Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1892

1898 WAeBj5di 2fi iMet m 4m GOUDSCHE COURANT IVieuws m A v entwhlafi PQor Qouda en Omatreken Oe Inzending van advertentMn tam gwchieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Gisteren werd gevankelijk naar Botterdani overgebracht de beruchte slaapstedehoudster vrouw van T De Arrondissements rechtbank verleende tegen haar rechtsingang met bevel van gevangenneming wegens koppelarij door de moeder ton opzichte harer minderjarige dochter Oe toezegging van beroep naar Oudetvater is door Ds J Hoek te Zevenhnison aangenomen Een nader rapport der commissie benoemd bij be luit lier Prov Staten van Zuid Holland van 6 Juli jl is verschenen omtrent de voorstellen van Ged Staten betreffende eene aan Gouda te verleenen schadeloosstelling voor de verliezen welke het ton lijden door de werken van den waterweg tusschen den IiTsel en de Bingvaart tot den Haarlemmermeerpolder Na langdurige overwoging is de groote meerderheid der commissi eindelijk tot het besluit gekomen om aan de Staten voor te stellen behalve de kosten voor den aanleg van het jaagpad en het vergraven van den Turfsingelgracht ook aan Gouda te vergoeden wat het voor het openen van de vaart door de binnenstad en voor do verbetering van de nieuwe Zijara Docii tex xn 18 Aan het einde van het lange en eenzame pad door de velden gekomen zette mijnheer Bruno den ver moeiden voet andermaal onder do menaohen hij had het gehufht den Hoorn bereikt en hier en daar zag hij hot licht opgestoken achter de kleine ruiten van de weinige huiskena die dit jtehucht telt Overal in de wijde wijde wereld is er behoefte aan brood maar overal ook in de gehuchten zoowel als in de groote steden is brood te bekomen zoo men het betalen kan Dat is do kwestie de groote materieele kwestie dezos levens De honger en de liefde het is meer gozogd zijn de twee machten die de wereld beheerschen de maatschappij ID stand houden Mijnheer Bruno s oog viel op een klemer sruit waarachter een groot brood te koop lag y Toen voelde hij dal hij nog leefde hij had honger Hij tastte in zijn zak m zijn overjas in zijn p ntalon tnëijn rok ha uil zijn rokzak haalde hij een iro rtemoiinaie te voorschijn Zijn cos flikkerde i en vau gonooKcn Hg opende de porte r noniMii o was ledig Nu herinnerde hij ziohl mot voldoeuing dat in dan duisteren en benauirdeo toestand nu wellioht oindelyk licht oo lucht zal komen Be vraag is alleen of de officieuie pers te rertrouwen is en of de regeering iverkelijk zal trachten haar plan het koste wat het wil door te drjjren Uat de officieuze bladen niet altijd te vertrouwen jn blykt o a weer uit den ophef waarmede ij betoügen dat de nieuwe legervoorstellen per slot van rekening zeer populair zullen worden omdat de diensttqd aanmerkeHjk zal worden verminderd De Fretnsmiffe becijfert in een soort van winst en verliesrekening dat het tegendeel waar is Wel zullen 46 000 man die tot dusver S maand dienden voortaan slechts 21 maanden in dienst blijvon toodat lO s maand per man of in t geheel 476 000 maanden gewonnen worden maar daartegenover rekent het vrgzinnige blad uit dat niet minder dan 1 554 797 maanden verlies etsat van soldaten die vroeger reeds na IS s maand ontslagen werden van nieuw aangeworven manschappen enz zoodat ten slotte de vermindering en de vermeerdering zich verhouden als 1 3 27 Uat bovendien de regeering voornemens zou zijn nadat de 2 j rige diensttijd 5 jaren geduurd heeft ze weder door den 8 jarigon dienst te vervangen zooals de Haunot Courier beweert weigert do Trtisiimu e Ztg te gelooven De officieuse Kussische Nowoje Wremja zegt betreffende de maatregelen die de niewe Minister van Fiuancieu Witte ten opzichte van de ngvorheid denkt te nemen dat da Minister niet alleen voornemens IS alle belemmeringen van de nijverheid zooveel mogel k weg te ruimen maar ook dat hij de taak der Regeering ten opzichte van de industrie in nog ruimeren zin opvat Het volgens de Nowoje Wremja voortreffelijke tarief v n in en uitvoerrechten zal niet herzien worden doch wel is het