Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1892

Zaterdag 22 October I 49 7 189S GOUDSCHE COURANT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inBending van advertentifin kan gesohleden tot efin uur des namiddags vwa den dag der uitgave Mill dai kï als de Kaaar haar plicht niat deed uaar Carmaux soa terugketren om dan arbeiders mede te deelen dat de wettelgke weg hun versperd was ea dat 2ij dus andere middelen moesten vinden J Desprès verweet der regeering dat zg geen energie igetoond bad althans te laat was opgetreden waaropde miniaierpresident volgens de Ind Beige aiit 1 woordde dat bet beter was slecht te regeeren dan I in t geheel niet De geheelc zitting droeg dan stempel van beslui i telooaheid Ieder wilde een andereu weg op De voorzitter stelde voor dat over de motie Millorand gestemd zou worden maar de minister van openbare werken verklaarde het onwettig dat der maatsohappg de concessie ontnomen wnrd en wddn dat dadelyk een wet op de scbeidsgereehten werd aangenomen Uiermede kon de regoeriog zich verrenigen Loubet 1 stemde toe als scheidsrechter tusscben de tverkliedrn en de mijomaatschappg up te treden en mogelijk zal dus op deze wijs het conflict uit lia wereld worden geholpen De Italiaansche oud pn mier Crispi is voornemens te Palermo oen groole politieke rede te houden ter Ijeantwoording van bet program der Reiteering Hg vertrekt eenige dagen voor da algemcene verkiezingen en zal do Regeering zeer laken voor haar steun aan eenige eandidaten der rechterzijde verleend INGEZONDEN Geachte Stadg enooten Mot het oog op den naderenden winter en de vele zieken diu wij gjduronde de strenge wintermaanden te bedeelün hebben durven wij weder een beroep te doen op uw mededeelzaamheid Ëlk een weet toch dat herstellende zieken bejwald eenige versterking noodig hebbeo om weder tot vroegere krachten terug gebracht te worden Het rood kruis wil hierin gaarne voorzien d h met het luttele vaste inkomen van ongeveer ƒ 25 is het haar onmogelijk aan alle aanvragen te voldoen Het is daarom dat hestuunieresaen van het roode kruis die leikens uwe weiwillanheid raogten ondervinden en nog dankbaar zijn voor de giften in den vorigeu winter faun toegezonden weder tot u komen met de vriendelijke en driniteiide bede och stel ons dezen winter weder in staat onze arme zieke atndgeiiooteo van het noodigste te voorzien Als wij bodenken dat we met het gewone aantal zit keu waarvoor wij gemiddeld alleen voor eieren ƒ 26Ü en voor melk f 240 per jaar noodig hebben reeds zooveel te kort komen dan gaan wij met eeneu blik op het vorige jaar toen het aantal tü bedeelen zieken door de influenza trt 60 in éene week was gestegen met veel zorg dézen winter te gemoet KIke gift voor dit goede doel ons tuegej ouden znl met dankbaarheid ontvangen worden door Mevr TEX BOSCH SCHOLTKNS Fresidenf Mej G W DE JONG l emiim 7neestereëse MARKTBERICHTEN Gouda 20 October 1892 Granen met voldoenden aanvoer Stemming zeer vast Tarwe en Haver ZO et hooger Tarwe JarigeZoeuwsche ƒ 6 50 a ƒ 7 40 Nieuwe dito ƒ 7 50 k f Mindere ƒ 7 a 7 30 Afwgkende 5 75 a ƒ 6 Polder ƒ 6 50 i ƒ 7 S5 Roode ƒ 6 50 a ƒ 7 25 Rogge Zeeuwsche ƒ 5 60 a ƒ 5 90 Polder ƒ 4 90 a ƒ 5 40 Biiitenlandsooe per 70 kilo ƒ a ƒ Gerst winter ƒ 4 40 ii 4 90 Zomer ƒ 4 30 ii 4 60 Chevalier ƒ 4 60 a ƒ 5 75 Haver per heet ƒ 3 60 a ƒ 4 per 100 kilo ƒ 7 73 a 8 25 Hennepzaad Inlaudsch 8 75 a ƒ 9 25 Buitenlandsch 5 75 a 6 25 Kanariezaail ƒ 12 a 13 50 Erwten kookerwten ƒ 9 i 9 75 Buitenlandsche voererwten per 80 K G 6 35 a ƒ 6 60 Boouen Bruineiioonen ƒ 8 60 a ƒ 9 50 Witte boonen ƒ 8 25 a ƒ 8 76 Koolzaad ƒ 8 50 a ƒ 8 90 Hfais per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 30 a 6 60 Cinquantine ƒ 50 a ƒ 6 75 VsEKiLKKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens red aanvoer handel matig 22 a 25 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 2 a 22 g et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlag ƒ 0 86 a ƒ 40 per week Vette schapen groote aanvoer handel flauw 13 a ƒ 20 Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel