Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1892

1893 VrUdag 28 October 1N 4975 GOUDSGHEiCOURANT JVieuwS en Advertentieblad üe mseadlnK vau advertentien Kan BBOhieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave iig in eane RqluwcikiDriahtiBg gedurende 6 maanden Openbare dronkenaohap gepleaxd by Ie herhaling A B te Gouderak tot 6 of 3 dagen heohtenia Openbare dronkenaohap H B L V H W J van V T van W M D allen te Gouda ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis F K en J J te Gouds tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bij 3e herhaling L 8 te Gouda tot hechtenis van een week Allen ayn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij hjfsdwang van l da KEMMËSGEr IXG 1 INRICHTINGEN WELKK GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den ïn Juni 1875 Staahilad u 95 brongen ter algemsene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd eeu verzoek met bglagen van J L Mimpeo om vergunning tnt het wederoprichten igner door br tnd vernielde bakkerg in hot perceel gelegen aan de Kuiperstraat Wijk K no 213 Kadaater Sectie D 315 Dal op Woensdag den 9 November 1893 des namiddags ten 1 ure op hot Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in I te brengen en dat gedurende drü dagen vóór d en dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 26 October 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting OENEESEUMDIQE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt AP VERTENTIfiN Beden herdenkt ELISABETH KOOT den dag waarop zg voor 40 jaar bg onzen gelieiden Vader de Beer J HEaMixs in dienst trad Gez hermans Oouda 26 Oct 1892 Bg akte den 26 OCTOBER 1892 ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda verleden is door de ondergeteekenden ANXaONIÜS JOHANNJES VOS en JACOBV8 BUnOLPaUSTH1SODOB08 FOS Grut i ters beiden wonende te Gouda eene Vennootschap aangegaan onder de firma A J VOS betrekkelgk het drgven van eene Stoomgratterg en het draven van handel en winkel in Gratterswaren eo dergelgke aanverwante artikelen Welke Vennootschap zal aanvangen den eersten NOVEMBER 1892 en wordt aangegaan twn eenen onbepaalden tgd znllende ieder der vennooten het recht hebben de vennootschap met den eersten November van ieder jaar te doen eindigen mits den anderen vennoot daarvan minstens zes maanden te voren kennisgevende De vennooten zijn beiden tot de teekening der firma in zaken hunnen handel betreffende gerechtigd doch zg zallen voor de vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening van de beide vennooten wordt vereischt A J VOS J R T VOS Gouda Hnelpersdruk an A BatUKjiAN 8t zooK ny T die iets te vorderen hebben van wg len Mej de Wed M nu GIDTS worden verzocht hunne rekeningen in te zenden voor 1 NOVEMBER a s PEPERSTRAAT K 86 Gouda 26 October 1892 OE TVAXGEM Een nieuwe Zending Carlsbad water I Natnnrlgk geneeskrachtig Bronwater SLOTEMAKEB Co Mieuw Ontvangen P8TÉ DE F0IB8 GRAS van L s Hbneï Hozijiien Impèriauz ABBICOTS extra jelly cured GECONDËNSEEaDË MIK merk Arcadia mmn mmm halve liters blik 20 Ct heele 35 Ct Aanbevelend J Breebaart Lz J I MARKT Wed M MOL Korte TMeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitentandiielu Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda normaal ondergoederen het beste voorbo Sy hoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huidnitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhne on onder d handteekening Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 0 Hoogcnboom Cz I Wgdstraat te Gouda NB De prgzen zgn niet hooger dan van het nagemaakte BK ORAJrbB MA OjiailfS DV Früiips TE PARIJ S Zenden gratis en franco het prachtig teillustroerd BDE JLIÜi met hollandachein of franaclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen oor het Winlepaeizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JALUZQT i C PARIJS Stalen van zOden wollen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneens nranco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de pruzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen ier bestellmgen benoodigdzUn Bettetltngrn erin 31 franct en hooqrr worden met eenw verliooijing van 5 0 0 frane tracht n orij oan Inkomende nchttn lUle tUiatun van Nederland aan huli butrgi De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen laar ons riixpédUlthult tl Hnindaal Noord Brabant daarmede belast is Alom te bekomen BE mm MEN of de beschrgvina der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Oroote of St Janskerk t Ter Ooude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der oartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Uebroeden Dirk eo Wooter Crabetb DOOK OHBISTIAAN KBAMM Prys SO Cents