Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1892

I een wetgever inzonderheid een fiscale wetgever en een strafwotgever alleen binnen de grenzen van het Bgk heelt te bevolen en dat er van een persopnlgke belastingpliohtigheid geen sprake an wezen tegenover hen die in een andoren Staat wonen De minister kent natuurlijk deze bezwaren wel en schreef dan ook in do memorie van toelichting Winkeliers eu anderen in den vreemde gevestigddie hier te lande hun goederen rechtstreeks aan deverbruikers verknopen trand zoe levens of andere verzekoringaraaatsübappijen die hier te landozaken drijven worden naar dit ontwerp getroffen Dat het steeds gelukken zal de belasting van henin te vorderen moge aan redelijken twijfel onderhevig zijn het moijt uochthans worden beproefd enin een groot aantel gevallen schijnt het zeer welmogelijk De ondergdtoekende vertrouwt dat debillgkheid van hot hier gehuldigde beginsel zalworden erkend en dat bij de uitvoering der wet zalmogen gerekend worden op veler medewerking omde toepassing van dat billijke beginsel zooveel mogelijk te bevorderen j Do schrijver is blijkbaar met deze oplossing gAnsch nidt tövroden Hij vindt het vreemd dat alsï men staat tegenover de moeilijkheid dat de Nederlandscho sobalkijt geen penning van built nlands wonoudo vreemdelingen te vorderen heeft de ninister rekent op het gevok van biUgkljoid bij de betrokken vreemdeling en zelven 1 en op de medewerking van velen Mair wie zullen dan vraagt do schrijver die vele vriendolijfco helpors zijn om de Nederlandscho schatkist te vullen diiar Buiteolandscb Uverzicht President Carnot heeft gistorennainiddag den mi nisterpresident Ijoubüt ontboden en zich mot dezen onderhouden over de zaak van Carmaux De scheidsrecbterlijke uitspraak van deu heer Loubet is gisteravond geschied maar worden medegedeeld aan do belanghobbenden vóórdat bot publiok er mode bekend wordt gomaakt Men zal dus waarschijnlijk don inhoud eerst heden te weten komen De Kolnische Zeitang heeft het Duitsche militaire ontwerp dal de Kogeering nog geheim hield openbaar gemaakt Na al hetgeen er druppelsgewijze reeds vau tijd tot tijd is medegedeeld over het nieuwe ontwerp kon de Kolnische niet veel nieuws meer geven zij geeft echter het meer of minder bekende in behoorlijk verband on brengt tot zekerheid datgene waarover men nog in twijfel was Zoo bijv dat de legersterkto voortaan om de vijf jaren zal worden vastgesteld een tijd dio overeenkomt met den duur van hot mandaat dor Rijksafgevaardigden Als motief voor din tweejarigen dienst wordt aangevoerd dat uitbreiding van het loger noodzakelgk is met het oog op het Franssche en het Russische leger en Duitschland de uitbreiding met behoud vau den driejarigen dienstplicht niet betalen kan Met den tweejarigen dienst zal men nu de infanterie even ver brengen als tot heden metdon driojangen Dat zijn de beide hoofdpunten De memorie van toelichting is overigens zoo droog eu zakelijk als men dat van Caprivi gewoon is Nergens vindt men een woord van geestdrift oen krachtig gezegde of iets dat invloed kan hebben op de overtuiging om deze uitbreiding als een noodzakelijkheid te beschouwen Valt de verdediging van Caprivi in den Rijksdag niet beter uit dan staat het te vreezen dat hij mot dit ontwerp evenmin zal slagen als hij dit deed met zijn geheimhouding Vooral in een zaak als deze was hot een slechte tactiok do pers te ontstemmen De Kólniseho is waarlijk anders meegaande genoeg In bet algemeen kan men zoggen dat do indruk van het ontwerp op de publieke opinie niet gunstig is men rekent uit dat de jaarlgksohe lichting ougevoer 100 000 man meer bedraagt indien men er do 15 000 man bijrokent