mogelijk dat de Russische haudalsverdragyrf die veranderd zijn herzien zullen worden wjjt zoo spoedig mogelijk dient te geschieden In yÖuitschland vat men dit op als een bewijs dat d onderhandelingen lusschen Petersburg en Berign ever een betere regeling der handelsbetrekkingen toll niets zullen leiden Men heeft zich van het begin af te Berlijn niet voel daarvan voorgesteld Yolgens de Uaily Telegraph is de breuk tusschen Griekenland en Rumeuie een gevolg vuu buitenlandschen invloed In 9ummL e kringen tö Petersburg meent men dat de Russische Minister Schiskin niet vreemd aan deze zaak is Uat kan wel zijn want de houding van Griekenland is zoo vreemd en zoo inconsequent dat men vanzelf er toe komt om er wat achter te zoeken De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch a lles gekookt FKOXDiGIXG BüRGEMEESTKR en WETHOUUKRS van Gouda Gezien het besluit van den Hoer Commissaris der Koningin in deze Provincie van den 4n October 1892 A No 1113 3e afd Prov blad No 69 betreffende de verplichting tot het doen van suppletoire aangiften voor de BELA 8TING op het PERSONEEL over het dienstjaar 1892 93 Brengen ter algemoene kennis dat volgens deartt 27 en 42 der wet op de Personeele Belasting van den 29n Maart 1833 StaaUblad No 4 zooals die zijn gewijzigd en aangevuld bij de artt 7 en 14 der wet van den 9n April 1869 StaaMladSo M tot het doen van suppletoire aangifte verplicht zyn allen die na den 15n Mei jl een perceel in gebruik hebben genomen alsmede zij die dienstboden of paarden na laatstgenoemden datum hebben aangeschaft L Wordende de ingezetenen mitsdien herinnerd aan de op hen rustende verplichtingen tot het doen dier aangifte ten einde bevrijd te blijven van de toepassing der strafbepalingen voorgeschreven by art 36 voor zooverre die zyn gewijzigd bij art 13 der wet vaa don 9n April 1869 Staatsblad No 69 en art 39 van meergenoemde wet van den 29n Maart 1833 StaatthUul No 4 GOUUA den 24n October 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER REXIMlSGEt IXG De BURGEMEESTER van Goud brengt tor kennis van de ingezetenen c r i dat de heer Minister van Binnenlandsche Zaken bij beschikking van den 19n dezer No 6169 Afd M P heeft goedgevonden te bepalen dat art 8 van het Koninklyk besluit van 4 September 1892 Staatiilad No 216 betreffende do verplichting tot het doen van aangifte bij len Burgemeester van de personen komende uit Antwerpen niet meer van toepassing is Gouda den 24n October 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENUOOBN ADVERTENTIfiN Tot onze diepe droefheid overleed heden onze geliefde Vader en BehnwdTuder de Heer L MLfNLlEFF Az in den onderdom van 62 jaren Fam MIJNLIEFF Eenige en algemeene kennUgeving NUuwerkerk a d IJiel 22 Oct 1892 Heden overleed te Vlaardingen onie geliefde Broeder en Behnwd broeder de Heer J VAN BËKUM in den ouderdom van 66 jaar C KERKHOF A KERKHOF ROLLOOS Gouda 23 October 1892 Verzoeke van Rouwbeklag verschoond te blyven Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg het overlgden van mgne lieve Moeder betnigikmgnenharteiyken dank MARIE E BK GIDTS Gouda 24 October 1892 Voor de vele blgken van belangstelling den 14 October 11 ont aDgen betnigenwg onzen hartelgken dank L BURGERSDIJK H F BÜRGERSDIJK NlCOLAÏ iOE@mMl i Een vrg talrgk burgergezin te Amiterdam dat er niet in geslaagd is eene dienstbode te vinden diö werkzaamheid en helderheid paarde aan aangenaamheid in den omgang ook met de kinderen noodigt een meisje nit den eigen stand geen jonge dame P G die geneigd is als werkelijke hulp voor de huisvrouw og te treden uit om zich aan te melden onder letter A 227 aan SOOYKER s Centr Adv Bar Leiden Zend postwissel groot 1 Gulden en D ontvangt daarvoor franco SLIJTEUS JFLINK RABAT C v T0JSGER1 00 Korte Groenendaal Gouda I 100 belooning Mdkdoorn en tTrattenUnetuur verdrgving zeker per flacon CO cent Hoofd Bau de Cologne van H SELLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et Kiespijntinptuur geneest dadelgk per flacon 35 et Verkrijgbaar bg L A dk VLETTER Markt Gouda Firma J WliLTER De Nieuwste FLANELLEN