Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1892

brengen mochten niet buten Hy was laugzamerhand geheel verstompt en loonde zijn moeder op allerlei wijzen dut hg bezield werd door haat jegens haar Inlusschon hoeft het hof na een onderzoek van een maand thans beslist dat hij niet geacht kon wordeu outoorekontngsvatbaar te zijn en dat de beschuldiging van bedrog tegen zijn bedienden niet is bewozen Het testament is geldig verklaard en zijn bedienden zijn dus schatrijk geworden Do Haagsche correspondent der Zulph Cl schrijft over da bedrijfsbolasting do belasting zal zooals zij is voorgesteld vry drukkend zijn voor kleine inkomsten uit arbeid Een burger met een traktement of bedrijfsinkomen vnn ƒ 1200 zat 16 moeten betalen iemand met een salaris van ƒ 2000 roeda ƒ 32 Hoeft iemand die in de bodrijfsbelasting valt ook nog zooveel vermogen dat hij tevens in de vormogenabelastiug valt dan moftf hij uit dieu hoofde ook naar een hoogor percentage in do bedrijfsbolos ing bijdragen Zoo moot iumanil die ƒ 21 00 inkomsten uit arbeid bezit benevens 13000 vermogen au die ƒ 2000 met ƒ 32 maar 40 botalon behalve natuurlijk nog zijn bijdrage in do vermogensbelasting In do thans voorgestelde belasting is eigenlijk tweeërlei progrossie opgenomen één die verband houdt mot hot totaol bedrag dor beroepsen bedrijffinkomsten en één die verband houdt met het kapitaal dat lomand bovondiou bezit Wie b v een vermogen heeft van meer dan twee ton betaalt altijd voor al zgno beroeps en budrijfsinkomston 8 20 van eUce 100 Is dio belasting vooral voor do kleine amblonaren en do kloiiie nonngdoenderi roeda vrg hoog do Minister stolt tevens voor om voor hot eerste jaar behalve de hoofdsom nog 28 opcenten te heffen Dat is noodig zoo redeneert ile Minister omdat het nog onzoker is wat dozo belasting zal opbrengen en hot wel eens zou kunnon tegenvallon Ora nu tegen alle ongunstige kansen gewaarborgd te zijn wil do Minister maar beginnen met 28 opcenten extra te heffen Dat is zeker zeer gemakkelgk voor don Ministor van Financiën maar minder aangenaam voor de belastingschuldigen Van don beginne af is do bedoeling geweest om de inkomsten uit arbeid lager to belasten dan do inkomsten uit vorraogou en op die wgzo zou het omgekeerde hot geval worden Ik betwijfol dan ook zeer of do Kamer bereid zal zijn den Minister op dien weg te volgen Wij lozen in Nederland Blijkens de Indische begrootibg zal oeno Bncyclopaedie van Ned Indie hier te lande worden uitgegeven Dat kan een zeer nuttig werk zijn hot zal de zeer noodige maar over het algimoen nog i êl te gebrekkige kennis die men hier te lande aantreft vermeerderen vooral wanneer een rogoeringssubsidio het deu uitgevers MarlinusNghoff en Brill mogelijk maakt den prijs niot hoog te stellen on het werk dus onder veler boroik te brongen De begrootiug noemt als redacteuren do heeron mr J P Sprenger van Eijk prof P A van dor Lilh en A J Spaan Hot plan was indertijd dat de redactie uit dozo drie personen zou bestaan De heer Sprenger van Eijk heeft zich echter uit de redactie teruggetrokken Het Duitscbe Gesundhoitsomt heeft een onderzoek ingesteld naar het overbrengen van cholera bacillen door cetwuron Voorloopig met den volgenden uitslag Iu kamertemperatuur sterven de bacillen op het vleesch van vruchten die in pot appelzunr berokemij meer dan 2 pot znurgehaite hebben in 1 2 uren zulke vruchten zijn aalbessan en heidebessen Ook op frambozen waren do bacillen in oen uur vernietigd De bacillen bleven 3 6 uur loven in het vleesch van zure kersen Italiaansche perziken eenige soorten van peren pruimen on appelen Zij waren eerst na 20 24 uren vernietigd op hot vleesch van abrikozen aardbezien klapbessen reines Claude en na verscheidene dagen in ioeie kersen peren eenige soorten van pruimen en augurken De resultaten waren in hoofdzaak dezelfde wanneer do vruchten met bacillen in oen temperatuur van 37o C werden bewaard maar op de oppervlakte van vruchten blijven zij voel langer leven In godroogdon toestand stierven zij op de oppervlakte van kersen klapbessen abrikozen groole pruimen en witte aalbessen eorst na één op de oppervlakte van perziken