Goudsche Courant, dinsdag 25 oktober 1892

aan ia om lijn beat te doen en waar het feit zioh 1 xov kunnen voordoen dat door d lusteloosheid men 1 niet eens in de behoefte van eigen onderhond zoukunnen voonien Hy gelooft dan ook dat al mocht zuft een staat oms eenmaal tot iiaud komen het toofa bepaald niet van langen duur ui i jn Nadat sprdrar er nog op gewezen had éat de meerderheid dar soeiaal dsmoorataB hiar te lande hnn doel door revolutie wenachen te bereikeu en hg hun heftig optreden ten zeerste afkeurde inzonderheid tegen het militarisme wat zeer ten nadeele van enkele loteUngen is alsmede dat zg de vrgheid van vergaderen die zij zelf verlangen aan anderen niet gunnen daar zg het er op toeleggen om de vergaderingen van hun tegenstanders te doen mislukken noemde hg nog verschillende middelen waardoor de werklieden verbetering konden verkrijgen en drong vooral er op aan dat de werklieden daaraan zelf zouden medewerken en in vereeniging hun kracht moeten zoeken Deze hoogst belangrgke rede werd door de aanwezigen met de grootste aandacht aangehoord en had tengevolge dal eenige nieuwe loden tot de af deeling toetraden In de Zaterdag gehouden vergadering van den Baad der gemeente Krimpen a d IJsel werd door en burgemeester onder instemming van alle leden een warm woord van hulde gewijd aan de nagedachtenis van het overleden hoofd der o 1 school den heer J van den Berg Onder erkenning voor de vele en goede diensten door dezen met betrekking tot het onderwgs aan de gemeente bewezen werd met algemeene stemmen besloten zgne weduwe eene toelage in ééns uit de gemeentekas te verstrekken Hierna werden de voorwaarden geregeld waarop in de vacature zal worden voorzien De jaarwedde is opnieuw vastgesteld op ƒ 1000 De tijdelijke waarneming d r betrekking is door burg en weth in overleg met den arrondissoments schoolopziener opgedragen aan den beer T C Hootseo onderwijzer met boofdakte aan de openbare lagere school De Zxidkollander merit op ten aanzien van zeker uitgesteld diner Allen juichen toe dat men maatregelen neemt tot bestrijding der cholera Men vraagt niet of Her en daar wellicht een weinig wordt overdreven er is zooveel verzuimd dat niemand eraan denkt den gver van het oogenblik te beteugelen Maar de cholera is eeo te ernstige zaak om tot een nietig en belachelijk voorwendsel te worden gemaakt als men met de eigenlgko reden niet voor den dag durft komen Daardoor loopt men groot gevaar een goede zaak in discrodiet te brengen Ze ndicule fue Dit hadden de Seeren leden der Provinciale Staten Tau Zuid MoUand moeten bedenken voor zg het allerkomiekste en allergrappigste berichtje de wereld inzonden dat men in de verschillende bladen lezen kan Om het andffe jaar bieden de leden der Provinciale Staten van Zuid Holland hunnen voorzitter den commissaris der Koningiu jeen diner aan In 1891 had het niet plaats het zou dus geschieden in 1892 tqdens de November zitting Thans maken de hoeren bekend dat hdt dilMiv in dat de pachter van die erve toen hij met zijn familie naar de kerk reed zijn bezitting aan een trouwen maar geduchten wachter overliet die dat recht zou beschermen De pachter had de anders ingekorte ketting van zijn hofhond op volle lengte uitgeschoten on mijnheer Brnno zag zich achter do woning gekopien eensklaps besprongen door den bulhond dien hij niet ontkwam alvorens zijn fashionable kleeding Wer en daar in flarden gescheurd en zijn uiterlgk dzoo was bedorven Hij was nu geen gentleman meer ook niet in het oog dergenen die hem niet kenden Hij plooide en schikte nog wel aan zgn ge a havende kleedij om de schade zoo mogelgk te bedekken maar het baatte hem niet en hij trok zijn hoed nog dieper over zgn voorhoofd en