WOLLEN en BOVENROgSES Dames en Modisten Mejnffronw MiiLLER zal zich eenige weken te Gouda vestigen om Dames in 6 Lessen de Amerikaansohe Wetenschappelijke KNIPMETHODE PikRUfi voor Dames en Kinderkleeding te leeren tegea bitlgke conditiën Volkomen inlichtingen kan men indien men de brieven onder no 2227 an het Bureau van dit blad zendt verkrggen TE PAR IJS Zenden gratis en franco het pracli tig geïllustreerd BODE ILIUI met holland scheii of fraiischun tekst bevattende de afbooldingon der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor lieoren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan ii JULES JALUZOT a C PARIJS Stalen van zjden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen Ier bestellingen benoodigd zijn Betlelltngen an 25 runcs en Itooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franco tracht en orij oan Inkomende rechten tn alle vlttalien van Nederland aan huls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen laar ons riexpédltlehulo te Rozendaal Noord Brabant daarmede belast is FEMSCHE ST00MVEE7EEIJ Chemische m Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameïkleedingstukken ook alle soorten Meubelen Lei kantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en Vorden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 3 ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelporsdruk an A Buikkiun zoon f aitgave dezei Conrant geschiedt dageip a met nitzoadering van Zon en Feestdagen Oe prgs pei drie maanden ii 1 26 frftnoo per post 1 70 ilzoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN GOUDA 25 October 1892 Tot klerk der posterijen 2e klasse is o a benoemd de adsistent A van de Wal te Gouda kaden heeft uitgegeven Niet dan seei aarzelend is zij tot dit bealuit gekomen WWt zg gevoelt wat het zegt om de toch reeds zoo kostbare onderneming van de vaartverbetering tussohen Zuid en NoordHolland nog eens te gaan besnaren met een kapitaal van meer dan 330 000 Mej A Steijl en L C Arends alhier en de heer J Spek te Hekendorp deden gisteren te s liage examen in de vrqe en orde oefeningen der gymnaa Alleen de stellige overtuiging dat zonder dit aanzienlijke nieuwe offer Gouda niet te redden is en het diepe besef dat het groote werk hier bedoeld niei als zuiver provinciale opderneming gewettigd zoude zijn indien Kij moest worden gekocht met den financieeleu ondergang van eep onzer grooUte en bloeiendate gemeenten kon de leden doen besluiten de verantwoordelijkheid te aw aarden voor iet besluit dat zü ter bekrachtiging aanbieden Bene volledige schadeloosstelling van Gouda ligt intusschan evenmin in hare bedoeling als in die van Gedeputeerde Staten Terwijl hel voorstel van die Staten de gemeente naar de opgaven van Burg en Weth voor een jaarlijksch tekort van gemiddeld ruim ƒ 70 000 staan laat wensoht de commissie dat tekort tot ƒ 60 000 terug te brengen ten einde althans dragelijk te maken wat ani ondragelijk zoude wezen Ook bij aanneming Van haar voorstel zal de gemeente de grootst mogeiijico krachtsinspanning behoeven om zich staande te houden want het verlies dat overblijft kan zelfs door eene verdubbeling van de plaatselijke directe belasting op verre na niet worden gedekt Maar het gewenschte doel de instandhouding van Gouda zal dan althans bereikbaar wezen en de wetenschap dat die mogelijkheid bestaat kan de provincie niet ontberen wil zij met een gerust geweten de hand leggen aan het groote werk In de vergadering werd verder vanwege Gouda betoogd dat de som van f 9460 geheel onvoldoende was om de voorschotten van de gemeente aan de provincie volkomen te dekken en in bijzonderheden aangetoond dat voor eene volledige restitutie van FEVILLETOIM dat hg maanden geleden toen hij mot Marie het pover boveukaraertjen betrok zijn porte monnaie inin zijn rok gestoken had en deze in een kleerkast opgehangen het was niet waarschijnlijk dat hij dat kleedingstuk ooit weer dragen zou hij zou immers nooit meer uitgaan maar zoo het nog eens geschieden kon zou hij geld mee moeten nemen Hij was niet gewoon uit te gaan sender een wel