Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1892

1803 Dooderdig 27 October f 4074 GOUDSCHE COURANT j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeadlng van adTortenttön kan gesohledón tot één aur des namiddags van den dag der oitigaTe De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Voortzetting der Verkooping aan de Westhaven B 178 te Gouda op morgen WOENSDAG 26 OCTOBER 1892 des morgens ten O j uur Notaris GROEN EN DAAL LIKDOOIlf S Eelthnohbels Hoornvlies Huideelt Wi utten enz worden in 7 a 8 dagen tijd geheel verwgderd zouder de minste pijn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste i huid I Vrijs per flacon met penseel 50 ctn Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening von A v TUIJLL Gouda M a tt 10 jMtn door ProfMMtoB pnMtliHOT B4o 9 n S n B s twn hot Pnblloktoogopnat o Muibovoloii 1 ooAkoop Mtuouutm nkor w Genees en HnlsinlddeL aovrooM Prrt lf B VlFchow Bomjn V Gletl MOnoh t Beclam toipiia t V Nussbaum MOnohMv Hertz Amit rd in a V KoFczynski Knuuv Brandt KUuMnburg kwalen der lever laat van aan durende veratoppliur en de den facden zooeUhoofdplja dnlSO ifftaeld arebrek aan eetlnat eu Rieherd Brandt worden om hnre M bt verUnff oor TrOBiTMi de eeberp werkende Zouten Bttterwnter Droppole Henfe lj u C fMT Om zich by den aankoop te beschermen Ml tefci n nagemaakte prepnmten vref e men In de apotheken eteedx naar de alleen echt ZwltVdraello Pillen van den Apotheker Rtehard Brandt Prre per dooi met Krbruik aanwljxlnr 70 Centi en 11 lil nHuMkPUrig er op dat het hierbowen afgedrukte door de wet beschermde hftndpUmcrk of etiket het witte kraix op het roode veld en de handteekeninff Behd Brandt lch op leder doorje bevinde e0 Hoorddepot F E van Hanten Kolff te Botterdam Wi Snclpoi silnilc lan A liliI KM 700N iMHa urn hnt baUnfpn bq LMbet te b i plo ilw n gén ipwwM koa dit ni f OMuda de HqnditMtM Mrbtalwn beWiM m drie Doodig EargieUreiiATond had Loubet een onderhoud mat Betoland De heer Loubet ui er bu nojf ee rijpelyk over denken o dan woidt ds Hitepraak ervaeht De tUmer ktett Zaterdag met 85Ï tegen 160 Itemmeo het amendement T n den heer Baaly op hoofdstak I van de nieuwe wet op hrt soheidsgereoht rerworpen Men weet dat de hfer Basly een verpliebt aobaid ereoht voor mgneonflioten wilde initelleu De regeefing en de commiasia van rapporteurs badden noh tegen het amendement verkUatd De Italiaanscho Minister Brin epeoialiteit in ma rinazaken maar tegenwoordig belast met de portefeuille van Buitenlandsohe Zaken zal te Turijn eentdaags een groots politieke rede houden met bet oog op de verkietiagen Hy zal zeggen due wordt vooraf oSeiena bekend gemaakt dat ar uitmuntende betrekkingen tuaachen Italië eo het buitenland bestaan en zich vorder uitvoerig bezighouden met bet koloBiale vraagstuk De heer Brin had eergisteren te Rome een onderhoud met den zaakgelastigde van Griekenland Men gelooft dat het geachil tussohen Griekenland eo Kumenie spoedig opgelost zal worden De groote Mogendheden beyveren zich zoo heet het de goede Teratandhouding tussohen de beide Staten te heratollen Het antwoord van de Parte op de bekende Bussiache dreignota dat zoo dikwijle is overgemaakt ia eindelijk verzonden Het luidt kort en vriendachappelyk De Forte brengt in herinnering dat zij altijd trouw de tractaten heeft uitgevoerd De Buaaiache Begeering moet zeer tevreden zijn inet den inhoud van dit antwoord Uit Londen wordt geseind dat de Geheime Baad 38 Oct te Balmoral byeenkomt De Koningin zal 4an verscheidene belangrijke staatestukken leekenen en naar men zegt ook het besluit waarbij het Parjemont lot het middon van J tn verdaagd wordt Burgerlijke Stand GEBOBEN 23 Oct Johannes ouders A Mes en M H van der Wouden