Goudsche Courant, maandag 24 oktober 1892

boven fatsoen Maar ga dan gerust heen waarde Bedacteur dan zijt gij niet meer op uw plaats dan zijt gij geen man fin de siècle Met het woord fatsoen in de pen on de woorden Heer dor Heeren in den mond komt men thans verder dan met waarheid oprechtheid en goede trouw I Hoogachtend Uw Dw Diersar Kaselszoon ADVERTENTIEN Ondertrouwd ARIE WILLEM DAALE ALIDA BROERB Rotterdam 0 October 1892 Gouda Receptie Zondag 23 October Annapaulownastr tat 15 Pro Deo FaiilissemeDt li J van OIJË Bg vonnis der Arroadissements Rechtbauk Tan 19 OCTOBER jl is B J VAN OU E koopman en bierbottelaar te Gouda verklaard te xgn in staat van faillissement VVelk faillissement is ingegaan op 14 OCTOBER 1892 den dag der inlevering van het verzoekschrift Tot Rechter Commissaris is benoemd de Edel Achtbare Heer Mr E PEITH Rechter in gemelde Rechtbank en tot Curator de ondergeteekende De Curator Mr M M SCHIM van dke LOEPF Advocaat en Procureur WIAOTÜWINI Probeer onze tijne verduurzame Advocaat It la vanille niet want heeft U ze eenmaal feproefd dan lust U geen andere meer Verrggbaar a 1 20 per Vi flesch en 0 60 per V flesch bg J F HERMAM Zn Lange TiENDEWEO D No 62 welke geen extra winst verlangen voor dit artikel doch zich tevreden stellen met hun winst der benoodigde brandewgn Maar deze Advocaat van zoo n qualiteit en tegen zoo n lage prgs alleen leveren om reclame te maken Vraag 7 2 normaal ondergoederen het beste voorbehoedmiddel tegen 1 verkoudheden en tegen onvoldoende I huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhnel 2 Binnen eenige dagen wachtende eene Lading GrROVE MS EAGHMOLEN waaruit wg tot 6ö Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd Steeds in voorraad SMEÊ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Mootjes de minst aanslaande brandstof voor Vulkaohela Jan Prince Ciè Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 20 October 1892 p fi aV en onder do baudtcpkcuiuit Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 0 Hüogcnboom Cz f Wgdstraat te Gouda NB De prijzen het nagemaakte zgn niet hooger dan van De heereu wuron zooieer aan deze manier van invullen gewoon geraakt dal zij niet meer de moeite namen om na to zien welke reden nommer één wel had opgegeven Op zekeren morgen schreef da eerstkomende nu geheel der waarheid getrouw Mijne vrouw van een tweeling bevallen en tot zijn groote verbazing TOttd de chef van de zaak achter alle uataen onder de zeker buitengewone verontschuldiging het gewone dito Zyn verbazing nam nog toe toen hij geheel onder aan do lijst het dito van deu jongsten hmper zestienjarigen bediende ontdekte Sedert dat tjdatip zijn de dito s in het boek heel wat zeldzamer geworden In de N Apeld Ct leest men omtrent het medegedeelde geschil tusscheu mevr Bulkley en de directrice van het kinderiiekenhuis Mary te Apeldooru In de maand Maart jl vergaderde het curatorium tot het vaststellen der rekening van 1881 en werd tegelijk besloten de koninklijlÉe bewilli tng op de statuten der stichting aan te vragen Dit alles werd behandeld buiten de weduwe B die niets meer met het kinderziekenhuis uit te staan had In de week die daarop volgde ontvingen de bestuarsledon te Apeldooru van een hunner collega s te s Gravenhagp C i Knoote bericht ten einde in het belang der stichting alsnog weder saam te komen In die vergadering kort daarop gehouden verscheen de wed B in persoon Met