vlug f g a 14 Graskalveren groote aanvoer handel flauw ƒ 20 a O Aangevoerd 66 partijen kaas Handel zeer ving 1ste Qual ƒ 27 a ƒ 30 2de Qual ƒ 24 a ƒ 26 Zwaardere 30 a ƒ 32 Noord Hollandsche ƒ 28 a ƒ 30 Boter goede aanvoer handel red Goeboter 1 66 a 1 86 per kilo Weiboter ƒ 1 35 ü 1 46 per kilo Burgeri ke Stand GEBOBBN 17 Oct Arie oudert A Verschoor en 1 Zorg I A van Leeuwen S8 m G Flux eu C Wol vers C Ras OVERLEDEN 1 Oct GEHUWD 19 Oct H SO R Oosterling on C APVERTENTIBN M jn hartelgken dank aan allen die mg hunne deelneming op mjjnen 87sten geboortedag hebben betoond M A G VORSTMAN Mgnen harleiyken dank aan allen die mg bg mgne benoeming tot Lid van den Gemeenteraad blgken van belangstelling gaven H M DEBCKSEN De BURGEMEESTER der gemeente Oouda maakt bekend dat de stukken bedoeld bg art 6 eu ter voldoening aan art 7 der Wet van 28 Angustus 1851 Staatiblad No 125 betreffende de verbetering van den waterweg tasseben den HoUandschen IJssel en de ringvaart van den Baarlemmermeerpolder voorzoover de uit te voeren werken binnen deze gemeente zallen gn gelegen ter Secretarie der gemeente Gouda ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van 21 OCTOBER 1892 tot en met 22 NOVEMBER d a v en dat belanghebbenden binnen dien terrogn hnnne bezwaren mondeling of schrittelgk moeten opgeven aan het Uollege vau Burgemeester en Wethouders Gouda den 20 October 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERDEN IJZ NDOORN en J T SWiBTSENBÜEQ Binnen KANTOORHANDEL flooiÜ AgeDtsdiap Nieuws van den Üiig ADVERTENTIEBUREAU Leesbibliotheek Leesinriciitiog KZLEIWEia DB 92 beveelt zich beleefd aan tot de levering van BOEKEN TIJDSCHRIiTEN enz Bestellingen worden in den kortst mogelgken tgd uitgevoerd Depot van POSTZEGELS BRIEFKAARTEN enz FEAITSCHE STOOMVEEVEEU Gbemische eo Zwitsersche Wasscberij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppeoheinier ttotterdaiD Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen üameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpeu met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden on achadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden OS Az Kleiweg A No AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN 73 De GABNIZOENSVOiiDINQe OOMMrsSIE te GoMda zal op DINSDAG 1 NQVËMBSB e k dei middags om 12 onr op het bureel T D den Garnizoeni Commasdant aldaar onder naden goedkeuring van het Departement vm Oorlog in het Openliaar Aanbesteden de lOTering van RDND VLEE8CH en VET en SPEK voor het tijdvak van 1 Januari tot 1 Juli benevens de levering vu BRANDSTOFFEN en ZOOT ge durende het jaar 1883 De Voorwaarden liggen dagelgks ter inzin op gemeld bureel De aandacht van gegadig den wordt gevestigd op de gewgzigde voo waarden van de levering van Spek Voor de Garuizoensvoedings Comminii De fung Secretaris V N RIJSWIJK UK JONG WAARscHuwnraii Op den 8n JULI werd oos opgegeven eeue Advertentie te plaatsen in lut Dagblad van Gouda welke den 9n werd o i genomen Nu bg onzen Cliënt om het bedng hiervan storende werd ons een kwitantie v f toond onderteekend door de Firma EDAUW JOHANNISSËN die over dat bedrag hadden gedisponeerd Daarop hebben wg genoemde persoon gevraagd de volgende verklariog te onderteekenen welke aldus luidt De ondergeteekende verklaart volgaarne dat de advertentie Dankbetuiging opOJOLI in het Dagblad van öouc a geplaatst is opgegeven aan de Firma A BRINKMAN k Lv terwijl de Firma EDADW fc JOHANNI88BN bg hem hebben gedisponeerd Th B Voor Belangstellenden is bovengenoemde verklaring ter inzage aan het Bureau Lange Tiendeweg D 60 A Brinkman Zd SteezxHsolosn Binnen eenige dagen wachtende eene Lading OROVE RÜSS EADHELEOLES waaruit wg tot 68 C nt per Heet contant zonder korting afleveren vrg in hnii bezorgd Steeds in voorraad SMEÊ en MACHINKKOLEN eu Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vulkachels Jan Prince Cie Kantoor Turfntarkt H 101 Gouda 20 October 1892 MO ONBEMS Eene DAME in het bezit van diploma van Professor Fr Gernsheim wenscht eenige lessen bg nette