Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1892

1892 vrtjdjig 21 m T ♦ ff 4Ö6a M K DE VRIES GOUDA TT a an lci odLo iCL suf GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Speciale Etalage De nitgave dezer Courant gescbieiit dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 Iruuco per post 1 70 zoaderlflke Nommera V 1 1 K CENTEN AD VERTEN TIEN worden geplvM van 1 5 regels it 50 Centen iader regd meerlOCenten GROOTE LETTSBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inzending van advertentiên luin gesohleden io Mn uur des namiddags van den dag der uitgave i d TSCH z x= x= iT TOT Exploitatie van Staatsspoorw TUD VAN GREE WICH Bij gelegenheid van de WOERDENSCtlE JAARMARKT loopt op MAANDAG 24 en WOENSDAG 26 OCTOBER 1892 voor Derde Klasse Reizigers onderstaande T14 TMÏiii ROTTERDAM Maas Aank 3 15 Met dezen Trein kunnen ook Wagens Paarden en Vee tegen verhoogd tarief bevracht verzonden worden WOERDEN OÜDEWATER GOUDA MOORDRECHT NIEUWERKERK CAPPELF E De GAKNIZOENS VOEDINGS COMMISSIE te Gouda zal op WOENSDAG 26 OCTOBER e k des middies om 12 aur op het bareel Tanden GaTuizoengCommandant aldaar onder nadere goedkenring van den Minister van Oorlog in het openlDaarhorlsestedeiL De levering van AARDAPPELEN voor het tijdvak van 1 Ko vember 1892 tot 15 Juni 1893 ten behoeve van de troepen alhier De voorwaarden liggen dagel ks ter inzage op voormeld bureel Voor de Garnizoena Voedings Commissie De fung Secretaria Van RIJSWIJK de JONG Vertrek 2 00 nam 2 15 2 34 2 50 2 57 3 04 Een EUTDEHmiID GEVRAAGD tegen 1 Nov niet beneden 16 jaar Adres Oostbaven B 85 TmOONSTELLINB Laatste tnaal geopend Donderdag 20 October 1892 s MORGENS van 11 4 uur en s AVONDS 8 10 JDaa A TT O an ca s MUZIEKUITVOERING OPEIBARE VERK00PIR6 te GOUDA De Notaris H OROEN ENDAAL te Gouda is voornemens op DINSDAG 25 OCTOBER 1892 des s morgens O i nur en zoo noodig den daarop volgenden dag aan bet hnis aldaar aan de WESTHAVEN Wflk B no 178 in het openbaar om eontant geld te verkoopen Eene collectie Porselein en Delftsch Aardewerk bestaande in Borden Schotels Trekpotjes Melkkannetjes Theebnsjes Pollen Kommen en Beeldjes in verschillende kleuren en grootte Vier figuren van Deliteche Tegels voorstellende Flora Pomona Ceres en Dyana elk van 52 stuks en een figuur voorstellende Hannibal van 39 tegels Antieke Kasten Schilderden Linnenpers met ebben bont ingelegd koperen Kandelaren Blakers en Vgzels Kabinet gesneden houten porcelein Kastje Consoles Buffet en Klok met Speelwerk Oude Zilveren Vestkettingen Gespen Knoopjes Boekslooten Messenhecht en klein Zilvei Voorte Behangersgereedschappen Behangselpapier en Linnen Gangloopers Kleedjes Matten Oarnitnurslellen en Franjes alsmede eenige Meubilaire Goederen en hetgeen verder len verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van des voormiddags 9 12 uur én des namiddags van 2 i uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENEN DAAL te Gouda Zeer ITette Cfesteendrukte NAAmAETJES worden GELEVERD door A BaiiXRMAN en Zn Gouda anelporsdrnk van A Bbtvkhan fczoOK De niemve Kieswet De voorstellen voor eene nieuwe kieswet welke sedert den aanvang der nieuwe parlementaire zitting publiek eigendom zyn geworden zijn natuurlijk het onderwerp van velerlei beschouwingen Voldoen zjj over het algemeen aan de wenschen der geavanceerden onder de libpralcii ook de mannen van het algemeen stemrecht kunnen voorloopig tevreden zfln want zg komen het allemaiisstemrecht verstandig opgepat zeer nabjj Iets anders is het of de groote meerderheid der liberalen die wel eene groote uitbreiding der kiesbevoegdheid verlangen te grooter nBarmute er langer mede ia gedraald