Goudsche Courant, zaterdag 22 oktober 1892

BüiteolaoilKcb Overzicht Hot vooruitzicht dat de Duitsche Rijksdag het leger ontwerp op enkele ondergeschikte punten gewijzigd zal aannemen wint veld Men kun dit reeds lezen in de invloedrijke bladen van do nationaal liberale partjj waarbij aan do liberale linkerzgda onder den neus gewreven wordt dat dezo vroeger altijd voor don diensttijd van tweo jaren en voor den algemeenen woerplioht heeft gestreden en thans hnar programma in den steek laat omdat de regee ing do sterkte vau hot leger in vrodostgd verhoogd wenscht te zien niettegenstaande dit toch met don algemoe nen weerplicbt wel overeen te brengen is Ongetwijfeld worden de bedoelde bladen hierbij geïnspireerd door de leiders der parlij von Bennigsen enz Don conservatieven wier verzet tegen den diensttijd van twee jaren evenals vroeger slechts schijnbaar is is hot ook thans alleen er om te doon te verkrijgen dat bij de belastingwetten voor Pruisen en het rijk de belangen dor agrariërs in het bijzonder worden j moet zegt ook de Figaro de biifftaihUi behartigd Het clericalo centrum zal zich onder do i i bestaande omstandigheden wel hoeden voor oone breuk niet do regeering en ten slotte znl do linkerzijde zich er in verheugen don diensttijd van twee jaren uleiding van hetgeen onlangs in den gemeenteraa d Tan Kampen geschiedde behandeltbet H eekblai voor Surg Adm de vraag of het betrokken Raadslid wegens ign micder vriendelijke uitdrukkingen straffeloos kan uitgaan dan wel of hq ie de termen der strafwet valt Het weekblad doet uitko men dat volgens art 47 der gemeentewet een raadslid iet gerechtelijk vervolgbaar is wegens de stem of m e ening door hem in de Raadsvergadering geuit De hoogleeraren Buys en Oppenheim hebben betoogd dat dit art 47 inderdaad een TTqbrief is voor elk woord in den Raad gesproken en het Weekbl t d B A is het daarmede geheel eens Art 47 onderscheidt niet en kent straffeloosheid toe voor elke meening Nu tal wol zoo redeneert het ffeekilad elk woord in de vergadering gesproken moeten worden aangemerkt als de uitdrukking der meening van hem die het uitspreekt en nergens staat in het artikel te lezen dat hq by het uitbrengen der meening zich moet houden aan hetgeen aan de orde is Die meeuing kan zqn kwetsend en lasterlijk ongemotiveerd of met omhaal van woorden uitgesproken het is en bigft een meening Het blad meent dat dit wel zijn schaduwzijden heett doch om de onafhankelijkheid der vertegenwoordigers en de onschendbaarheid der vertegenwoordigende lichamen te behouden is een uitlegging der wet in dezen geest noodig Bovendien heeft de overtreder zich onvermgdolijk te verantwoorden voor de publieke opinie wier vonnis in dit geval wel degelijk uitvoerbaar is en kunnen de vergaderingen zelve in hare regiemeuten van orde oenigermate het middel hebben wel niet om overtreding te voorkomen doch herhaling althans te beletten Woensdagavond hield de Nedtrl Vereen tot Afichaffing van Sterken Drank te Amsterdam een openbare vergadering waarop tevens het vijftigjarig bestaan der vereenigiug werd herdacht Voor de opening der vergadering werd door een gemengd koor een lied gezongen Daarna nam de heer K J W Koch de voorzitter dei vereeniging het woord Op hartelijke wijze heftte hij de aaowezigen welkom Ka eenige wsardeeronde woorden gewijd te hebben aan den heerJ Heemskerk Azn en aan den commissaris der koningin jhr Schorer beiden tor vergadering tegenwoordig herinnerde de voorz aan den arbeid der vereeniging Teel tegenspoed werd daarbij ondervonden maar hot werk is in de vijftig jaren dat de vereeniging bestaat niet vruchteloos geweest Vervolgens verleende de voorzitter het woord aan Mr C C E d Engelbronner secretaris der vereeniging In zijn rede gaf spr een overzicht van de lotgevallen der vereeniging Hij schetste haar ontstaan en herinnerile aan de eerste vergadering in bet hotel De Gouden Leeuw te Leiden Spr brachl hulde aan de flinke mannen die voor 50 jaren bet initiatinf tot de oprichting der vereeniging namen in die 50 juren van haar