Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1892

Gaz e zooveol briefkaarten ontvangen dat de tolling i ils jaarlijksche lichting versterkt zal moeten een oorlogsminUter zoo hoog noodige kalmte en lelfbeheersching Met een kleine niet beteekenende concessie meent de heer De Kas had minister Seylfardt zich in Zuid Limburg vrienden kunnen Terwerven namelijk met het onverzwakt behoud van het garnizoen van Maastricht Maar do hoer Seylfardt is boven dergel jke zaken verheven Dat is voor een minister nooit gqed de fabel leert dat ook de muis den leeuw van dienst knn zijn Zou het op den vul van den minister worden aangelegd do heer De Ras zou na het voorgevallene weinig lust gevoelen hem de reddende hand toe te steken Niettemin meent hij de vraag te moeten stellen Zou Limburg zou Maastricht er door gebaat zijn wanneer dezo minister tot heengaan genoopt opgevolgd werd door een ander die ons binnen den kortst mogelijken termijn met den p r8oonlijken dienstplicht begiftigd gesteld zelfs hij schonk Maastricht zijn garnizoen terug P Hebben wij daarom de wet Bergansius zoo fal bestreden on er zelfs een scheuring in eigen boezem aan gewaagd Ën wanneer de katholieke partij heldhaftig hielp den beer Seyffardt uit de miuistorieelo wereld te zenden zou dan wanneer wij bij een anderen oorlogsmioister voor een fait accompli zouden staan de op dit punt verbonden liberaal anti revoiutionnaire coaljtie ons niet met een grijnslach op do lippen toevoegen Das ist eine von den grossen Thaten Sich in seinem eigenen Fott zu braten De erfgenamen van den onlangs te E jperkerkoverleden millioenair mr A Looima Ypey hebbendiens nalatenschap aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving De reden hiervan is naar men zegt gelegen in de omstandigheid dat deoverledene aan al zijne talrijke bedienden en werklieden belanzrijke jaarlijksche uitkeeringen gedurendehun leven heeft vermaakt en nu zouden de erfgenamen eerst wenschen te weten of de nalatenschap na aftrek van de aanzienlijke legaten aan onderscheidene personen instellingen enz uit te keeren weltoereikende ia om uit de ickomsten daarvan de bedoelde jaarlijksche uitkeeringen te doen Het was te Terwichten dat de begrafenis van het stoffelijk overschot van deu onlangs te Dieren doodeIgk gewonden socialist J v V door de socialisten zou worden aangegrepen als gunstige gelegenheid om er een propa randatocht van te maken Gisteren middag te twaalf uur had deze te Zutfen plaats zelden was bij eene begrafenis zulk eone massa menschen op de been Van vencbillende afdeelingen van den socialistischen bond waren afgevaardigden overgekomen met hunne banieren by zich Na eerst in het gebouw de Hoop to zijn verzameld trok men met ontplooide vaandels naar het ziekenhuis om daarna door de Xieuwstad en Turfstraat de Markt over een groot gedeelte der stad alzoo door naar het kerkhof te marcheeren De kist was in eene roode vlag gewikkeld Aan het graf werd door alle afgevaardigden het woord gevoerd Het eerst door den voorzitter Vallinga van do afd Zutfen welke den overledene schetste als een slachtoffer van de maatschappelijke wanver één vettrsk door middel van sen houten loods verbonden was Wat het huisje betreft daarin wa gcon verschil met de anderen maar dat vierKante bijgebouwtje boven welks buitendeur ces door weer en wind geteisterd schild hing met de woorden Postkantoor der Veroenigde $ alen onderscheidde bet met zijii bowoners van da rest der wereld Het postkantoor was aan den voet dor heuvelonrij tegenover de uitgestrekt groene weide Hier boog de straat een weinig ter zijde om rakelings langs de deur te gaan zoodat de conducteur van ile diligence den brievonzak kon aanreiken zonder van den bok af to stappen van hier boog de weg naar den anderen kant en kromde zich langs de boorden