Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1892

dat geen onwaardigen worden geroepen hun invloed uit te oefenen op den gang van s lands zaken Voor het overige komen de bepalingen der wetSTOordracht ons uitstekend voor geheel in overstemming met de betere inzichten welke de ondervinding sedert 1850 ons in deze zaken gegeven heeft same waarborgen opleveren dat zonder geraar het kiesrecht kan wordan toevertrouwd aan die categoriën van personen welke de wet tot de stembus toelaat Intusschaa acht de minister eene andere methode m de Grondwet in de hand veroorloofd Hg gaat negatief te werk en daalt af tot hij komt aan die lieden voor wier geschiktheid niets te zeggen valt en sluit die dan alleen uit Voor velen zal de zouueklaai beweznn ongeschiktheid der absoluut onbemiddelden en volstrektongeletterden nog geen bewijs ziJn dat de reat onzer medeburgers vrijelgk kunnen worden gepromoveerd tot kiezers üoor zijn stelsel schept de minister duizenden kiezers die even onbevoegd zfln als de officieel bedeelden Immers volgens zjjne wetteiyke fictie is niet voorkomen op de Igsten der borgelijke armbesturen en diaconieën gelykluideud met te voorzien in eigeu onderhoud Nu leert de ondervinding dat de werkelykheid er geheel anders uitziet en het is te vreezen dat de zoo gevreesde willekeur die de voordeur uitgezet wordt de achterdeur weder zal binnenkomen Daartoe geeft ook aanleiding het onderzoek naar de geletterdheid der candidaat kiezers dat overal zeker in denzelfden geest zal plaats hebben De grootste verdienste van het stelsel van den heer Tak is zyn groote eenvoudigheid Doch wij gelooven niet dat het ingewikkeld vraagstuk der kiesbevoCRdheid vatbaar is voor zulk eene eenvoudige op logische redeneering gebaseerde oplossing Daartoe is de moderne staat een te samengesteld lichaam Meer positieve waarborgen voor geschiktheid zouden ons welkom zijn Het wil vooralsnog bfl ons niet in dat het tegenwoordige stelsel der kiesbevoegdheid volgens de huurwaarde of de woning dat elders goed werkt niet van gebreken te zuiveren is of dat er niet door een samenstel van kenteekenen aan a lerlei gegevens ook die der nieuwe financieele wetten van den heer Pierson ontleend een kieswet te maken zou zgn die de degelijke werklieden overal tot mederegeeren roept eu tevens meer voldoet aan de voorschriften der grondwet eu de eischen van een voorzichtig sta tsbeleid Met belangstelling zien we uit naar de resultaten van het voorloopig onderzoek der kamer het zou ons zeer verwonderen indien deze ontwerpen zpoals zg in art 3 en 4 bolichaanid zijn algemeeno instemming zullen vinden ook bij de liberale meerderheid Eerst wanneer het duidelijk blijkt dat wij staan voor bet dilemma geen uitbreiding of deze zouden allen er zich bij moeten nederleggen die geen vrede hebben met dentegenwoordigen gebrekkigen toestand Wg vleien ons echter met de hoop dat het gemeen overleg zal leiden tot andere redactie der beide genoemde artikels eene redactie meer waarborgen opleverende zijn werk wat meer ia zij wenachte dat papa haar in vro gere dagen tot leermeester had willen zijn dan zou haar eigen arbeid haar niet zooveel inspanning hebben gekost en de daaraan beatede tijd meer hebben opgeleverd Mijnheer Bruuo gaf tegenwoordig veel minder blijken van geeatverdooving dan vóór eenige maanden en koü nu zonder gevaar alleen gelaten worden en daar Marie bovendien haar dienstmeisje had wie bijzonder werd aanbevolen op mijnheer te letten sloeg zij zelden op Zondag don ochtenddienst over Haar gemoed had