Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1892

189S FEViLLETOIM ÜÏT IIT Llllli Uit het Fransch t I Dit gebeurde acht jaar geledon toen zg nog bij machte was zelve de brieven uit te zoeken eu za over te reiken door het roampje dat in het midden van de loketjes gemaakt wos bij welke handeling zij onwillekeurig de opmerkingen kon afluisteren over het weer over de kerk of ééns in de vier jaar over de politiek Maar nu had zg afgedaan met die aangename en belangrijke taak en ia plaati daarvan zat zg den ganschen langen dag achter het beschot met haar krukken naast zich en haar breiwerk in haar rhumatischo oude handen terwijl Amanda baar verving aan hef raampje Amanda was wat doof en wanneer zij mot haar dienstwerk bezig was zoodanig daaimcde vervuld dat zg menigmaal niets bemerkte van de discussies om haar heen in de opene fuimte rondom de kachel welke ruimte ja dat Wildo juffrouw GedüB niet ontkennen aan hot publiek toebehoorde Daarbg hoewel ten volle ovrtuigd an hot gewicht harur positie betrof Amanda s voor Gouda Hnelpersdmk van A ButkikmaB zoo ARX ÏBERiqHTEN Qouda n October 1898 Granen vaat doch niet hooier Tarwe JarigeZoeuwaolie ƒ 6 60 ƒ 7 25 Nieuwe dito ƒ 7 B0 ƒ 8 1 Minrtdre ƒ 7 ƒ 7 40 6 Folder 6 BOa 7 aB 5 Kogge Zeeuwsohe ƒ B 60 O a ƒ 5 40 Buitenlandscue Jerst winter ƒ 4 40 Oi Hao Chevalii i4 BÜ heet 3 6Ó a ƒ 4 15 per 8 D5 Heunepeaad Mtlaudsoh itaulandsèh f 6 Al ƒ 8 Ï5 a 13 50 Krwteu ko k8rwte nlaudsohe voererwten per 80 50 Boonun firuinenoonen fwgkendo ƒ 6 75 a Eooda ƒ 6 50 a ƒ 7 a 5 90 Polder ƒ per 70 kilo ƒ a a 4 90 Zomer ƒ 4 8 ƒ 6 75 Haver p 100 kilo ƒ 7 75 a f 9 a ƒ 9 50 kanarieztiad ƒ 12 9 n 9 75 Bui k G 6 25 4 ƒ i te boon n ƒ S BOa ffl9 9 Maïs per löojjkilo 6 20 a J6 4a Cinqi atiue £ 9 a ƒ 9 75 ooizaad ƒ 8 60 H Bonte Averikaaosohe ƒ 6 50 i f 6 75 VEEMikKT Melkvij oedejlaapvoer handel D prijzen 2r fr flaaw Vetii varkens goede aanvoer hB Dt el teer wel 28 a 45 cii per half sKG Biggeu voor Ëngelanil goede aanmier I kudel zeer vlug 2 23 ot per iialf K G Iftore Biggen goede aanVoeV handel ie r wol ƒ Q iO ƒ 40 por Wj èk Vette BidiapeA LEaede aauv Dr handel zeer flauv ƒ 14a ÏO Nuchttkiffi kAlveren redelijku aanvoer haiidsl vltig flf Grasjtalverad groote lanvi r han l Wa beter ƒ 25 a 1 60 Aifng Oerd Z partqen kfas l bdel zeer vlug leto Qual ƒ 28 8 ƒ So f f i2de QmI ƒ 26 b 27 Zwaar lere 80 a ƒ 88 Noord ll lollandsoho ƒ 8a ƒ 31 i Bijter red aanvoler handel vlitt GfUboter f 1 60 a f 1 70 pe ViJo Wpoter ƒ 1 10 1 öO pir kilo Dè Cholera kan meestlal voorkomen women door bij de EÈHSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDiaE HDLF in te roepen Gebruik tocb alles gekookt PETROLKUJIl iXOTËlilKINGËK van de Makelaars C atzUar Scbaikwijk te Kotterdani De markt wat heden onveranderd lx co Tankfusl ƒ 6 65 September October November en Deoember leveriog 1893 ƒ 6 70 Burgerlijke Stand GEHUWD 26 Oct G tan der Kaa en C van Stijn W G Flux en M Gerharz P van der Klis en W Nolte D F van Bodegraven en A Annaars 27 E van der Kleijn en J van der Kleijn en J van der King Beeuwijk OVERLEDEN B van Duuren 40 j GEHUWD P Hoogerdijk eu J van Wensveen ADVERTENTIEN BeTallen van een Zoon Mevrouw LEIJD8 LULIDS TAN G0O Kampen 26 Oct 1892 Wederom ontvangen een Prachtige Collectie 3iv£BSSE iNr nit de wereldberoemde fabriek van FRIEDB HEKDEB Abr Sohn te SoUngen waaronder TAFEL DESSERTen V00B8NUMESSEN eu TOREEN Alsmede een Prachtige Collectie zak en knipmessen ÜEd Dw Dienaar P RO D Pz IJzerhandelaar Zengstraat 6 91 Zeer ITette Gfesteendrukte mUEAAHTJES worden GELEVERD door A BRIlMKinA en Zn In het IJzermagfazijn van P ROl DPz e o g strasit G 31 wederom voorhanden een GROOTE VpOBRAAD 9 cliels en Saarden in a Ie Soorten algm ede een collectie Fgne KOLEN en TtiRFBAKKEN Hasird ellpD Standaards enz ilÜEd Dw Pienaar ROND Pz Fabriek vaiiiJ3mn fA j iM en Kachelgen