von de kroek liep over een wrak houten bruggetje en verdween achter de hoogte van een heuvel Van binnen was het aanstonds merkbaar tot welk doeleinde dit vertrek gebezijd word doordien de éér e kont van de kamer afgedeeld was in rijen loketjes wanrtusschen een opsoliuifraampje en dit wos hetgeen juffrouw Gedge en haar dochter Amanda deed verschillen van do andere d rpsbewone s Behalve lo lokutjes was er nog een toonbank eo eonige planken langs don wand gotimraonl waarop sedert onheiisolijke tijden groenu kartonnen doozon stonden waarvan de hoeken tot versterking netjes beplakt waren met reepen linnoii In die doozen lag postpapier geel of licht roso mot h ilf uitgewischte blauwe lijnen of soms met een pluiitje in deu hoek Tan elk vollotj i Daar waren ook pollooflon en houdingen die hoewol gebroken hebbende toch eenmensoh was en recht had op het leven en hy meendenamens de geheels arbeidersbeweging in de stad P te spreken om zyn dood te wreken Verderwerd nog het woord gevoerd door Van Emmene uit De medische faoulteil te Hamburg en Berlgn radon het gebruik van bier zeer aan in dezen tijd doch verbieden ten sirengste om bier te drinken hetwelk gebotteld is en gesloten is met de zoogeuaamdo bougeUluiting Naar aanleiding hiervan laten wy hier eene waarschuwing volgen welke eenigeu tyd geloden in do bladen voorkwam en el de opmerkzaamheid verdient Men vindt tegenwoordig baoteriën op veracliillende plaatsen waar men die vroeger nooit vermoedde Zoo maakt o a de beeedigde chemist Dr Jeserioh te Berlijn bekend dat deze wezentjes eon Truohtbaren bodem tot ontwikkeling vinden aan de patentsluitingen die tegenwoordig veel voor de biorflesschon gebruikt worden Bg het openen dezer sluitingen gaat dikwijls een weinig bier uit de opening der fleach bljjft aan den rand van den hals vastzitten en droogt daar uit Juist dezo aanslag van bier vormt volgens gedane microscopische onderzoekingon een vruchtbaren bodem tot ontwikkeling van bacteriéu en dat dit niet zonder gevaar is zal ieder moeten toestemmen Uit Cagliari de hoofdstad van Sardinië komen berichten ovor een hevige ramp dis daar door een cycloon is veroorzaakt Hoewel in deze maanden hevige wervelwiudeo daar niet zeldzaam zyn herinnert men zich niet ooit van zoovele slachtoffers als dezen keer gehoord te hebben Donderdagnacht begon ds storm dis weldra hst karakter van oen cycloon aannam terwgl onophoudelgk hevige regena vielen Ëen aantal dorpsD als San Sperats Atsemini Decimo Ëlmas Pazzali en Samatzai worden totaal verwoest Het meerendeel dor huizen van leem en hout gebouwd bood slecht weinig weerstand aan het opdringende walér dat weldra alles overstroomde San Sperate werd onmiddellijk door het water van alls verkeer afgesloten en hoewel kloekmoedige pogingen werden aangewend om het dorp ts bereiken en den inwoners dio ziob op daken en boomen hadden gered to hulp ts komen was alles vruchteloos Meer dan honderd menschen kwamen door verdrinking uit iottiog en honger om t leven en de aanblik van de vele drgvende Igken was afgrgielijk De Mana en eenigo andere rivieren traden buiten de oevers het was een wars zondvloed Vijftien vierkante kilometers zgn overstroomd de dorpen door deze ramp bezocht zgn totaal verwoett want zelfs de steonen huizen en de luttele monumentale gebouwen zijn zeer beschadigd De regeering zond zoo spoedig mogelijk troepen om hulp ts verschaffen Menige haldendaad werd floschjes met roeden eu blauwen inkt natuurlijk ook de ordinaire zwarte die even goed maar veel minder in trek was Ook wa er een heel klein glazen kostje op de toonbank bevattende allerlei doffe speldjes ringetjes enz geplakt op geel geworden kaartjes en reukfleschjes en twee transparant teekenleitjes De inhoud van dat kastje was voor eou ieder zóó gemeenzaam geworden dat er nomt aan