eerst na twee dagen In vochtigon toestand loefden zij op kersen aalbessen en augurken 6 7 dagen Indien echter de bacillen aan het directe zonnelicht waren blootgesteld op pruimen aalbessen kersen reines Clauile abrikozen dan stierven zij roods na vg f uron Uoor witten wijn wordon de bacitten vernietigd in 5 door roeden wijn in 10 door appelwijn in 20 minuten door 4 pCts aftreksol van Chineescho thee in lijn knoopsgat of londoT soldaat te tqn soldatenkleeding draagt Van degenen die tot den N e erland8chen adelbehooren wordt verlangd dat zy hun namen aanhet ministerie van Ju tilie opgeven ofschoon zij in nohten met anderen gelijkstaan en van hun al of niet graaf of baron z n geen meuschenleven afhangt Kan daarentegen het onrechtmatig voeren van welen8ohappeiyke titels straffeloos plaat hebben en rekpnt men spot en minachting bij ontdekking voldoende P Da Vereenigin voor Lijkverbranding zal hare 91e jaarvergadering houden op 26 November teHaarlem Het saldo over li91 bedraagt ƒ 171 9B Het hoofdbestuur zal in de vergndorin mededeeKngon doen betreffende de plannen voor het crema torium ta Hilversum Blijkens het verslag was in 1891 het verlies van oude leden grooter dan de aanwinst van nieuwe er moesten 63 leden wegens overlijden vertrek of bedanken werden afgeschreven terwgl slechts 31 nieuwe ingeschreven werden Vier afdeeltngen Dordrecht sGravenhage Schiedam en Haarlem gingen met 1 leden vooruit maar Nijraegeo Leiden en Amsterdam verloren er 37 Het kapitaal van hetFondsbeataat nu uit 28 000 nominaal 2 i pCt N W S verlegenwoordigenile een geldswaari e van ƒ 22 190 Hel hoofdbestuur vertrouwt dat do tegenwoordige Brgeering aan wie het niet onbekend kan zgn dal r de lykverbrauding hier te lande niet verboden ia geen noodelooze bezwareu aan deze door velen gewenschta wyie van lijkbezorging in den weg zal leggen De winkel van Mr Pearson van Duluth in Minnesota werd lerscheidene maanden geloden bestolen Er bleek bij onderzoek dat er voor eena waarde van J 8 000 dl werd vermist Een der gestolen voorweryf pen was een groota telescoop De aand icht der ambtenaren die met de opsporing der dieveu waren belast werd gevestigd op een geheimzinnig rood goterfd huisje te Powder Lake en op Simon Neil den nog geh imzinniger eigenaar Zo brachten du plaats en bezoek Toen ze den eigenaar gevangen wilden nemen greep hij een op bed liggende revniver en liep uit Ge zult mij nooit levend uit deze plaats krijgen Voor dat hij evenwel de revolver kon opheffen hadden de ambtenaren hunne geweren reeds op hem gericht oodat hij gedwongen werd om zijn revolver weg te werpen en zich over te geven Kr werd toen eene huiszoeking bij hem gedaan en de gestolen telescoop werd gevonden Onder het bed werd een boerenpakje gevonden en Ntil weigerde te zeggen hoe hij er aankwam Maar er werd nog meer onder t bed gevonden onder anderen groote hoeveelheid menschenbeenderen zes doodshoofden Ook hieromtrent wilde Neil geene o heldoring geven Se man is naar Duluth overgebracht waar hg wegens de diefstal van do telescoop zal terechstoau De Oeiterr VolkKeit deelt eenige bijzonderheden mede uit het leven der beide broeders Zappa wier nalatenschap aanleiding beeft gegeven tot het bekende gesebit tusschen Griekenland en Roemenie In 1847 leed het eenige dochtertje van deu hospodar vorst inkomen verminderde Doch noch juffrouw Gedge noch Amanda beklaagden zich hierover zij betoonden zich gaarne vriendelijk jegens het publiek Noblesse oblige zij moesten zich dus den last getroosten zoo zeiden zij tot elkander De onverbitldelijkheid der wet to verzachten was de plicht van den sterkere tegenover den zwakkere Evenwel dank zij der ondankbaarheid dezer wispelturige menigte voor wie zij zooveel over hadden werd er meer dan één gebelgd protest vernomen in het lokaal vóór het raampje Voorzeker zulke pro testen waren nooit waard geweest dat men er veel om gat ze kwamen uil den mond der zomergasttm Ge kunt niets anders van zulke lieden verwachten Amanda zeide juffrouw Gedge haar dochter troostende wier ouwolijk gelaat gloeide van verontwaardiging en wier oogen vol tranen stonden Nu ik moet zeggen het was onredelijk