Goudsche Courant, dinsdag 25 oktober 1892

189d Dinsdag 25 October NO 497S PJ SUJ6 GOUDSCHE COURANT JSieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ZUIVERE FBANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flessohen met accijns franco liuiB geheel Nederland ook per proef flesch kvart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Eeynwit s Boonekamp Elizter Oe Inzending van advertentifin kan gesolileden tot 64n uur des namiddags van den dag der uitgave Iittrutiooale Visscherij k fiakwaouigoii TeotooDstellicg bekroond OMt tt OOirSENJCEDAXXiIiX 0m I H H l I I II I Aanbesteding STEEHSOLBN SEFOT EaGBNTBN v n bet BËSTEDELINGENflOfS alhier mllen op Dinsdag 1 November o n des aTonda tèn 7 aar ia het Loliaal van bet fiMttcht aanbesteden De levering der benoodigde LSVBNSMIDOELEN en STSEMSOLEN TOOT het jaar 1893 De Voc rwaarden van aanlwsteding liggen Yanaf 24 Octol er a s toot gegadigden ter leüng in bet Gedicht Namens Regenten F HERMAN Fz Secretaris Wed M MOL Korte Tiendeweg 0 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie van welken aard ook en tanden hol of aangegtidten worden oogenblikkelflk n voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFBIES Pt pie flacou S O ent o LikSosms Eeltk ol eh etc viflton radikale gensuing bë bet gebruik vah Proï LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Pr s per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent fl SBLLE Anegang 42 Haorfem Depótkonder £ 4 rfe V LETT BB m muui het Hotol d ZALM Hibernia en Shamrock STEEK KOLEi branden schoon weg en geven zeer weinig walm Pdma grove KACHELEOLEN vrg tbrag per H L 0 70 Stationcbef Staatsapoor Dames en Modisten Mejuffrouw MüLLER zal zich eenige weken te Gouda vestigen om Dames in 6 Lessen de Amerikaaq 8che Wetenschappelijke KNIPMETHODE voor Dames en Kinderklceding te leeren tegen billgke conditiën Volkomen inlichtingen kan men indien men de brieven onder no 2227 aan het Bureau van dit blad zendt verkregen In Lossing eene Lading Ie KWALITEIT GROVE wadR uit ik edurende de lossing zal leveren Rachclkolena65ct i p h l 1 Of i contant vrij aan Uaardkolen 85 et Jan Zwart Px BLEEKAkOiK BL B iU2 üeuda i taber 1892 W M anANDB MAOABIKB DV Frinteips TE PARIJS Zenden gratis en franco het praclitig geïllustreerd lODE tLBIII met hoUandschen of fransolien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JALUZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoentn stoffen laken enz enz worden eveneens firanco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer 4e prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goeie en prompte uitvoerbigen der bestellingen b ioodigdzün Betlellmgen van 3S francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 Ttwaï Draolit ia ari oan lnkonun4B reohtin m ail vlaalten van Nederland aait huls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen laar ons réexpéaltlihuit te Rozindaal Noord Brabant daarmede belast is De ondergeteekeade beveelt Eich aan voor de levering van Turf voor den Winter waarvan hg in zgne Veenderg een GROOTE VOORRAAD van verschil lende Prgzen heeft i P HOOPTMAir Ja Kleiweg JE 100 Wie zeker zgn wu de Echte Etkel GacaO te ontvangen tesamengesteld en na vele prcefiiemingen in den 1 handel gekomen ondei den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Qebrjk StoU werck te Keulen elsche Eikcl eacao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een ft 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige diank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijg4 aar bg de voornaamste H H Apothekers enz Ko ♦ Ko prcetbuq j f 1 80 o 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdajjn fiidTe Btraat 103 Oouda Jt fejipondrak vaa A B nXHA hZoox De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoiiderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 October 189Ü By kon Besluit vso 20 deier zijn benoemd de voorzitters en bargerlylie leden en hunne plaatsvervangers van do militieraden voor de lichting der nationale militia ran 1893 Tn het Se militie district van Zuid Holland zyn beooetnd tot voorzitter Mr A A van Bergen IJ endooru lid der Prov Staten plaatsvervanger L M de Laat de Kanter idem lid J i van Masyk Huyser ran Beenen plaatsrerranger A Koetsier beiden lid van den gemeenteraad