Goudsche Courant, maandag 24 oktober 1892

Maandag 241 Do Figaro zegt Geen Franschmon kan zonder angstige bezorgdheid aan deze expeditie denken welke onder zulke ongunstige omstandigheden met groote moeite voorwaarts rukt De tocht ts eon zeer moeilijke en waarschijnlijk is bij met te geringe troepenmacht ondernomen Als kolonel Dodds telegrapheert dat hg in drie dagen 10 dooden en 86 gekwetsten beeft on hieronder 9 officieren dan kan men een begrip krijgen van den zworen strijd dis gestreden wordt De beslissende slag zal nu weldra geleverd worden De Dahomeyanen hebben zich iu hun laatste verschansing langs de Kota rivier teruggetrokken Komt de hulp die Dodds verwacht bijtijds dan hoopt hij het zeer verzwakte leger der inlanders met goed gevolg te kunnen bestrg dec De tentoonstelling Antwerpen Brussel is nu eau uitgemaakte zaak de noodige kapitalen zijn gevonden De ontwerpers von het plan vragen v n den Staat alleen de vergunning de lokalen van vorige tentoonstellingen te mogen gebruiken Het Crédit General on do Sociéte Géae ralo zullen 1 000 000 en 1 600 000 fra voorschieten en zullen daarvoor een vordering ontvangen op de entrees en andere ontvangsten Bovendien zullen zjj ingeval er een verlies is een waarborg genieten van 800 000 fra waarvan 250 000 frs door de beide steden worden bijgedragen De Begeering is guSstig voor het plan gezind Brussol zal een tentoonitelling hebben voor den arbeid hygiene reddingsmiddelen schoone en retrospectieve kunsten Antwerpen een Igemeene wereldtestoonstelling Een gunstig gelegen goed onderhouden BODWIAHSWONM met SCHÜÜB HOOIBERG BOOMGAARD ERVEN en omstreeks 6 Hectaren bizonder best Wei enHooiland staande en liggende aan de Earnemelksloot Wflk B No Ï97 te j C3 O U ID A In vier perceelen En Twee perceelen in de Middelwillens te Gouda groot 1 Hectare 54 Aren 50 centiaren In een perceel Te aanvaarden de Landerjjen den In December a s en de Bouwmanswoning enz den In Mei 1 3 De perceelen zfln 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot s namiddags 3 nren en op dien dag van 9 tot 11 uren te b ichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTDIJ DROOGLEEVER te Go d Burgeriyke Stand GEBOEEN 20 October Johanaa Jioob ouden T de Jong eu P F Visser fl 1 r ouder J M Scboltea en C M Beerman Trijntje Wilhelraina ouders A de Jong en T W Vos 22 Johannes Cornelis ouders J 0 Bendar n M Tuinman ONDEBTEOüWD 21 Oct J van OndeaalleB te s Gravenbage 33 j en A W Bmeis Ï2 j A Koppendraier 24 j en C Lateber 21 j L H Linthorst 28 j en A M Kramer 30 j L Hnlswit te Eotterdam 20 j en J Kok 22 j OVEELEDEN 20 Oct J G Lafeber 10 w 22 P van Loon 69 j 10 m I i i De Cholera kan meestal voorkomen worden door bü de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt Advertentiën m ËÖËËMEISJE van den P G zag zich gaarne alhier geplaatst voor drie dagen per week in een WINKEL of ter assistentie in HUISHOUDELIJK WERK Adres Bureau dezer Courant llTTVAlTGEN PRIMA NIEUWE ® Ii@l®t Nieuwe JAMS uit de fabriek De Bitdwsc te Jiet tbans ook in potjes 25 ets verkrygbaar l erebm D Samsom 6oMa MANTELS oor Dames en Kinderen COSTUMES S0B1S EL0ÜSEN JAFONSTOFFBN UET BIJPASSENDE QAMEEmilEN fIMimiI m v®l ® lil liftm van de billijkste tot de fijnste soorten OpeulDare Verkooping te GOUDA op WüKNSDAG 2 NOVEMBER 1892 dea morgens te elf nren in het KoflBehuis HaeHoNiEc aan de Markt ten overstasa van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER G HOUTMAN Markt SS Hoek Kerksteeg Bericht hiermede de 0 MTVAMGST der Noqveaiiles in Dames en Kindery Regen eo Winter mantels en verdere ARTIKELEIM voor het HERFST en in Ruime Keuze en tekend LAGE PRIJZEN ILOORER GACAO M t fijnste merk niet los per ons vecki ijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts Keer Ziekte Houdt voet n DROOG en WARM VIITPAHTOFPELS Gewone 60 en 75 Cl Russische fl en fi 28 Backer s Bazar G ouda f 1 