vervolgde sijn weg Aan het einde van de Schenk ttond hij een oogenblik stil Hij keek links en rechts over den weg die van Egawijk naar Voorburg leidt Ter Knfcer zgde zag hg een man naderen een bejaarde arttaelgk gekleede arbeider maar nu voor mgnheer Bruno deftig genoeg om hem te ontvluchten want de man die zijn eer er aan waagt door misbruik van vertrouwen door falsiteiten en bedrog te plegen kan soms fatsoenlgk genoeg blijven om zich over uiterlijke kleinigheden te schamen Hij sloeg rechts af Aan de Qeestbrug genaderd schreed hij vooruit de eenzame laan in die naar Kijswijk voert doch tor hoogte Van de uitstalling Witsenburg wendde hg weder links om het ge overleg met itB emiaiaaaria m Mr mtiHpetteld wegen de getondkeidtometaudighede ta het oogenblU Wg bidden u Albert Millaud kom even naar ons over om deze uitvinding da eer te geven welke haar toekomt I Een diner uitgesteld wegens de gezondheidsomstandigheden van bet oogenblik 11 De heereu doctoren hebban zaowat alles verboden maar nslukkig bet eten beefft man ons tot nu tse nog wel willen veroorlooveu Een flink degelgk middagmaal bleef nog gezond alleen tegen overdaad en onmatigheid werd gewaarschuwd En nu moet het komische berichtje toch niet beteekenen dat de heoren Statenleden bg zulk een gelegenheid de juiste maat nicpt eten te houden Een andere conclusie is niet mogri en toch wg durven die conolnsie niet aan Of meenen zg dat wij in de ernstige omitandigheden behoefte hebben om eens gul te lachen P Is dit t geval dan igu zg volkomen geslaagd Iets dwazer of wilt gg komieker konden zg niet uitdenken Zoo iets zou zelfs een Willem van Zuijlen of welken grappenmaker ook nog niet in het hoofd zgn gekomen Een raadselachtige zaak houdt thaus de gemoederen in Frankrijk bezig De tegen luitenant de Segonzac iogebrachte beschuldiging op een expeditie naar den Boven Niger zijn reisgezel Quinquerez te hebben doodgeschoten heeft natuurlgk groot opzien gewekt Luitenant do Segonzac die tot het eerste regiment jagers te Cb lons behoort is Dinsdag naar Fargs vertrokken om bg het ministerie van oorlog aan te dringen op een bespoediging van het tegen hem ingeste 4e onderzoek Dit onderzoek is reeds eenigen tgd geleden op verzoek der familie van den heer Quinquerez die niet aan een natuurlijken dood van den officier geloofde begonnen De zaak staat voor den heer Segonzac zeer ongunstig Hij heeft in het rapport over zgn reis vermeld dat luitenant Quinquerez gestorven was aan malaria en toch werd bg latere opgraving van het Igk een kogelwonde aan het hoofd gevonden Luitenant de Segonzac verklaart nu ten slotte dat zijn ongelukkige makker zich in een koortaaanvai heeft doodgeschoten maar dat hij om voor ite familie dit treurige geval verborgen te houden in zijn rapport den catuurlgken dood van zijn reisgenoot had opgegeven In het ministerie van oorlog neemt men de waarheid van deze verklaring aan maar men betreurt het dat de heer de Segonzac niet ten minste in een vertrouwelijke verklaring a n zijn superieuren nauwkeurige mededeelingen had gedaan over den dood van luitenant Quinquerez Pe firma F B van Ditmar te Utrecht zal te beginnen met Januari e k een nieuw weekblad uitgeven De Wielersirart genaamd hetwelk kosteloos aan alle wielrijders hotelhouders en sporibeoefenaars zal worden gezonden zoomede aan allen die belang in da Nederlandsche sport stellen De veeljarige ondervinding van genoemde firma op sportgebied is een waarborg dat aan deze uitgave de noodige zorg zal worden besteed Beeds van verschillende zijden mochten de uitgevers de toezegging tol medewerking ontvangen Door de uitgevers is eeit Gouden Medaille beschikbaar gesteld voor het beste antwoord hetwelk zij noeqide dorp