Fournui iieH I U 11 P mfaitrent het if lniten van contracten van levenisvwzekei ing mflgfreriten bg deBollaHlUehe Socmeü tan Iftnentvet iekèrmgeui opgeric t in hetiaaM 807 te Am$terd f i en tegenwoordig loncpr et besitimr van de £ f s i J fT lÉanleOS E jJg JBILLEM J Bl RE ilS ide QAA J en S P van EEGHEN Pbli CommiMtissen Jhr Mr C HAjptTSËN JbSf ali Dir ctear en Mr J P FOB7IEUE kklTweede Directeur zgn inlichtingen te verkndgen aan bet Kantooil te Amtt dam Regnliersdwarsatraat 12 bü HH Correspondenten in de vooilnaamate steden des Rykg en bjj de Generaal Agenten de Ueeren C H SOOFT GRAAFLANO te Utredd Kromme Nienwegracht 68 en H J DOORENBOS te Middelburg Correspondent voor Gouda de Heer Q CFOBTDUN DROOGLEEVER NotarU Jaarlgksche Premie per Honderd Galden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar l 9 op 40 Jaar 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 Wollen Bokken Nieuwste Soorten Groote Keuze SCHEITK Zn Zend postwissel groot 1 Golden en U ontvangt daarvoor franco SLIJTERS FLINK MABAT C V TOJVGERLOO Korte Groenendaal Gouda Alom te bekomen BE OOUDSGHE Sim of de bescbrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetii DOOB CHRISTIAAN KRAMM P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Heden in taossing ee Lading ptfiKE GROVE a 6i cis pep Hefct ik contant vrg aan huis bezorgd A VIirGEELDrS KARNBMELKSLOOT 505 Men blede bet k i de liand 500 00f Mark a a hoofdprgi in het xeljikkixtt geval biedt da nieuiysle groote ieldtet lotiog dio dpor deHooge RegelprinK vau lluillburg goedgekeurdeo gewaarboi g li is 1 I Ue vooruerUge iuriclijioi vattlliet nieuwe plan b itaai daarini dat in jen looj ran slechts weinj e maanden in 7 vèilatingoo van 100 001 ten SO 80 l rUzeil bedragendei Öl53 M 5 Mark volledige l slissin g zullen komen daaronder kapitale firgseu 4n eventueel 500 000 rk bij uitnemendheid echter rys rijs trgs 1 prijs prijs Iprii prijzen a M 1 prijs a M l prijs M 1 prijs i M 1 prijs it M aM SfiO a M iüOO UOH a M 100 000 aM 7S O0l 70 00 65 000 60 000 5S 000 50 000 40 000 80 000 8 prijzen a M 16000 26prijzenlïM lOOOP 56 prijzen aM aMt aM 106 prqzen 203 prijzen 6 prijzen a M 606 pryzen a M 060prgq o M S09S0 prijzen a U 17188prgzen M800 200 150 127 100 94 67 40 29 5000 3000 2000 1500 1000 500 Ui Ue prijatrekkingeo zijn volge s pla i van ambtiweg vaatgeat ld Voor de aanstaande eerste prgstrekking deter groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting kost 1 geheel origineel lot slechts M of 3 60 l half 3 1 80 0 0 IV 1 kwart tegeu inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissie worden onmiddellgk met ds grootate zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orlglneele IiOt n zalf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisobte offii cieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zendea wij aan onze Begunstigers ooaaugovraagd na elke trrkking de oSicieele lijsten De uitbetaling der prqzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en V b door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsso van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele ben ijzen de eerste Hoofdtrelfors verkregen en onze Begunstiger zalt uitbetaald o a Hark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hecbtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen nitvoeron de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 15 NOVEMBER e k te doen toekomen KAUFMANN StMON Bankiers en Geldwiggfliaarg in Hambarg 1 S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeelc bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers to verwerven N 49m Zaterdag 29 October iGOUDSCHE COURANT JSmuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D4 ti ave dezer Coarant geschiedt dagelgka ijietllitzondering van Zon en Feeatdagenn De pi per drif maande is 1 25 tranooper post l 