behoefte na de gaoacbe week van moeielijken arbeid een enkelen dag althana te lusten in God Op zekeren Zondagmorgen alleen uitgegaan zijnde om zich ter kerke te begeveo kwam zij nochtans onder geleide thuia Wilde zü niet onbeleefd of misschien wie weet het hoogmoedig genoemd worden dan diende zij immers het vriendelijk aanbod van Kowper wel aan te nemen een jonkman eenige jaren onder dan zij die onlangs zijn examen aU machinist had gedaan en dien ze reeda eeu paar malen bij de kapperafaroilie beneden had gezien waar hij alê commensaal zijn lutrek had genomen tot tijd en wijle hg als machinist geplaatst mocht worden Al deze bijzonderheden vernam zij vóór de bovenbedoelde nadere kennismaking van de kapperajull ruuw en na dien tgd vernam ze van Kowper zelf dat genoemde juUer zijn tante waa en dat hij nog eeu oom hiid in de stad eeu adjunct commies GOUDA 20 October 1892 Mej S J van £ qk alhier deed gisteren te s Hage met succes examen in de vrije eu ordeoefeningen io de gymnastiek De Ie luit kwartisrm C W F Doorman van bet 4e reg inf te Gouda wordt overgeplaatst naar Delft bij s rijks oemrstl magazijn voor militaire kleeding en uitrusting Giitarsn is door de Rolterdamache Beobtbank failliet verklaard B J van Oge koopman en bierbottelaar te Gjuda Tot reohter commisiarit ia benoemd mr £ Feith tot ourator mr M M Sshim van der Loetf advocaat te Gouda Op vermoeden van bedrog in den Boterhandel is heden morgen ee monster boter van G v d B van Oudewater in beslag geuomeu Extra tiding 11 Bitm lijdmg 1 Ben vreeaelyke moord hedenmorj en te Rotterdam gebeurd Ken cent het verhaal daarvan Hxlra tijiiMi 11 Het was met deze wcnrden dat Dinsdagavond een tweetal personen op z er luidruchtige wijze een verslag rentten iangs de straten onzer stad Het waa kolossaal zoo n succes als ze hadden I Van alle kanten kwamen de menachen aanloupen om zich die droevige geschiedenis aan te schaffen Een flinke recette waa hun deel Wat echter bleek spoedig Dat het een oude geschiedenis was die ecnige weken geleden in alle couranten de ronde deed Men waa dos beetgenomen zy t dan ook maar voor een cont Deze vorm van oplicMerij is ook te Amsterdam voorgekomen doch door de politie spoedig belet Thans schijnt men het elders te probeeren iedet zg gewaarschuwd I De Zutd Hollantnelke gymaauiek ondaHVgcersverecnigiug zal dit jaar hare algemeene vergadering houden op Zondag ö Xovember lSi 2 des voormiddags ten 11 ure in de Zaal Kunstmin der Sociëteit I Ons Genoegen te Gouda Daarvoor is de volgende agenda vaat esteld Opening der Vergadering Lezing der ingekomen stukken en notulen 8 Kiezen van een plaats voor de volgende vergadering het bestuur stelt voor Rotterdam en Delft 4 Is het weoachelgk hel door ons vroeger ontworpen examen projramma M O gymnastiek gj wijzigd of ongewijzigd de bevoegde autoriteit aan te bieden 5 Les aan meisjes leerlingen door den heerH J Steenbergen s middags te 3 uur dien Marie misschiejl wel kennen zou Hg zelf had geen ouders meer en hij waa nu bij tante in den koat gegaan omdat hij zich daar beter op zijn plaats gevoelde dan bij zijn oom den ambtenaar die hem anders ook wel lijden mocht maar bg déze tacte at hij naar zijn smaak en bü oom hield men meer van die groote manieren en daar had hij erg t land aan want ze kwamen met zijn eemansaard niet overeen Hij was rondborstig vin inhoud en zei het liefst altijd zooals hij t meende Of Kowper vroeger kerkach was weteu we niet doch in dezen tijd gaf hij van deze prijzenswaardige gezindheid een overiuigend bewija daar hij nu eiken