bestaan nam zij langzamerhand in bloei toe en het ledental vermeerderde aanzienlijk en op tal van plaatsen werden afdeelingen of correspondentschappen opgericht Kort herinnerde spr aan de beweging tegen het drankmisbruik in het buitenland en stipte de werkzaamheid V in onze regeering op het gebied der bestnjdiag van het drankmisbruik aan Aan het slot van zijn rede die met belangstelling heel goed begrepen Hij zou wol wenschen dat ik hier kwam inwonen maar je hebt het alevel hard genoeg en geloof me ik zou aan zoo n leven ook niet kunnen wennen Als je eenmaal komen wilt of moet Louise dan zult ge hier welkom zijn zoolang we eenstuk brood kunnen verdienen zullen we t met jedeelon En als ik eens met Adrien getrouwd beo die heel rijk is zal ik die woorden niet vergeten antwoordde Louise maar laat ik uu toch makendat ik weg kom ik wil mijn vrijheid gebruiken omeen luchtjen te scheppen Ik ga eens naar de Veenestraat en de Hoü straat om do modewiukels te kijken Acb lieve deugd Willem wil me maar geennieuwe japon koopen die leelijkert Louise ging papa even vaarwel zoggen en verliet de kleine woning waar zo kennelijk niet op haar aiso was Buiten gekomra slo g zij don weg in naar de odeartikeleu die in de Hoog en Veeiiestraten op het midden des daags te zien zijn achter do spiegeiruiten der établisseraenteo un die als t mooi weer is vermeerderd worden met die anderen welke zich op do trottoirs voor de ruiten afwisselend vertoonen Üuch ij was nog niet verre gegaan en juist aan di n hoek tener straat gekomon toen ze eensklaps stil stond bij zich zelve zeggende Was ik nu niet mal als ik geen omwegjen maakte Als ik dezen werd gevolgd deelde spr mede dat de heer Adama van Scheltema eerelid der Vereeniging benoemd is tot ridder in de orde van den Nedarl Leeuw en de heer Kooh voorzitter der vereeniging tot ridder der OranjeNaaiau orde Spr las een schrijven voor van den minister van justitie Smidt waarin deze laatste benoeming werd vermeld De heer Kooh teer getroffen door deze onderscheiding meende haar minder te moeten toeschrijven aan zgn persoon dan wel te moeten beschouwen als een onderscheiding aan de Vereeniging verleend Vervolgens zong weder het gemengde koor meerendeels bestaande uit voorstauders van do afschaffing van sterken drank Ten slotte bracht de voorzitter dank aan den hoogbejaarden heer d Engelbronner aan het Icoor en aan de aanwezigen waarop de openbare vergadering werd gesloten Een onzer lezers te Padang sohrgft om heden 17 September Gisteren ochtend omstreeks half 8 bevond ik mg mot een kersverach te Padang geïmporteerd Europeaan aan het zeestranü wg zaton zeewaarts turend op een der door den regen sterk afgekoelde banken die wij aan onzen volijverigen adsistent resident te danken hebben Daar deed een aardschok het strand en daarmede onze baak schudden Een tweede schok volgde De aarde bromde binnensmonds dooh dreunend voelbaar en de zee brulde Toen mgn gezel van mij vernam dat wg hier met eene aardbeving een heel gewoon Padangsch natuurverschijnsel te doen badden stond hij resoluut op keerde terug naar zgn hotel pakte zgue koffers kleedde zich ontbeet betaalde zijne rekening nam ecue huurkar reed naar hot spoorstation kocht een ticket en vertrok naar de Bovenlanden Mg liet hij deze schriftelgke boodschap achter Met uwe gewone Padangschonatuurverschgnselen wil ik niet meer te doen hebben ik trek er uit op staanden voet hoor 1 Maar zooeven ontving ik een telegraïn dd BoekitTinggi heden Hier schudt alles en do vulkanenrooken Ik trek verder Sum a Maatregelen tegen Cholera In een der afdeeliogen van de Tweede Kamer heeft de heer Goeman Borgesius bij hot onderzoek van de staatsbegrootiug een uitvoerige en behingrijko nota overgelegd oTer do wetten en verordenin en betreffende de cnolera het Faderland deelt die Obta in baar geheel mede De hoer Borgesius it op grond van de ervaring der laatste maanden van oordeel dat de bestaando wet aan do Rogeoriug geen voldoende bevoegdheid geeft en aan de lagere besturen te veel vrijheid laat het noodige te