gedacht I werd er iets van te koopen BovShp het bekraste I glazen deksel van het kastje stquden drie flesschen vol met rood en wit suikergoed harde gommoijes en kleverige zwarte stukjes drop Aan den wand hingen twee of drie almanakken waarop du dorpsjaarmar ten waren aangegeven eu waarvan cón van twas jaar geleden wa 1 Middien in het vertrek stond een kleine vulkaohel I met een stool er naast Ik zou er wel meer stoe len om heen zetten als dit postkantoor van mij was zeide juffrouw Oedge Maar bet is een plaotsl voor werkzaamheden niet voor gezelligheid ilanrom voorziet het Gouvernera ent ons niet van sioelen en hot betaamt mij niot ileii schijn aan te nomen als wildo ik hierop aanmerking maken door er van mijne eigene stoelen in te brengen Juffrouw Gedgo en Amanda Imdrlen haar Ibven lang in Pennivilio doorgebracht en haddon har ouboiwiatbaro plaats iu hot maatschappelijk verteer der Hoofdstraat opgehouden maar s dort die afge leeldo vakjes gemaakt waren in hot kleine aungronzendü vertrek waar eertijds nu vijf en twintig jaar verricht terwgl de storm loeide on men het geschrei der verdrinkonden hoorde Geheole kudden vee verdronken ook en t zal een lange tijd duren voor men de materieele schade te boven is Ds CagUari Iglesias spoorweg is daar de rails weggespoeld zijn onbruikbaar zoodat het verkeer in do bezochte streken vesl bezwaren ondervindt Don aden Augustus werd ds Campbsll op rsi van Washington naar Juseustown lek en moest door den kapitein en do bemanning verlaten worden Allen sohespten ich in op twee roddingsbooteu eo zouden trachten de Hawai eilanden te bereiken De twee booten raaktsn elkander weldra kwijt ea op 80 September werd een dor booten door visschers van Nanawalla in zee aangetroffen Op den bodem der bout lagen 12 mannen Z j konden niet spreken De oogsn van allen stonden glazig on ds ongelukkigen waren bewusteloos Dank zij de zorg der visschers kwam de stuurman tot bewustzijn en kon ecu verhaal doen van de ellendf welke de schipbreukelingen doorgestaan hadden Kort na het verlaten van het schip was er gebrek aic drinkwater Twee matrozen werden krankzianig en weldra hadden alleen nog do stuurman en een der matrozen begrip van dsn toestand waarin meg verkeerds Ds ongelukkige kraukziunigon wilden nu eens overboord sprinifen on dan weder zeewater drinken Slechts met moeite bielden do stuiirroan en de matroos hen terug Eindelijk zouken zij uitgeput op den bodem van de boot en bleven daar wezenloos liggen Zoo ti offen hen de visschers aan nadat den vorigen dag ook de stuurman en do matroos wegens uitputting van krachten onder in de boot wareo gaan liggen Van do boot waarin ds kapitein ziek bsvond is nog niets vernomen Misschien is de bemanning dier boot door een ot ander vaartuig opgenomen Maandagavond hield Dr Sohaspman in de sociëteit Burgerkring te Bozendaal eene redevoering over Beginselen van Staatsbeleid Spreker noemde het een bsginssl van algomeone staatkunde dat ook de Katholieken de democratische beweging van dezen tyd niet zonder meer mogen veroordeeleo maar te moeten leiden in ds bedding van orde vrijheid waarheid en recht Bij de beantwoording der vraag welke houding de katholieke partg heeft aan te nemen tegenora ds andere partijen gaf dr S als zijne mosning tt kennen dot voor ben die door eigen kracht gaea politieks meerdorheid kunnen vormen het sameagau met eenj andore partij een gebiedende oisch is Spreker beioogde dat do strijd dezer eeuw sen strijd i tusschen gsloof sn ongeloof dat ds partij die den Katholisken het naast staat in dien strijd isdt auti revolutionairc dat dis partij O o is beschuldigd en de synodals pers scherper stut tegenover het monster verbond dan zelfs de liberale dat er geen scheuring is noch te duchten ia onder lie Katholieken al is er dan esns brouille onder