die tegenwoordig vroeger naar huis gozondon worden De moi Sle ochtendbladen wijden aan do authentieke mededeelingen der Koln Zeitung over de legervoorstollen lange besprokingen De National Zeitung acht de eiachen te üoog maar keurt de strekking van het ontwerp goed Hot nationaal Iiberalo blad hoopt dat do rogeering met een inatigo verhoogiog van do legorsterkte tevreden zijn zal De Kolnische Volkszeitung merkt op dat volstrekt niet gezin3 ieeld wordt op het bestaan van het Drievoudig Verbond Hot ontwerp maakt den indruk alsof in Duitschland alleen militaire overwegingen gelden Onmogelijk kan verklaard worden dat het volk dergolgko persoonlijke maatschappelijke en fiuancioole lasten dragen kan De Vossische Zeitung acht hel volkomen onmoge lijk dat de logervoorstellen worden aangonomon en is otertuigd dat nioiiwo vorkiezingen weldra noodzakelijk zullen zijn Do olerioale Gormania is van oordeel dat het ooafessioneelen grondslag waaraao dus het Heilsleger eene volstrekt onnoodige oonourrentie aandoet bad dete uitwerking loodat er al bepaald was dat de lelfde persoon maar driemaal a Weeks in die stichting overnachten mocht Men kreeg namelijk vaste geregelde logoerklanten en daar wilde men niet van weteu In t voorbygaan merk ik op dat deze beperkende bepaling toch aan t licht brengt dat er iets is dat met zoo behoort in deze philaulropie Want wanneer men eenmaal zoo n Thuis voor de dakloozen opricht ligt het voor de hand dat de chronische lijders aan dakloosheid toch wel allereerst in aanmerking mogen komen om onder d ik te worden gebracht dakloosheid gedurende drie van de zeven dagen intermitteerende dakloosheid dus is een geval waarvan ik mij geen voorstelling kan maken en ik vermeen dan ook dat de lieden die geheel zonder huis of wofing zijn en voor wie men dus in zijne eenvoudigheid meeuen zou dat juist deze inrichting bestemd is wanneer ze hun regle mentaire drie dagen onder dat geleende philantropisch dak hebbon doorgebracht drie andere nachten gaan logeeren ouder het dak dat de overheid hiin gratis verschaft ia de politiebureaux Maar dit slechts ter loops ik heb nog grooter bezwaar tegou bet Leger des Heils De lieden die in dit asyl of onder dit dak opgenomen worden moeten werken om hun dak te verdienen Nu dal is een mooi beginsel althans ik wed dat heel vee menschon dat heel uiooi zullen vinden bgna even mooi als hetgeen de Christelijke Volksbond doet die ook werk aan de werkloozen verschaft In de nieuwe Heilslegerplaats zullen de lieden aan t vuurmakersbindeu gezet worden evenals ze bij don Volksbond worden te werk gesteld om allerlei beschadigde voorwerpen die aan de huizen opgehaald worden te repareereu in dea verkoop van die gerepareerde voorwerpen vindt de Volksbond een deel zijner inkomsten evenals het Leger de kosten van het gemeenschappelijk dak denkt te bestrijden door het debiet van vuurmakers Dit alles lijkt heel mooi eu goed maar let nu eens op de keerzijde van de medaille En dat maken van vuurmakers die aan de buizen worden verkocht èn dat repareeren vau allerlei beschadigde voorwerpen geven tegenwoordig werk aan stakkers die ten laatste toe strijden en zich weren om den wolf van de deur te houden riet Heilsleger zal die stumpers evengoed uit hun brood en naar de bedeeling concurreeren als de Volksbond het met anderen gedaan heeft Want men zal uit eene oppervlakkige en onberedeneerde ingenomenheid met de goede beginselen dezer philantropie met graagte de vuurmakers vau het Heilsleger koopen en die andere bedelaars van de deuren zenden Indien men dit echler doet eu t is honderd tegen een dat hot gebemien zal dan maakt men zich schuldig aan averechtache philantropie die er