aacdoening deelde zij mede dat volgens door haar ingewonnen rechtskundig advies de aan het kinderziekenhuis door haar geschonken fondsen bij eventueel overlijden der schenkster niet onaantastbaar waren en do beste wijze om dat bezit duurzaam te bevestigen zou zijn de stichting te ontbinden de statuten dus niet te wijzigen maar eene geheele nieuwe instelling op te richteu De gelden behoefden de brandkast niet te vertalen alles was slechts eene quaestie van vorm in weinig tijds op te tossen Alleen moesten de tegenwoordige curatoren hun ontslag nemen om echter na korte dagen weder als beheerders op te tredeu de belofte dat zij zich aan die zaak niet zouden onttrekken met aandraag gevorderd cheen der brave vrouw rust te geven De hoeren vielen in don buu gespannen strik Na eenmaal door hunne handteekening te beaben verklaard hunne taak neder te leggen zij het ook metgansch andere en zeer tijdelijke bedoeling bespeurden zij alras dat de stichtster trachtte de fondsen voorgoed tot haar te doen terugkeuren Deze maakt uu ook aanspraak op het gebouw en den tuin Inmiddels hebben de vorige bestuursleden aan het hunnerzijds gegeven woord gestand gedaan eu eene nieuwe instelling opgericht waarvan de statuten blQkens de Staaitcmrant van 25 September II bij koninklijk besluit zqn goedgekeurd De arbeidsraad voor de bouwvakken te s Gravenhage acht het nuttig de navolgende opmerking onder de aandacht van architecten en bouwpatroons te brengen Het is gewoonte geworden dat in de bestekken wordt bepaald dat de werken gedurende den bouw tegen brandschade worden verzekerd In die verzekering warden veelal opgenomen de bouwstoffen en gereedschappen van den aannemer die geen integreerend deel van den bouw uitmaken De gereedschappen van de werklieden evenwel worden in den regel niet mede verzekerd Ue arbeidsraad ncht het echter hoogst wenschelijk en billijk dat dit gever beklaagde zich het honorarium dat hij voor zulk werk had 4 etaald en gaf haar den raa I zich ttimmermeer als vertaalster aan te bieden wilde zij niet op een voor haar onaangename wijze herinnerd worden aan de beoordeelingeu welke hij ouder kruisband bij zijn achrijveu voegde terwijl hij haar namens den redacteur van het tijdschnft verzoeken moest hem van v fdere inzendingen ie verschoonen en haar brood op een ander terrein te verdienen Hij had volstrekt geen eer ingelegd möf lezo aanbeveling Ik tan haar niet afwachten ik durf haarniet meer aan te zieh Ik ben niets meer niets niets dan een hinderpaal op ieders weg prevelde mijnheer Bruno Hij begon zich te kleedaa Uitwendig was hij steeds en bleef hij ook nu een geutlemaD Hij troic zijn rok aan en ston l op t punt t was in de maand December zijn overjas aan te doen toeu h j voetstappen hoorde op da trap Wan schrik verbleekend alsof hij betrapt werd bij t volvoeren van een misdaad viel hij als verslagen in zijn luierstoel Zoo vond hem zijn zoon Willem vergezeld van dominee Klos Mijn God papa ga je uit vroeg Willem Hebt gij het ongeluk al vefnomen schoonvader voegde dominee er bjj Of is zij bier Wie Wat Ongeluk riep mijnheer Bruno Marie is naai da kerk gegaarf Is zgdood Wij komen niet om Marie wg spre ien vau wM geschiede om te voorkomeu dat de werklieden buiten hun schuld aan schade worden blootgesteld Tot dusver werd in dergelijke schade enkele malen door welwillendheid van de lastgerers te geiooet gekomen uok wel werd er door de publieke