Zondag do vrijheid nam Marie zgne opwachting te maken onder aan de trap ten einde haar naar de kerk te geleiden van waar hij haar ook getrouw weder thuis bracht Marie liet zich deze beleefdheden welgevallen zij konden immers geen kwaad bij was wel niet zéér beschaafd van toon en manieren maar hij was goed van hart en dat zeide voor haar althans mtfer dan uiterlijke hoedanigheden Verder ging Marie niet Wanneer Kowper er toe gekomen ware het kerkgeleide eena te verzuimen doch dat geschiedde niet zou het hare attentie onder de godadienatoefening volstrekt niet verstoord hebben en deze mededeeling zegt genoeg om verkeerde gevolgtrekkingen te TOorkomen Zoo stonden de zaken toen op den dag dat wij Marie en haar vader aan t werk vonden I ouise 6 Vervolg van de lezing oPraktijk der vrge en oideoefeningen en van het Bewegingsspel op d lagere school door den lieer J U Beija Jr Devolgende punten zullen nu behandeld worden a oefeningen iu het ontwikkelen van maatge Voel i de normaalhoudiog stand eu ruststand o het natuurlgk eu kunstmatig gaan Eene vraag omtrent de opriohting van een kweekschool voor gyranaatiek onderwijzera Nu de wet op de vrije en orde oefeningen eria wat moet er nu verder gebeuren F Fu te leidendoor den hoer C D Doeleman Met de vrijwillige oefeningen in deu wapenhandel il ook te Lukkerkork een aanvang gemaakt Door 35 jongelingen uit deze gemeente wordt daaraan deelgenomen De oefeningen hebben plaats ouder leiding van den len luit De Bidder terwgl alt inatructours werkzaam zijn de sergeant Swaving en de korporaala De Lugt en van Nooten allen vso het 4e reg inf te Gouda Gisteren haalde de landbouwer de G een kachel uit Gouda met zgne wagen met paard beapaunen op de hoogte van de kadgk onder Bergambacht aloeg hot paard op hol met het ongelukkig gevolg dat het 9jarig zoontje deu hala brak Te Nieuwerkerk a d IJasel ia benoemd tot ge meenteaecretaris de heer A A U tlotang te Botterdam Vrgdsg a s hoopt mr L W C Keuoheniua dei 70jarlgen leettjjd te bereiken De Boodtchapper dit met een zeer waardeerend artikel over dien chriaten ataataman mededeelende voegt er bij dat de heer Keucbeoius te Londen vertoeft en zgn gedenkdag aldaai in den kring zijnei familie hoopt te vieren Uit Wieabaden wordt het bericht bevestigd dat dr Mezger met 1 April van bet volgend jaar zich t Pargs gaat vestigen Hg heeft aan een agent te Wieabaden opgedragen zijne villa aldaar te verkoopea of te verhuren mi Door de afdeeling Alfen a f Bijo van het Nederlaudach Onderwgzen genootachap is een adres aao den minister r n binnenlandache zaken verzonden om adhaesie te betuigen met de verzoukiohriften vaa het Nedeilandsch Onderwijzers genootschap en dea Bond van onderwijzers om pensioen voor ouderwg zeraweduwen en weezen Een dergelijk adres ia ook ter teekening gezondst aan alle openbare onderwijzers in het arrondlaaement Woerden In de giateren ontvangen Sumatra Ct van 21 Sep teinber jl leeat men Giateren middag ontvingen wü uit Medan ter Sumatra s Ooatkuat het volgende telegram Ia u iets bekend omtrent aanval op controleur Van Dijk en Kroesen ilie zooals men weet in it Bataklanden op dienstreis zijn Na ingewonnen information vonden wij vnjbeid heden morgen telegrafisch te antwoorden hun een bezoek bracht Ofschoon Louiie niet onder de meisjes behoorde van wie men zegt dat zij weinig gerucht maken omdat ze zich steeds zoo bedaard tn stillekena kwgten van al wat zij verricbten zoo lette mijnheer Bruno nochtana niet op haar binnentreden t zg hij tj zeer in zijn letterkundigen arbeid verdiept