60 ƒ 0 85 f 0 45 pr s tilo bns pr kilo bus pr j kilo bns Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te ma ken is Een hóogeren prijs voor CACAO betalen is d is onnoodig BLOORER s CACAO t fijnste merk r e Gouda Snelpersdra lan A BfirNKMAN oo BINNENLAND GOUDA 22 October 1892 In de Atjebsolio courant fan 14 September komt het vorhaal voor van het zelfopofferend en moedig gedrag van den sergeant der artillerie K Ligtbart die op voordi aoht ran zijn regimonts oommandant bü Kon besl van 17 Augustus tot Bidder der Militaire Willemsorde 4e klasse werd benoemd Het was in den morgen van den 4en Mei dezes jaars dat de afkomende waobt van bet blokhuis te Kota Pagani door een vijandelijke bende werd besohoten Sergeant Ligtbart commandant van het artil leriedetachement wilde door middel van granaatworpen den vgand verdrgven Na vier worpen gelukte bet inderdaad het vyandelyk vuur tot zwijgen te brengen maar een kwartier later herbaalden deAtjehers hot vuur uit een vertterking achter groote tjamaraboomeu De mortier werd daarom weder in buttery gebracht en andermaal werden drie worpen gedaan Bij den vierden worp ontbrandde wel het pijpje maar het vuur werd niet aan de kardoes meegedeeld waardoor de granaat in plasM van op 900 M slechts op 150 Meter afstand aprong Ligtbart liet zich hierdoor niet ontmoedigen maar zooht onder het vuur des vg ands een nieuwe kardoes waarmede de mortier andermaal ward geladen Evenals bij den vorigen worp ontbrandde weder het kopgezwinde pijpje maar ook nu vatte de gezwinde lont ninr waarbij oen groote vuurstraal uit den granaat spool Toen de sergeant dit zag aarzelde hij geen oogenblik Zonder het gevaar te aobteu duwde hy den kanonnier die naast hem stond in een kuil riep den commandant der bezetting toe zich met zijn manscliappen te dekken gooide de mortier nel om zoodat de brandende granaat er uit rolde en sUogerde deze toen met alle kracht ongeveer 15 Meter baiten de draadversperring ter zy de van het blokhuis Onmiddellijk daarop volgde een luide knal De granaat was gesprongen maar zonder iemand te deren Door bet moedig en onversobrokken gedrag van den braven sergeant waren vele menscbenlevens gered Niet alleen bet Indische maar ook bet Nederlandscheleger Ligtbart was nl voor vier jaren in ludié gedetacheerd mag trotsch zjjn op dezen moedigen onderofficier en niet ten onrechte worden in het Indisch blad de ouders van den ridder geluk gewenscht met de welverdiende onderscheiding welke bun zoon tebeurt viel j Een gebruikelijke bepaling in huurcontracten luidt aldus Verder verplichten wij ons wederzijdsch te verklaren vddr of op wegens het verhuizen of bet aangaan van een nieuwe huuroeel voor het vervolg Over de beteekenis van deze clausule beeft de reohtbank te Amsterdam op 19 Mei jl een vonnis gewezen dat in het ff eeiU v h Recht van Woensdag jl is opgenomen Hot gold de vraag of ingeval door geen van beide partijen op don bepaalden tijd een verklaring is iifgelugd de huur al dnn niet ua deu bedongen tijd voorduurt De rechtbank nambet eerste aan Zg overwoog dat voormelde clausulo vooreerst bedoelt den termijn te bepalen welke ingeval van de bedoeling van een der partijen om te verhuizen of een nieuwe huurcedui aan te gaan in cht genomen moet worden en voorts dat zulks alleen noodig was ingeval men wilde verhuizen of een nieuwe huurcedui d i inhoudende andere voorwaarden wilde sluiten maar niet wanneer men de bestaande buur zij het ook dat die dan ingevolgeart 1609 B W voor het vervolg geregeld werd door de bepalingen omtrent mondelinge huur wrlde dom voortduren jydat de uitdrukking vorder verplichten w pns wederzijds alleen aanduit dat ieder der pwJijen zich verblindt om op het aangewezen tijds tïp 2icb te verklaren indien bg van een der beide bedqelde mogelijkheden gebruik wil maken met het gevolg dat indien zulka niet is geschied de medocontraotant