milddadigheid in voorzien maar een admioisiratieva regeling in de bestekken komt den Arbeidsraad rechtmatiger en wenachelgker voor Staten Generaal 2i KAHEB Zittingen van Donderdag 20 en Vrijdag 21 October 1892 Donderdag werd het wetsontwerp op het Nederlanderschap afgehandeld nadat de overgangsbepaliugen zoodanig waren gewijzigd dat zij voor do overzeesche gewesten bruikbaar in depractijk werden De eindstemming over het ontwerp zal echter eerst a s Dinsdagmiddag gehouden worden Na het wetsontwerp op het Nederlanderschap kwam dat tot goedkeuring van internationale overeenkomsten tot bescherming van den industrieelen eigendom aan de orde De hoer Van Karnebeek ontwikkelde daartegen allerlei bezwaren die echter door den oud minister Havelaar onzen afgevaardigde en den minister van buitenl zaken oven krachtig werden verdedigd Gisteren werd het debat voortgezet Het liep hoofdzakelijk over de vraag of de Kamer gebonden was door de verplichting welke de Begeering heeft op zich genomen bg de Staten Generaal weder een octrooiwet in te dienon Vooral de hoer Van Houten wilde de tractaten afstemmen om ons weer geheel vrij te maken Doch do minister betoogde terecht dal al is de Begeering moreel gebonden een dergelijk voorstel te doen omdat de vorige Begeering die toezegging gedaan heeft de Kamer geheel vrij blijft in haar oordeel De heer Mees die ook voor een mogelijke moreele gebondenheid terugdeinsde wilde zich vrgwaren door bij amendement da derde conventie uit het wetsontwerp te lichten Ër zijn nl drie conventies die door ons zgn geteekead De eerste betreft de gemakkelijker registratie der merken de tweede de dotatie van hel inschr vingsbureau te Bern de derde eenige uadere toelichtingen en uitleggingen van bepalingen der oorspronkelijke conventie van 1883 voor een vierde niet door ons geteekende conventie brak de heer Levy een lans zonder resultaat natuurlijk De heer Mees nu wilde de derde conventie doen vervallen en de Minister van Buiteidaiidsche Zaken had geen hezwtL r Zoo werd de oppositie bezworen en bgna de geheele Kamer keurdi de overeenkomneii goed Zonder veel debat werd de afsluiting der Maas bij Heusden goedgekeurd en de voorloopiga regeling omtrent de vicanegoederen bestendigd Het debat ving aan over de subsidieeriiig van de verbetering der Berkel Schipbeek en Biogge Voor enkelen geeft dit plan te weinig doch het laat zich aanzien dat zg zich bij het verkregene zullen nederleggen Een stoutmoedige alpenjager volbracht onlanjj in de Sivoischo alpen het waagstuk een arendsnest uit te halen dut zich op een bergplat ouder en geweldig overhaugend rotsblok bevond Nadat hij het wijlje doodgeschoten had ♦ ond hij in het nest den jongen arend die reeds een vlucht had van l j meter De bodem van het zeer ruime nest bestond uit ikke boomtakken bedekt met rijzen en bladeren Louise schoonvader vervolgde dominee Klos En aangezien gij van het gebeurde blijkbaar geen kennis dra agt moet ik u op een zeer treurige tgding voor bereiden Ik kan alles Ternemen ik waat alles reeds ongeluk ongeluk gaf mijuheet Brano somber ten antwoord Neon maar alle ongeluk is niet hetzelfde vervolgde dominee Klos Dat wat wa ons zelven berokkenen of dat wat oiis door het zondig gedragon er kinderen overkomt is zwaarder te dragen daneen beproeving ons vati boven toegezonden en hetspijt mij voor u voor mij voor ons allen dal iktot u spreken moot over de eerste citegorie Is