van Leiden Voqr do vrije en orde oefeningen der gymnastiek zlju te b Graveiihage geslaagd de heeren A H Poumier te Waddinxveen J Muohali Ie Moordrecht en Mjij M C Bokhoven alhier Zondag 23 October hield de afdeeling Gouda van het Alg Werkliedeo Vorbond een goed bezochte vergadering die door eenige donateurs werd bijgewoond en waarin als spreker optrad de heer B H Heldt voorzitter van het hoofdbestuur van bovengenoemd Verbond met het onderwep Wat onderscheidt de sociaal democratische partij van die welke zich openöaari in het Alg Ned Workl Verbond P Spreker begon mot er op te wijzen dat do loonstandaard over het algemeen te laag was Dat zulks varieerde tusschen 6 on 12 a 14 gulden per week al uaar gelang in welk gewest of bedrijf men werkzaam was maar dat het gemiddelde loon niet hooger was dan 9 a 10 gulden per week welk bedrag in evenredigheid van de behoefte nif t toereikend kan worden genoemd Hij keurde het ook ten zeerste af dat zoowel meisjes als jongens op jeugdigen leof jd reeds moe FEUILLETON Zijn OocliLtex XII 17 Enfinji dat is van later zorg Marie is niet thuis en daar het pas half elf is heb ik geen lust om hier op haar terugkomst te wachten In den loop van den dag loop ik wel eens bij haar aan of ze komt misschien by mij als ze t geval van papa verneemt Ga je méê of blijf jo Dominee Klos ging ook moê Zij groetten den ouden heer die even knikte Maar toen zy een poosje w g waren kwam er wger leven in hein Hy kleedde zich vjrder aan stak deu rief van den uitgever aan MaWe in zijn zak doch liet de recensien liggen mompelend dat zij daaraan genoeg had om haar lot te weten en loog toen de deur uit Hij was in geen maanden op straat gezien De buitenlucht zoo guur bovendien maakte hem duizelig maar hij drukte zijne hoed in zyne oogon en ijlde verder zoo suel als zijne zwakke knieën hot toelieten de straten langs de steegjes aooï de stad uit Hij kwam builen hy liep langs den boschkant en nam den Bezuidenhoutschen eg maar nog niet verre gekomen zag hy menschen ten worden opgeleid om iets te verdienen tot steun voor heti huisgezin en daardoor niet in de gelegenheid worden gesteld om zioh voor eene betere betrekking te vormen Maar niet alleen dat de werklieden in hun jeugd beperkt worden in de keuze van een beroep zystaan bovendien iu hun verderf leven aan vele ongevallen bloot die hun tot de grootste armoedekunnen brengen Hij noemde daartoe in de eersteplaats ziekte werkeloosheid en invaliditeit waardoor in de meeste gevallen het huisgezin zonderinkomen is derhalve armoede Voor de deur staat enhet voor een werkman moeiwk ia hoe zuinig devrouw het ook aanlegt om zuHca kwade tijden weder te boren te komen Ook voor ouden van dagendie van af hun jeugd hebben gewerkt blijft nietsanders over dan hun toerlacht te toeken in eengesticht van liefdadigiieid Die toestanden mogen zoo niet bl ven zegt spreker Uaacin moet verandering gebracht worden en dit kan wanneer de werklieden zich vereenigen en zij zich in verbinding stellen Dwt de andere groepen der maatachappü namelijk d wi kgerers Gelukkig zegt spreker is er in de arbeiders beweging een strooming dia zulks bevorderen wil daaraan heeft hot Workl Verbond medegewerkt het IS het oudste Verbond dat reeds een 20 jarig bestaan achter don rug heeft en ontsproten is uit de vroegere internationale beweging wier revolutionair karakter den werklieden echter op een dwaalspoor bracht Door hot plaatsen echter van leerplicht op het programma van het Werkl Verbond kwam er weder eeno scheiding in Ie party en ontstond naast het Alg Ned Werkl Verbond het christelijk Werkl Verbond Patrimouium en later ook do R Kath Volksbond Het eerste is tot voor korten tijd wankelende gebleven doch is na hot laatst gehouden congres met een vast program opgetreden de laatste in t verschiet en hij wendde zich rechts af en sloeg het pad in do Schenk gcheeten dat tusscheu de weilanden thans schraal en kleurloos doorloopt Met langzame schreden zyn pad vervolgend had hij ongeveer een kwartier noodig gehad om het punt te bereiken waar de ijzeren tweehngsbaan da Schenk doorsnijdt Te dier plaatse bevindt rich geen wachter om bij het naderen vau den train de passage af te sluiten doch Wanneer de laaie salamander hel nabij zynde station verlaat worden daar de yzeron draden afgewonden