Goudsche Courant, zaterdag 22 oktober 1892

Maandag 24 f ctober 1893 P Z XJ N 49T1 GOUDSGHEi COURANT IMeuwS en Advertentieblad ivoor Gouda en Omatrekett De inzeading van advertentifin kan gesotaleden tot 6n nor des namiddags van den dag der uitgave ui Bg beschikking van den Heer Kantonrechter Tan Gouda de dato 20 OCTOBER 1892 is aan TE UN 18 ADBIASVS van fier HES gedomicilieerd te Waddinxveen mindeijarige Zoon van de aldaar wonende Echtelieden JAN TAN DKR HEE en MARIA BBEEDIJK handligting T rleend tot uitoefening van het bedrgf Tan Vleeschhouwer hetzfl alleen of iu associatie met deulen tot het drgTen Tan den daarbg gebruikelijken handel in vee en bet sloiteu van alle oTereenkomsten welke maar eenigzins tot dat bedrgf in betrekking staan of er ait voortvloeien en speciaal tot het aangaan eener vennootschap onder eene firma ten doel hebbende de nitoefening van gemeld bedrgf cum annexis Geschiedende deie afkondiging ingeTolge artikel 486 van het Burgerlek Wetboek De Griffier Tan het Kantongerecht te Gouda Mr C A CAÜ Men vraagt TE HUUR Tegen JANUARI of FEBRUARI 1893 een Geschikt Tan niet te groeten omvang ter uitoefening eener Nette Zaak Helst op DE MARKT Bierop reflecteerenden verzoeke met opgaaf Tan Hnurprfls onder No 2226 aan het Bureau dezer Courant In Lossing eene Lading Ie KWALITEIT GROVE waai ait ik gedurende de lossing zalleTeren Kachelkolen a 65 ct i tLL contant vrij aan Haardkolen a 85 et hms Jan Zwart Pz bleekerssinüel r al2 Gouda October 1892 Hoest HeeschlieicL hals borst en longfewalen katarrh kinkhoest klnderhoest enz Ontelbare attesten bunlandsche MI7BN BORST SOM oiderzocht en goedgekeurd door Dr Freytag Koninklgk Professor te Bonn Dr Bischoffte Berlön Dr Birnbaum hofraad en Professor te Karlsrnhe Dr Schnlte ie Bochum Dr Graefe te Chemnitz en a Volgens oordeel Tan Dr Rust Grooth medicinaal te Grabow verdient dit middel bfl hoest versljming kuchhoest der kinderen de Toorkenr tegen de meeste andere middelen in Flesschen a 65 cents fl 1 enfl 2 verkrggbaar Te Gouda bfl F H A Wolff Boskoop bü J van Bergen Haastrecht bfl J D deu Hertog Oudewater bfl F Jonker Idenburg Bodegraven bflP Versloot en G Hanekamp Stolw k ba C G V d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswonde ba Wed W Hendriks f J T SIASTSENBÜRI Binnen en l KANTOORHANDEL floofil4geDtschap Nieuws van den Dag ADVERTENTIEBUREAU Leesbibliotheek Leesinrichting I5 leii wec3 e 92 beveelt zich bp oofd aan tot de levering van BOEKEN 1 IJ DSCHKIFTBN enz Bestellingen worden in den kortst mogelgken tyd uitgevoerd Depot van POSTZEGELS BRIEFKAARTEN enz Stee3n Iks olezi Binnen eenige dagen wachtende eene Lading G ROVE RÜSR EAOSELEOLEN waaruit wg tot 65 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vry in huis bezorgd Steeds in voorraad SMEÉ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vulkachels Jan Prince Cie Kantoer Turfmarkt H 101 Gouda 20 October 1892 Goede Wyo behoeft geen krans Lofspraak oi aanbeveling zoude geheel overbodig zgn voor de reeds lang gerenommeerde Abshaiibbins of Anti Rumatisclie WATTEN Dezelve worden teeds met het meeste succes aangewend tegen alle Uhumatiscfae aandoeningen Verkrflgbaar a 30 Cts per pakje bg T 4 t vuil Uetll C B Verheul Oudewater ej de ed Bosnian A Bos Berkel van Dorp Zoetormeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d jeur Waddinxveen Gouda F W J denüijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S T d Kraat Bleiawijk Men zvj gewaarschuwd tegen namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az