verzuimen Ue wet van 1872 is wellicht te streng bij ziokie als mazelen en roodvonfc maar te zwak tegenover cholera De bevoegdheid van den burgemeester om slaapsteden en logementen tijdelgk to sluiten behoorde ook te gelden in geval or geen verzet beslaat tegen do gegeven voorschriften Het vervoer van lijdera naar barakken is ook noodig bij andere dau de genoemde verblijven die niet aan de meest primitieve eischen voldoen Bovendien is de burgemeestor wel bevoegd maar niet verplicht tot ontsmetiing over te gaan Zoo is het voorgekomen dat de geneeskundige ambtenaar op eigen ver kant insla en Adriens kamera passeer krijg ik hem misschien no te zien en te spreken t Is al te lang geleden om deze mooie gelegenheid onbeproefd voorbij te laten gaan Haar voornemen terstond ten uitvoer brengende vervolgde zij haar weg naar of althans langs de woning waar Mr Adrien Mark domicilie gekozen had Met een stille hoop vervuld dat hij thuis zou wezen en misschien nu en dan een blik in zijn apionnetjo zon slaan in welk geval hij haar kon zien naderen ging zij ten laatste do gracht op waar hij woonachtig was en zij was juist van zins heol zachtjes te gaan loepen ten einde ze meer kans zou hebben om door hem ontdekt te worden zoo hij thans voor hot raam zat te spionneeren toen het tot haar grootfl ergernis en spijt eensklaps begon te stortregenen Zij verkeerde in het voor eene Haagsohe dame althans zoor zeldzame geval van geen parasol of entout cas hij zich te hebben want de zon had zich den ganschen dag wel niet laten zien maar de lucht stond ook volgens hare meteorologische kennis en wetenschap natuurlijk niet naarregeu Ze meende dus geen direkte behoefte te hebben aan haar en tous cas terwijl zij zich ditmaal den tijd niet gunde die uit haar garderobe te gaan halon om voor staatsie alleen te dienen Wot zou zo doen in dit hachelijk geval Ze begon wol wal harder Ie loopen doch dit zou niet beletten dat ze toch doornat thuis kwam en haar japon en hoed bedorven zou zijn Bij Adrien aan antwoordelgkheid de noodige maatregelen heeft doen uitvoeren Voorts is do Igd van 24 uren waarbinnen de verplichting van aangifte den geneeskundigen is opgelegd bg pokken en cholera veel te lang Ook bg cholera noatroê behoorde een korte termgn van aangifte te zgn voorgeschreven nu het verschil met cholera atiatiea zeer moeilijk spoedig is te onderkennen D wet kent alleen verbod van kermissen en jaarmarkten maar laat andere gelegenheden bijv pleizlertreinen vrg Om die redenen en meer andere acht de heer Borgesius een herziening der wet van 1872 noodig En niet minder dan de wet van 1877 welke togen overbrenging der besmetting door middel van zeeschepen wil waken Ook daar behoort do bevoegdheid der autoriteiten te worden uitgebreid Vooral behooren de opvarenden dit nog gezond zijn gebleven een bepaalden tijd in observatie te worden gehouden Ook wgst de heer Borgesius op htt verschil in do wetgeving voor zeeschepen en voor binnenschepen Komt een achip uit Antwerpen over Hansweerl ons land binnen dan zgn strengere bepalingen van toepassing dan indien het over Vlissingen zgn weg noemt Een algemeene wet ware zeer gewenscht Verwondering heett het ook te recht gewekt dat het kon besluit van 4 Sept 1892 eerst vyf dagen na de afkondiging in werking is getreden Ton slotte wijst de heer B nog op do weder gebleken noodzakelijkheid sm meer aandacht te schenken aan de verbetering der arbeiderswoningen aan de onbewoonbaarverklaring van slechte woningen en te waken tegen verontreiniging van rivieren on kanalen Volgens nadere berichten uil Hongkong te Londen ontvangen is de driemaster schroefstoomboot Sokhara van de ƒ O St Nao üomp Maandagavond 10 Oct door don storm overvallen Do Straat of Zooengte tusschrn het eiland Formosa on hot vastehnd van China is van ouds schellen ging immers niet er waren wel niet veel monscben te zien op do buurt maar maar wat zou Adrien wellicht zelf niet van haar denken Neon hel paste niet Doch Adrien Mark di3 thuis was en workelgk in t spionnetje had zitten turen zoouls hij