamheid als gezel vorkregen had van het afleggen eenor proef in de practijk zou worden vrijgesteld als hij opging naar de bekwaamheid van meester te dingon De eischen voor de verschillende ambachten waren reeds in April 92 verzonden De af te leggon proeven zouden loopen over A Theoretische vakkennis en teekenen B Theorie rekenen meetkunde en voor denmeester bovendien boekhouden C Practijk het maken van een werkstuk In het diploma zou elk deel genoemd worden waarin de kandidaat voldoende blijken van bekwaamheid gegeven had met vermelding dor hem daarvoor toegoken e punten Het materiaal benoodigd voor bet maken der werkstukken zou verstrekt worden door de commiasie on de gemaakte voorwerpen zoudon haar eigendom blijven Op nader te bepalen dagen in December zou voor ieder die zioh voor 1 Nov a s bg dan secretaris den heer J J van Nieukorken ta s Gravcnhage achriftelgk aanmeldde de gologenhei I gegeven worden tot het ofleggon der proeven Maar dezer dagen was bovengenoemde commiasie verplicht het volgende bericht te zenden Door een onverwachte samenloop van omstandigheden kan de subsidie van de Nederlandache Maatschappij tot bevordering der Nijverheid waarover do Commissie tot veredeling van het Ambacht tot uitvoering haref plannen in December a s meende te mogen beschikken niet worden uitgekeerd on ontbreken haar ala gevolg daarvan de noodigo fondsen om dt pvoefaflegging zooals haar voornomen was in December van dit jaar ten uitvoer te brongen Dat zij in hare aanvankelijk met succes bekroonde pogingen op zoo onverwachte wijze werd toleurgeateld grieft haar te meer omdat zich reoda in vele plaatsen van ons land commisaién hebben gevormd die poogden met het oog op deze proefaflegging het vakondarwija te verbeteren en aan te vullen en andere commiasién zioh hebben belast mot do zorg voor reis en verblijfkosten vaq a s Moeatora on Gezellen die te onbemiddeld zijn om op eigen kosten aan het onderzoek dool to nemoii De comraissio tot veredoling van hot Ambacht derhalve genoodzaakt zijnde de proefaflegging voor een jaar uit to stollen noemt zich voor die in Decorabor 1893 ton uitvoer te brongon on noodigt U uit do pogingen die werden aangewend ora hot vakonderwijs te verbeteren krachtig voor te zetten opdat in December 1893 blijken moge dat dit jaar uitstel van gunstigea invloed is gewoest op de ontwikkeling van den nanatnanden Meeater en Gezol Mot leedwezen erkennende dat het voor hen die moeiten noch kosten hebben ontzien om zich voor het a ieggen der proef o bekwamen eeno groote toleuratelling haait wijst de commiasie er tevens op dat door zeer velen de tijd van voorbereiding to kort word geacht eu dat nu zooveel te meer tgd en gologenhoid bestaat zich do bekwaamheden eigen to maken die voor moester of gezel gevorderil zullen wordon In verband mot hot vorenalnande worden candidaten uitgonoodigd zich niet aan to molden voor 1 Nov a s maae wel schriftelijk vóór 1 September 1893 aan den secretaris der commiaaio Elandstraat 48 te s Gravenhage Eeno raedodeoling op ondervi iding gegrond moet hieraan tot onzen spijt wordon toegevoegd Er blijkt opnieuw uit dat do boste bedoelingen dikwijls wordon miskend Door schrijver dezea werden drie leerlingen theoretisch opgeleid om eon dier diploma s te verwerven Eu onder die drie was er oen die door zgn werkgever atolsolmatig in dit plan werd tegongeworkt Ziedaar do bekrompenheid van een baaajo dat meent do ontivikkeling van don werkman on daardoor de vooruitgang der maatachappij te knnnon keoren dat vermoedt dat zijne affaire verminderen zal als zg n gezet zich later vestigt met een diploma in deo v als meeater Waarlijk als die taak zoo weinig betedteat dm moest dunkt ons het plan van tgn gezel tem aansporen in de eerste plaats zich lelf in zijn vak nog veel meer te bekwamea Hij moest veeleer trachten dat zg n werk nog r r boren dat van een gediplc meerde kwam to staan En als hiJ daarvoor zorgt dan kan dit niet anders dan den maatschappij ten goede komen Ons dunkt dat de plannen der Commissie tot veredeling van het Ambacht daarom met kracht gesteund moeten worden D O PETROLKÜM iVOTEERINGEIV Tan de UakelMT Ctntilaar b SehalkwUk te RotteNam De markt was heden flauw Uoo Tankfust ƒ e Januari4 vering 679 December levering ƒ 6 60 Burgeriyke StAnd GEBOfiEN 14 Oct Cornells ouders M G Begeer on A Binnendijk Antonius Josephus ouders J Verhart eu M Groen 15 Gerardina ouders P H Woerloo en W M Smit 16 Dirk Johannes ouders D Meijer on D A Everling Huberla ouders J F Bruijstena en E van den Hoven Dirk illem ouders H vao der Kemp en J van Otterloo 17 Antonio ouders J Soffree en S de Jong Johannes ouders L de Grnijl en S Massaar OVERLEDEN 15 Oct G van Wingerden hiiisvr van A D van der Pool 38 j W Snel 11 w 17 L de Graaf 15 d K Perdyk 36 j Zevenhnizeifk GEBOREN Jacobus ouders P van der SUrre on M van don Berg GEHUWD J de Bruin en A C Hoek De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIQE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt ADVERTENTIËN PIMO ONDEBWUS Dene OAME in het bezit van diploma van Professor BV Gernsheim wenscht eenige lessen bg nette families Br fr letters A O bnreaa van dit blad Ia Vraag normaal het beste voorbehoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met heti opschrift W BengerSöhnel ondergoederen Jvf it m w en onder de baudteekeuing Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by ö Hoogenboom Cz Wfldstraat te Gouda NB De prijzen ziJn niet hooger dan van het nagemaakte