te ontwgken Hij ging met versnelde schreden over den breeden heerweg tot hij aan de Hoornbrug gekomen ter rechterzijde het pad insloeg dat achter verscheidene buitenplaatsen henen leidt en waarmode hij weldra op de zoogenaamde kleiwegen geraakte die in velerlei vertakkingen da gemeenschap onderhouden tosschen de dorpen in den omtrek en de steden den Haag en Delft Verderop aan een driesprong bg een tolhek waar men hem echter niet om passagegeld lastig viel 008 hijgden linkerarm die hem lot Delft zou geleid hebben zoo hij met tegenover de uitspanning jiBeineveld het weiland ware ingegaan ter plaatse het Haantjeu geheeten alwaar de voetgantgors meest schuitentrekkers zich een pad badden gebaand over da polderbedgking langs den vliet opgeworpen Waarheen hem dit pad leiden zou wist hg niet hg koos het alleen o i dat het hem gedurende langen tijd want hg koli het eind er van niet zien buiten den kring dor mensbhen zon houden Aan den horizont daarginds in t Noorden stegen intusschen allengs meer zwarte reuzenkoppen uit de diepte op die het bleekblauwe uitspansel bestormden steeds hooger en hooger klimmend ten laatste de I hemelen bedekkend en de aarde nog beroovend van het balfiicht dor bleeke winterzon Maar mgnheer I Bruno bemerkte hot niet Hg zag iet op naor bovon immer roortschrijdend met het Oog ten gronde I gericht Hij haatte zelfs bet geringe ovorblgfsel van op de vraag t Wat w Wieler orl t mllen ontvangen De bedoeling van de uiisohrgvers dezer Prijsvraag is een beknopt zakelgk antwoord liefst in enkele regels te ontvangen terwgl bg de tuewgzing van den prijs vooral zal gelet worden op oorspronkelijkheid en geestige vinding Antwoorden onder pseudoniem yé6i 1 Deo tg zenden aan d uitgeven van hstweeUvM De Wislersporf te Utrecht terwijl in no 1 van het blad de bekroonde inzending zoomede eenige der beste gekeurde antwoorden zullen warden opgenomen Alle Nederlandsche Wieirgders zonder onderscheid kunnen aan deze Prgsvraag deelnemen Jan Holland schrijft in De Tgd Eerst ia de 17e eeuw geboren heeft het nieuwsblad reeds in de 19e eeuw zich oen terrein veroverd uitgebreider dan waarover wgsgeeren redenaars dichters wetgevers ooit geheerscht hebben De sotl groot geworden en immer aanwassende reus zet iioli schrap om alles wat in schrifttaai kan uitgedrukt worden te verslinden Geeft doze veroveringstocht der journalisten stol tot bezorgdheid of tot blijde verwachting P Inderdaad is bespiegeling hierover lamelijk overbodig Al kon er gereageerd worden tegen de annexatie van der menschen doen en denken op elk gebied nooit liet een reactie zioh vruchteloozer aanzien De geest des tijds do smaak der mensoheii verkeeren in een stadium van kort aangebonden zp Do geheele opvoeding werkt er toe mee I di scholen zooveel mogelijk een oppervlakkig overziebl van alles buiten de scholen een vroegrgp neuan in alles en meepraten over alles Wie durft vstwachton dat onder zulke omstandigheden ooit sea atavistische terugval het geslacht weer zal te voorsobgn brengen dat het geduld had en ook meendi den tijd to hebben om de twee en twintig deelei van Stuart a Romeinsche Ooschiedenis de dertien deelen der vertaling van Plutarchus te lezen cent redevoering of preek van twee a drie uur aan t hooren en ze dan nog eens in verzamelde bundels of in de Vaderlandsohe Letteroefeningen te herkauwen I Doelloos is niet alleen reactie maar zelfs bespiegeling over het overvlakkige dagbladweten lietpubliek bestaat niet ter wille van de schrgvers imr de schrgvers staan ten dienste van t publiek ZweM een schrijver Publiek ik veracht ui wees mzekerd dat juist hg de roembejager zich het ijI rigst inspant om zgn koet naar den smaak iu t publiek te bereiden detnooda