veel deed wanneer bij niet zijn processtukken verdiept was eu geen lu t had om naar de sociëteit te gasa kwam haar vóór Zo was precies voor zijn deur een afzonderlijke ingang tot zijn bovenkwartier gekomen on zo keek met een half weemoedigen half spijtigen blik naar ztjn spionnetjo op toen dedeur openging en Adriei haar bij haar naam riep Ze keek tor zijde hij stond niet gereed met oenparapluie hij bood haar zijn geleide ook niet aan maar noodigdo haar dringend smeekend zelfs uit zich toch niet langer aan die fatale regenbui blootte stollen in lar even bij hem te wachten Louise wiple op zijn stoep ou binnen zijn deur Zij was met haar warmer blosje schooner dan ooit 1 XII Onge i or drio maanden waren er weder verloopen Het Engelscho boek in twee Igvige deolou in t Hollandscli overgezet zijnde was reeds eenige weken geleden in t licht verschenen eu danr do uitgever er op aandrong word Marie Bruno als vertaalster daarvan op den titel genoemd Hordt vervol jd y stukken geslagen de vuren werdeu door de geweldige zeeën uitgedoofd eu bot schip liep op een zandbank en zonk Het laatstvorig schi van deze lijn dat verongelukt is was de Tasmania die in 1884 bg Corsica verging Een occasional correspondent der ZwoUche Crt meent te weten nat lang niet alle liberale leden der Tweede Kamer meegaan mot het ontwerp kieswet Een dool hunner ia met een grootu uitbreiding van kiesrecht warm ingenomen een ander deel is fel daartegen gekant een derde fractie zal zonder geestdrift volgen Zonder steun van de rechterzgde zal niet licht een meerderheid voor de nieuwe kieswet te verkrggen zijn De katholieken gevoelen geenerlei behoofte aan nieuwe kiezers Wat de anti revolutionairen betreft deze worden geslingerd tussohen dr Kuyper en do conservatieve elementen in hun midden Aanneming der wetsontwerpen wordt door den eerstgenoemde verwerping door de laatstgenoemden aangeraden Een fels is het dat de leider der antirevolutionairen buiten de Kamer zoo dikwijls zgn advies in strijd is met de bedoelingen der conservatieve geestverwanten in de Kamer het onderspit ploegt te delven Vgf of zes stommen in den geest van dr Kuyper zullen eventueel denkelijk onvoldoende zijn om de nieuwe kieswet to redilen Tot do antirevolutionairen moot men tegenwoordig ook dr Schaepman on zijn vrienden rekenen zij zullen wel dezelfde gedragsign ala de meerderheid der antirevolutionairen volgen Aan pogingen om de wetsontwerpen te amendeeren zal het aldns gaal de briefschrijver voort zeker niet ontbreken Er zgn wijzigingen denkbaar die het stelsel niet aantasten Vermoedelijk zullen de oudliberalen echter verder willen gaan en den census met of zonder het capaciteitenstelsel daarnevens onder den oenen of andereu vorm willen horstellon Dergelijke pogingen bioden echter weinig kans van Blagen daar zij ongetwijfeld bij minister Tal en den linkervleugel der liberalen onvorzottolijkon tegenstand en bij de rechterzijde dor Kamer geen sympathie zullen vinden Vooralsnog schijnt het lot der wetaontwerpen om het zacht uit te drukken derhalve hoogst onzeker Onnoodig is bet te zeggen dat in do geziud ieid dor politieke fractiën tot het laatste oogenblik toe verandering kan komen üe stemming over do vermogenbelasting heeft daarvan nog onlangs een treffend voor oeeld opgeleverd Valt do uorsto der wetten zoo volgt vermoodelgk een ontbinding der Tweede Kamer Brengt deze geen aanmerkelijke wijzing in do samenstelling der Kamer zoo zal hot ministerie Tak Van Tiouhoven wel dienen te wordeu vervangen door een kabinet dat met den steun van ou4 liboralen en katholieken tracht te regeeren Hoe A kabinet zal zijn samengesteld is onmogelijk te gissen do heer Heemskerk geraakt langzamerhand te zeer op jaren om nog op zulk een avontuur uit te gaan In elk geval zal het bestuur van oen dergelgk kabinet een tijdvak zijn van stilstand op wetgevend gebied met toenemende socialistische agitatie Dezelfde govaren die men van het uitgebreid kiesrecht vreest zgn lns met veel meer waarac ignlijkheid van verwerping der wetsontwerpen te wachten