juist naar streven moet de lieden die zichzelf nog weteu te helpen to steunen eii aan te moedigen niet neder te werpen in de afgrond van het pauperisme door een e kwader ure opgezette concurrentie De ongunst der tijden op landbouwgebied welke de laatste tien jaren kenmerkten ziju toch niet op alle landbouwstreken in ons land van even groole drukking geweest In vele gewesten heeft men van jair tot jaar betrekkelijk weinig ondervonden van de daling dia koop en huurprijzen trof Zoo was bv Maar het is niet do schuld vati den Staat alleen die geen gelegenhedeu open stelt om de meisjes voor zulk een ellendig einde te behoeden het is allermeest de schuld der ouders die zich alsnog te voornaam zouden achten om voor hun dochters van die gelegenheid te profiteeren al bestonden ze bier O Marie wees mijn arm kind genadig wanneer het eenmaal noodig zal zijn en ge daartoe in staat zijt Zij greep Marie s handen en knelde die in de haren terwijl zij hajtr aanzag met een smeekenden blik Marie boog zich over het wichtje heen en gaf het een kus op het blanke voorhoof l te oonstateeren dat in 18S6 in ruim ha helft dergemeenten van ons land de koop en huurprijzengelijk bleven aau die van 1882 en 83J terwijl tochin sommige streken een nadeelig versobil vas 20 a30 pet tussohen dia jaren bestond I En toch bleven de klaagtonen van alle lijden opgaan dat da landbouw ol liever de marktprijzen derproducten te laag waren ten aanzien van de kostenvan productie Men mag dit oonerzgds toeschrijven aan hot feitdat er nog altgd te veel boerenzoons zyn die nietanders dan het laudbouwvak geleerd hebhen endus op rerkoopingeu en verhuringen als mededingers optreden eu de prgien opjagen Dit Jwerkt ookin de hand dat de aandacht vau kapita beleggersop landbezit gevestigd wftrdt als eene solide belegging zbodat ook het kapitaal b verko ihgen eenwoord medesprak en nog preelj t Inmiddels is ook opgemerkt ilat die tbrovi waar de grootste veeteelt gedreteYi is ook het hebbeu geleden door bedoelde lialaiee ïerw nu ziet dat in Drebte slechts een zeer gering i gemeenten door den dri k getroffen werden bei men tevens dat proifinoien Waar de ïaadgr overwegend zyc al oveu wemig geleden hel De verklaring achgnt te liggen ltn do on standigi aid dal de veelal kleiue boerdergeif op de zaadgröi ileu by noeste vlqt eu kkin kapitaal kunnen wdrdeu voort ezet en al spoedig in bat onderhoud d gezins voorzien De granen worduu meestal voor dj en gerief geteeld du gekarilda melk van 1 af 2 kigfen if voor de vao kens de weniige bfitiiir wordt verkocht en de aaiifok v oj vee ilThet boofdbedrijf alzoo is daar dp voeling vau een ftlge iet nen te iiggang veel geringer dan inJboerderHi o van groo en èmvang en in streken waarlmeu zien m r op do eldvruchten moet toeleggen Ju do kosten van hi t bedrijf eed behoorlijk kapitaatyeiachen Zóó kan men lian zeggen dat du groote Soerderg bet eigenlijke verlies beeft geleden terwijl u den kleinen Undbottw de malalae nauwelijks is ojwemerkt 1 Da eenige bol prediker der Ned Herv Kerk d Heer J M D Kimbach em pred van Heoze sinds 4 Mei 1890 te Hekendorp als zoodanig werkzaam legt den 1 November e k ziju ambt neder In het station Brest of Brzesce op de RussischePoolsche grens heeft men in oen waggon waarin soldaten vervoerd uuren eu die met de bagage ia het outameltingigebouw wat uitgestoomd liet Igk van een Israelietiich jmigraut onder een bank gevonden De man wa waarscbijulyk als blinde passagier kosteloos meegereisd eu bij bet desinfeoteeren in zijn schuilboek gestikt Staten Generaal 2 IUheb Zittbg van Dinsdag ió Octebi r 1892 Alvorens tot de aangekondigde werkzaambeden over te gaan deelde de Voorz het reeds bckemle