Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1892

hel lid TiD Oed Staten mr BlaMé betreffende de historie van de Gouduhe heffing op de doorraart Tan de Mallegataluis of Turfaingelgraoht De minister van bivnenlsndsohe taken brengt ter algemeene keunis dat volgens de by hem ingekomen ambtsberichten in de afgeloopen week als aan Aziatische cholera overleden ign aangegeven in Gelderland te Huissen 1 persoon in Zuid Holland te Gouda 1 persoon te Oudshoorn 1 persoon te Botterdsm 1 persoon in Noord Holland te Haarlem 2 personen in Utrecht to Jutfaas 3 personen te Utrecht 12 personen St Ct Omtrent den omvang en werking der Kindervoeding in Nederland is een verslag uitgebracht als uitvloeisel van het onderzoek in het begin van dit jaar ingesteld door de afd Amsterdam I van Foliaonderwyi Men leest daarin dat in 48 gemeenten aan behoeftige schoolkinderen voedsel wordt verstrekt aan 18 a 14000 kinderen o a in bgna alle groote steden in een 60 tal aan arme gezinnen waarvan de kinderen dan ook genot hebben In 31 gemeenten geschiedt de verstrekking in den vorm van een middagmaal Zeer belangrijk zijn de gegevens die in verband met de vraag over het voldoende der voeding in het verslag zijn verzameld over arbeidslooncn de samenstelling en de voedingswaarde der verstrekte maaUijden en de kosten Wat de laatste betreft deelt het rapport mede Te Middelburg komt iedere portie op 14 cents met inbegrip van de onkosten op 16c te Arasterdam op 13 I e met de onkosten 14 8 c te Breda op IC j c te s Gravenhage met de onkosten 10 c te Rotterdam in 1891 92 op 9 3 c Ie Koevorden op 7 te Maastricht op 7 4 met onkosten 8 3 te Oude Pekela op 5 cents In hei 136 arr van Parijs waar do portie in het afgeloopen jaar 4 2 kostte was hare voedingswaarde slechts 1 3 van die te Middelburg To Koubaix waar de kindervoeding van gemeentewege geregeld wordt rekent men dan ook 13 5 cents te zullen uitgeven De politie heeft volgens dte Ochtendb de band gelegd op vier leden van t flessohentrekkersgilde wonende op de Heerengracht 409 bij de Beulingstraat te Amsterdam Daar woonde mevr Konig Vurgt maar tevens drie heeren waarvan de een den stand van megrouw ophield als ware hij huisknecht de ander als verhuurde van het hnis zich voordeoil om wanneer t noodig was goode information te geven en de dorde als quasi commensaal lastige schuldeischcrs kott afscbepen met mevrouw is de stad uit ik woon hier maar binnenshuis en ik weet er dus niemendal Tan Dit stelletje dat thans door de hoofdinspecteur Batelt in de kaart is gekeken huisde vroeger op de Weteringschans 46 en is gisteren door dezen inspecteur en oeiiigu rechercheurs gearresteerd Een aantal winkeliers hebben reeds verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat dit lieve viertal nitmun tend wist te arbeidin te bunnen naileole Er werd besteld geleverd niet betaald on waar het geleverde gebleveiwis wordt onderzocht Waar da etenswaren heengegaan zijn ongeveer koude maakte hom govoelloozer met ieder oogenblik Zijne oogeu violen toe hij sliep in vaster en vaster in en zijn blaap ging over in dien des doods Don volgendon dag verspreidde zich in den omtrek het gerucht dat men op deu weg naar Schipluiden iemand hal gevonden dood gevroren Hij leek wel een heer maar zijn kleêren waren gescheurd en hij had geen geld bij zich XHI Do dood van mijnheer Bruno werd alras in den Hang en l ij zijn naselalen betrekkingen bekend doch maakte minder indruk Marie daarvan n tuurlijk uitge oiiderd dan een aiider gerucht dat zich tevons in de stad verspreidde Louise Bruno de dochter van don ontslagen ambtenaar de zuster van den notaris van dion naam ea een schoonzuster van dominee Klos een juffer van zulkofatsoenlijke deftige prigiue woonde op haar zelve op kamers