families Br fr letters A D bureau van dit blad Gouda 8nelp ers lruk van A BunkkaN fclooK Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitiondering van Zon en Feestdagen D prg per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alïoaderlgk Nommere VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 October 1892 o Op de heden hier ter stede gehouden paardenmarkt was firoote aanvoer Ue handel in beste paarden tvas vluK die tot hoofce prijzen van de hand ginjcen de mindrre soorten fdiiKen traaft van de hand alsmede l j jari e on veulens De beste paarden golden van ƒ 400 a 500 anderhalfjarige van ƒ 176 ii ƒ 230 en veulens van ƒ 80 a ƒ 120 Er waren onftevoer een 600 tai paarden aanj evoord Vele buitenlandsche en vreemde kooplieden waren teienivoordiK Voor de verloting wedden aangekocht 26 paarden Zondag den 23 October zal in eene vergadering van de afdeelinR Gouila van het Alfr Ne lerUndsoh V7erkliedenVerbond als spreker optreden de heer B H Hsldt voorzitter van hel centraal bestuur van bovengenoemd verbond Het volgend onderwerp zal behandeld worden Wat onderscheidt de sociaal democretisohe beweging van die welke zich openbaart in het Alg Ned Werkl Verbond Een detachement van 1 sergeant 1 korporaal en 18 infanteristen oefent thans to Vlist politietoezicht uit wegens aldaar uitgebroken mond en klauwzeer onder hot rundvee hetwelk bij den veehouder J Neleman is uitgebroken Uit het drietal opgemaakt voor predikant voor FEViLLETOIV Zijia IDocla ter XI 16 Maar ik ben nu toch eons hipr kunnen komen om te zien hoe jelui het maakt Druk aan t work zie ik Och heer I ik wott dat ik ook wat meer te doen had dat zou me wel wat verzetten want 1 18 een triestig leven voor me tegenwoordig Maak je geen muziek meer vroeg Marie Ja als Willem en zijn vrouw uit zyn wantze hebben graag dat ik rao aan de piano zet endaarom doe ik het niet als zij thuis zyn Zo amuseeren mij niet tegenwoordig ik hen dus ook niet Ga je niet meer met hen meê uit f vroegpapa even van zijn papier opziende Neen ik mag niet meer Ze kunnen nietvelen dat Adnen veel van mr houdt en ik van h m zo misgunnen mij mp geluk Ongeluk prevelde mgnhoer Bruno Wat blieft u papa Kom by ons Marie zal goed voor je zijn Mane heeft je lief zei hü Ze zal je t leven nitt erbitteren en op je passen Men behoeft niet op mij te passen antwoordde Louise daiir niet en hier niet Laat men do Geretormeerde Kerk B ta SoheveniDgsn bestsande uit ds Fernhout te Dordrecht ds Kropveld te Alblasserdsm en ds Osiuga te Oouda is laatstgenoemde beroepen i Door de aid Rotterdam der Schippersvereeniging Sohuttevaer is b j den Gobeentetaad aldaar aangeilrongon op afschaffing van bet kadegeld B en W adviseeion hierop afwyzend daar niet zooals de meening van adresaaaten is dat geld wordt geheven voor hot gebruik van de kaden maar als vergoeding voor het hebban ener vaste ligplaats waarin velen hun voordeel zteif B en W achten deze heffi dan ook volkomen rechtvaardigd Wij bntvangon Mgt de uirt Ct een prospectus van de Nationale Illino i he Universiteit te Chicago de voorwaarden bebet Hide waarondermen tegen toezending van een diaiMtatie voer ƒ 612 60 by de Medische en voor ƒ 8A2 S0 bij de andere finnlteMen g pniinove rd kan lArden condemiimen Ook eeredoctoraten zqn verkrijgbaar Hoogleeraar vertegenwoordiger voor Nederland en zqne koloniën is prof dr maiL J Schoondermark Jr te Amsterdam De directeur van het postkantoor te IJmuiden is op last van den officier van justitie gevangen genomeu onder verdenking van ontvreemding van gelden uit de kas De telephoonverbinding tusscben New York en Chicago do langste telephoonlqn ter wereld is Dinsdag geopend Zy voldoet zeer goed De sprekers aan de beide uiteinden der Ign konden elkander uitmuntend verstaan mij de vrijheid gunnen Ik doe immers geen kwaad Ongeluk prevelde mijnheer Bruno weer Wat blieft u papa herhaalde Louise Nu het zoo ver is kan ik er niets aan veranderen Ik kan niets meer niets antwoorddehij Ah waar was ik ook gebleven Ja datis het on my honour Die laatste volzinnen kosten me veel