voorziene beurs Zijn rok en porte monnaieVwhoorden dus bij elkander Nu was hij nitgcgaan hij kende zijn iloel Had hij nog brood nog geld noodigP Hij bleef oen dwaas in eigen oogen zflfs in dat uiterste oogenblik Toch met een gevoel van wrevel wierp hij zgn ledige porto roonnaie in de sneeuw en toog verder Hg kwam aan een hoekin t gehucht en bemerkte twee wegen een ter rechter een ter linkerzijde i fan den linkerkant klonken de slagen eener kldk hem in de ooron Ter linkerzijde moest Dolft liggen en kwam hij onder ta tig duizend menschen Hij sloeg rechts af den weg naar Schipluiden in Doch hij bereikte hel dorp niet Ter helfto van dien afstand ongeveer gokomen kon hg niet vorder raeor gaan Waartoe zuu hij ook Het was nu volslagen donker niemand zelfs al naderden hem Voetgangers op dezen eenramen Weg niemand kon hom zieii llij iclto iich aan den kant van len vliet neder AD VERTEN TIBM worden geplaatit van 1 5 regals It 60 Centen iedere regel eer 10 Centen GROOTE LBTTBj fr rdtm berekend ntk r plaatsniigUe Bovendien worden alle AdvertentiSn gratii opgenomen in het AD y p TENTIEBL P twelk des Maandags T i l4Dt alle voorschotten eene som van 12 000 zoude noodig zijn De oommissie de juistheid van de voorgelegde becijferiug volkomen erkennende was algemeen van oordeel dat voor de som van ƒ 9140 die van 12 000 zou moeten worden in de plaats gesteld Als slotsom heeft de commissie aan de vergadering voorgesteld lo te verklaren dat er afdoende redenen van billijkheid bestaan om zoodra het beheer over de Gouwe met het daaraan verbonden recht tot tolheffing op de provincie overgaat aan de gemeente Gouda de kapitalen te vergoeden welke zij vroeger en later heeft opgebracht a voor den aanleg van het jaagpad langs de Gouwe eu daaraan verbonden werken b voor het graven van de Turfslngelgracht c voor het openen van de binnenvaart door de stad ten behoeve van groot hepon roet opstaanden mast en d voor de ve renwing of bevestiging voor de Gouwe kaden zoowel binnen als buiten het gemeentelijk grondgebied So om het bedrag van bedoelde schadevergoeding vast te stellen op een kapitaal van ƒ 463 96 j S en te bepalen dat dit kapitaal op het sub 1 bedoelde tijdstip aan de gemeente iouda uitgekeerd of wol indien zij daaraan de voorkeur mocht geveti aan haar zal worden verzekerd de vaste blijvende jaariyksche uitkeering van eene som gelijkstaande met vier ten honderd van het bovengenoemd kapitaal behoudens de bevoegdheid van de provincie om bij het vervallen vau de tolheffing met de uitkeenng van bovengenoemd kapitaal te volstaan 3o om daarenboven jaarlijks aan de genoemde gemeente uit te koeren eene som van ƒ 12 000 als restilntie v n wat zy ten behoeve der provincie zal hebben uit te geven voor het onderhoud van de verbindingsvaart door de binnenstad en de bediening van de daarin gelegen sluis Bij het rapport is o a gevoegd eene nota van eu om nogmaals een blik te slaan in en sloot dej4 eu t verldilen o zgn ellende te overzien Er schgnt voor bet raadselacjitig mensohenhart zelfs een zeker genot Ie liggen in het overwegen van al den dost zijner smart Straks zou het oogenblik daar sijn f Zelfmoordffnaar Mijnheer Bruno maakte een gebaar van onversohilligheiil Hij kon hij mocht niet anders Er schoot hem niets anders meer over Maar Marie dan Marie zeker zou zijn ellendii en dood betreuren en tot loon hare welbewezen liefde ging hij haar naam met nog moor schande beliden Marie zijn trouwe eu lieve Marie de dochter van een zflfmoordouaar De liefde roddc hem vanMoze laatste en grootste misdaad Hg stond op Affgemat en verstijfd van oude en koorde terug op zijne schreden maar hij con het niot lang moer volhouden Dezen avond dezen naoliL zou hij ouder den blooteii hemel moeten doorbrena ün morgen zou hg wedtrkeeren de verloren vatler tot zgn liefhebbend zachtmoedig kind Ten finilo zich zooveel mogolgk legen den snerponden wind te beschutten diij lj au8 de oppervlakte van den vliet deed bovnezon zette hg oh doodvermoeid eu hongerig aan den teienovergcstelden kant des wegs tnsschen kreupoHout neder Be m v tm m M m rm