de Katholieke kamorledon doch dat het verschil iu meeniug ofcr den te gevolgen weg in den grond der zaak niet zoo heel erg is waar allen ééna zaak di Len en niemand titol noch jota wil prijsgeven van bet recht en de ouafliankolijk dor Katholieke Staatspartij Het volgende wordt aan het B UU volgens iet geleden het schoenlappers bankje van Adam Gedge had gestaan sedert dien tijd waren juffrouw Gei ge en Amanda aanmerkelijk in aanzien gestegen Zq toch hadden do pesterij der Vereenigde Staten onder haro bewaring s lands gelden werden haar toevertrouwd zij hielden geheimzinnige gemeenschop met Washington er werd verleid ofschoon noch doeJ moeder noch door dochter bevestigd dat zij een briet gehad hadden van den President 1 De bewaitbeid van de haar opgelegde verantwoordelijkheid en verplichtiDgon bekleedde zo als met een lands uniform Amanda Gedge droog zorg haar hoekige gestalte zoo kaarsrecht te houden als moest zg nw de parade en nam daarbij eene militairen gnngasn Ken bekende zaak was het dat juffrouw Gedgeeenmaal aan eene politieke rodekaveling ontsta rondom do vulkachel terwijl zij aan het sorteerenvan de brieven was een eind had gemaakt op gronddat zij bekend was met do administratie on hel du niet billijk oordeelde die in haro tegenwoordigheidte laten crit sooron Zoo mon verkoos znllis te doen dan word men vriendelijk verzocht naar buiten Iegaau en aldaar het geval to bepraten Lord Salisbury had g cn betere veroBt chu di ing kunnon uitdenken len einde eene berandsla ing te weigeren over een aanspraak van do Koningin Uordt vervol d blad van volmaakt betrouwbare ijds gemeld omtrent len tegenwoordigen toestand in ds residentie Menado Het is reeds zoo ver gekomen dat de resident uit vrees voor oproer en opstand maatregelen heeft genomen Door hem is bevolen dat bij opstand de Ie compagnie der schutterij moet bezetten het resi dentiekantoor terwijl do 2e compagnie moet worden opgesteld in twee pelotons waarvan het ééa de voor hot ander de achterzijde van het residentiehuis heeft te bewaken Hierdoor blijft de stad feitelyk onbewaakt t w de Ohineesohe en Arabische kampen want zij liggen buiten de wijk van hel residentiehuis Men ziet in s residents bevreesdheid voor zijn eigen veiligheid een uitdiukking van schuldbesef Wei zonderling is hot denzelfden resident zich te zien stellen onder ds hoede eener burgerwacht waarvan hst inlandsoh element levens het sterkste nog geen twss jaron geleden door hem is voorgestobi als zoo onbetrouwbaar dat hij aanried de schutterij te ontbinden Voor hel geval van brand is bevolen dot de stormklok van hot fort on die vóór hot residentiehuis oanhoudend geluid zullen worden terwijl de tonton geslagen wordt en niet alleen het brandpiket maar de geheels schutlerg moet uitkomen Mon ziet uit dit alles het vooruit voorspelde gevolg van s hoeren Stakmans aanblijven Dit zet kwaad bloed bij de bevolking Zij die achter de schermen zien schrijveu het toe aan de omstandigheid dat hg en haut lieu ontzien wordt omdat hij lo uit Nederland is teruggekeerd met eene aanbeveling van don heer mr L W C Keuchenius on Su wijl hij ofücleele bewijzen bezit der goedkeuring van zijne ultra fiskale politiek Wat hiervan zij zooveol is zeker dat de gevolgen der gevoerde politiek niet uitblijven on dat wanneer een opstand uitbreekt de regooring op zich zelve mag toepaseen het gezegde ïu l as voulu Goorgo Dandin zen verklaard op grond van de eigen wetenschap des rechters Do conclusie strekte dus tol vernietiging van hst vonnis en verwijzing van de zaak naar het Gerscht hof te Leeuwarden Uitspraak 28 November Het laatst verschenen nummer van bet Orgaan van den Nederlaudaclten Frouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn deelt mede dat tot leden van het hoofdbestuur zg u herkozen de dames Beelaerts