in de Bocht van Ou iïïea on was de pubiiektafavorito van den schatrijke advokaat Mark Het meisje dat thans do hootflrol in eene anders vrij alledaagsche geschiedenis vervulde was jra voormotdo bekende oijzonderheden ten opzichte harer familie interessant genoeg om althans iu de eerste dagen stof tot discours to geven in sociëteit en jcofüehuis of in de pauze tusschen do bedrijven in de u schouwburg doch ƒ 80 all n aan lekkere eomeatibles fyne likeuren behoeft geen onderzoek De quati huisknecht was buitenshuis ook wol eens quasi beh anger Oac kwam hq namens mevrouw maten van kleeden en gordqnen opnemen die i j te voren had aangesobaft Een stoutmoedig jager volbraoht onlangs in de Savooisohe Alpen het waagstuk een arendsnest uit te halen Nadat hij het w fje doodgeschoten had vond hij in het nest den jongen arend die reeds een vluoht had van l s meter De bodem van het nest bestond uit dikko boomtakken bedekt met rys en bladeren vel zes personen hadden er in kunnen plaats nem in Er lagen groote hoeveelheden deels versch deels bedorven vleesch in een nog kort te voren gedoode witte haas 27 pooteu van gemzen 4 van duiven 80 van faianten 11 van hoendevs 3 koppen van hoendets 18 koppen van patryjen en verdere overblyfselen van ander gevogelte bovendien slangen en deelen van andere dieren Van Veen de Zutfensche socialist die Zondagavond in eene vechtpartg te Dieren verwoud is geraakt is in het Ziekenhuis te Zutfen overleden Omtrent de toedracht der zaak verneemt de Arnh Cl nog het volgende Ook leeds s ochtends hebben de Zutfenaren mot hunnen met roode vlaggen getooiden wagen te Dieren halt gehomJen Er moet toen reeds het een en ander voorgevallen zijn wat de Dierensche bevolking minder welwillend tegen deze vreemdelingen gestemd heeft o a zou een jongen die eon schop gegeven had tegen een pakket door hen ergens bij een huis neergelegde eiojiplaren van het blad Voorwaart nogal door een der socialisten mishandeld zyn Op hun terugkoer s avonds hebben zij zich opgehouden in de herberg Do Zon Daar zijn door enkele hunner socialistische toespraken gehouden die echter zoo blijkbaar t iet in den smaak vielen van een der Dioreuaren dat een der socialisten ten slotte eindigde mot te zeggen laat ons de paarlen niet voor de zwijnen gooien Kort daarop is een algemeene vechtpartij ontstaan waarbij het plotseling bleek dat Van Veen hevig bloeade aan een wond achter in den rechter bovenarm Hoe hij daaraan gekomen was wie hera dien steek had toegebracht schijnt dadelijk geheel in het duister gelegen te hebben hoewel de zaak onmiddellijk door de ter plaatse aanwezige politie Is onderzocht Zelfs werd naar men zegt door de dokters die Van Veen dadelijk verbonden hebbeu het niet onmogelijk geacht dat hij de wonde gekregen harl doon van zich afslaande iu oen scherp voorwerp te slaa T Bij de duiiteq i die er heerschte en het feit dat de beide partyen elkander over en weer volstrekt niet kenden zal het niet gemakkelijk zijn in deze zaak htt noodige li bt te ontsteken De Zuljih Ct weet achter mede te deelen dat méu dcn ila ler op t spoor is Het Bestuur Aisx Zuiderzee veremiging heelt aan de leijeu on dier vereenigingoeue circulaire gericht waarin het iu do eerste plaats verslag geeft van de wijze waarop hut volilaau heeft aan de opdracht der iu April jl te Amsterdam gehouden vergadering de notaris Bruuo en dominee Klos beidon vreesden dat zoolang Louiso haar rol iu de stad bleef spelen dit nieuwe schandaal in de familie in veler herinnering zou blijven voortleven en aangezien zij er ten nauwsten in betrokken wajen poogden zij de zaak in haar aanvaag te stuiten Willem da notaris belastte zich met Mark dat wil zogg in hij meende op li ens oergevoel te werkoii door hom in een gesprek onder