Zevenbaizen GEHUWD N van Oosterhout en M A G Prins De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EEBSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toc h alles gekookt ADVERTENTIfiN Heden overleed te Vlaardingen onze geliefde Broeder en Behnwd broeder de Heer J VAB BEKÜM in den onderdom van 66 jaar C KEEKHOi P A KERKHÜF ROLLOOS Gouda 23 October 1892 Verzoeke van Rouwbeklag verschoond te blijven j Voor de vele blgken van belangstelling den 10 October 11 ontvungen betuig ik mgnen hartelgken dank J HUBERT Gouda 25 October 1892 tn hei Uterm ff9iJ n ▼ P ROMD Pz ia wederom voortianden een ÖROOTB VOOBRAAD Eacliels bxi Haarden in alle Soorten alsmede een collectie Fgne KOLEN en TÜRFBAKKEN HaardstelleD Standaarde nz UEd Dw Dienaar P ROND Pz Fabriek van Brandka ten Kachels en Fournuixen Normaal Walleo Ondergoederen Syst Dr Jügfer Soliedste kwaliteiten tot de Laagste Prijzen Vergunning oor bnitengeifone omstandigheden TEE OVERNAME AANGEBODEN een BERHUIS met Vergmming BILLARD BIERBOTTKLARIJ eni alwaar een flinke broodwinning in is Bierwagen met Hond enz behooren bg de Inventaris Bewezen van alle omzet voorbanden Aanvragen franco letter H bfl W TUK Boekhandel Slaakkade 115 RotUrdam Wederom ontvangen een Prachtige Collectie nit de wereldberoemde fabriek van PRIEDR HERDER Abr öohn te Solingen waaronder TAFEL DESSERT en VOORSNIJMESSEN en VORKEN Alsmede een Prachtige Collectie zaken knipmessen UEd Dw Dienaar P ROND Pz bij storingen in de Ijzerhandelaar Zeagstraat G 91 DIJKQBUF op H0QftHMlAR4Pll 8 w BIJNLAND hrengen l daae t r kcoais van la lAoden 1 d t ds bagfootiag voor Mt dieiw iif 1898 gedurende veertien dagen van 4 November tot en met 18 November aaqstwiwd op eiken werkdag van des morgen 10 iot des namiddags 4 ure op de Secretarie vu bat Hooghe q r d cbap voor vi isder ter inzage cal liggen en aldaar verkr gbaar i tegen betitlipg viui 25 Cent voor elk ex e ii plaar 2 dat de Ingelanden hnnne bezwaren tegea deze begrooting binnen d en nadat die ter visie heeft gelegen en dos voor 26 Novenib aanstaande aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Dimdag 29 November 1892 des voormiddags ten eli nre in eene openbare zitting zal overgawi tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting Dgkgraaf en Hoogheemraden van Bgnland VAN DER ÜREGOEN Dgkgraaf Mr EOBEET DE VRIES Secretari Leidm 12 October 1892 Een ware 8chali voor de ongelnkki e slachtofkrs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABII G Hollandsehe uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaariyiis duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Zeer Uette Qesteendrukte NAAEAAETJES worden GELEVERD door nkM wwk iid a ouKb a UJk rntHr V Frerlehs bm iijh t T SeanZOnl Wünburg C Wltt Oop ilh li n Zdekauep et Potortburj Soederst dt kmmi Lambl w rKii u ff FOFSter Blrmlnghïm Onderbulks organen boljon trvoB MoolfUiA voort rnit TOOrtkomendfl on e teldUcbold bonanwltaold kortadom Di ZwttMTMha Pillen T n den Apotheker Infenomeo n ilJn te TcrUeien boren A BRINKMAN en Zd De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkt met uitzondering van Zon en Feeitdagen Oe pr s per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA ZS October 1892 VBHflADEEING van dun GEMEENTEHAAD op Vrijdag den S8 October 1892 dea middags ten 12 ure ten einde te behandelen De Gemeonte begrooting roor hot dienstjaar 1893 jiateren avond werd in liet gebouw Arti Legi aanbesteed de levering van 35 sohuttersjaasen 35 pantalons 25 schako a 80 paroo schouderpassantan en 60 halsdassen Ingoschreveu werd door M S Cats voor Sohako s 2 76 sohouderpassanten 23 cent en voor de pantalons en jassen roor 638 Ponr i G ran Dam werd ingwohrevan voor üe enkele jas voor 