Wellicht on dit ware de beste uitkomst zullen de meeste oud liberalen ten slotte door dezo overweging en door het besef der groote verantwoordelijkheid die zij door verwerping zouden aanvaarden worden bewogen om te berusten in oen hervorming die zij toch slechts gedurende eenige jaren kunnen tegenhouden maar niet duurzaam kunnen verijdelen door de andere partgen te zien invoeren zonder hare medewerking Zoo is de ware stand van zaken In den Rijksdag zgn de partijen thans als volgt samengesteld conservatieven 67 vrge conservatieven of rijkspartij 19 nationaal liberalen 44 Polen 16 Te zamen dus 146 stemmen waarvan de reneeriog zeker ia Voor de meerderheid heeft zij er 198 noodig dus behalve de reods opgesomde nog 53 Het centrum uu beschikt over 106 stemmen deze zullen zich splitsen maar er zullen toch altgd genoeg vóór do wet zijn om deze da meerderheid te doen verwerven Naar aanleiding van de voor te stellen nieuwe vermeerdering van do Duitsche armoe doolt de Frei Ztg eenige getallen mede tor kenschetsing van de uitbreidii g welke do Duitsche krijgsmacht in de laatste twintig jaren oudergiug In 1870 71 telde het geheele leger 1 320 787 mauscbappon In 1890 werd do sterkte van het Duitsche leger in geval van mobilisatie door bet departement van oorlog op 2 900 000 man geschat dus toen reeds was hot dubbel zuo talrijk ais in 1870 71 Sedert IStfü vond nog een voortdurende uitbreiding plaats zoodat men thans over een oorlogaloger van 3 900 000 beschikt welk getal door een sterkere recruienlichtmg wat mogelijk is zonder verhooging der logersterkie in vredesigd tot 4 350 000 kan verhoogd worden Zooveel millioenen slagvaardige soldaten zijn zondor eenige verhooging der legeristerkte in vredestijd te verkrggen Bij de volkstelling van 1 Dec 1890 bedroeg het f ital raannolijko personen in Duitschland 24 230 832 an dozen zijn van hun 2üe tot hun 25o jaar dionatplichtig ongeveer 8 500 000 Do boveugunoomde oorlogsmacht van 4 350 000 man zou dus meer dan de helft van alle mannelijke persoiieii vereischen Volgons ilo nieuwe militaire voorstellen zou dit cijfer nog voel hooger zijn eu Duitsclilands kiijgsmacht tot vgf en een half millioen manschappen stijgen 1 Do oorlogsterkte zou alsdan drie vgtdeii van alle mannelijke personen van hun 20ste tot hun 45ojaar verlangen terwijl de overblijvende twee vijfden met de 17 tot 20jarigon nog do gedurende den oorlog benoodisde resorve zoudou vormen Hoe zau hot dan editor mogelijk zijn gedurende den oorlog hot land ie bebouwen handel en nijverheid in Duitschland zelfs tot het uiterste beperkt te drijven en vrouwen kinderen en grijsaards lu het leven te bonden nog buit u aanmerking gelaten de levensmiddelen tol het ondorhouil vun het leger zelf bei oüdigd en die het land moot verschaffen Op loze vraag van da JV jfe Ztg geve het militarisme het antwoord Zoowel do uiijndirootie te Carmaux als het syndicaat der mijnwerkers hebben de arbitrage van den minister president Loubet aangenomen Beter laat dan nooit zegt do radicale Justice van de oplossing der Carmaux quaostie door do Fransclio Kamer Dit is do eenige troost dien hot blad kan vinden voor den truurigen toestand die twee maanden duurde zonder dat do rogeering iets deed om or oen einde aan te maken Bg do eerste poging die do Kamer daartoe aanwendt gelukt dit zonder moeito Waro de regeering vastberadeu opgetreden dan had zij in 5 minuten dè geiieelo quaostio kunnen oplossen Zij had volgens do Justice do Kamer vó i moeten ziju omdat bet haar plicht is voor do onafhankehjkheiil an het algemeen stemrecht te waken Zonder het algemeen stemrecht in do zaak te mengon erkennen nok de andere bladen dat men eigenlijk had moeten bei iimeii waar men nu eindigt Het was wel opmerkelijk dat goen enkele afgevaardigde opstond om te vragen waarom Loubet zijn voorstel ala sobeidsrocbter op to treden niet deed bg het uitbreken dor werkstaking Dan zoude al de drukte die twee maanden lang gemaakt word al do ellende die de arbeidersi ezinnon in dien tijd moes ten verduren voorkomen zijn Dat