waa of zijn goeat wederom voor een tijd had laten afdwataa iu een eenzelvig gemijmer Eerat toen zij hem haar handen voor de oog gelegd en gezegd had dat hij raden moeat wie er waa eprak hij zacht O zgt gg het Louiae I Ik dacht dat je mijvergat wat heb ik je in langen tijd niet gezien 1 Drtt s mijn schuld niet papa gaf ze hem ten antwoord en haar stem klonk eenaklaps achcrpor Ze willen me niet meer laten gaan Ze aluiten mgop En hoe kom je dan hierf vroeg haar zuatermet een lachje terwijl ze Louise tevens een wenkgaf om niet voort U gaan Nu ja ik meen natuurlijk dal ze mij bewaken Marie I antwoordde Ijouise Ze zijn bangdat ik gestolen zal worden geloof ik Denk om papa fluisterde Marie haar m t oor ffordt vervol fd Niets bekend ook gewestelgk bestuur niet Maar heden namiddag even voor het ter perae leggen van het eerete blad van dit onmmui ontvangen wij uit Medan het volgende afdoende contriiberiolit l Hier vernemen wij zooeven dal de controleurs Van Dgk en Kroesen in de Boven Tanahdjawalanden nabij Dolok Peribooau door Batakkers zijn overvallen Twee volgelingen werden daarbij gedood terwijl er nog veertien vermist zijn Goederen en aanteekeuingen gingen verloren maar de controleure bereikten LogoeBati In afwachting van de alles behalve vlugge post uit de noordelijke afdeeling van dit gewest moeten wij met dit weinige genoegen nemen De Exploitatie maatschappij is voornemens binnen korten tijd over te gaan tot verwarmen van hare voornaamate anel en expreatreiuen door middel van atoom In de werkplaataen dier Maatschappg te Utrecht Zwolle en Tilburg wordt met kracht gewerkt de voor de stoomverwarming noodige inrichtingen aan te brengen uan bagagewagHiieeu rijtuigen Staten Qenaraal 2 Kaheb zitting van Woensdag 19 October 1892 De Kamer is nog niet aan het einde der Wet op het Nederlanderschap schoon ook de beginselen waarop de regeling van het verlies van onze nationaliteit oeruat geen ernatige tegenkanting vinden Het debat liep weder over ondergeachikte punten Alzoo zullen voortaan in t buitenland vertoevende Noderlaudera hun nationaliteit kunnen bi houden door elke 10 jaar een verklaring af te leggen bg t plaatselijk bestuur der laatate woonplaats of bij een diplomatiek of consulair vertegenwoordiger Op voorstel der commissie van rapporteurs werd daaraan toegevoegd dat de termijn voor minderjarigen eerst begint te loopen met hun meerderjarigheid in den zin der Nederlaodache wet De Miniater meende dat dit van zelf sprak wat door den heer Veegens twijfelachtig werd geacht en had dus teg in het atelael geen bezwaar Een eenvoudige verklaring kan ook de vrouw die door huwelijk bet Kederlanderscbap heeft ver oren na ontbinding des huwelijks die qualiteit terug bezorgen De beide volgende artikelen kennen wederom een zelfde rechtsgevolg aan een zelfde verklaring loe ni ten opzichte van vrouwen die door huwelijk Nederlandsch geworden na ontbinding des huwelgks dien staat willen prgs geven en ten opzichte van kinderen die door paturalisjnie der ouders elder hun Nt derlandersohap verloren hebben en die het na meerderjarigheid terug wenschen te bekomen Ook hier werd ingelasoht d vergunning ile verklaring af te loggen roor oen diplomatiek of consulair vertegenwoordiger Bij de overgangebepaling die het Nederlanderschap blijvend verzekert aan allen die dit hetzij naar het Burgerlijk Wetboek hetzg krachtens de wet van 1850 bezitten rees do vraag of op die wijze met het politieke Nederlanderschap tot in de verste geslachten aan nagenoeg alle ingezetenen der koloniën wordt