zoo stemde Amanda ton Mijnheer Hamelton weet dat wij ook om hot publiek moeten denken maar hij is het publiek zegt hij en maar zes weken s zomers hier vertelde ik hem Mijnheer Hamilton zei ik juffrouw Dace wilde eenige kraagjes verzenden die zij voor haar dochter gemaakt had waaraan ik wist dat zij nog slechts eon paar steken moest naaien Als ik de brievenmaal gestuurd had met den ochtendtrein dan konden die kragen er niet bij in en Mary Dace zou ze niet bijtijds gehad hebben voor den Zondag Daarom hield ik den zak achter en wist Olly te bopraton ora dien pa mee te nemen Bibesoo laa een ernstige beenwonde waarvoor zelfs de beroemdste goneeshoeren uil Woeuen en Parijs geen raad wisten Juist in dien tijd kwam Vangelios Znppa uit Trieoola in Thcssalié waar hg als heelmeester gevestigd was te Boekarest De arme heelmeester slechts gekleed in een sohanpsvcl bood vorst Bibesoo aan do wonde te genezen Dit luinbod werd aangenomen Gedurende eeiiigou tijd zoog Zappa de wonde uit en het prinsesje genas Vorst Bibesoo wilde nu den heelmeester iianzienlgk neloonen deze echter wees elke geldsom van de hand en antwoordde den vorst Ik neem van u geen geld aan hoogo heer Ik ben geen geneesheer dien men mot geld betaalt Wilt gg mg echter beloouen geef mij dan een der door u gepachte staatsgoederen in gebruik ik zal u dun later do pacht botidii Vnr t Bibesoo stond Zapi a daarop uor een geringe pacht een landgoed in gebruik af en drie jaren later was Zappa in staat het landgoeii lo koopon Het geluk bleef hem trouw hij werd telkens rgkcr en weinige jaren later waren reeds zes landgoederen zgu eigendom Vangelios Zappa verrijkte zich ten koste dor Roemeousche boereu dezod wefdea door do opziehlers Albuneezen met den knoet naar het werk go lruvou en geen dezer ongelukifigun waagde het togen deze mishandelingen op te komen darar de laudheer te zeer gevreesd werd In li6b stierf Vangelios Zappa in den ouderdom van 60 jaren hij liet behalve verscheiden landgoedoren een vermogen van 8 raillioen francs na Zappa die ongehuwd was had twee zoons dia hg had erkend en aan wie hg een zoigvuldigo opvoeding liet geven Apotre Zappa sluduerdo to GenèvQ in de laudbonwkui de zijn broeder Ohristo studeerde te Parijs in de rechten Vangelios Zappa was overleden zoudel een testament na te laten Volgens het Albaneesche gebruik Zappa was een Albanees komt dan het vermogen aan dengeno die medewerkte aau het verkrijgen er van In dat geval was dus Konstantgn Zappa een neef van Vangelios die zich in 1858 bij dezen had gevoegd erfgenaam Konstantijn Zappa vermeerderde het zoo verkregen vermogen aanzienlijk Ook hg bleef ongetrouwd hoewol hij er verschillende vriendinnen op na hield Voot een dezer vriendinnen richtte hg een school op te üonstantinopel aan welke school hg een jaarlijksr he subsidie van lUii OtjO frs verleende In Theasalië liet hg moskeeën Grieksche kerken en scholen bouwen eu ta Athene richtte hg een museum op Ook schonk hg der Grieksche regeering een som van millioon frs en wel voor oorlogsdoeleinden Hg deed dit in da hoop dat Griekenland ook hei Turksche ïhessalie zou bezetten waardoor zyn goederen iu waarde zouden stijgen Konstaiitijn woonde op een kasteel op ign land jood Urziczeui waar hij oen lijfwacht van 30 Albaueezen hield Kik jaar bezocht hij iu gezelschap van zijn neef Apotie Zappa Weonen Ook vertoefde hij jaarlijks te Ëms In het begin van dit jaar stierf Konstantgn in den ouderdom van 78 jaren llij liet eea vermogen van 230 millioen frs 23 landgoederen petroleumbronnen euz na Bij testament vermaakte hg zijn beiden neven een jaargeld van 40000 frs een deel van het vermogen werd bestemd voor de scholen in Thessalié eu te Constantinopel al het overige werd aau de Grieksche Uegaaring voor noorlagsdoeleindeu geschonken Iu üoovorre deze mededeelingen juist zijn is da vraag het bedrag van Zappa s vermogen schijnt in elk geval wet overdreven te zijn met de avondpoat Maar jawel mijnheer Hamilton wilde toch naar geen rede luisteren Je moest niet redeni erea mol die lieden Mandy bracht juffrouw Gedge hiertegen in Het Gouvernement is het eenige wat gij te ontzien hebt Als