die ter zijde vau den spoorweg naar het bedoelde punt loepen alwaar zij verbonden zijn aan een paar slagbcomen ten einde deze op bet tijdstip dat zulks noodig is uedor te kunnen laten of op te halen Mijnheer Bruno was met o enkele sombere gedachte vervuld op een paar voetstappon ua de nog openo afsluiting genaderd toen de verticale slaglioora langzaam overhelde eu meer en meer naar beneden daalde Hij stond eensklaps stil als verschrikte hy voor den reusachtigen vinger die hem den yeg versperrend plechtig scheen te vermanen om ta ug tef keerea van drzen vaarlijken tocht maar toen hij uit de verte het schol gefluit van den vertrekkenden trein hoorde klonk zijn schrille lach over het pad Hy schreed weer voort dook onder de nu horizontaal liggende slagboomen door en bleef vorder gaau met gebogen hoofd on slependen voetstap Als Louise niot iu de stad is gebleven zal ADVERTBNTIBN worden gephwM van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëmg r a t i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt werkt nagenoeg in dezelfde richting als het Alg Ned Werkl Verbond Al erkende spreker dat het beter was geweest dat allen bijeen waren gebleven hy vond het toch beter dat ieder in zijne richting ijverde tot verbetering van den toestand dan dat men onderling ging twisten over godsdienst of andere zaken waarover verschil van meeuing was man kon dan toch in vele ge lleu gejamenlijk optreden Spreker behandelde hierna do sociaal democratische party Hij erkende dat het Verbond nooit de uitersten heeft kunnen bevredigen vandaar dat het Verbond aan do rechterzijde Patrimonium en aan de linkerzijde üe sociaal democraten kreeg De sociaaldemocraten zijn echter ook al weer in groepen verdeeld en wel bestaande uit hen die oen socialistische maatsotiappij wenschen en hen die het tot communisme willen doorvoeren De eersten wouscLen afschaffing van alle particulier bezit en willen alzoo het kapitaal en de arbeidsmiddelen aan de staat brengen De staat moet dan zorgen dat er voor allen werk is en tij een loon naar behoefta ontvangen Ondei da voorstanders van zulk een sosialistisohe maaticbippq boitaai eehter nog verschil over het loon Er zgn er die loon naar bekwaamheid voorstaan er zijn er ook die gelyk loon voor allen wenschen zoodat een verantwoordelijk persoon in alle opzichten gelijk zal staan met diegenen die bet geringste werk verrichten Het communisme is geheel on al zonder onderscheid daar is geen sprake van loon nog vau een oigen huisgezin daar hetft niemand lett wat bij het zijne kan noemen In zulk een staat werkt meu te zamen eet men te zamen en huist men te zamen De gehuwden zullen zelfs niet eens het recht hebben om hun kinderen o i te voeden want desen worden reeds op zeer jeugdigen leeftijd in opvoedingsgestichten groot gebracht Spreker vraagt dan ook of men ih zulk eene samenleving gelukkig kan zijn waar geen prikkel ik haar uiet vinden cfschoon ze dan wol zeker niet ver is gegaan naar buiten om het eind van haar tocht te bereiken spr ik hy somher in sich zelren terwijl hij huiverend zijn blikken stuurde ter zijden van zijn pad dat door slooteu van de relden was gescheiden Waarom zou ik mijn kind niet volgen op den weg dien ik haar van jongs af heb bereid O Marie Marie als ik uwe ongelukkige zuster hier toch nog vinden mocht uiet daar en bij blikte wederom naar het troebele water aan zijn zijde maar wankelend als ik op deieil moeialyken weg als ifc dut mocht zou ik den moed hebben weder te keeren en haar aan u op te dragen gij goede en getrouwe die liefliebt en uw ar nelyk brood wilt deelen met degenen die u schandvlekken Zou ik ellendige I uu echter nog blijven en u beletten oen betere toekomst te gemoeid gaan die u brood zal geven wahneer gij juist dien zelfden naam hebt aaugcnomen van dien man dien ik ongetrouwe in mijne ambtsplichten heb beuadeeld en gegriefd iu zijn eer IIu daar is voor mij een vergelding reeds op aarde Indilibla indiliblel Myn vonnis is geschreven bet einde tal komen in de duisternis van den nacht En immer toog hij veriler Bijna aan hel einde van d Scheuk liep tyu weg over de werf eener boerderij Hut hek ston l open hij ducht ar niet aan dat hem het recht misschien betwist kon worden zijn roet te eetteu op eens anders particulier eigendom hy vermoedde aronmia