geschonken Hiertegen ontstond bezwaar zoodat do Begeering er grif in toeatemde daarvan inlandera en daarmede gelijk gestelden uit te sluiten De Commiaaie vond hot echter voorzichtig er zich nog eens op te beslapen en zoo werd bealoten Het volgende fragment uit Edison s leven door hem zelven verhaald vinden wg in de Morlogamker Bij het begin van den burgeroorlog waa ik courantenverkooper en werkte van a murgoua vroeg tot s avonds laat zonder het ver te brengen Mijn kapitaal was zeer gering eenerzijda kon ik niet meer bladen koopen dan ik weer dacht kwijt te worden anderzijds moeat ik ook geen gebrek aan exemplaren krijgen De noodzakelijkheid om een cgfer der exemplaren te bepalen deed mij vroeg de waarde der nieuwstijdingen schatten Ik maakte een accoordmet den drukker der Free Prees die mij lederenmorgen een proef van zijn blad liet zien Ik vloog dan den inhoud door en schatte daarnaar de verkoopwaarde Gewoonlijk verkocht ik tusachen de 200 eu 800 exemplaren Op een goeden morgenzag ik op do proef in vette letters een beschrijving van don slag bij Pittsburg Daaelijk begreep ik den toestand Hier viel iets te verdienen maar alleen wanneer langa de apoorweglijn die ik bediende het publiek kort te voren op de hoogte gebracht werdvan het gebeurde Ik kieeg oen idee en liep naar het telegraafburean Daar deed ik den dienatdoendeu ambtenaar het voorstel aan alle stationschefs langsde Ig n het bericht van dun elag te telegrafeeren met verzoek dit te doen schrijven op het zwarteliord waarop gewoonigfc de berichten betrefl endeIe treinen werden vermeld De telegrofist nam hetWratel aan onder bolofte dat ik hom een half jaar ds courant voor niemendal zou leveren Nu ging ik naar den expediteur der Free Pre en vroog hem of hij mij 1500 exemplaren wilde afstaan te betalen over acht dagen Hg aloeg het af wat mij volatrekt niet verwonderde Toen raapte ik al mijn moed bijeen en ging de trap op naar den uitgever zelf den heer Storey Ik weid toegelaten en legde hem uit waarom ik 1500 exemplaren wenschte op crediet II De heer Storey was een lange magere man droog als oen lucifer Hij keek mg scherp aan nam toen een stuk papier schreef er ieta op en gaf het mij Laat dat beoeden zien dan zullen zij u alles geven wat gij ivenaoht Nooit in mijn leven waa ik zoo big Nu was ik dan ïn het bezit van 1600 bladen ik nam twee jongens om mij te helpen vouwen en ging op deu trein Do vraag was of de telegrafiat woord gehouden had Jawel op het eerete atation waar wij kwamen verkocht ik gewoonlijk twee couranten Toen ik mijn hoofd uit het portier stak zag ik het perron vol menachen Men wachtte op den trein Ik verkocht 100 exemplaren voor 6 cta het atuk 12 ets Ned f Op hot volgende atation hetzelfde tooueel Ik verhoogde uu den prg a tot 10 cents en verkocht er 300 Zoü ging het voort tot ik aan het laatste station myne exemplaren voor 25 ets en meer kwijtraakte Ban der stations was vlak bij een kerk Ik stapte nit on riep mijn nieuws langa den trein waarna allo menschen uit Je kerk kwamen loopen met deu predikant incluis om een courant machtig te worden Op dien dag zoo eindigt hg dit verhaal begreep ik de macht der electriciteit DE TENTOONSTELLING van g astoestellen voor verlichting verwarming en drijfkracht VIII Ala No 2 volgt de Premier een vertikale motorvan Peck eu Co te Amsterdam van 3 j P 1 die een zilveren medaille waardig werd gekeurd iéta abnormaals is aan deze machine op te merken telkens kan men een zwakke ontploffing waarnemen een bowgs dat een der kleppen niet volkomen afsluit t Is