A BRINKMAN Eoest Eeeschlieid I hals borst en longkwaleo katarrb kinkboest kinderhoest m Ontelbare attesten RIJNLANDSUflE BMEN EOfiST IONIS ondbrzocht en goedgekeurd door Dr Freytag I Koninklgk Professor te Bonn Dr Bischoffte Berlgn Dr Bimbaum hofraad en Professor te Karlsruhe Dr Schulte te Bochum Dr Graefe te Chemnitz en a Volgens oordeel vaa Dr Rust Grooth medicinaal te Grabow ve dient dit middel bg hoest verslgming kuch hoest der kinderen de voorkeur tegen de meeste andere middelen I in Flesschen ööcents fl 1 enfl 2 verkrggbaar Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog I Oudewater bg P Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendriks I Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzouderlgke Nommers VIJF CENTBN BINNENLAND GOUDA 27 October 1893 Naar wy vernomen zal de verkiezing voor vier Ledenj van de Kamer van Koophandel eo Fabrieken alhier plaats hebbed Woensdag 80 November De Leden die dit jaar moeten aftroden doch herkiesbaar sgn zgn de hh 0 i C Prinoe J M Noothoven van ünor H Jager en A van Veen Men verzoekt ons eenige mededeelingen te doen omtrent het kiesrecht voor de Kamer v Koophandel Art 9 van het K B v Nov 1851 8tbl No 142 gewijagd b j Kk Bb v 18 Febr 1864 Stbl No 13 11 Aug 1869 Stbl No 80 en 12 Juli I87S Stbl No 108 kent dit recht toe aan Nederlanders meerderjarig ingezetenen dor gemeente en ia het volle genot der burgerlyka en burgersohapsroohten die ter zake van eeuig bedrijf van handel of fabriekswezen in het patentrecht zijn aangeslagen voor of bovec eene door den Koning te bepalen som voor Qouda Hetgeen men als deelgenoot eener firma in het patentrecht draagt wordt met persoonlijken aanslag gelijk gesteld Het Wetboek van Koophandel bepaalt wie eenig bedrgf van handel uitoefenen in art 3 en 4 Door de Botterdamseht Aechtbank is failliet verklaard I D Stam alhier Tot recliter oommissaris is benoemd Mr Th J Hoppe en tot curator Mr M M Schim van der Loeff advocaat alhier Omtrent de feestviering vau Dorcas deelt men ons het volgende mede In eene stampvolle zaal vierde gisterenavond de Chr Jongedochters Vereeniging Dorcas haar zil FEVlLLETOni ÜIT SET Lg¥B UU het Fransch 1 Het postkantoor te Penniville stond aan den voet der lange reeks heuvelen waar de Hoofdstraat een emd weegs tegen oprees en dan plotseling ophield 1 het ware om ieder die haar doorging te laten adem scheppen en op den afgelegden weg te laten terugzien Daarna versmolt die straat in een landweg die slingerde tusschen de velden door en kronkelend afdaalde naar een half dozijn huizen die slechts enkele maanden van hot jaar bewoond waren wanneer de zomorgaston het stille Penniville kwamen overroriipelen De huizon langs de Hoofdstraat stonden gezellig tegen elkander aan en hielden zich zooveel mogelijk vreemd van het doen en laten der overigen vor anderen kant van don heuvel lenniville erkende dat do zomerbewouers voel waard wareu in een zekeren zin doch zag op hen neer zooals men doet op nitsluitend noodigo zaken vermaakte zich eenigormote over de airs die zg veren feest Uit de blijde opgewekte stemming die daar heerschte bleek dat die dag door velen reeds lang met vreugde was te gemoet gezien Vooraf hadden welwillende handen de zaal eeu feestelijk aanzien gegeven zoodat deze er recht gezellig uitzag Verscheidene sprekers traden op om hunne wenschen ton beste te geven hetgeen afgewisseld werd door hot zingen van Chr liederen 25 jaar heeft genoemde vereeciging gearbeid zoowol op Christelgk als Maatschappelgk gebied Menige traan is er gedroogd als zij haiu winter uitdeeling hiolcl en velen hopen dat zij oog lang op den ingeslagen weg moge voortgaau en onder Gods Zegen nog lang blgven arbeiden tot beil van anderen I Steun haar door uwe gaven en gebeden zoodat ook dezen winter door haar veel kan wordeu verriobt Kaar wij vernemen zal mevrouw von Osten Sacken ook hier ter slede optreden om een of ander Duitsoh gedicht voor te dragen of een beroemd Duitsch werk te bespreken met aanhaling van de mooiste passages daaruit Het feit dat zij in Arnhem verleden winter driemaal optrad en tbana o ttieuw vu plan is aah aldaar te doen hooren is wellicht voldoende voer velen onior lezers om mot ons de hoop uit Ie spreken dat een flink teekenen op de weldra aan te bieden Igst ons het genot moge verschaffen deze beschaafde Reoitatorin ook eens te hooren De gemeenteraad van Oudewater heeft besloten met ingang van 1 Januari o k den gagprgs van 9 cent por kubieken meter op 7 oont to brengen Dezer dagen is verschenen ds 6de druk van eeu werkje dat zeker de aandacht verdient Het is de Qide voor inleggen hy de R ksposiapaarbank eit voor hen die het wenechen Ie worden Het gunstig onthaal van dat boekje bewijst