FIANO ONBSRWIJS Eene DAME in het bezit van diploma van Professor il r Gernsheim wenscht eenige lessen by nette families Br fr letters A D bureau van dit blad Zeer Uette G esteendrukte NAAUEAARTJES worden GELEVERD door A BKIi KMAi en Zn TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtiK reillustreerd lODE lLBUI met hollandschon ol lïimsclien tekst bevattende de afbeeldingen der Inalst uitgekomen modellen voor liet Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor lieeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MUI JULES JALUZOT G PARIJS Stalen van ziiden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens fi nco toetfpzonilen doch men gelieve diar voor do soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de Inlichtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen Ier bestellingen bcnoodigd zijn Besleltiiigen vnu SS fratics tvi houi er worden met oblie verhooging van 5 franco Bracht en orij oan Inkomende rechten i aitt oliuitien UHii Mederland aan hul bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of ander sinls te vervullen laar ons reetpédltiehuis Ie Rozendaat Smrd Brnbant da irinpdo belast m TVie zeker zijn wii de Echte Elkel CacaO te ontvangen tesamengesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen ondei den naam des uitvinders Dr MiobaellB vervaardigd op de beste machines in het wereldbercemde étabblissement van ebT k StoUwerck te Keulen eische J pT12ie l2 eUy Eikel Cacao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 21 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevid van diarrhea slechts met ter te g rniken Verkrijgbaar b de vaomumste H H Apothekers enz p Vi Ko V Ko proefbusjes f 1 80 c 0 90 c 0 35 OeneraalverteigenwoorSiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Ealvetstraat 103 Aloiu te bekomen BE OOÜSSCBE BLASEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth A BRINKMAN Gouda Snelpersdrat van A BamnKiN SizooK De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks net uitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per dMe maanden i 1 25 franco per post 1 Ï0 Alzoaderlpe Nommers VIJF CENTEN BU deze Courant beboort een BUvoeesel BINNENLAND GOUt A ï October 1892 De bij het 4de refr infanterie benoemde 2e luit kwdrtiermeeaier A V 3 Dijkgraaf is bestemd voor het 5e bataljon te Gouda Te Berg Ambsoht wordt linds het begin dezer maand weder een oarsua in den vry willigen wapenhandel gegeven onder de leiding van den len lait Duijmaer van Twist en den sergeant De Mazure beiden van het i Reg Inf 5e Bat te Gouda Ken drietal schapen te Berg Arabacht door schurft aangetast is op Iaat van den veearts afgemaakt en begraven Ook is ter gemeente secretarie aangifte gedaan van mond en klauwzeer bij drie koeien van den veehouder A O Bij kou best van 30 Oct is als blijk van goedkeuring en tevredenheid de zilveren medaille en een loffdlgk getuigschrift ingesteld bij kon besl van 22 Sept 1355 toegekend aan C van Reenen werkman te Hilversum voor den buitengewonen moed en zelfopoffering door hem aao den dag gelegd bij de levensgevaarlijke redding van A Tilburgs lda uit een onder het graven ingestorten put gedurende 8 9 en 10 October 1892 Door de hoofdcommissie voor huldeblijk aan de Groolhertogin van Saksen by haar gouden huwelijksfeest is by circulaire van den 19en dezer rekenschap gegeven van de haar toevertrouwde gelden en van het daarvan gemaakte gebruik Nadat in eeno vergadering van den 28sten Maart FEVILLETOIM Ziöri lDocli te3 XII 16 Zij had haar honorarium reeds