mot venakugvan eigen beginselen en verkrachting der waarkeid De sohrgver die zoo ver gaat is een schurk nair wijs is hg die bij beginsel vastheid en waarheidstrog partg weet te trekken van den heersohenden smalt en er in slaagt eenige belangstelling te wekken zeUibij hen die zelden anders dan hun dagblad lesei Het woord uit den ouden tijd die man ziet nooitander gedrukt sohrifl in dan z ne courant mostniet langer als smaad gelden Want op de couraltrust voortaan de plicht om velerlei en dat velerleizoo degelgk te leveren dat wie hau gelezen heeft iets wgzer o beter is geworden l f In Qoareeht Oldambt deelt iemaiid mede dat B I Smit scheepsbouwer te Hoogezand een bg hem werkzaam zijnden jongen gelast heeft zioh naakt ait 1 licht getuigend dai de dag nog niet ten einde mm de zon slechts achter den dichten sluier der wolkBl verborgen was Zgn levenszon wm ondergegaan de dood had zgn hart reeda aaugegA pen dat geen lust geen kracht meer gevoelde om te kloppen en te leven en allengs matter sloeg Zijn uur was gekomen het naderde meer en meer naarmate iet licht van den al te langzaam verstervenden dag verbleekte De wind stak op feller en soherper van uur tot uur hg ontbond de wolkgevaarten en dreef d vluchtende scharen voor zioh uit zij stoven lanp en over elk luder en lieten hun buit achter e op aarde nederviel in paarien van zilver in fijne punten van juweel Zij vlogen mijnheer Bruno in gezicht zg dansten om hem henen en hechtten ziok aan het rntinée van zgn overjas Mgn Igkkleedl mompelde hg huiverend voortschrijdende met steeds slepender schreden ovet een moeielgker pad De zon waa reeds een gormmen tgd onder de kimmen gezonken hoewel zij van de aar geen vroolgk afscheid nam zg penseelde dé hemelen niet met een liofelgken gloed die mooi we r voorspelde voor den volgenden dag Hordt venoli d Ueadoi n te water tt gaan nlfs onder water om eenig werk te verrichten Het water stock en had een temperatuur van S graden De jongen werd be dnigd zijn dienst te worden uitgejaagil indien hg ket beestenwerkje niet verrichtte en hoe erg de jongen ook tegen den arbeid opeag door i nee aaders de poort uit te moeten deed hg wat hem bevolen was De redactie van Oooreeht Oldamht die meende dat dit verhaal overdreven was ging naar E i Smit toe om inlichtingen in te winnen Toen den Btieepsbouwer gevraagd werd of het medegedeelde waar was antwoordde hij laconiek W tr is t Drie jaar waken bg hot graf eener moeder Een eorrespondeut van een Shangbaisch blad beschrijft uit Kinkiang aan de ïang tse iets dat zelfs in China niet dikwijls voorkomt Het is van een man die een plechtige gelolte afgelegd heeft drie jaar bg zgn moedera graf te verblgven De dame stierf togen het einde van het vorige jaar en werd zooals gewoonlijk in de helling van een naburigeii heuvel in het familiegraf bijgezet Toen het stoffelijk overschot aan de aarde was toevertrouwd verklaarde de zoon dat hij het graf niet dan na verloop van drie jaar zou verlaten en tot nog toe is hg zijn woord getrouw gebleven De buren namen op zich voor zijne behoeften te zorgen en er werd eene inteekenlijst opgemaakt waarop voor tien pikola rijst elk van 1 33 pond door zijne bloedverwanten en kennissen werd ingeschreven Vorscbillendo gezinnen maken nu beurtelihg voedsel voor hem gereed en brengen hem dit Anderen brachten stroo en palen en maakten een ruwe hut voor hem groot genoeg om hem en het graf zgner moeder te bevallen De sohrgver zag hem toen hij bgon reeds zeven maanden jjgn zelfopgelegde taak had vervuld en zegt dat hij niet spoedig het gozicht en den reuk zal vergeten Ëondom do hut bcïonden zich drie goed verzorgde graven die von ziju vader broeder en vrouw en daartusschen dat van zgne