vier oogen te wyzen op den voet waarop hij vroeger ten huizo van het iioofd er familie verkeerde en op de goode verwachting die mun op ziju getrt a jegens Louise in dien tijd afgaande steeds van hem gekoesterd 1 had Mark nam do zaak echter zeer koel op en antffoorddt dat alles een gevolg was van omstan di ghedin Zoo men het hem niet lastig maakte zou hij er later als de pipa dood was waar I schijnlijk toe komen Louise te trouwen want zo was een charmauto meid hij had haar heusch lief doch dwingen liet hij zich nergens iu on niemand niemand immers zou hem kwalijk nemen dat hij met I haar het jonge loven ge oot op ziui manier en a s eon orstü voorwaarde daartoe ham in zijn nabijheid hield in do golfde tad I Mijnhew Bruno kookto ionerlyk van ergernis en i beleedigdon trots doch vond hot in t belang der famjlie noodig vriondjchappelijk afscheid te nemen OlKMarks haud te drukkeu Dominee Klos werif er door sch j roeder Willem half toe gedwongen om Louise oen bezoek te bren namelijk om 1 d kaart en de re e Tan den Heer Teldera goedkoop verkrijgbaar te stellen ongeveer 4000 exemplaren a 80 cents werden daarvan afge leverd en ï bij de Eegeering en elders stappen te doen in het belang van de voorgenomen zaak Nadat in eene audiëntie by den Minister van Waterstaat enz op 19 Mei jl ook aan dit tweede gedeelte der opdraeht was gevolg gegeven werd by Kon besluit van 8 September jl de Staatscomminis ingesteld welke de Regeering zal hebben te dienea van advies over de al of uiet wenschelykheid der plannen van de Zuideriee veremu inff en over de beite wyze van uitvoering Het Bestuur meent alsnu den van de overwegingen dezer Staats oommissie te moeten afwachten envoorloopig alzoo geene ledenvergadering te moetenbijeenroepen Het acht evenwel hot voortbestaan derVereeniging even noodig als tot dusver on is v noordeel dat deze het orgaan moet blyven waardoorde belangstelling in deze zaak zich bij de Regeeringhet best zal kunnen doen gelden Het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde is den negentienden jaargang ingetreden In dt eerste aflevering leest men o a iets over de meer besproken Noderlnndsohe briefkaarten voor het buitenland met verkeeerd geplaatst stempel beeltenis der Koningin links Daarbij wordt dan gezegd Hst is onjuist dat de vroeger aangemaakte kaarten in Den Haag verbrand werdeu zooals men ons liet zeggen de directeur generaal ia daartoe veel It zuinig men hoeft ze bewaard en af en toe wordt nu daarvan een pakket tussctien de defiuitieve gestoken Heel lang blijvea zij echter niet in de postkantoren de dryQsoht is op groote schaal georganiseerd en zoo de voorraad al niet is uitgeput il er toch zeker niet veel meer van aanwezig zijn Men vraagt er nu reeds een gulden por stuk voor Door de Gemengde Commissie voor Onderwijlbelangen samengesteld uit afsjevaardigden der Mpij tot Nut van t Algeraeoii en do vereeniging VolJBonderwijsj is voor de enquête naar deu toestand van het lage onderwijs in Neilerland een vragenlijst ea een circulaire gezonden aan de Departemontabesturen van het Nut de afdeelingen van Volksonderwgi do correspondenten dier versiiniging en de corrapondenten der gemengde commissie Iu deze lyst van vragen op welker onpartijdige en volledige beantwoording doir de gemengde commissie wordt aangedrongen komen een 43 tal van de meest verschillende vragen voor allo de inrichting van scholen en het lager onderwijs in t algemseo betreffende In haar circulaire spreekt de gemengde commissie de wensohelijkheid uit dat met hot oog op de bezwaron welke aan een volledige beantwoording vm sommige dezer vragen verbonden zullen zijn voor zoover op een plaats zoowol len departeme vin hot Nut als een afd van Volksonderwijs mocht besten dezü twee zich