genoeg zijne bruikbaarheid aannamen en praatte met veel belangstelling over de verwonderlijke buitensporigheden waaraan do menschen die in die mooie huizen woonden zich overgaven bestaande hoofdzakelijk in hun overdadig gebruik van zoowel als hunne Hefhebberg voor kruidenierswaren Penniville wist alles betreffende bun smaak omdat Johnny Dace don kruidenierswinkel hield en ongedwongen alles ton beste gaf wat hij van de gewoonten der zomergasten wist de zonderlinge dingen die zij aten en dronken en de vreemde spijzeu die zij in flessohen lieten komen Precies kleine groene bessen zeide mijnheer Dace zóó zout als brom Ik heb ze wel eens geproefd öoen eind aan al de rarigbedon I Maar verder bekommerde Penniville zich in werkelijkheid al bitter weinig om die zomergasten en de zomergasten bekommerden zich nog minder om Penniville Het dorp was klein een veertigtal huizen misschien behalve het logement hotel genoemd door degenen die zich airs gaven voor doortrekkende marskramers mot naaimachines en overschoenen die af en toe bet plaatsje bezochten en voor don reizenden photograaf met zgn vergrootte crayonportretten en don tandmecster die twoe maal per jaar kv ara De huizen waren raeerendeels volgens een on hetzolfde plan gebouwd anderhalve verdieping hoog mot oen niuwen ingang diö gewoonlijk zoo donker was dat men het patroon van het zoilgoekon vloerkleed niet onderscheidon kon wat al ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere xtfgA meerlOCenten GROOTE LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Geen huisvader of huismoeder ten plattelande op welk gehucht ook woonashtig behoeft met dezen Gids in de hand een oogenblik verlegen te staan hoe zjj voor hun gezin van de goldbelegging in t klein bg de Bijkspostspaarbauk kunnen partij trekken Wie overigens meent dat hg omtrent het sparen bij die instelling geheel op de hoogte ia koope het boekje en 10 tegen 1 zal het bigken dat hg zich vergist en wie nog geen spaarbankboekje heeft neemt or allicht een als hg met den Gids kennis maakt Te moer mcenen wij het boekje te kunnen aanbevelen omdat het oene welkome gelegenheid aanbiedt voor du zaak van het sparen in hot algemeen op passende wgze propaganda te maken Terecht wordt ia het boekje dat slechts 10 ets kost en verkrijgbaar is aan de postkantoren herinnerd aan de bekende woorden De welvaart vau het individu is voor een zeer groot deel afhankelijk van zijn zin voor spareu en de welvaart der individu s maakt den bloei eener natie De heer M Oe Bas lid der Tweede Kamer voor hot district Maastricht schrgft aan da Courrier de la Meute Uit s Gravenbage wordt mij bericht en van naar ik meen vrij goed ingelichte zgdo dat de heer Seyffardt er ernstig naar verlangt te kunnen aftreden Heel veel genoegen zegt mga berichtgever heeft hij dit moet erkend worden van zgn ministerschap nog niet beleefd allerminst van zgn collegaas Ik weet niet of het bericht waar is maar is bet zoo mg zou het met sterk verwonderen Misschien ware het van het tegenwoordige standpunt des ministers beschouwd hot verstandigst wat hg doen kan De lieer Seyffardt schgot gedurende zijn bgna anderhalQarige ministerieele loopbaan zich weinig vrienden te hebben gemaakt Hij mist dit wordt algemeen beweerd die voor een staatsman zelfs voor weer voordeelig was wauiieer het zeildoek uiet heel frisch moer uitzag on dan een schuur reehthoekig tegen do keuken aangebouwd De zoogenaamde mooie kamers hadden allemaal dezelfde kille duffe lucht vermoodelgk omdat do smalle vensters niet dikwijls werden opengezet om reden zij een neiging tot klemmen hadden waardoor zij menigmaal in een huis gesloten bleven van den eenen schnonmaakiijd tot deu anderen Slechts aan ééno zijde van den ingang wai ii kamers eeu klein salon een eetkamer eo een kmken Do moeste gezinnen gebruikten hunne keuken tot eetkamer waardoor zg een zitkamer over hadden Hot was de gewoonte in Penniville om de mooie kamer gesloten te houden behalve een enkelen keer voor een naaikrans of bg gelegenheid van een begrafenis evenwel was dat woonverlrok gemeubeld met hot allerbeste wat er in huis te vinden was In do meesto ge allen kon het zich beroemen op een ronde tafel in het midden waarvan op eon wollen kleedje eene netto lamp placht te staan die slechts wachtte op een gewichtigo gelegenheid om te worden aangestoken een geiegMiheiiI dio meestal zói lang uitbleef dat do olio dik en vuil geworden was in den rooden of groenen glazen b l Er stond echter in de Hoofdstraat écn buis dat een eigenaardigheid op zich zelf bezat waardoor hot oen zokero gowichtighL id verkrees Naraelgk het ondorwt tsoho grgzo huisje v iii jnlfrouw Gsdge wnar ian oen klem vierkant goboiiHtjo üpstaandc uu