van Blokland te a Gravenhage en Engelbei ts te Zutpheo In plaats vau mevrouw Schuurman die om gezondheidsredenen als lid voa het hoofdbestuur bedonklü werd gekozen mevrouw fan Reigersherg Veriluya te s Gravenhage terwgl in eene vroeger ontstane vacature werd voorzien door de benoeming van mejuffrouw Abbink te Hardeiwgk Te Confesville in Indiaan heeft eene vronv SAarp eer onlangs uit een krankzinnigengostioht ontslagen waar zij een jaar of drie had doorgebracnt terwgl haar man sliep de dekens en gordijnen van hot bed met petroleum begoten en in brand gestoken Toen de man ontwaakte en wilde vluchten hield zij hom vast tot hij buiten kennis lag Zij zelf deed daarbij zulke brandwonden op dat zij wel niet herstellen zou In het Westland heoft de teelt der lialluraer Gelen bg het grootste deel der tuinders toleurstolliug bij sleclits weinigen reden tot matige tevredenheid gegeten terwijl de proef voor allen met nadeel gepaard ging Dat bet gewas niet overal even gelukkig ontwikkelde vindt zeer zeker zijns oorzaak in den verschillenden aard van dsn Westlandachen teeltbodem de nieuwe aardappel is zoowel op veen en zand als op lichte en zware klei zoowol op hooge eu droge als op Inge en vochtige gronden beproefd De uitslag was zeer verschillend doch op de logoajkor gronden werd over het geheel het gewas wegens don krachligen gezonden grooi geroemd echter meer in het loof dan in den knol Het beschot voldeed niet aan de verwachting men oogstte in geen geval meer dan van de b auwen jammen en berggelen dio hier als late soorten verbouwd worden en ds knol werd niet zwaar Over de quatiteit wordt zoor verschillend gsjordeeld doch slechts enkuleu roomeu don aardappel terwijl de raeesten hem veroordoelen Velen ondervonden dat de knol kort na den oogst blauw werd zoodat hij alle handeUwaarde verloor Al is de proef met zooveel verschil in resultaat voor een grondig oordeel omtrent de aankweekiug van den nieuwen aardappel niet afdoende toch rang als vrij stellig worden gomeld dat hij in het Westland niet onder de tesltsoorten zal worden opgenomen üit bleek overtuigend uit den handel in de nieuwo soort die op de voilingeu der veroeniging Westland voor 0 60 per H L weinig aftrek vonden terwijl zo door do telers werden ingekocht voor Sa 10 per H L Ton opzichte van de ziekte valt van don Halluraer Gele weinig te zeggen doch bij den oogst kwamen er oven goed kwade in voor als bü de gewone soorten Te Praag is Maandag jl een proces tot ziju einde gekomen dat wekenlang geduurd en nogal belangstelling gewekt hoeft vooral in Oostenrijks aristocratiscbe kringen Beschuldigden waren twee hoofdbeambten van wijlen graaf Waldstein ilio hen tijdons zijn leven en bij zgn testament aanzienlijk bevooide ld had De graaf stond bekend als iemand die vooral in de laatste jareu zijns leveus deels door misbruik van drank zwak van geestvermogens was geworden De jury echter heeft met algemeene stemmen de vraag ontkennend beantwoord of do beschuldigden misbruik van dien toestand gemaakt hebbon om in hel testament van den graaf opgenomen te worden Bü met 11 legen óéne stem eveuzoo ontkennend de vraag of zij zulks gedaan hadden om bij hel leven van hun meester schenkingen te ooliaugen Onder luid gejuich van het publiek zijn zij daarop vrijgesproken Tot antwoord op haar V 8 69 l even plebisciet wie de poet laureate moet zijn heoft do Poll Malt schifting van de tot Maandag ontvangene niel was afgeloopcn toon hel nummer van dien dag ter perse ging In het nummer van gisteren worden nu veerlieu namen medegedeeld on hel prooeutsgowijze aantal stemmen dat elke naam bekwam Daaruit blijkt dat C A Swinburne 38 14 sir E Arnold en A Dobson elk 9 64 L Morris 8 44 procent der stemmen bekwamen de overigen voel minder Maar dit is maar eene eerste opgavo de pakken briefkaarten