vereeoigen tot het verzamelen van de noodigo bouwstoifen voor die antwoorden on dat zij in ouderling overleg do antwoorden zelven zullen opstellüft Verder heriunert do bovengeilDemde commissie ann hot jaarverslag over 1891 waaruit blijken ksD van hoevee gewicht zulk oen eiiquêto naar het onderwijs is Ook omtrent het herhalingsonderwgs kwamen gen hij Willem haar eigen broer kon zich tock niet persi onltjk iafie Bocht laten zien aanschellend aan de woning eener raaintcnée di zijn zustor wsel De wereld zou denken djL hij er vrede mee bsd dat hij er voordoelen vai enoot misschien maar een dominee moeht overal komen het terechtbrengen van gevallen meisjes was zijn métier Ik bon bang voor de brutale feeks oi dominee Klos maar toch ik zal het gaan beproevenhaar hior vandaan te krijgen Toen Willem don advocaat verliet kwam dominee Klos in ongeveer deuzolfden gemoedstoostand van Louisa terug Ze had hom bedaard aangehoord en tóen hij stilzweeg geantwoord Heel good ik wil het bij u thuis dan wweens proboeron iBat Fanny maar een kamer vdoime klaar maken Wanneer wilt ge mij hebbon f Neen dat ging niet dat was do bedoeling niet zuo werd do zaak jjog erger althans voor hem Zo kon met Marie buiten af gaan wonen dan zou voor beiden gezorgd worden Daukje zei Louiso dan blyf ik Ik bengroot gebracht voor een ordentelijk dat wil zeggeneen prettig levon Werken kan ik niet a moelijden wil ik niet Slot volgt in genoemd verslag belangrijke mededeelingen voor Te sGravenzande en op Ameland werden aanvaukelyk met veel succes model cursussen voor herhalingsonderwys opgericht alleen toegankelyk voor leerlingen die met vrucht alle klassen der lagere school hebben doorloopen en die aansluiten aan de eischen der practyk in elke streek waar de cursussen worden opgericht Zoo bedoelt b t te t Oravenzande die oursus te geven voorbereidend tuinbouw onderwys te Ameland voorbereidend zeevaartkundig onderwys De commissie hoopt meer cursussen te helpen oprichten en langs dien weg te toonen dat wanneer het herbalingsonderwys maar ingericht is naar de practische behoeften der leerlingen het door dezen en hunne ouders ook meer dan tot heden zal worden gewaardeerd Er heeft te Hamburg een vreeselijke brand plaats gehad nl op een terrein hetwelk de UamiurgAmerikaniacie Packet ahrtOeaellschaft had gehuurd en waarop zij een magazijn met verschillende werkplaatsen benevens eene niouwe werkplaats voor maohinewerken eene smederij enz had In het magazijn een gebouw van drie verdiepingen lagen groo e voorraden van allerlei materieel voor scheepsuitrusting en verdere benoodigdheden Zaterdag ochtend ten ongeveer 4V uur werd de dokraoester gewekt door iemand die kwam zeggen dat or in het magazijn braud was ontslaan Op het alarm kwamen er spoedig brandspuiten aanrukken doch loeu onder leiding van don brandweer directeur Ifipping met het blusschen werd begonnen hadden do vlammen inmiddels door de voorraden olie hout en andere lioht brandbare stoffen reeds zoodanigen voortgang gemaakt dat zy eene huishoogte uit het dak sloegen Onderwijl waren er nog acht stoombooten met brandspuiten benevens een paar stoomspuiten ieder van ie slange i aangekomen met het gevolg dat toen alle bluschmiddelen in werking waren uit 140 pijpen de watorstralon haro vereeaigde krachten op den gloed uitoefenden Ten gevolge dezer groote watermassa en de volle inspanning der brandweer kon men het binnen eenigo uren zoover brengtn dat tegen 9 ure alle verdere gevaar was gestuit Het magazijn mot do gezamenlyko werkpjuatseu is echter totaal vernield Bij hot instorten van een gevel viel een gedeelte van het muurwerk op een aangrenzend gebouw der Roiherstiog scheepswerf en ketelsmederij sloeg aldaar door hot dak en vernielde deu grooton stoomketel zoodat