moeder Gedurende zijn driejarige wacht wascht hg zich niet het stroo waarop hg ligt wordt niet verwisseld hij verandert zgne kleederen niet voordat de tgd verstroken is hij komt om welke redu n ook niet buiten de kleine ruimte hg spreekt tot niemand behal e nu en dan eens en dan alleen kort toi zijn naaste verwanten Hg brengt den tgd door met het prevelen van gebeden eu het branden van wierook aan het hoofd einde van bet graf waarnaast hg uitgestrekt ligt wf De hut is niet zoo hoog dat hg er rechtop in kan staan en slechts weinige voelen langer dan hg zelf Men kan zich nauwelgka de vuilheid van zulk een hol voorstellen en den toestand van oen ongeiehoron mensohelgk wezen na zulk een bestaan hoe hij er tegen het einde der zomer zol uitzien durf ik niet indenken Het schgnt niet mogelijk dat een mensch in staat zou zgn drie jaar zulke gruwelen te doorleven niemand dan een Chinees on hel uithouden doch als hij die drie jaar uitleeft zal hij zeer vereerd worden de autoriteiten zullen hem in staatsie komen in ontvangst nemen en het geval aan den Keizer melden en hg zal uit de hand van dezen een brief ontvangen die vier letterteekens zal bevatten waarin zgn braalheid geprezen wordi Hg aal ook misschien de een of andere etaatsbetrekking oetvan i gen en aal dus wel verzorgd worden Ia een afgelegen kamer van Baekiii ani Falaoe te Londen werd onlangs de collectie poppen waarmede koningin Victoria zich als meisje amuseerde weer ontdekt Zij sliepen er sedert 1833 toen de prinses 14 jaar oud van haar afscheid had moeten nemen om te gain regeeren en de koningin was toen ng er van hoorde zeer verlangend om haar oude Kevebngei terug te zien Het zgn er niet minder dan hondeAl twee eu dertig de koningin heeft ze naar Osborne laten bfeagen ze goed bekeken en toen aangewezen welke zg zelf had aangekleed 32 stuks en waaron Zij zijn allen genummerd en bg de poppen behoort een lijst in gewoon schoolsohrift getiteld LUt oj my dolle en waarin de koningin met eenige aandoening haar eigen vergeeld kinderschrift herkende Er zgn een groot aantal actricecostumen bg door de princes vervaardigd na eene tooneelvoorstelling of volgens een illustratie dat is alles vermeld Depoppen aelf uit de kindsheid der kunst zgnzoo leelgk als geen kind ze meer heeft houten koppen met puntigen neus roode vlekjes op de wangenen het zwarte haar in gordgntjes er is maar ééne leeren pop bij met zemelen die was te Bern ineen handschoenfabriek gekooht Daarentegen zgnde toiletten zoo zorgvuldig afgewerkt als men weinig ziet manchetten zakdoekjes alles behoort er bg met do letters der bezitsters in roode zijde er op gemerkt Van de toiletjes is in een weekblad The Strand Magazine een afbeelding met beschrijving ge geven waarvoor de koaingip heeft toegestaan ze te photografeeren on zelf de proeven heeft nagezien Er zijn maar weinig jongentje bg de poppen zeven of acht maar die zgn meest door de koningin zelf gemaakt graaf Almaviva monsieur Musard de orkestdirecleur monsieur Albert balletmeester en sir William Arnold een oufl edelman van het hof Onder de dames vindt men allerlei kennissen van de koningin in dien tgd lady Brighton in een prachtig toilet van pluche en bont met grooleGainsboroughhoed on mistress Martha eene schoonmaakster De meeste poppen zgn balletdanseressen Pauline Duvernay als fee in het ballet de achoone Slaapiter Taglioni als Zwitsersche in GviUaume Teil als fee in La Sglphide als Indische in La Bayadere Porphyrise Brocart die later de hertog van Lotharingen trouwde als nimf Sylvie Locomte die prinses Foniatoweca is geworden miss Caure miss Dudley en anderen Bewonderenswaardig zijn al de kleine balletcostuums van zilvergsas tarlatan geborduurde tulle