na Maandag ontvangen zijn buiten dezo berekening Intusschen is de redactie op allerlei moeielijkhedon gestuil Ken aantal lieden hadden naar Vmorikaansolie wijzo buu lievelingsdiohtor bevoordeeld door b V niet óen maar eon aantal briefkaarten met denzelfden naam in te vullen In vele gevallen was dit argeloos geschied maar er waren ook een aantal briefkaarten bij die blijkbaar van een en denzelfden persoon waren maar met verdraaide hand Al deze kaarten die in slrgd zijn met hel beginsel één man één stem mochten natuurlijk niet medogeteld worden Ook ontving hel blad een aantal mededeelingen over het al of niet afschaffen der betrekking van poet laureate de meeningen betreffende de aanstaande keuze enz waarvan enkele der vermakelijkate briefjes worden medegedeeld De bestorming van den Parnussus is het onderschrift van het vignet dat de Fall Mall bij hars mededeelingen geeft Buit olandscti Ovcrzlcbt In do onpartijdige uitspraak van Loubot betreffende de werkstaking van Carmaux wordt gezegd dal geen geweld gebruikt en de wet niet geschonden is Calvignac zal door de miju raaatschappij weder als werkman aangenomen worden en krijgt verlof als hij zijn werkzaamheden als burgemeester mjol uitoefenen De werkstakers worden door de mgnmaatschappij weder in dienst genomen behalve zij die veroordeold werden door de rechtbank lo Albi De directeur Humblot zal zijn post behoudon Baron Reillo heeft verklaard e scheidsrechterlijke uitspraak lo aanvaarden Hrt werkstakingscoinité hoeft geweigerd zich aau do uitspraak van den heer Loubet to onderwerpeu Dit besluit zal wanrschijnlijk bekrachtigd worden in eene bijeenkomst welke de mijnwerkers liedenavoud zullen houden Het comité heeft overwogen dal waar do rainialor prosident Loubel in zijn scheidsrechterüjko uil De advocoat generoal Mr Gregory heeft Dinsdag voor dfu Hoogen Eaad conclusie genomen betrefrende het cassatieberoep van den gymiiastiekonder wgzer S te Groningen togen oen vonnis dej Roohtoank aldaar waarbij hij lot boete werd veroordeeld wegens hot onbevoegd on buiten noodzaak vorleenon van geneeskundigen bijstand massage Het Op Min was van meening dat de heilgymnastiet of massage niet tot ds gymnastiek liohaamsoereniiig ma r tol de geneeskunde behoort De genoemde 8 heeft eene akte voor onderwijzer in de gymnastiek dat is om zijns leerlingen lichaamsoeremiigon te doon verrichten Hij raag dus do heilpmniistiok of massage niet uitoefoneu teozij onder loezioht en als workluig van een geneeskundige In oau nu handelde hij geheel zelfstandigen kwam IJ dus door do hoilgyiiinastiek of massngo uit te ottonen op enec8kundig uii voor hem verboden lermii De adv gen aolitte dus hot voroordeolend von nis m du opzicht juist doch zog zich evenwel vorpucht te coricludooron lot vornidiging daarvan omnt hot feit diil er goen voldoende gcneeskuniligo nip in do gomeonlc aanwozig was alleen is bewo spraak heeft beslist dal het ontslag van CalvignSg een verkorting van het algemeen stemrecht is Calvig nac daarom terstond weder had moeten worder aangesteld in plaats van met verlof te worden gezonden Wijl Loubot verder onderscheidt maakt tusschen de mijnwerkers en de veroordeelde werkstakeis heeft het comité besloten de sobeidsrechterlijke uitspraak niet aan te nemen m de werkstaking voort te zetten om alle wettige middelen uit Ie pulten Verschillende Franacho bladen fhlen zich zeer afkeurend uil over de stoutheid der Belgen om een protestraeeting te houden wegens de mishandeling hun iandgenooten in Frankrijk aangedaan De Jour zegt dat de Belgen wel mogen oppassen want dat er meer Belgen in Frankrijk dan Franschen in België zijn Zeker een argument ontleend aan de beroemde fraiornité De vervolging van de Belgische arbeiders schijnt grooter te zijn dan men eerst dacht Volgens opgaven bij de