9 70 enkele putalou 5 60 halsdassen 60 at en paaaanten 24 orat Bij de heden gehondon herbesteding der banoodigde aardappelen loor het garnizoen alhier was ingaaohreven door i Hietvsld voor 1 84 J G ritsen roor 1 79 en Mul voor ƒ 1 69 Heden herdenkt de jongedoobters Vereeniging Doroas haar 25 jarig bestaan hetwelk feestelijk zal worden herdacht Dinsdag morgen had op bet dorp te Waddinxreen een ougaval plaats dat betrekkelijk gelukkig is afgeloopen By het afrgden eener brug brak de wagen welke met aarpappelen en steenkolen beladen was en bespannen met 2 paarden De paarden sloegen op hol waarvan er een in het water terecht kwam Ue roerman werd in de zy de gekwetst zoodat hq kermende naar huis toog FEVILLETOX Zaön Docli ter xin 19 Vergelijk myn kamers hier eena in den geest met het verblyf dat gij voor Marie eu mij zoudt willen betalen Is t hier niet veel fastóonabler dan bij tt of bii Willem zelfs P En ik kon er doen wat ik wil ik ben hier altyd op mijn aise Wil ik je nog eens wat voorspolen je mocht me vroeger graag hooren En zij WBOB naar de pianino Domini Klos greep zijn hoed en ijlde heen Zou hij zgn paarlen voor de zwijnen werpen Sedert dezen dag begon dominee Klos ijveriger dan ooit te studeeren hü leverde uitmuntende bg dragen in een theologisch geschrift vnn zgn richting schreef brochures over de godgeleerde kwesties van den dag en preekte in de kerk met een onuitbloschbaar vuur Een en ander bleef niet zonder gevolg Hij werd beroepen te Amsterdam en maakte dit aan de gemeente bekend met de belofte dat hg net nieuwe beroep in ernstige overweging 7 ou nemen hopende dat hij tot zijn besluit zou worden geleid door de voorlichting des heiligen geostes Hg kwam er toe e Haagsche gemeente aan een De Botterdamsehe Rechtbank veroordeelde gisteren y d B oud 20 jaar landbouwer te Bergambacht wegens verzet tegen da politie tot 1 maand gevangenisstraf J P oud 20 jaar landbouwer te Bergambacht wegens mishandeling van eau veldwachter eu bedreiging van den burgemeester tot 14 dagen gev J P oud 54 jaar landbouwer te Bergambacht wegens beleediging van een veldwachter tlït ƒ 10 boete A d B arbeider te Ja rsreld wegons atrooperij tot 6 boete K V M dienstbode te Baeuwijk wegens diefstal van een lap katoen tot 3 maanden gev M B boerenkneoht te Haastrecht wegens art 242 Strafwet tot 1 jaar gev Toorts stond terecht C S oud 30 jaar baas op een bai gerraDlen die op 31 Juli in beschonken toestand te Moordrecht was en toen deu veldwachter J V d Beek een slag in bet gelaat gaf omdat dsse hem tot nut aanmaande Eiach 8 dagen gev r 7 Op de Woerdenaobe groote najoarspaardennyérift werd Maandag van den heer W van der Mastid f nende te Moerkapelle vermoedelijk door zakkenroWrs ruim ƒ 1500 ontvreemd Een landbouwer van Kamerik raakte op die wijze ongeveer 40 kwyt Een verdacht vreemdeling werd opgebracht maar het geld werd niet bij hem gevonden Naar de Zw Crt verneemt is door de rechtbank te Zwolle rechtsingang verleend tegen den heer W G Boele te Kampen wegens de uitdrukkingen door hem gebezigd in de raadsvergadering van den 27 Sept ten opzichte van den burgemeester dier gemeente anderen herder toe te vertrouwen en nam afscheid van haar met tranen in zijn stem En Marie Ruim een half janr na den dood haars vaders gedurende welken tijd zij bad geleefd van de opbrengst van bet Kngelsche boek en van het geld haar van Henri nog overgebleven ging zij Louise vaarwel zeggeu Zij had Kowper haar hand geschonken en daaraan de voorwaarde verbonden dat zij naar Amerika zo den vertrekken Daar hg op Amerika voer was hem dit onverschillig hij had terstond toegestemd en nn kwam ze afscheid nemen vsn Louise Kowper had haar tot aan Louise s woning geleid en was daar van