ontvangen en in l bezit van dieo schal begon zij de toekomst helder in te staren en voelde zij zich dientengevolge gelukkiger dan ooit te voren Dat zy door Kowper niet meer ter kerke geleid werd verminderde haar genoegen geenszins Kowper bevond zich tegenwo rdig echter op te verren afstand van de kappersfamilie om deze beleefdheid aan de juffer van boven te kunnen bewyzen Hjj had een plaats gekregen als machinist op een stoomboot die op Amerika voer en bij zijn vertrek had hij zich na afscheid genomen te hebbon by welke gelegenheid hy door mijnheer Bruno zeer vriendelijk bej igend werd in de goede herinnering van de kleine familie en als hy t zeggen moohi byzondur in die van juffer Marie aanbevolen tevens vragende of hij bij zijn terugkomst MO vrij mochs zijn weer aan te komen t geen Marie en papa beiden hem met beleefdheid hadden toegestaan Een flinke jongen Had papa gezegd toen hij eg was Een eerlijke borst geloof ik wJn antwoordde Marie kon worden aangenomen da over eene ruime som kon worden beschikt kwaal de wijze ter sprake waarop die geld n zouden Wfrden besteed Ondershauds was vernoman dat Ht de stellige begeerte van de Groolhertogin was geen voorwerpen van waarde voor H D persoonlu gebruik te ontvangen en werd hierop besloten dafimen zich zoude bepalen een praobtalbum aan M bieden mot de namen der deelnemers en het salo ter beschikking van H K H te stellen lat de aanbieding der pOO door een mandaat 2ottde geschieden en uilgenoodigd dit naar Weimar over te Kr werd voorts besloten beschikbare som van ƒ 8 op de Ned Bank schriftel dat de secretaris zoude sohryven met het gedenkboel brengen Da graaf W van ByltSidt llie de commissie reeds door zyne hulp als seonitaris ann zich verplicht had hiertoe hereid bevonden zÜB fc had do eer den 7en dezer bij HU K K iH tin gehoore te worden toegelaten na het doel Vatcïijne komst te hebben kenbaar emaakt en dan I Jf der hoofdcommissie a r de evaothfcrtagiV tr bAeu uitgereikt werd eerst door den Groothertog en daarna door de Groothertogin te kennen gegeven hoe zeer zij voor het hun aangeboden nationaal huldebewys orkentelyk waren De Groothertogin heeft haren dank schriftelijk herhaald De f Nederlandsche Protestantenbond houdt den 25n en 26n October te Kampen zyne 228te algemeone vergadering en den 20sten Nederliindschen Protestantendag Op den avond van den eersten dag wordt eene openbare godsdienstoefening gehoud en in de Broederkerk onder leiding van Dr H G Ungen predikant bij de Ned Herv Gemeente te Leiden met medewerking van een zangkoor en gevolgd door eene vriendschappelijke bijeenkomst van het hoofdbestuur Ik denk dat hij veel von je houdt Marie I Och papa I ik hoop van noen Als ik er maar niet was kon het wel tot een huwelijk leiden sprak mynheer Bruno in zich zelt Maar ik ban iedereen in den weg Zoo ze met hem trouwde behoefde zij hare oogen niet rood te schrijven Helaas Marie zou niet meet tertalen Op zekeren morgen t was Zondag Marie zat in de kerk en ze had God gedankt voor den zegen waarin zij nu deelen mocht door eigen arbeid bracht de post een pakketjen van uit verschillende tijdschriften geknipte rcensien franco onder kruisband benevens een brief voor Marie Mijnheer Bruno nam de vrijheid het pakketjen van den omslag te ontdoen en de beoordeeling van zyn en Marie s werk voor zoo verre de vertaling betrof in te zien De recencies kwamen in hoofdzaak allen overeen Ze brachten lof aan den oorsproukelijken schrijver die een uitstekend boek in t licht gegeven bad boeiend van inhoud frisoh