ook in dit etablissement het bedrijf eene storing ondergaat Buitendien heeft die werf in zoover geleden dat er oon groot ilepót teakhout is beschadigd Do chemische fabriek der firma Stahmer Noaok Co geraakte door de overweldigende massa vonken insgelijks in brand Gelukkig kon men de aldaar aanwezige ontplofbare en licht ontvlambare stoffen nog in tijds verwijderen of beveiligen waardoor eSn ander dreigend groot onheil werd voorkomen het gebopw heeft echter zware schade geleden Do directeur Kipping is zwaar gekwetst Dit gebeurde bij het instorten van den genoemden gevelmuur hetwelk zoo onverhoeds plaats had dat hij niet er op verdacht had kunnen zijn Hij heeft eene ernstige wond aan bet rechter oog en evenals ovor het gelaat ook over de geheelo linkerzijde van j het geheele lichaam hevige brandwonden bekomen Twee man vau de brandwcor kregen liolito kwetsuren een ander werd zwaar aan do dij getroffen Deze i persoon en d directeur werden naar het zeemans hospitaal de beide anderen naar hunne woning ovorgebracht Spreekt Bismarck Russisch P Dat vorst Bismarck Russisch verstaat is bekend dat hij echter ook RAssisoh spreekt moet blijken uit een schrijven aan een Duiisoh blad Als volkomen authentiek wordt oen kleino geschiedenis verhaald uit don tijd dat de heer Von Bismarok nog gezant te St Petersburg was Hij mooat eens hef was in den ztJmor naar hot hof te Zarskojo Szclo waar alle vertegiinwoordigers der vreomde mogendheden aanwezig walen en waar hij niet wilde ontbreken Door zaken Apgohoudon kwam hij te laat en misto hij deu trein Hij hiid nu wel een troika kunnon nemen m ii dan zou hij toch ook te laat komen Vlug besloten wendde hij zich tot dun statio ohef mtt do woorden Posohaluist drii in in goed Russisch moest het ZIJU Püshaluiste drosinn ik verzoek ebn draisinne oen lorrie Na efnigo egonspraak stond men deu vorst het verzoek toe De lorrie kwam voor Sismarok ging met dou chef van dienst en eenigo werkliodeu er op zitten en voorwaarts ging het Toon zij on I geveer ijalverwege w aron gekomen zagen de arbei ders tot hun schrik een trein op dezelfde rails naderen Vorst Biamarek riep echter Nitschowo 1 ny sprong vun do lorrie en hielp de anderen om uaar van de rails te zetten Toen de trein voorbij was werd ds lorrie w dei op da lyn geplaatst voort ging het Weer en Bismarck kwam nog bijtyds te Zarskoje Szelo aan Toen hy by het station afsteeg leide hy tot lyn begeleiders Karaschol Ganz karascho in plaats van choroscho voortreffelijk en gaf den arbeiders 50 roebels De chef ontving nog denzrdfden dag duizend havanabsigaren Al is de geschiedenis misschien niet geheel waar in elk geval is zy karakteristiek voor den vroegeren rykskansolier De Nederlandscbe Maatsohappy ter bevordering van Nijverheid looft uit hare 2de Gouden Medaille voor een Model Diploma ter begeleiding van de Medailles of Certificaten die door of van wege de Maatschappij worden uitgereikt onder de volgende voorwaarden lo De teekening moet geschikt zyu voor reproductie De boantwoorders moeten opgeven welke soort van reproductie lichtdruk steendruk enz zy voor hunne ontwerpen wenschelijk achten 2o Do grootte van het blad moet zijn tot den buitenrand lengte 53 cM breedte 44 cM De smalste zijden moeten deu boven en benedenrand vormen de breedste zijden de zijr nden Bovenaan de woordou Nederland che Maatschappy ter bevordering van Nijverheid en daaronder genoeg ruimte blijven om den verderen tekst ie bevatten Als tweede prijs zal een Zilveren Medaille worden toegekend De antwoorden moeten worden ingezonden vóór 1 Juni 1293 on vergezeld van eei verzegeld briefje waariii de naam des iuzenders is geschroven en dat op buitenzijde dezelfde zinspreuk of hetzelfde kenmerk als het ingezonden antwoord voert