Louise uw huis ontvlucht Willem vroeg mijnhee Bruno Helaas ja papa en ife vrees i zoodanigen staat lat ik oin der wille van onzen naam Die op düi punt tot dusver zuiver bleef vel Klos in Om dor wille daarvan vervolgde Willem wensoben moot dat zij de stad heeft verlaten om nimmer terug te komen Gister avond kwamen we Inal uit de opera thuis en daar miju vrouw mij omtiont L ouise haar verjnocden pas had meegedeeld was ik voon emens als we in den laten avond met haar alleoiS zouden zgn ons verhoor deswegons te doen maJr Louise was nergens te vinden Van morgen ben ik Klos het ongeval mee gaan deole n Gij kunt begrijpen dat dit schandelijk nieuws wol zes personen hadden er in plaats kunnen nemen Do voorraad voedsel en de overblijfselen er van in het nest waren aanzienlijk o a groote hoeveelheden deels vorsch deels bedorven vleesoh een nog kort te voren gedoode haas 27 pooteu van gemzen 4 van duiven 30 van fazanten II van hoenders 3 koppen van hoenders 18 koppen van patrijzen en verdere overblijfselen van ander gevogelte en bovendien slaagen en deelen van mormeldieren INGEZONDEN Mynheer de Redacteur Ik weet niet of gij De Standaard van gisteren 21 October reeds gelezen hebt in het bijzonder het aan uw adres gericht stukje Liberalistisch fatsoen Zoo niet lees het dan gauw en beter u 1 Het deed mij oprecht genoegen dat er eindelijk eens iemand optreedt om u te wgzen op uw gebrek aan fatsoen En wie bad dit beter kunnen doeu dan de Bedaoteur van Be Standaard Heusoh leer dan toch eindelqk eens fatsoen van dazen zedemeestcr die hoe langer hoe meer het e t op toelegt om zgn blad en zgng partij tot een fauoeulijke te maken Gij vraagt wellicht om bewijzen O I die zijn er genoeg doch wees met een paar tevreden Vooreerst kan het bovenvermelde stukje als bewgi gelden Gij hebt beweerd dat de thans Edelachtbare heer Darcksen bier bekend staat als een onwaarheidelievend partijman die tegen een jokkentje of verkeerde aanhaling niet opziet als dit in ziJD kraam te pas komt Waar nu uw artikeltje in De Standaard besproken wordt vindt gij deze beschuldiging niet vermeld üet gij dat is fatsoen Verder vindt gg daarin een bewijs dat de heer Dercksen zoo n kloek en moedig vechter is wmt er werden bg hem gedurende het bekende oproer een tim zegge tien ruiten ingegooid Ku is het wel overbekend dat dit ruiten ingooien kwnjongenswerk was en zelf geschiedde bij den toenmaligen Voorzitter lier Vrgzinoige Kiesyereeniging bg wien heel wat meer schade werd aangericht dan den heer D maar vaarheid is bgzaak en fattoen hoofdzaak Toen n dji laatste verkiezingen De Standaard na 21 Mei bekeerde dat de Libernlisten van Maassluis gezegeviW hadden door de pastoors in het Westland te gaan bezoeken om de candidaten der liberalen bij de herttemming op 24 dezer aan te bevelen on diezelfde jiastbors later zwart op wit verklaarden dat De Stindaard in deze volslagen onwaarheid had verkoadigd oen wachtte zij zich wel hare eigea woorden op zich toe te passen Sc iaamteloazer kas het nau ielgks Dit liet haar fatsoen niet toel Ten slotte nog dit toen uw blad van 18 Mei jl aan het licht bracht dat de heer van Löben Sell in de aati rovolutionaire kiesvereeniging alhier mii bruik had gemaakt van den naam van den heer Havelaar natuurlijk op hoop van zegen want het was op den vooravond der verkiezing en de heet Havelaar oprecht genoeg was om de woorden van zijn partijgenoot voor onwaar te verklaren