vrede hebben zal met deze diep in den bestaanden toestand grjjpende plannen Uit de beoordeelingen en bedenkingen der groote liberale bladen irhijnt te blaken dat de Regeering niet die fonuule gevonden heeft welke alle leden barer partj zonder verzet kunnen aanvaarden Niet dat erniet veel goeds in is vooral wat de technische ineenzetting van het kiesstelsel betreft maar velen deinzen terog voor eene uitbreiding die ons met één slag zon brengen waar voorzichtige staatslieden ons eerst na twee of drie tempo s willen zien belanden Onder diegenen die niet zoo snel willen gaan behooren ook wij Het komt ous voor dat de sprong van ó tot 8 honderdduizend kiezers wat te groot is vooral als men in aanmerking neemt dat eerst vier jaar geleden het kiezerscorps is uitgebreid van 136 000 tot FEVILLETOH Zijn üocliLter U Aan niemand asjeblieft papa Hoogstwaarschijniijk zou het geen 2 oed gevolg hebben èn waarjoe is het bij zulk een I leino kans d m noodig onzebehoeften aan de heele wereld bekend te maken Maar ik moet het toch probeeren meidlief I om uwentwille Geef nij iemand op Ha ik weetnet Ik cbnjf er nog meer en zend ze aan al denotarissen in de stad Uie hebben van lien aard weleens wat te doen Doe het niot papa wat ik u bidden mag Willems eer of fatsoen althans is er meer gemoeid Willem eei hij knorrig Wat geef ik omhem die je gebrek laat lijden Zoover is het nog niet papa en hg betaalt immers onze huur Waarom laat hg mg die niet verdienen Hg heeft het druk genoeg om me wat te doen te kunnen geven Hy heeft zooveel klerken op t kantoor papa I n meent ook dat het niet goed zou zijn voor u uw hoofd is zoo zwak zei hij mij onlangs toen ik er hora om vroeg daar het u de vervsling zou helpen ruim het dubbele Wel is de toen genomen proef tot dusver uitnemend geslaagd maar de beide verkiezingen welk onder de thans vigeerende bepalingen zgn gehouden hadden plaats onder gewone omsténdigneden in uiterst kalmen tijd zoodat men niet kan zeggen dat de op de huurwaarde gebasierde wet reeds eene vuurproef beeft doorstean Nu is het zeker waar dat aan de additioneele bepalingen der Grondwet die inderhaast opgesteld z jn om spoedig een nieuwe kamer te hebben op uitgebreider grondslag groote gebreken kleven Niemand zal het dan ook afkeuren dat er gezorgd woidt dat voortaan de kieswet overal in den lande gelijkmatig werkt en dat nergens de gezeten werkman d i bij die zioh en de zijnen zelf onderhoudt en in den regel één bedrjjf of beroep uitoefent van het stemrecht wordt uitgeslotê Maar bet is zeer de vraag of het oorzichtfp zou zijn voorshands verder te gaan Geleidelijke uitbreiding der kiesbevoegdheid in overeenstemminj met de historische ontwikkeling onzer staatsinstellingen niet het plotseling openstellen der deuren zoo ver mogelijk lijkt ons te zijn een eiscb der behoedzaamheid Niet Frankrijk waar onvoorbereid en onverhoeds algemeen stemrecht is ingevoerd door een vorst die er een middel in zag voor zijn bewind den steun der groote menigte te winnen maar Engeland waar in tempo s al naar de behoefte zich deed gevoelen en de volksstem zulks eischte de kiesbevoegdheid ia uitgebreid behoort ons voorbeeld te zijn De noodzakelijkheid om verdrijven Mijn eigen zoon vertrouwt mij niet sprak Bruno somber ia zioh zelf en hij ging luid v oort lioo was hg zóó bezorgd voor mij maar hij bederft Louise hg maakt haar ongelukkig dat voorzie ik Marie vtrbleekte van schrik nu zg vernam dat haar vader in zijo droevig drooraen zoo het althans droomen mocht heeten dezelfde benauwende visioenen had als zg ze uit de werkelijnheid somwijlen zag opdoemen voor een loekorast die misschien niet ver meer verwijderd lag Ten gevolge