voorstel der centrale sectie mede strekkende om na het reces dus 8 Nov eerst in de afdeelingeu te onderzoeken de bednjfsbelnatiug daarna de kieswet en dan over te gaan tot de openbare bebaudeling der begrootiug De heer Beelaerts trachtte een spaak in t wiel te steken door te verklaren dat hij bet onderzoek der bedrgtibelastiiig vooralsnog ongeraden achtte Doch zijn bezwaar vund weinig insteraraieg zijn eigen partij IV 19 verdeeld en slechts 12 der conservatiefste autirovolutioiiairen gingen met hom mede Nu volgde na euuige redactiewijiigingen in hot ontwerp de eiudstemming over do Wet op het Nederlanderschap Met algemeene stemmen aangenomen Daari a vuortzitting der discussie over de Verbei tering der Berkel Schipbeek eu Reggo Het amen dement der Commissie om het onderhoud van de Voobt aau het Hgk op te dragen werd na eenige diicu ie op aandrang dor beereu Kerkwijk on Van Huuteu vau de baan geschoven omdat het niet in de wet paste Nu ging bet verder van een leien dakje Do min beloutde de quaestte der Vecht zooveel mogdijk te bespoedigen doch wilde zich aan geen tcrrniju lünden De voorgedragen rivierverbetering wtrd toen toegestaan met 3 stemmen tegen Het waren drie baloorigo Vechtriaders N i eeuigo kleine workzaarabedon scheidde de Kamer op reces In het CeiilruM komt dr Schaepman nog eens terug op het kon besl van 7 Sopt jl waarbij is beslist dat geen subsidie is verscliuldigd voor een onderwijzer die tijdens do lesuren in den roostor zijner school vurraeld aan oen andere school les geeft De insptctour liad bezwaar geopperd op gfond van Lel grove miabruik dat gemaakt zou kunnen wor ieii v m de periodieke vervauging eens Onder eling der waarover prake kon i aan zgn lis bgstand beroep op indien niet lijzer gedu en rooster kele uren aar de wet n bijstand en rooster ogen wor en is ooE keni itdei m e wet iet ilau de i jeui hg is enJ Oing ijjlu ook ll00l ich of holiin liolcn wordt hiet M op ljwerd buifen d tbani Kngeli gymn niem Iyer strijd T i de vrg school wijzers in strijd met de keuuelgke bi wet Dr S merkt op dal in het gevj de beslissing liep van geen t vervanging zgn daar toen de onderwijzer elders lo school een mkonderwijier optrad die nii l meetelt en hem niet vervangen kan de kennelijke bedoeling der wet gaat b op Het besluit wil dat de vaste ondi rende den geheelen sobooltijd volgen beschikbaar on niet zelfs maar voori aan eep andere scljool verhouden zijjtj teld den vakoiiderwgzer niet mede oftd on daarom kan men ook piet aprakeo varjsl lerhonden ign aan eene andere school als hQ dalfrjnkelo uren les geeft Bovendien kent de wet niijfl in dien zin dat oi der schooltijd zott ji den begrepen al dje tgd dat do schoo voor bCizonde e vakken Tgdetis in die wijs wórdt gegeyto eigeulgk een V ovarb idig uur i Mo vaste ander ijz school verbi uileu jmaar volkomei v waarsobijnlijjl op dl voorwilarde ai ngi het iM insetl u H9t besluit dqof niet lÉe vastej oiMl mvijzer van eeiiioi i tijden in zi lla g fcn valtondj rwijkJ i aan andele g i ven als pv li oor bezit Wa i ade feilatu en ii beSüelint dor i d a Ufi slol Iphaiidtbaafd gegeven ultlflggiiig mji én f Joti i VfflWe spreking vi n jen ve zukflt recht M rl t il eenrvoudig en duidelij t iii haar 4f bé i Mf n i hStschooltoezicht uocli ij Uegeerinw moeten hier te berde komen met kendelijke l edp lui en die lAette keuneo of te bewijzen zijn i De recbèbanlt te Beima hee dezer dagen roanis gewezen in een rechtsgeldijDg wegens oneerlgke concurrentie aau do bekende champagne firma Louis Roederer aangedaan Ken andere wijnfirma Murcier te Epernay had te Str tsburg een 72 jarigeu oourantenombrent er vroegier koetaier opgespoord dis Carl Roederer heet en dien