van gedachte nauwkeurig in karaktert elcening levendig van stijl vol poëtische verheffing en nochtans de grenzen der realiteit niet overschrijdende maar zy bejammerden het zeer dat de uitgever do vertaling had toevertrouwd aan eene wier kennis daarvoor ten eennn male ontoereikend bleek Daar waren onder de recensenten die de vertaling ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gfratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohflut de afgevaardigden en do vertegenwoordigers van buitenlandsohe voreenigingen met het bestuur dar afdeeling Kampen in da Stads gehoorzaal De avond van den tweeden dag is gewyd aan eene openbare samenkomst in de Stads gehoonaal In deze samenkomst brengen afgevaardigden uit het buitenland den broodergroet van geestverwanten in den vreamde aan de vertegenwoordigers van den Nederl Protestantenbond Prof Mr W van der Vlugt afgevaardigde van den Protestandenbond naar de algvnieene versncleriiig van den Schweizenschen Verein furfreies Christenlhura zal verslag uitbrengen Ken lid der Commissie voor Maatschappelijke Belangen zal het oen en ander medi deelen over de werkzaamheid van den Protestantenbond op maatschappelijk gebied Vervolgens zal Mej E Knappert uit Leiden spreken ovei Iets over de werkzaamheid van de vrouw in den Nederlandschon Protestantonbend en zal de Heer C G Ohavannes uit Leiden het debat inleiden over da vraag Welke waarde bezit d Bijbel De kantoor en winkelbedienden der stad Londen die in het midden der stad het dag ilyksch brood verdienen wonen meestal in zeer ver verwijderde voorsteden waaruit zij des morgens per spoortrein omnibus of tramwegen zich naar hu werk begeven daardoor niet mogelijk dat zy steeds haal Het stipt op kantoor of magazyn verschijnen en demeeste oh fs kyken het dan ook door de viowers als de jongelui wat ever hun tijd komen Op een der groote kantoren bestond nu da bepaling dat allen die te laat kwamen in een daarvoor bestemd boek de oorzaak van dat telaatkomon moesten aanteekenen De eerste die te laat kwam zette steeds trein te laat aangekomen omnibuspaard gevallen of iets dergelijks zij die op ham volgden zetten er dan maar geregeld dito onder naast het oorspronkelijke werk hadden gelegd en nu een zwarte lijst gaven van al de zonden door de vertaalster tegen den auteur begaan meestal had de eersle wegens het verkeerd begrijpen van een enkel woord een gansch andere beteekenis aan een voliin gegeven dan de tweede klaarblijkelijk bedoelde Hat hoofdstuk Indélibile vooral zoo fraai in t oorspronkelyk geschreven wemelde van misstellingen De vertaalster had zich daarin onuitwischbaar gebrandmerkt als eene die al te gemakkelyk een taak aanvaardde waarvoor zy niet berekend was Het tweede deel droeg over t algemeen meer sportu daarvan dan het eerste De heillooze bladen vielen mijnheer Bruno uit de bevende hand en zijn hoofd zonk op de borst De arbeid van Marie mocht volsens de recension te wonschen overlaten wat hij had bewerkt hij zelf het grootste gedeelte van don tweeden baud er bovenal dat fatale hoofdslUk getiteld Onuitwischbaar was te slordig en te slecht om genade te kunnen vinden jpiwylen had hij zich zgn werk ook te gemakkelijk gemaakt dan vveer door den inhoud van t seen bij las aan t mymeren geraakt schreef hij half bewusteloos de hoofdstukken die het strengst hadden gesproken tot zijnyemoed Arme Marie s fck hij ten laat te Ikheb uw laatste hoop vernietigd waarom zou ikmij zolven het verdriet besparen uw vonnis talezen Hy opende en brilmaan Marie gericht De uit A h