van dit gesprek werden mguheer Bruno s brieven niet verzonden Thans evenwel op het tijdstip waarop wg den loop ouzer geschiedenis vervolgen was mijnheer Bruno aan den arbeid en evenzoo Marie doch de laatste werkte met geepancen aandacht voort terwijl haar vader daarentegen bij wijlen de pen liet rusten en met bet hoofd op de hand gebogen iijn gedachten van zijn arbeid liet afdwalen Door tussohenkomst van den welwillende redacteur was Marie onlangs do vertolking van oen Engelschen roman in twee deelen toevertrouwd Uat wierp een lichtstraal in den nacht der toekomst Het honorarium was iets ruimer gesteld dan dat voor haar bijdragen in het tgdschrift en de uitgever beloofde haar bovendien meer werk wanneer zij zich nauwkeurig van de haar toevertrouwde taak nu in één zet Groot Brittennië achter ons te laten dit bij uitstek constitutioneele land in vrijgevigheid met kiesbevoegdheid te overtreffen kunnen wiJ vooralsnog niet inzien Nu zegt men wel de liberalen hebben het gezag veroverd met een program waarop een der hoofdpunten Inidde uitbreiding van bet stemrecht zoover de grondwet toelaat Maar voor ons is bet nog de vraag of de heer Tak niet verder gaat dan de grondwetgever bedoeld heeft Wij zeggen niet dat de voorstellen ongroudwettig zijn want uit de elastieke voorschriften der Grondwet kau men maken wat men wil Maar de grondwetsherziening ligt nog zoo versch in het geheugen dat elk die toen met eenige aandacht de debatten volgde thans zich nog zeer goed herinnert dat de bewoordingen juist zoo ziJn gekozen om algemeen stemrecht onmogelijk te maken en daarentegen zonder nieuwe herziening telkens geleidelijke uitbreiding naar de gebleken behoefte te veroorloven Niemand heeft t toen in gelezen wat de minister er thans in legt en zeker heeft toen geen der leden verwacht dat het eerste voorstel op dit artikel gebaseerd zoo wijde strekking hebben zou Er zijn ia de tegenwoordige Kamers nog leden genoeg die kunnen uitmaken wat er bedoeld werd met kenteekeneu van maatechappelijke welvaart en geschiktheid Wjj maakten daaruit steeds op dat er gezocht moest worden naar positieve kenteekeneu die over het algemeen genomen in verband met onze sociale toestanden van het oogenblik genoeg kweet Nu had zij weder een dienstmeisje kunnen aanschaften dat haar de kosten van loon en wat dies meer zg ruimschoots deed terugwinnen uit den meerderen tijd dien zg aan het vertalen kon besteden want zoodra hot gehuurd en in functie was getre len zat Maria van s morgens vroeg tot s avonds Jaat met het eerste deel van don Engolschen roman voor zich Papa had het tweede deel onderhanden genomen on Marie die een lioogen dunk bad van papa s taalgeleerdheid zag hem met muige vreugne dezen arbeid aanvatten omdat het niet alleen voordeelig voor de tinanties zou werken maar ook eü dïit was nog beter oen gunstigen invloed kon nitoefanen op zijn gezondheid want papa die er niet toe te krijgen was een voet op straat to zetten veelmin door eon iiksche wandoling zijn lichaam te versterken en zijn gaest te verfrisscben was in de laatste maanden ten gevolge van zijn doelloos fcaraorloven verslapt van kracht en Marie oordeelde dat het verdrijven zijner verveling door het aanvaarden van nuttigen arbeid zijn geest zou verlevendigen en daardoor ook z jn gezondheid verbeteren Nu en dan wanneer mgnheer Bruno sliep of hur een oogenblik alleen liet was Marie in den beginne zoo vrij geweest hanr oog over papa s handschrift te laten gaan en aangezien tij daarin weinig doorbaliugen ontdekte en het zioh gemakkrlgk liet leten omdat de stijl vloeiend was meende ig volkomaD geruit te kunnen zgn aangaande de juistbeid vaa j sfeLtó w