geen wilsverauderiog bg den ander moest veronderatellea Op dien grond werd de eisch tot ontruiming ont egd lil ii f October 1892 Omtrent de morkwaardge vondst van goud in in Suriname dezer dagen Vermeldt leest men in de WestIndier t Eerst werd bij het wassraien der uitgegraven grond een stuk kwarts gevoudeö dat stukgeslagen ruim anderhalf KG goud bleek te bevatten terwijl de grond zelf zeer rijk was aan dat metaal Maar den volgenden dag was de vondst viöwat bolaagrgker Bg het opruimen van stukken kwa to die aan de oppervlakte geen goud schonen te bev tten trok een stuk door ziJn bgzoudere zwaarte d aandacht waarom men besloot bet erts lo roosten om het des te beter tot gruis te kannen stampen Alras bleek nu dat bet meer gouds dan kwarts levatte ja om t zoo te zeggen uit goud met erts estond Het erts woog zelf oi eveer 30 j KG terwijl bot zich daarin bevindenc goud op ongeveer 19 KG wordt geschat V or zoover ons bekend is dit het rgkste stuk erts dat tot nog toe in deze kolonie tferd gevonden Wanneer men weet dat c ravijn waar dit erts gevonden werd aan den v it van een kwartsrif ont staat dan is het vormoedei wel gewettigd dat nog meer stukken van eve gn iten rg kdom zullen worden gevonden te meer o idat in de onmiddellijke nabijheid van deze een ai dere ravgn zich bevindt die zeer rgk aan goud i on waarin verscheiden groote stukken gedegen goi d zgn gevonden Een kilogram goud ii ruim f 1660 waard Sarah Bernhardt die t ans te Weenen voorstellingen geeft heeft daar eifi geduchte mededingster gevonden iu de Italiaansel B actrice Eleonora Duso die men vooral roemt om kaar natuurlijk spel De moeste beoordeelaars zoo meldt men von daar zijn het er over eens dat in de rollen welke ook door Eleonora gespeeld zijn de Fransche kunstenares de mindere is maar dot Sarah Bernhardt onvergelijkelijk is in de rollen welke zg alleen speelt Een criticus redde zich bg het bespreken van de vraag welke der beide kunstenaressen bg de grootste vond uit de verlegenheid met het antwoord dat kinderen geven op de vraag wien zij bet meest liefhebben papa of mama namelijk fAllebei BaitefllaiiiJsctt Overzicbt In de vergadering van den Duitschen Bondsraad heeft de rijkskanselier graaf Caprivi een lange uitvoerige rede gehouden over de legervoorstellen en de noodzakelgkbeid van eene hervorming van bet leger bepleit Caprivi verlangde dat de leden over de bijzonderheden die hg mededeelde het diepste stilzwggen zouden bewaren Volgens de Köln Ztg is bij de toelichting het legerontwerp zooveel mogelijk beperkt Het zwaartepunt der beraadslagingen zal gelegen zgn in de behandeling van bet ontwerp in do afdoelingon De werkstakers te Carmaux hebben oindolgk toegegeven dat zij zich nu moesten nederlogg en lig bet oorspronkelijk door hen juist verlangde sclioidsgoreht Toch schijnt het dat dit met zonder moeite is gegaan eu dat zij do bewilliging beschouwen als een eieren voor bun geld kiezen De heer Mnyer bestuurder von het ultra radicale dogblad La Lanterne heeft hunne leiders per telegram gewaarschuwd dat de openbare meoning zich tegen hen zou keeren en nadat zg nog wat bezwaren badden gemaakt hebben zij eindelijk toegestemd Behalve op Oarnaux bigft de aandacht der Fransohen op Dahomeg gevestigd Kolonel Dodds doet uit Dahomey weten dat hij zicb thans op een uur afstands van Abomé bevindt Ten einde daar te komen moet hij de Kota over eu aan den tegonovergestelden oever dezer rivier hebben de Dabomeyanen hun kampen opgeslagouKolonel Dodds wacht op versterkingen en zal dan den aanval ondernemen De Fransche bladen laten zich thans minder luchthartig over de expeditie uit Zij beginnen eenigszins begrip te krygen van de ontzettende moeilijkheden waarmede kolonel Dodds en de zjjneu te kampen hebben Hot wordt bun thans iluidelgk dat 1 uur marcheeren in Dahomey onder deze omataudigheden gelpstaat met 80 of 40 in Europa I