armen drommel een fabrieksmerk te Reims laten inschrijven waarmed hare champagne van mindere soort in Duitsehland en Luxemburg vooral als ochte Roederer werd verkocht De rechtbank heeft die feiten als bewezen aangenomen en deu heer Mercior lid der kamB van koophandel te R im en onlangs benoemd tot lid der jury voor Chicago tot 16 000 franc boett veroordeeld Ken gelijksoortig bedrog is te Keulen ontdekt waai een Duittcher die ook LudwigRoodc rer heet champagne slijt met het merk Louis Roederer zondai bgvoeging van woonplaats Tegen dezen is een vordering te Keulen ingesteld f lo de te Samarang verschijnende Locomotief komt een schels voor van Lans getiteld Een drama val onzen tijd waarvan het doel is de slechte werkuig van het strafdetachement voor Kuropeescho soldaten in hot licht te stKllen eu waarvan de redactie van genoemd blad verk aart dat haar van zeer vertrouwbare zijde verzekerd is dat de toestanden daarin volstrekt niet op overdreven wijs zijn voorgesteld e dat bladen dio het stuk overnemen de menschelgkheid zullen bevorderen Schr koos tot motto van zijn schets art UA 0 uo 16 van 1890 luidende Bj veroordeeling van een minderen militair ter zake van eenig misdrijf tegen den dienst et subordinatie of van herhaalde desertie kan de rechter bepalen dat do veroordeelde na zijn ontslag uit do detentie zal worden geplaatst bij een strafdetachement voor een tijd bij bet vonnis te bepalen niet te bovengaande één jaar Schr brengt don leaur in konnis met een jong Europoesch soldaat die naar Iiidié gekomen met het doel om te trachten deu ofiioiersrang te verwerven na een prijSschietfeest in de oaniino mot zijn kamerailen een vroolijkou middag heeft wat opgewonden gerankt en bij hot timis komen ilen sergeant majoor voor wien hij hot bij zijn kameraden die diens rechtvaardigheid betwijfelden nog al opgenomen had met woordon beleedigt Hij komt danrom voor den krijgsraad en meent dat het nogwel schikken zal maar was onbekend met hot bovenaaugebaald artikel Do eisch van den audi teurmililair is één jaar militaire detentie en eenjaar pleatsiiig bij bot stral detactiemont Het jongste lid van den kriji sraad poout te bewgzon dat die plaatsing bij het atrafdetaolieraont te zware straf is omdat als deu bekliiagdo eunniaul de aldaar gebruikelijke straf vau rielslagen opgele d wordt hiJ zich voor altijd onteerd zal achten Dtjongooflicif wordt ecbter overstemd door een oudgediende die van onteerende straffen niet wil hoeren de stellingte pas jaagt dat vele sujetten alleen met den rattonte regeeren zijn oil besluit met de opmerking datde beklaagde dau nwar moet oppassen van rietslagenvrij te blijven f Toch wordt de straf verminderd tot zes maandendetentie en een half jaar plaatsing bij het strafdetachement I De jonge veroordeelde ondergaat te Pontjol zgn detentie past goed op en legt zich omdat hij gevoelt dat zgn militaire carrière hem niet ver brengen zal ernstig toe op hot schoeneninaken Nu kouijt echter do plaa sing bij het strafdetaohement en aldaar loopt hg dadelijk een straf op van arrest te water ii te rijst omdat üij zijn goederen een poulsplaatj en eeu oude halsdas ontbreken een N j iver aji Straf Nauwelijks lieeft hij het cachot verlaten of hijmoet op bot aypèl komen ifuar de geweren wordengeinspectoerd ten op het zijne zit üoo hij oolj zijnbest mei om in de korte oogenblikkeu die deugestriwn gi aten zijn tussChen de drukke diensten istvlokje ter grootte van een speldeknp t G V d gladult brult zoo luidt bde ll rgeant eu de pas outslagcne krijgt ol j ji 2 0 rfctslagen i 4 Al iihg e strafplaats betreedt en hA b9vel oiitij an Mm tiJ gaan liggen gaal hiji onwil eke rig en Titor t dit woijdt Vahgemorkt