toen werd hem door De Standaard deswegen een pluimpje mis een tiandje toegediend Om beter wil had ijj volgens uw zedemeester moeten jakken I Ziet fi dat is fatsoen Geen liberalistisch fa soen zooab het onze foei neen muar doleerend fatsoen Misschien zijt gij nog niet overtuigd en stelt gij waarheid oprechtheid goede trouw altegader eigenschappen waarop de oude Hollander trolsch wa mij uit den ochtenddieest hielde Ik wat gansob ontsticht Gekkkig had ik de vrjjbeurt en ik kon dus thuis blijven En nu ijn we hier om u te vragen wat w in dit geval zullen doen papa Mijnheer Bruno gaf geen antwoord Hg schMB geen woord meer te vorstaan zoo dof stond zgffoog zoo geesteloos was zijn gelaat Het spijt me maar we zullen met papa nietverder komen zei Willem zacht tot Klos Ik haddan ook gehoopt Marie thuis te vinden Met haar zal t beter gaan Zij zal begrgpen dat het nu noodigis Louise bij zioh te namen Zoo de ongelukkige wederkeert t geen te betwijfelen is merkte dominee Klos aan Dan is het natuurlijk onnoodig vervolgd Willem kregelig eif ik geloof u genoeg te kennen zwager ora aan te mogen nemen dat go even al ik zulk een eind aan de fatale historie het beste althans bet gemakkelijkste acht en daarom wensoheljjt zoudt vinden Maar komt zg dan moet zij hieï v vandaan de stad uit en we zullen met Maria do nadere overeenkomsten dan wel maken Ik hob er geen schuld afov mijn waardelzei dominee Klos 1 I fordt vervolyd EoUandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en OMSTREKEN in de V E R L O T I N G bij gelegenheid der Vrije Paardenmarkt te Gouda op ZATERDAG 22 OCTOBER 1892 Lotnommer Prgsnommer PRIJSVOORWERP 89 7 415 40 590 39 817 25 978 16 1214 22 1397 9 1522 19 1621 31 1676 4 1852 24 1931 18 2035 14 2249 32 2331 5 2521 36 2653 13 2792 1 2919 28 2963 2 3058 11 3161 26 3443 30 3476 8 3492 6 3649 20 3712 10 3732 37 3955 34 4194 23 4335 35 4341 15 4854 21 5100 27 5367 17 5581 88 5899 29 6195 33 6396 3 6608 1 12 Zwarte Merrie 2 jaar 1 Paardendek 1 Paardendek Zwarte Merrie Hit Bruine Ruin l j jaar Zwarte Hengst Veulen Bruine Witvoet Merrie 2 jaar Zwarte Ruin 1 jaar 1 Hitte Tuig Bruine Witvoet Merrie 3 jaar Zeemgeel Merrie Hit 4 jaar Zwarte Ruin l j jaar Bruine Merrie l j jaar i Arreschel Zwarte Ruin 2 jaar 1 Engelsch Paardendek Zwarte Merrie l j jaar Zwarte Merrie 3 jaar 1 Tuig met Berhn Zilver Bruine Merrie 3 j jaar Bruine Merrie l j jaar Donker brum Hengst Veulen 1 Tuig met Koper Bruine Merrie 5 jaar Zwarte Merrie 2 s jaar Zwarte Merrie 1 jaar Bruine Merrie Aftands 1 Hoofdstel Harddravers Hoofdstel Isabelle Merrie Hit 3 jaar Lantaarns Bruine Ruin I7 jaar Zwarte Witvoet Ruin l j jaar 1 Tuig met Berlin Zilver Zwarte Ruin l j jaar 1 Hoofdstel Tuig met Koper Lantaarns Zwarte Merrie 5 jaar Bruine Ruin l j j ar Namens het Bestnur A van VEEN Secretaris Echte Leidsche WOLLEN DEKENS in alle opvolgende prijzen v n fSJS af Gegarandeerde Soliede Kwaliteiten Steeaa lEoleaa W P Jauliis MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres De grootste keuze in ASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering IMMEiS en HEBREN Glacé Zijde en Wollen H NDSGeoeiN Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN sn FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BUETELLES PARAPLCJIES en EEISDEKENS W P JAULUS Marchand Tailleur COUPE GARASIIE Uitsiullcnd Enjiéjsclie Stolfen MARKT A 68 GOÜDA gelieve vooral te letten op het juiste adres