niemand deze vraag stelde soliijnt een bowyi dat de afgevaardigden den tijd nog uiet gekomen achten om de rogeering ten val te brengen Het Journal des Débata betreurt dat de beraadslagingen niet opgehelderd hebbon of de regeering voldoeode do vrijheid van arbeid gewaarborgd heeft en laakt hare besluiteloozo houding De Temps verwacht weinig van eene godwougen veol daarentegen van eene vrijwillige aibitrago zouals in Engeland en li t meest van oen poging tot zedelijke vorzoening van fïrbeider en patroon Volgeus do Rcpuhlique Jraxi aise eoliler volgt uit de quaestie Ui les dat voortaan alle geschillen tusschen het kaptayl een opgehoopte arbeid en den arbeid een kapi Ml in staat van wording door scheidsgereobton zulli ii wpi den opgelos Daarom ver eenwet tot regeling der 8oheidsreohl lg o iwisllssiug oflot voorkoming van de gescliilleii iie wuflSleden enwerkgevers zoo duur te staan l mgn zoo spoedigmog Mgk be iinaen De arbitrage schrgft de heer Francis Magnard is een der noodzakebjke lapmiddelen logeu de sociale quaestie eou kwaal die uiet met geweld kan worden genezen INGEZONDEN Gouda den 21en October 1892 Deo WelEdelGestr Heer Hoofdredacteur der Goudscke OotmuU E v WolEdol Gestr Heer Reeds meermalen stond onze firma bloot aan grove aanvallen van de zijde dor Uitgevers Uwer Courant blijkbaar voortspruitende uit al te ver gedreven coucurrentiegeest In Un nummer van heden nomen do Heoreu Brinkman en Zn andermaal bun toevlucht tot eene Waarschittcing gericht aan ons adres en wel naar aanleiding van een abuis ton hunnen nadoele van ƒ Ü 13 voortspruitende uit do omstandigheid dat eene annonce welke door do Hreren Brinkman ter plaatsing was opgegeven in het door ons uitgegeven wordende Dagblad van Gouda door onze Administratie abusief was geboekt op naam niet van da Hoeren Brinkman Zn maar van den belanghebbende bij wien dan ook de géldeu zijn ontvangen Daar abuizen raensoholijk zijn en vermoedelijk op zijn tijd ook wel door de HH Brinkman zullen worden gemaakt hadden wij mogen vcrivachten dat ons zij het dan desnoods in minder vriondschappelgko termen dit abuis bij het persoonlijk bezoek van den beer Brinkman Jr op ons bureau was onder do oogen gebracht in walk geval ij oua gehaast hadden hetzelve te herstellen Alleen werd bij dio gelegenheid door dhr Brinkman do oopie der aijnouce opgevraagd Aangezien maar al te spoedig do eer en goede naam eener firma door Waarschumngeti als van de HH Brinkman in verdenking wordon gebracht venvachten wg Mijnheer de Hoof lredacteur van Uwe bekende eerlijkhoid opname van dit schrgven waarvoor wij U bij voorbaat dankzeggen Hoogachtend WelEdelGestr Heer üw Dw Dienaren E DAUW JOH NNISSEN Uitgevers Dagblad van Gouda KEmïSGEhXG De BORGEMEESTER der gemeente Gouda maakt bekend dat de stukken bedoeld bg art 6 eu ter voldoening aan art 7 der Wet van 28 Augustus 1851 Staateblad No 125 betreffende de verbeterinij van den waterweg tusschen den Hollaudschen IJssel en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder vöorzoover de uit te voeren werken binnen deze gemeente zullen zijn gelegen ter Secretarie der gemeente Gouda ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van 21 OCTOBER 1892 tot en met 22 NOVEMBER d a v en dat belanghebbenden binnen dien terniijn hnnne bezwaren mondeling of schnttelijk moeten opgeven aan het College vau Burgemeester en V7ethouders Gouda den 20 October 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERfiEN IJZENDOOBN R E C L A M E Bij het veelvuldig hoesten dor kinderen blauwe hoest kinkhoest stikhoest wordt hiermede opmerkzaam gemaakt op de sedert 22 jaren beproefde on ook geneeskundig als zoodanig erkende alloen echte RijnlaudscLe Druivon Borsthonig van W H Zickenhoimer te Mainz den door de wet erkenden uitvinder Zie do advertentie in t nummer van heden De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKDMDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt APVERTEKTTIËN ADVERTENTIEN in a e Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van At BRINKMAN en ZOON te Gouda