als verlet teiièB ifolen Straf eu bezorgt hem een tweede vra jljt jionge liiau d orstaat alles on ita zijn eersp pnójj bij goed top Zelfs zoo go d dat hij i i V t i fttegorie J opli atst jvordt Als zocidauii j ei dan iiit uuii en dTntmoet nu een ouden d Ifamen gi4ii zij naar de cantine er wordtjbaftiiild itfl de tijd veigeton De plantoitcantint waarschuwt eindelijk maar het slaat netappèl als hij op tó is Hij krijgt weer twintigrietslagen lOn wordt terug geplaatst iii de laatstecategorie i Als zgn straftijd n n is hooft hij dat hjj op de gebruikelgkq wijze als onverbeterlijk iujet uit de gelederen zal worded vorwgdcrd Dat fOp do gebruikelijke wgzc wil zeggen na nogmaals o in vracht van twintig riotslagen omvangen te hebben om dan als boef naar hot moederland terug te worden gebracht Düt is den jongen man te veel en als hij afgehaald zal worden vindt sneu hem aan zgn verscheurde kleedereu opgehangen In de vragen eu antwoorden over den aard der belasting wordt de aaudacht door Nederland gevestigd op eene bepaling der wet die ook aan een inzender in het L ar itad van Z IioU f 6 r aanleiding heeft gogevon tot een door dat blad als hoofdartikel geplaatst sink In art 1 j 1 van het wetsontwerp leest men namelijk Buitenslands gevestigde ondernemers die herhaaldelijk stoffen of kleediiigslukken sieraden meubelen speelgoed voediiigsen geneesmiddelen en andere dergelijke artikelen te koop toezenden aan niet daarin handeldrijvendeii hier to lando worden geacht hier te lande een bedrijf uit te oefenen BIgkbnar is zegt do inzender de minister ontevreden dat terwijl ouze land en stadguuooteu bier op zware lasten zitten en hun winkelneringen Somtijds zioa kwijnen Parijsoha en andere magazijnhouders au stoffen en kleederen Brusselsohe meubelmakers Fransche en Spnansche wijnkoopers on anderen hun prospectussen bij duizenden ii ons land verspreiden en hun goederen tegen rembours of op andere gemakkelijke voorwaarden bij Nederlandscho kalanten aan huis bezorgen zonder iets aan do schatkist te offeren dan het lage inkomend recht dat ons tarief veroorlooft De schrijver ziet in dit voorstel dos ministers dan ook blijkbaar een pog ng om op vermomde wijze een invoorrecht te heffen Maar hij ziet niet recht in hoe men op de buitenlandache ondernemers vat hebben zal Heeft de buitenlands gevesligde koopman een ngentunr althans een lasthebber in Nederland dan kan deze worden aangeslagen in do nieuwe belasting ook voor rekening van zijn patroon Of dit wel met de rechtvaardigheid in belastingzaken strookt betwijfelt de schrijver Nog meer betwyfelt hg dat als hij verneemt dat onder do nieuwe öelasting voor het haudelsbeilrijf ilat buitenslands wordt uitgeoefend zalfs de expediteurs vallen als tusschonporsonen hier te lande optredende Een expediteur toch is eigenlijk geen nandelsagent en hoeft alleon voor de verzending te üorgm hem dus te bolaston voor den koophandel Miven dii n zijn bevrachter drijft gaat meent do schrijver de totnutoe Ix keiido grenzen van fiscaliteit te buiten Maar hoo uu mot do buiteulaudscbe coijcurrenton die hun goodrren rechtstreeks aan den Noderland olien kalaut te huis z uilonj Zou vraagt do schrij r do iniiiistcjr uit liet oog bobben verloren dat ontwerp de ergste vrees rechtvaardigt Gelooft de bondsraad werkelijk zoo vraagt het blad eene meerderheid in deu Rgksdag te kunnen vinden De crisis in Hongarije is uilgebroken De ministers van justitie en eeredienst Szilagyi en Cznky zgn uit het kabinet getreden Dat de president Szapary zijn ontslag zou hebben aangeboden wordt alsnog door de Neue Freie Presse tegengesproken maar het blad erkende toch dat een crisis op handen was wat ook wel