echter geen fout die uan het tijpo verbonden ia doch een plaiitaelgk iets dat met geringe moeite verliolpen kan worden Do werking ia zeer eenvoudig en de régulateur mede eenvoudig en gevoelig Vlak voor deu ingang vinden we de motor ingezonden door bot Tochniaoh Bureau de Voogt agent der Forward voor ederland Getuige het aantal medailles hier en in tbuitenlapd verkregen schijnt deze motor uitstekend te werken Het moest dan ook aan een defeoi buiten de constructie toe te schrijven zgn dat er geen remproeven mee genomen konden worden in t belang vau deu goeden naam dezer motor liet de heer de Voogt epn monteur uit Engeland overkomen die al zeer spoedig do oorzaak van hei gebrek vond onder de gaskraan werd namelijk een dot pootakatoen gevonden die den toevoer van gas bijna afsloot Na vorwgdering van deze stoornis werd de rem weer aangezet en bleek het dat de machine zeer goed werkt en de opgave van 2 i P K overschreden werd tot 2 86 P K Een zoor ingeaiena eu hoogst eenvoudig toeatel dat bij groote motoren uitatokende diensten verricht is bij deze motor toegevoegd Zooala bg de werking der motoren besproken werd moet het vliegwiel eenige malen geuraaid worden om de machine te doen draaien Uit gaut bij matoren van zware conatruotie natuurIgk ui t zoo gemakkelijk en om dit op te betfen wordt dit loostel gebruikt Door deu gnsioevoor en de kraan van bet toestel te openen laat men licht en gas zoolang uit den cUinder ontsnappen tot het mengsel geschikt is om te ontplofi eii hetgeen to zien ia aan de vlam on te hoorou aan het fluitend geluid waarmethet mengsel nit deu cilinder blaast waar voor natuurlijk eenige ervarenheid behoort Hierna kan de motor direct in werking worden gebracht De Firma Gebr Korting ia vertegenwoordigd door twee motoren de kleinste een sta ind model van 1 de grootore liggende van 6 P K als motorenfabrikant heeft Korting een goeden naam en is zijn fabrikaat zeer gowild Keurig netjes afgewerkt zoowel de blanke als de gelakte doelen vertoeft men er met pleizier eenige oügeublikken vooral bij de met goud bekroonde van 6 P K die zeer zacht en regelmatig draait wat constructie betreft is dit syste m eeuigszina iugewikkelder dun do vorige hoewel zij op dezelfde manier werkt Do Overblijvende ruimte wordt ingenomen door de inzending vuu den heei Barger vertegenwoordiger der Croasley Otlü gas uetoren Niet minder dan 4 machines zgn hior geplaatst do eerste een liggende van 7Vj P K door do jury mot oen gouden medsüle bekroond de tweede geheel iogerieht voor het opwekken van eiectrisch licht Om de gelijkmatige gang en de groote snelheid te verkrijgen bevinden jich twee zware vliegwielen aan de weikas en IS de régulateur zeer gevoelig gesteld Een vertikale motor van 2 P K is naoat deze opgeaield terwgl een kleine van P K in werking is d de groote koffiebrander van den heer Henueman drijft Voor den achteruitslag bg het aanzetten van eea moter een hevige stoot die vooreen onvooreicbtigen of onbekwamen werkman niet zonder gevaar is zgn eenige Crosaley motoren van een patent veiligh eidatoestel voorzien waardoor dit bezwaar niet kan voorkomen Over den kofliebrander valt weinig meer te zeggei nu ieder iu de gelegenheid is de goede werking eu de uustokende resnltaton te kunnen zien en beoo deelen Er schijnt dan ook nog al gebruik gemaakt te worden van het gratis branden Eu hiermede zijn we aan het eind onzer wandeling gekomen eu nemen we afscheid van de tentoonstelling van gastoestellen voor verlichting verwarminï en drijfkracht Wij mogen echter niet eindigen