70 i i ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regsi meer 10 Centen GROOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsmimte NotOmert VIJK CËMTEM vm Oe inzending vait advertentwn kan geBohieden tot ten uur des namiddags van den dag der uitgave sjouwerman door een vrachtlragen overreden gelukkig is hij niut ernstig gekwetst De heer i Zgderlaan te olwgk deed gisteren te Dordrecht met goeden uitsUi examen vrije en ordeoefeningen gymnastiek Te Boskoop znl door de doleerenden en de Chr Ger oen kerk eu schoolgob w gesticht worden Dat er nog geld besehikbaii is voor een eerebaantje kuunen wij met zeüerheid jnedeaeelen daar in een onzer grootste steden ecu lom van ƒ 1400 is gebruikt bij do verkiezing van een kerkeraadslid in kennis gesteld en slaagde er ver oden week in hom in de nabijheid vaq Apeldoorn dood tevindea m een rietschoot Op het Igk werd niets van waarde gevonden het was van alles beroofd Maandag is het lijk ter aarde besteld j BINNENLAND Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt I GOUDA 28 October 1892 De Arnh Ct schrijft Toen voor eenige jaren het getal medici aas on hoogesoholen alleugs verminderde werden er maat regelen genomen om te voorkomen dat het getalpersonen bevoegd tot uitoefening der geneeskundige praotijk in ous land ontoereikend zou worden Nam het getal med doctoren af dat der ortsenvermeerderde Maar weldta scheen het verlangennaar het doctorschap weer te ontwaken en begaven zich velen zelfs naar Duitschlond om daar hun doel gemakkelijker te boroiken Van dezen kan althans gezegd worden dat zij zich eenige natuur eu geneeskundige kennis hebben In de hedenmiddag gehouden zitting van dan gemeenteraad die doOr alle raadsleden werd bijgewoond behalve door den heer üudijk wegens voortdurende ongesteldheid daarin verhinderd werden door het mouw benoemde raadslid den hoer H M Dercksen de bg de Wet voorgeschroveii oeden afgelegd waarna hij zitting nam De Gemoonte begrooting voor het dienstjaar 1893 was hodeu aan de orde dio in ontvangst en uitgaaf werd vastgesteld op ƒ 337926 90 Door dou voorzitter der Afd Westland der Holl Maatschappij van Landbouw den heer 1 F L Waldeck is in verband met een vroeger door hem in eene bijeenkomst van geuMmde afdoeling ontwikkeld denkbeeld eene oirci re verspreid waarin hij belanghebbenden en belaagatelleuden in de bloem bollencultuur uituoodigt tot medewerking vau eene in het volgend jaar te s Graveuhage te houden reclametentooostelling van afgesneden tulpeu ene De kosten dezer tentoonstelling begroot op ƒ 600 wenschte de heer Waldeck te bestrijden door het bgoenbrengeu vau een waarborgfonds Daar de vergadering die om 12 uur aanving eerst ten kwart voor 5 uur eindigde kunnen wij de uitvoerige discuisicn daarover eersi iu ons volgend nr opnemen Thanr bolioefl mên zelft de moeite niet meer t nemen om naar Freiburg of elders te reizen De Nationale Illinoisohe universiteit f te Chicago ontfermt zich o or do Igdende mensohheid Voor den civielen prijs van ölZVj gld krijgt men tegen toezending van eene door wien dan ook vervaardigde dissertatie zijn doctorsbul thuis zonder examen te hebben afgelegd Natuurlgk beoft men hier met een oplichtersfirma te doen eu treurig is hot dat zich in Holland iemand heeft opgedaan die zich met schaamde als hoogleoraorvertegenwoordiger dier firma op to treden De vraag is zijn dergelgke pogingen tot oplichting strafbaar en pleegt iemand die na het ontvangen van 8on nietswaardige door een oplichter vervaardigde bul zich doctor tituleert een minder groot misdrijf dan hij die zonder ridder te zijn een hutje Heden nacht is in de 4e Kade een geval vau cholera voorgekomen met doodelgkeu afloop Donderdag 3 November e k heeft de eerste abon nementstooneelvoorstelling plaats in de sociëteit Ons Genoegen liet gezelschap der bh ïm Gras llaspels zal dan