alles met minutieus kleine strikjes lintjes en loovertjes kleine roosjes kralen colliers vleugeltjes kroontjes en kransjes alles in evenredigheid uitgevoerd er zijn geen twee eendere oostuums bij Ameterdammer Br was eens een jonge onderwgzeres die toen alle leerlingen de les hadden opgezegd en hel toch nog geen tgd was om ze naar huis te laten gaan de volgende vraag stelde om ze nog wat bezig te houden Wal is eene vrouw P De jongen die nog voor straf in don hoek stond maar toch antwoorden moest zeide Een rib De onderwijzeres keek hem boos aan en knikte den jongen met de droomende oogen too ten teekon dat hij t zeggen mocht De vrouw ia de beschermengel van den man zeide de knaap l De vrouw is do steun ran den man riep een vlasharig meisje Zg trooat hem als hg verdriet heeft zeide een meisje met groote oogen En ze maakt zgn geld op wauneor hg haar de beurs geeft riep de onverbeterlijke jongen in den hoek De andere kinderen waren eenige oogenblikken stil maar eindelgk bracht het aardige meisje met de bruine oogen uit De vrouw is iemand die door alle ongetrouwde juffrouwen benijd wordt nü vrouw zorgt dat de iuan geen gaten in zijn kousen heeft meende een andere leerling De vrouw dient als wrgfpaal wanneer de man uit zgn humeur is zeide een spgtig meisje Dal is de beate omschrgving zeide de onderwijzeres Ziezoo nu mogen jullie naar huis Als historisch wordt uit Doesburg aan de Tijd geschreven Zeg buurvrouw is je zoon al naar do loting Ja waarom P Heb je geen zwarten draad achter door zgnjae getrokken Een zwarten draad wat zou di tP Je weet toch wel als je een zwarten draad vnn achtoren door zijn jas naait dan loot hg zich vrgl Wat zeg je I Jan Jan 1 En de buurvrouw liep de straat op zocht langs alle straten tot ze haar Jan vond Jan moest dadetgk mee naar huis waar de zwarte draad achter toer de jas Rrd getrokken Jan gaat naar het stadhuis trekt etn nommer en loot zich vrij Buurvrouw en alle andere buurvrouwen geloovep thans onvoorwaardelijk aan de geheimzinnige kracht van den zwacten draad bg de loting voer de nationale militie Te Issy onder Parijs is eene dame P met hare helpster eeae mej G in hechtenis genomen tie quasi arme weesmeisjes te harent verzorgde voor wie a trouw collecteerde maar die dekmderen van s 0 htend8 vroeg tot s avonds laat kunstbloemen deed vervaardigen voor de Parijsche modemagazgnen en haar nauwelgks te eten gaf Bovendien schijnt het tweetal zich aan vaUchheid in geschrifte tt hebben schuldig gemaakt Nadat Maandagmorgen door een jachtopziener een hert was gespeurd in een bosch onder Woudenberg toebehoorende aan den heer J B de Beaufort gingen dions zoon de heer J B de Beaufort Jr met zijn jager W v d Brink er op uit en na eenig zoeken zag en schoot de laatste hel dier een damhert bok mol zeer fraai gewei Te oordeelen naar zgne schuwheid had het dier reeds lang in het wild vertoefd doch verondersteld wordt dat het ontsB rt is uit eene wildbiu Het keit woog rabn tachtig kilogram Bg eene vossenjacht die dezer dagen in Engeland werd gehouden kwam de vervolgde vos het sta4je Fairfürd inrennen Na te vergeefs gepoogd te hebben het raam eener chirurggnswoning binnen te komen liep hg een kerkplein over sliéeds door een troep levenmakende honden achtervolgd kwam door een voortuin in het woonvertrek van een kolonel sprong door een raam in een tuin en kwam zoo weer in een straat terecht waardoor hg aan zgn vervolgers ontsnapte Te Oldbam in Engeland werd eergisteren in een onbewoond huis onder eene trap het lijk eener vrouw gevonden met wonden in de borat en bgna afgesneden hals Verder werd een korset en andere klecdingstukken met bloed bevlekt gevonden in meer dan een vertrek waren bloedsporen terwgl in