hieriAt blijkt dat de keizer onverwachts uit Gódólo waar hg tot December dacht te blyven naar Weenen vertrokken is Het is voor Szapary bijna niet mogelijk langer te blgven tenzg wegens hot ontbroken van een opvolger Niet onbekwaamheid brengt Szapary ten val Ia hom zou Hongarije een even degelijk a s kundig minister president verliezen De Neue Freie Presai zogt van hem Het ontbreekt hem noch aan talent noch aan vaderlandsliefde eu eveuraiu zijn hem edele bedoelingen te ontzeggen maar hij behoort tot do staatslieden dia een ongelukkige hand hebben Zijn politiek is over het geheel niet in strijd met de strooming der openbare meoiiing en in den Rijksdag maar alle verstandige plannen welke door hem ontworpen worden verongelukken zoodra zij moeten worden uitgevoerd Szapary heeft herhaaldelijk verklaard den strijd tegen de clericalen tot het einde te zullen voortzetten maar tot een goed plan voor don veldtocht is bot nooit gekomen Het denkbeeld Hongaren en Oostenrijkers kransen te doen uederleggen bij de güdenkteekonen voor Hentzi en de Honveds on daardoor het bewijs to leveren dat alle oude veeton vergeven en vergeten waren was uitstekend Maar welk oen stfijd ia juist door dat plan gewekt De eigenschap die iemand tot staatsman stempelt t w zelf overtuigd van het goede in een zaak te zijn en de bekwaamheid en gavo te bezitten anderen te overtuigen en te bezielen dio eigenschap mist graaf Szapary Do politiek die een kunst is behandelt hij als een rckenvoorstol en de kleino waardon welke hg verwaarloost wreken zich op hem en maken dat ton slotte in weerwil dat alle factoren opgeteld zijn toch do som niot uitkomt Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 2B October 1892 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Rijden met eon bondenkar zonder die kar te hebben doen inschrijven S L te Rotterdam tot ƒ 3 of 3 dagon hechtenis Rijden met een liondonkar zonder de honden van I muilkorven te hebben voorzien H K te Zevenhuizen tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Den openbaren weg te Moordrecht verontreinigen door stoffen afkomstig uit oen varkenshok J van der K te Moordrecht lot ƒ 2 of 1 dag hechtenis Onbeheerd laten staan van trekdiereu zonder voorzorgsmaatregelen legen schade to hebbon genomen W J te Bodegraven lol ƒ 3 of 3 dagen hpchtonis lo openbare dronkenschap bij 2o herhaling binnen het jaar 2o verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstoord VV E te Ouderkerk a d IJssel tot een week hechtenis en tot ƒ 1 of 2 dagen hechtonis Op een werkplaats een persoon benei en 16 jaren ot ƒ 3 of 2 da oud daar werken na s avonds 7 ure J W te Moordrecht tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Visschen zonder vischakte en zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende J V te Reeuwijk en A van der P te Haastrecht ieder tot 2 maal ƒ 3 of 2 maal 2 dagen hechto Visschen zonder schriftelijke vorgunning van den recht A van dor P Jr te Haastrecht gen hechtenis Zonder kennisgeving aan don Burgemeester te Gouda oprichten van een koffiehuis J IL to oudfl tot 3 of 3 dagen hechtenis Te zamen verwekken van rumoer waardoor do nachtrust kan worden verstoord F van L on A K te Gouda ieder lot 2 of 2 dagen hechtenis Zitten in een grasperk van een der plantsoenen to tot ƒ 1 of 2 dagen Openbare dronkenschap gepleegd bij 5e herhalingC V te Gouda tot 3 weken hochl nis en tot plaatsing in oeu Rijkswerkinrichting gedurende 9 maanden Openbare dronkenschap geploegd bij io herhalino P J J te Gouda tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenschap geploegd bij 6o herhalin T N R te Gouda tot 3 woKen hechtenis en pfaat Gouda J J van den H te Gouda hechtenis