Hij die zich voor de toewij jing van den prijs op eenigo wyze bekend gemaakt heeft verliest aanspraak op bekroning De inzendingen zullen worden beoordeeld door een Jury bestaande uit de heeren Jhr Mr VICTOR DESTÜBRS te a GraDenhage A XE JOMTE Delft K l VOTf SAHER Hagrlem De reohlbank te Botterdan behandelde Zaterdag de zaak tegen M D 38 jaar handelsreiziger geboren to Girgonti laatst wonende te Messina laatst verblijf gehouden hebbende te Brussel beklaagd van 1 ais zoude hij in of omstreeks de maaud Juni 1892 te Brussel of elders opzettelijk Nederlandscbe munlspecièn te weten gouden 10 guldeusstukken hebbon nagemaakt met lïo t jjogmerk om die rauntspeciën als echt on onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven 2 als zoude hij te Rotterdam op den 21sten Juni 1892 of daaromtrent opzettelijk a als echte on ouvervalschte rauntspecién hebben niigegoien 3 valsche Nederhuidscho lOguldenstuk ken waarvan de valschheid hem toen hij ze ontving bekend was 6 eenigo valsehe Noderlandsche 10guldoBstukken waarvan de valschheid hera toen hij zo ontving bekend was met het oogmerk om ze als echt en onvervalscht uit to geven in voorraad bobben gehad Gehoord werd in deze zitting dr A C OudcTians die als deskundige ouder eede zyn lers ag uitbrengende verWaardo dat het hera ter terechtzitting vertoonde in de Italiaansclie taal geschreven stuk welks inhoud hy als deskundige onder eedo ter terechtzitting in de Noderlandsche taal heeft vertolkt betrekking heeft op de samenstelling van eene vloeistof die tot galvanische vergulding van uit lood beslaande voorworpen kan gebezigd worden Beklaagde ondervraagd bleef ook thans bij zijne reeds vroeger afgelegde bekentenis vojhardeu nl dat liij te Brussel naar een echt Nedorlandsch goudon tioiiguldenstuk heeft nagemaakt de op hem bevonden 118 muntstukken en de 3 te Rotterdam door hem uitgegoveno dat hij tot dio uainaking heeft gebezigd lood na een vorm van gips te hebben gemaakt dat hij de gokarteldo randen van die stukken heeft vervaardigd met behulp van een vijl dat hij de vergulding der aldus verkregen looden stukken heeft bewerkstelligd laugs galvanischen weg met gebruikmaking van het Italiaanscho recept De toegevoegde verdediger mr J L Nierstrasz Rhz die verklaardo met het O M te kunnen medegaan wat betreft Ijot uitgeven van valsoh geld verklaarde dit niöt te kunnen wat aangaat het vervaardigen daarvan Na schorsing deed do rechtbank uitspraak verklaarde beklaagde schuldig aan I valsche munt II hot opzett dyk als echte en onvoryalsclite muutspeciéu uitgeven van muutspjcién waarvan de vnischhoid den dader bekeiiu waS IH het opzettelijk in voorraad hebben van muntspecièn waarvan den dader de valschheid bekend was met het oogmerk oiu ze als eeht en onvervalscht uit te geven en veroordeelde hem tot vijf jaar gevangenisstraf met dien verstande dat do tijd door den voroordeoldo vóór de tonuitveerlegging van deze uitspraak Toorloopig in Tanekerde bevaring do ngebraekt zynde van 21 Juni 1892 af by de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel lal woidaa in mindering gebracht Gisteren ochtend tiel eene iS jarige boerendienstbode te Kapelle a d IJsel in eene sloot aan een weiland waarin lij de koeien moest gaan melken èn werd kort daarna levenloos opgehaald Virchow nam Zaterdag het rectoraat der Berlyn v scha universiteit over met een rede over ileereif en onderzoeken waarover aan de JV R Ct het volgende wordt gemeld In den aanvang sprak hy over het begrip academische vrijheid dat door vele studenten verkeerdelfde wordt opgevat als vrijheid om niets te doen en slechts naar vermaak te streven torwyl de beteekenis is vryheid in leeren en donken Het hooge doel der studie aan de universiteit is de algemeen wetenschappelijke