eene achterkeuken blijkbaar een kuil was gegraven maar later weer gevuld Volgens een dokte moet do moord reeds eenige weken geleden zgn gepleegd De laatstj bewoner van het huis werd spoedig in hechtenis genomen Hij stond rustig in een tuin te werken Zgne vrouw was nergens te vinden Baiteolandscb Overzicht Hoewel de opgewondenheid over de werkstaking te Carmaui in de Franscho kamer dank zij de goede verwachtingen welke men thans omtrent een bevredigend einde mag koesteren tot bedaren is gekomen keerden de kalmte en rust nog niet onder de afgevaardigden terug Er heerscht in de politieke kringen te Parijs een onmiskenbaar zennwachtigo stemming die weinig goeds voor de toekomst voorspelt Zoo is men volstrekt niet gerust omtrent hel lot van de handelsovereenkomst met Zwitserland daar bg do behanileling een groote veldslag tusschen de proteotionisten en de vrijhandelaars is te wachten Aanvoerders van beide richtingen zgn de heeren Méline en de minister van koophandel Jules Boche Blgft deze zijn meening dal Fiankrijks handel zonder verstal dige handeUovereenkomsten zgn ondergang to gemoet gaat dapper handhaven dan behoort eon miuiaterieele oris niet tot de onmogelijkheden Tot heden bezit men geenerlei zekerheid omtrent de gevoelens der kamermeerderheid ten opzichte van het ZwitserschFraasche handelsverdrag men weet niet of zij nog verder dé protectionisten bij hun buitensporigheden zal volgen dan wel opgeschrikt door de zich in het land openbarende reactie tegen hel overdreven stelsel van beschermende rechten den heer Méline on den zijnen een tot hiertoe en niet verder za toeroepen Donderdag is aan de leden der kamer het ontwerp strekkende tol verlaging van het minium tarief op 66 artikelen voor den Zwilserschen invoer rondgedeeld Wgl hel ontwerp eerst door de commissieder invoerrechten onderzocht wordt komt het nietvoor November bij de kamer in behandeling Dezetgd zal ongetwgteld door heide partijen gebruiktworden om elkanders hulplogers nog te versterken De ongerustheid over den gang van zaken in Dahomey schijnt te Pargs nogal groot te zijn hetgeenhieruit kan worden afgeleid dal de regeering eerstmet overhaasting het optimistische telegram vankolonel Dodds heeft openbaar gemaakt en daarna toen hij eene zorgvuldiger ontcgfering van het gehoimschrift de tekst nog gunstiger bleek dan men aanvankelijk had bespeurd en bekend gemaakt eene tweede lezing heeft gegeven Bladen der regeering niet vriendschappelglc gezind geven dan ook openhartiglgk te versUan dat 6t de regeering of Dodds het menscbdom bedotten En deze voorstelling krggt eenen scliijn van juistheid door bet bericht dai uitPargs naar Senegal is geseind Dodds alle nog besehikbare troepen achterna te sturen Het zgn echter slechts 600 of 600 man voor een groot deel inlanders Graaf Caprivi s rede in den I Duitschen Bondsraad heeft één lichtstraal doen vallen op de geheimzinnige legervoorstellen Uit zgn goorden blgkt dat het ontwerp tot iljo geringst mogelgken omvang is teruggebracht en in dien toestand als een organisch geheel zal w orden beschouwd Dezelfde voorwaarde is gesteld als bg het schoolwetsontwerp er m g niets aan besnoeid worden maar het ontwerp moet in zgn geheel warden aangenomen Zoo althans worden de woorden van im rgkskapseller uitgelegd in verband m t de jongste verklaringen der officienzo pers Is dit eene juiste gevolgtrekking wat bg de groote geheimzinnigheid der regeering nooit met zekerheid te zeggen ia dan is zij moer welkom aan de vrgzianigan dan aan de partgen die thans bij de regaering in de gunst f staan en die bg een er op of er onder groot ge vaar loopen haar mandaat te verliezen De vrg 7 zinnigen echter die niets te verliezen hebbeu zion I