haar gescheiden Hg wenschte liever niet meê te gaan in dat huis Mevrouw was thuis zei ds dienstbode die de deur opende en ze was alleen Doch Marie vond haar niet alleen Louise lag in een oharmante pose in de canapé met een roman van Dumasfils in de hand Zij zag er ietp zwakker uit dan in vroeger dagpn t geen wellicht genoegzaam verklaard kon worden door de a ièezigheid van nog twee personen in t vertrek eenrtflinne met een kind aan de borst dat nift veel ö asrkon zgn dan enkele wekon Toen Marie de kamer binnentrad sprong Louise op en haar zuster omhelzende gaf zij haar eon kus een langen hnrtelijkon kus Zij liet haar naast zich plaats ncmeu op de canapé en nam het kind van AD VERTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere r meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De einduitslag van het dit jaar gehouden notarieel staatsexamen is dat van do 149 adspiranten die het eerste gedeelte hebben afgelegd 68 lijn geslaagd 96 afgewezen van de 84 die het tweede hebben afgelegd 50 zijn geslaagd 34 afgewezen en van de U6 die het derde gedeelte aflegden 39 dit met gunatigen 77 dit met ongunstigen uitslag deden Naar De Post mededeelt werd Woensdag 11 het zilveren priesterfeest van dr Schaepraan doordestudenten van het aartabiaschoppelgk seminarie te Bysonburg die op den eigenlijken dag van het feest in vacantia waren op luisterrijke wijse gevierd Of schoon het goheel een huiseljjk karakter droeg waren toch veel gasten zoo geestelijken als leeken aanwezig In den namiddag werd den feesteling en zijn gasten door den hoogeerwaarden president mgr F P van der Burgh een diner aangeboden waarbij het aan geestdriftvolle toosten niet ontbrak Daarna werd dr Schaepraan door de studenten onthaald op een feestlied voor deze gelegenheid gecomponeerd door den weleerw heer J A S van Sohaik secretaris van Z D H den aartbissohop van Utrecht en verschillende zaugstukken De jubilaris dankte in een gloeiende improrisatia voor al de blgken van vriendschap en vrreering hem met zooveel geestdrift op ijn zilveren priesterfeest geschonken De Haagsohe briefschrijver der Arnh Ct maskt do volgende opmerking Ik zing niet mee in het koor van hen die het optreden der Boothianen op het maatschappelijk gebied loven en prijzen Vooreerst zal dit toevluchtsoord voor dakloozen in Den Haag wel hetzelfde effect hebben als overal elders het zal de dakloosheid kunstmatig aankweekeo Reeds de bestaande inrichting aan de Nieuwe Haven ook op streng de min over die de kamet verliet Ik zou geen gelukkig uur meer gehad hebbenin mijn leven Marie I als gij gij waart heen gereisd zonder afscheid van mij te nemen Gevoelt gij u nog gelukkig Louise vroegMarie zacht nadat ze een geruimen tijd sprakeloos naast elkander hadden gezeten en Marie wierp als onwillekeurig een medelijdenden blik op het kleinewicht een meisjen dat in Louise s arm lag Al kan ik Adrian niet meer achten omdathij zijn woord niet hiald en mü niet trouwde loen zijn vader gestorven was toch ben ik gelukkiger dan al al dia anderen hier in de stad Ik heb hemnog lief En gij Marie vervolgde zij na een pause gÜ acht uw man wel maar hebt gij henilief Marie verbleekte en mot een traan in t oog antwoordde zij God moge het mij vergeven Ik kon nietanders Ik ook niet zei Louise Daarvoor tijnwe opgevoed en grootgebracht O in hot verreland waar ge heen gaat Marie is gelegenheid genoeg om ook de meisjes aan brood te holpon ineere verdiend Als mijn kind in leven bhjfl en gehet doen kunt ontferm u dan over haar Al calhet mij tUisschien hard vallen van haar tu scheiden ik zal het toch doen In dit land dit ongelukkig land I worden de meisjes vaak grootg bracht in weelde on ao sterven er met zelden iii armoe on schande