Belgische Esgeering ontvangen zijn iu deu laalstun tijd in hel geheel zes honderd Belgische werklieden uit NcordFrankrijk verdreven van wie ruim een derde mishandelingen hebben te verduren gehad De gratie tijdens zgn bezoek te Rijsul aan de daders door President Caruot verleend beeft te Brussel natuurlijk een pijnlijken indruk gemaakt Voor het overige is de Regeering aldaar van oordeel dat de belanghebbenden om geldeigko schadeloosstelling zich lol de Bochtbanken dieuon te vervoegen De commissie uil den Belgischen Senaat beeft met 16 stemmen voor en 3 onthoudingen bepaald dat do senatoren geen jaarwedde zullen ontvangen Met 11 tegen 6 stemmen éen onthouding werd bepaald dat de senatoren op de spoorwegen vrij vervoer zullen hebben Verder werd beraadslaagd over do organisatie van d3n Senaat Een lid stelde voor het aantal senatoren lo bepalen op 1 op da 4000 inwoners iu plaats van 6000 zooals thans Bidder Deajamps is lol rapporteur benoemd De vergaderiugen der commissie zijn tot 9 November verdaagd Nog nooit was da tooliehling van één wetsontwerp zoo sober schrijft de Freisinnige Zeitung die zich van alle bladeu hel scherpst over do Duitsche legervoorstellen uitlaat Zelfs in 1887 en 1890 waren de ophehleringen veel duidelijker en toen betrof het geen zoo diep ingrijpende veranderingen Eigenlijk zegt de regeering iu de toelichting volstrekt niet haar doel is Evenmin wordt er gezegd met hoeveel worden Waarom 173 nieuwo infanlcrie bataillons opgericht moeten worden wordt niet opgehelderd Ook de tweejarige diensttijd is zoo onduidelijk omschreven dal hel schijnt dal de regeering hoopt door oen achlerdeurtja aan een wettelg ke vaststelling van den Iweejarigeu diensttijd te kunnen ontsnappen Zooals gisteren werd medegedeeld hoopt de Vossischa Zeituug op nieuwe verkiezingen ZiJ spot met hel opdrijven der getalsterkte van hel leger en zegt dal de rijkakanselier zelf ia der lijd met de getallonwoede een loopje hoeft genomen De National Zeitung gaal bijoa geheel mede met de regeering Een langdurige oorlog of een nederlaag zegt zij zou Duitsobland nog vrij wat meer kosten dan dii leger ontwerp Zij zal de verschillende eischen van het ontwerp eens ernstig onderzoekeu en keurt hel len sterkste af dat bij de behandeling van deze levensvraag der natie zooveel rumoer wordt gemaakt In Hongarije bevindt hel ministerie zich in een evenwichtstoesland die elk oogenblik te zijnen nadesle kan omslaan in Spanje heerscht nog altgd grooto ontevredenheid wegens de nieuwe bedrijfsbelaslingon Hoe het Italiaansche ministerie Giolitli bij de aanstaande verkiezingen een deel van zijn invloed dreigt te verliezen aan de vooruitstrevende partij merkten wij gisteren op Een eigenlijk verschil tusschen dezo beide groepen eu de door Di Rudini aangevoerde rechterzijde beslaat niet De bezuinigingen op de begrooting keurt de vroegere ministerpresident goed Ër zijn zegt hij in hel schrijven aau zijne kiezi rs geen quaestieu waarover de monarchisten verdeeld ziju Het eenige bezwaar dat hij legen den hoer Giolilti heeft is blijkbaar dat deze de plannen tol verbotoring der financiën die tloor hem Di Rudini tijdens zijn ministerschap werden daargestold thans uitvoert als de zijne Dal de Porlugoesche minister president Diaz Peireiro niot herkozen word in Aieiro dat hg 20 jaren lang onafgebroken vertegenwoordigde is een hardo slag Dit is de eerste maal in da geschiidenis van Portugal ilat een minister president niet herkozen wordt Overigens waren de verkiezingen niet ongunstig voor ht t ministerie Tot dusver werden g kozen 60 horvormingsgezinden 50 progressisten 40 aanhangers van do tegenwoordige regoeriiig en 20 leden van andere groepen Daar do regeering door do progressisten en hervormingsgezinden rejeneradores gesteund wordt blijft zij in do meonlorheid