moeite En hij vervolgde zijn werk Kom Louise wil ik je eens laten zien hoeaardig ik het andere kamertje heb opgeknapt vielMarie in en zij opende de deur die naat dat vertrekje geleidde Toen ze daar alleen warea vervolgde ze fluisterend Zeg toch niets wat papa ijedroeven kan Louise Ik geloof dat hij tegenwoordig veel lydt Dat is mijn schuld ook al niet antwoorddehaar zuster Ik dacht hier myn hart eens uit testorten mijn wrevel te luchten Zie je naar de omstaudigbeden te schikken meidliet Als ik dat deed hadt ge mij nu niet hier Ik heb mijn vrijheid al te lief om me aan opsluitingte kunnen gewennen en nu illem en ziju vrouwmet al de kinderen uit zijn was ïk wel dwaas zooik thuis bleef De meiden zuilen hae niet verraden en al doen ze dat t kan me niet meer schelen Ik heb Adrian in geen volle vier weken gezien omdat ik nerzens meer kom Marie schudde hear hoofdjen afkeurend ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meprlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alk AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandaga versehgnt Dr Weijl deelt in de De t che Medic Wockettsekrift eene belangrijke statistiek mede betretfendo het van cholera vrij büj van brouwers te Hamburg tijdens het heersohen der epidemie in dezen zomer In de verschillende bierbrouwerijen te Hamburg Altona en Waudsbeck waren 1887 brouwers werkzaam en slechts 2 hunner ijn aan de cholera gestorven dat is 0 12 pet der brouwers Hij zoekt de oorzaak 1 in het niet drinken van het Elbewater 2 in het drinken van het zuur reageerende bier hetwelk naar hy beweert de commabaoil doodt en hü wordt in de meening dat de brouwers minder vatbaar zijn versterkt doordien hem is gebleken dat in de families der brouwers veel cholera is voorgekomen en dat de brouwers veel verkSëren met de armere bevolking waaronder de cholera te Hamburg vooral heeft geheerschl Vóór eenige weken huurde een Duitsoher d zeide alleen met vrouw en óén kind te zijn eene kamer aan de Gedempte Binnenrotte no 73teKotteni lm oene weduwe die daar met hars lieke zuster woont Niet alleen dat de Duitscher met vier in plaats van een kind kwam opdagen doch bovendien vermeerderde het aantal bewoners der kamer b j den dag zoodat reeds na verloop van eenige dagen hun getal tot 13 geklommen was meest muzikanten en thuis behoorenda in de Baamen Zandstraat Huur werd niet betaald wel word de weduwe telkenmale bedreigd en haar inboedel vernield zoodat zij ton einde raad de hulp der politie ging inroepen Ook dit hielp niet halsstarrig bleef de Duitscher met zyn aanhang weigeren de woning te verlaten zeggende niet vóór dat de maand om is to zullen vertrekken Thans is een vaste post vaiwegu de politie voor het pand geplaatst om de weduwe en hare zuster te beschermen Vrijheid van sprekeu in den gemeenteraad Naar Ge maakt u zelve ongelukkig door op hemte hopen Louise spruk zg Zoo hij u lief heeft Ja de rest weet ik reeds Maar dat tgnvader nu nog niets van ons huwelijk weten wil laatzich begrijpen We moeten wel geduld hebben enalles verwachten van den tijd Maar ik heb zoo weinig geduld vooral nu ze mij t loven onaangenaam maken Zeg Marie Hoe staat het toch tusscbenu en Kowpor die hier beneden woont Wat is daarvan Marie lachte even 2o zullen t hem toch niet kwalgk nemen datbij mij naar en uit de kerk brengt vroeg zij Neen maar Willem neemt het jou erg kwalijk vooral omdat hij een neef is van dien adjunct die papa s ongeluk was zei hij maar ik heb hem gezegd dat hij de zaak precies verkeerd voorstelde Ze hebben daar van alles wat te zeggen Ze kunnen t je maar niet vergeven dat je hier in de stad zijtgebleven Ja hadt met papa hier vor vandaanmoeten trekken dan hadt jelui voor t zelfde geldveel beter kunnen wonen zei hij maar ik vroeg ofdat nu e ware reden van zijn ontevredenheid welwas Ik vind datje groot gelijk hebt hier te blijven Papa verkoos het niet anders antwoordde Marie Waarom woet ik niet recht ik had vanhem juist het tegenilecl verwacht Ik i eet hot wel zei Ijouiso Papa wil meniet ver van je scheiden Ik heb hem daar straks