en ethi he ontwikkeling naast do volle kennis van de vakwetenschap Om de ware vryheid der academie te genieten meet men ten eerste lust hebben om te leeren en aanleg voor zelfstandigen arbeid die twee eigensehappon moei de student reeds van do school medebrengen aq zijn nog van meer beteekonis dan het verlangen om een zekere hoeveelheid positieve kennis op te doen Bij de goed opgeleide jeugd ontwikkelt zich de begeerte naar kennis uit den liut lot leeren Helaas wordt op do lagere scholen Bij een groot gedeelte van het volk niet de lust naar kennis zelf bevredigd en aangewakkerd doch slechts zijn langste vorm de nieuwsgierigheid Is begeerte naar keunis eenmaal in den geest des kinds opgewekt dan moet do aandacht gevestigd worden op de geschiedenis Op ie hoogere scholen hoeft het onderwys in de oude talen aanvankelijk de voornaarasiS plaats ingenomen Met dankbaarheid erkennen wij dat dit ïoojT het beschaafd Kuropa langen tijd het zegenryke gevolg heeft gehad dat het voor alle volken een gemeenschappelijken grdndslag voor rio beschaving opleverde waardoor men elkaar over on weer ge maVtelijker leerde verstaan en het gevoel van by elkander te behoeren versterkt werd Dit is thans geheel veranderd Do nationale talen hebben de plaats ingenomen waarop do aard der dingen haar recht gaf doch daardoor is er een toestand van Babelsche spraakverwarring ontstaun ook oor de geleerde wereld Zoo zijn wij wat de klassieke talen betreft op een keerpunt gekomen De leer der grammatica is nu niet moor het hulpmiddel voor de IWoortgaaudo ontwikkeling waar onze jeugd behoefte aan heeft maar do mathesis de philosoph e en de natuurwetenschappen geven aan den j ugdigen geest zulk een degelijke voorafgaande ontwikkeling dat hij v zich vrij gemakkelijk thuis kan maken in iodofo faculteit Als de klassioko talen niet meer ic slaat zijn den samonsnoerenden band te vormen dan kunnen zij slechts vervang n worden door de goudon trias van mathesis philosophioeu natuurwelensaèappen op welker ontwikkeling de geheelo VVe tEuro peescbe beschaving borustj die beschaving cultuur welke ook aan eenen Columbus het aanzijn gaf wiens genie on werkkracht wij te dezer plaatse naar behoorwi wenscheu te huldigen Virchow botoogilo daarna nog in het kort dat het de plicht is van don staat en van do wetenschap om althans een deel de studeereuden op te leiden tot zelfstandige onderzoekers Buitciilandscli Ovcrziclit De verzoening te Carmaux ia nog weinig zeker Voorloopig hebben de arbeiders besloten de werk atakiug voort te zotton Zy willen geen kat in de zak küopen maar de uitspraak dor scheidsrechters afwachten alvorens den strijd op tb gnven Dat radicale gedeputeerde tot sehoidsrechtcrs werden benoemd wordt te Parijs bescliouwd als een sohaalfeet van do socialisten dio bij de aanstaande verkiezingen met do radicale zullen dingen om da stemmen der arbeiders Zij geloovtu fiit do uitspraak de aibeidors niet zal bevredigen en willun de schuld daarvan op de radicalen werpen Daarom hebben Baudin en Duo Qiiercy weten te verkrijgen dat do arbeide ra niet hem maar de radjcalo afgevaardigden t als vertegenwoordig rs in het scheidsprecl t kozen Het is ftis nog niet uit met de geschiedenis van Carmaux die een belangrijke rol i elu ft te spelen in Prankrijks parlementsgescliiedenis Het schijnt dat men hier eigoulijk niet te doen heeft met een sohoidsgi richt en de heer Loubet alleen uitspraak zal doen na boiije partijen te hebben gej boord E éen persoon kan mou toch moeilijk een scheidsgericbt noemen Do Myudireetie welke vroeger reoils de heole zaak en den hoelou toestand met den Miniaterpresideut liet bespreken by munde van haar lid en Kamerlid Reille heeft nu den hoer 1 Betdand deten van de orde der advoeateri aan ge