zonder een woord van erkentelijkheid gesproken te hebben jegens hst Comité voor de Tentoonstelling De heeren die dit Comité vormden hebben zich veel moeite en zorg getroost om de zaak te doen alagen en waar zonder aarzelen mag worden geconatateonl dat de expoaitie succea had mag dit voor een groot deel worden toegeschreven aan de goede voorbereiding en de praotische inrichting waarvoor genoemde heeren een woord van lof ten volle toekomt Het doel waa de Goudache ingezetenen meer bekend te doen worden met de nieuwate uitvindingen op gasgebied en het gaaverbruik in deze gemeente daariloor in de hand te werken Wij twgfelen niet of de toekomat zal leeren dat de Tentoonstelling ook in dit opzicht succes had Buiteilaodscb Overzicht De Belgische minister van binnenlandsche cakes heeft heden aan eene deputatie geantwoord dat d regeoring voornemens waa het door don voormaligen politiecommissaris Warren naar aanleiding van ongeregeldheden uitgevaardigd verbod tot het houden van vergaderingen in Trafalgarsquare met het einde dezer maand op te hefi en Do Begeering zeide ds Miniater heeft geen recht den onderdanen die de wet eerbiedigen het houden van meetings te beletten De Miniaier gaf intusachon den raad niet herhaaldelijk al te groote bijeenkomsten te houden omdat daardoor handel en verkoer wordeff gestoord Zweden heeft ook zijn legerquaestie men wil eene hervorming die jaarlijks 6 700 000 kronen zal kosten welke volgena de voorstellen van don Minister van Financien door verhooging der belastingen op de geschatte waarde der landgoederen door een inkomsleubelaating en zoo noodig door verhooging der zegelbelusling opgebracht worden De reorganisatie bestaat hier voornamelijk in het verkrijgen van een meer strijdvaardig leger De oefeiiingstgd der weerpliohtigeu wordt van 48 op 90 dagen gebracht en de duur van den weerplicht van 8 op 20 jaren De meerdere oefoningstijd zal den lande jaarlijks 3 600 000 kronen kosten of 600 000 kronen minder dan da bulgeicommissie van den vorigen Bijksdag berekende De overige hervormingen bepalen zich tot een betere iudeehng der weerplichtiug in verhouding tot het staande leger of hot staande leger wordt onder de weerpliohten verdeeld versterking van het kader reorganisatie van do inteudaiice vermeerdariag van sommige wapens met compagnies of regimenten Het leger dat nu uit vijf legerkorpsen bestaat zal er dan zes tellen In het tegenwoordige gebrek aan reserveofficieren wordt tevens voorzien De overgang van de oude organisatie tot de nieuwe zal vijfjaar duren maar de uitbreiding van de oefeningen der weerpliohtigen zalin twee jaren geheel geregeld zijn De crisis in Frankrijk die verwacht werd niar aanleiding van het conflict van Carmnux is voorloopig verijdeld De radicalen wildon het geschil aangrijpen om de regeering ten val te brengen die volgens hen verkoerd had gedaan door niet tusschonbelde te komen en door niet te beletten dat de mijnma it8chappij zoogenaamd liet algemeen sterareciit beleedigde Er waren 6 motién voorgesteld In 3 daarvan werd de houding der regeering goedgekeurd in een die van den arbeidarsafgevoardigde Basly werd voorgesteld een scheidsgorecht te benoemen in dis van Dupuy en Millerand werd geëisoht dat de regeoring der maatschappij hare concessie zou ontnemen en maatregelen zou beramen om den arbeid t doen hervatten Ken voorstel om tot de orde van den dag over te gaan werd dadelgk met groote meerderheid verworpen Dupuy Millerand en de socialist Baudiii vielen de regoering heftig aan De lanstgonoemdo veiklaardo