optreden on opvoeren Gevaarlijke Middelen blgspel in 3 bedr van IVancis Stahl vertaald door C F van der Horst ü De familie is in diepen ongeval Genoemde ouders hebben een zeer oppasseodeu zoon geniiaind Johannes Marinus O bediende op een kantoor te Apeldoorn Voor omstreeks 3 weken werd hij door zijn patroon uitgezouden met ƒ 400 Daar hg niet spoedig terugkeerde werd konnis gegeveu aau de ouders deze wisten niets mede te deeleu Ook de politie werd met de verdwijning op De Wittekade te Amsterdam rouw gedompeld door het volgende Daarin treden op de dames Marie van Eysden Vink Burlage Verwoort Coulingh Vordermau en Bika Haspels benevens de hh U Haspels Tartaud Henri de Vries van Kerckhoven van Eysden en Keerwolf Als naetukje wordt gegeven Taalfjuten blijspel in 1 bedr van Labiche en Jolly woarin optreden Mej Kika Haspels eu do hh Rosier Eaassen van Kerckhoven Victor Paassen ou Keerwolf Heden morgen is op de Korte Tiendejeg oen naamste gedachte toch altijd haar moeder zoodat zij veel mindor lette op hetgeen men aan baar zelve verschuldigd was dan wol zich bezorgd maakte over haar moeders gezondheid of aan hot verzinnen was vau het een of ander pretje voor haar Amanda verweet het zich somwijlen dat zij met luisterde naar dio gesprekken vooral in die dagen dubbel belangrijk door de aankomst van een groote enveloppe met het postraerk Washington zij was geneigd zeer streng te dunken over de plichten van een patriot eu zich Spartaansohe voorbeelden en heldhaftige opofferingei voor don geest te halen Dit alles was zóó aandoenlijk nnief Het zuiverste patriotismo had Amanda s hart snellor doen kloppen toen vier en twintig jaar golodeu haar vader uitgetrokken was Met hem was Willie Boyco gegaan Willie kwam oen jaar latrt weer thuis te ziek om veel aandacht to scheuken aan zijn vorig liefje alleen maar in staat een paar maanden sukkelend een treurig bestaan voort to sleepen geheel verdiept iu rijn eigen lijden Maar Adam edge was niet weerom gekomen Amanda wist met waar haar vai er begraven lag maar Willie s graf was aan do overzijde van den heuvel Hot scheen geheel alloen aan Amanda toe te behooren want s jonkmans familie had Ponniville verlaten on bom aan haar vermaakt Mbt r nog zelfs het gedicht in don grauwen grafsteen van don csneuveldoii soldaat gebeiteld was het céne grootö Kunstwerk van juffrouw Godge gowoes zg was hot die dit gemaakt had maar sleohts dit alloen haar dichtvuur was niet weder ontvlamd Amanda kwam eiken Zondag op weg naar de kerk voorbij bet graf vau haar geliefde en zij wist tenminste eens in do week eenigen tijd aan haar plichten Ie ontrooveu voor een half uurtje met Wilhe Misschien gevoelde zij wel tot vergoeding voor haar vaders dood do aanstelliug van posidircctrice verkregen te hebben oen benoeming juffrouw Gedge iu 63 geschonken en was dit do reden dat zij een weinig toi gevendor voor het publiek was dan haar moeder liet leven vau een ambtenaar zoo had men juffrouw Gedge wol eons hooren klagen doet iemand soms hard schgnen In werkelijkheid echter had baar grooihcid h aar het hart zeer weinig bedorven allhans zij betoonde zich zóó gelukkig jegens het welmeeneude publiek dat zg dikwerf de vaderlgke zgde van het Gouvernement geïllustreerd had door kleine inschikkelgkhodon zooals het uitstellen van de verzending der brievenpost ter wille vou eeu brief geschreven door een tragen maar berorgden briefschrijver En wat net aantal postzegels betreft dat zg elk vieiendeol jaars afstond aan klanten die hunne beurzen thuis hadden gelaten en die bij de herinnering aan hun schuld allijd tot zwggwi erdwi cobracht door de grootmoedigste weigoringeu an zulke nietige verplichtingen te erkennen dal aantal postzegels of lioior die vrijgevighwlcn veroorzaakten eoD verwarring die Amanda momg rekenkuiislig hoofdbri kon be orgde en bmtoudion h i ir vrg karig