mijnheer Hamilton niet tevreden is met ile wijze waarop hij door het Gouvernement bediend wordt wel laat hem dan zalf zijn brieven brengen 1 En per slot vnn rekening was het niets anders dan eon courant die te laat bezorgd werd verklaarde Amanda voor de dorde maal Juffrouw Gedge trok haar gebreiden dook dichter over haar schouilers Het spreekt vanzelf dat wij meer postzegel verknopen wanneer zij hier zijn die zomer logé s maar zy zijn zoo lastig en verwaand zelfs tegen ons dai de moeite mijns ioziens niet opweegt tegen de roordeolen die zij aanbrengen Het lijkt Wel of zij denken dat Penniville alleen hun toebehoort Het besef echter van heel voel te beteokenen zal iemand schragou onder kleine verdrietelijkheden vandaar dan ook dat deze kwellingen geen werkelijke stoornis brachten in het vreedzame leven dat men leidde iu hot grijzo huisje vlak naast het postkantoor Dien gauschen zomer toon men in spanning vorkeerde omtrent den ophanden zijnden oorlog zat juffrouw Gedge rustig mot haar breiwerk achter do lokeljes of als het te vochtig weer voor haar was om in haar rolstoel door do schuur naar het postkantoor gekruid te worden dan werd zij voor hot kou Daartoe gemachtigd door den ministor van binnenlandscho zaken zal do adviseur waarnemend geneeskundig inspecteur aan het ministerie van binnenlandsohe zaken bij genoegzame deelneming een cursus ponen in do lokalen vanden Cbrisielgknn Volksbond te s Gravenhago waar oan personen uit Znidhollandsche gemeenten bestemd om in govnllen van cholera te onismetton in de allereerste beginselen der ontsraetting de noodige nanwgzingon zullen worden gegeven De cursus duurt slechts 2 öogen nl één dag voor theoretisch en één dag vnor practisch onilorrioht terwijl do onismotters dan levens met den verplaatsbaren ontsmettingsovon door den minister waar noodig tor beschikking vnn dou gencoskundigen inspetteur gesteld kennis kunnen maken Door tnssohcnkorast an den commissaris dor Koningin v n Zuid Hulland ontvingen de gemuenlebesturen hiervan kennis De Standaard bevat oen artikel ovor het Kazorneloven waaraan wij hot volgende ontlcoiion Nog altoos blijven de klachten volo over do miserie van hot kazernelevon on rusteloos moet er op aangedrongen dat dit leven hetere en ophondo zooïoul zedelijke verwoesting aan te richten Onder de middelen die bij deze reformatie van het kazernsleven in aanmerking blijven komen behoort nog altoos in do eorste plaats hetiteen waar wo reeds zoo dikwijls op aandrongen dat men namelijk aan jongelieden die nauwgezet hun plicht doon en stooi sop hun tijd present zyn toesta buiten de kazerne l wonen Immer onder de oioercitiën op martoh of op appèls hoeft het weinig te beteekoncn of men al in gezelschap van immoreele kameraden is Do krijgstucht hooft uitwerking genoeg omtemakin datalltr gedachten bg de oefui ing blijven bepaald en hoogstens moet men op marsch eens een gemeen deuntje nanhooren dat iMSor de ofHoieren wellicht alleen danrom niet wordt verboden omdat men totnogtoe niet beter bezit Bovendien als het er op aankomt moeten allen schouder aan schouder staan on d mag er tusschen soldaten geen venchil bestaan Bn men moet ook in dezen niet al te ver willen gssD aangezien het toch onmogelijk is om jonge manneg in militairen dienst zoowel als in het burgerlijk lena voor alU aanraking met zedeloozo vakgenooten I vrgwaron Men kan echter deze aanraking beperken lot d oogenblikken dat men in dieiut of iu zaken met db lieden moet verkeeron Kn in de kazerne vindt mm nu juist het onaangename dat men cok na afaof van den dienst er meile in contact komt Op de soldalenkamers onder het afleggen il wapens onder het poetsen somtijds onder het eta en s avonds bij hot naar bod gaan dan hebbm dikwijls de deugnieleo het hoogste woord slecht zelden door de beteren tot zwggen gebracht Kon men na afloop van den dienst die omgeving verlaten tot den volgenden morgen dan ware hei grootste nadeel reeds weggevallen 1 worden tegenwoordig de miliciens zooveel mogelijk dicht bg hunne woonplaatien ingedeeld dit neemt niet weg dat betrekkelijk slechts weinigM van zoodanige bepaling kunnen gebruik maken Verreweg het grootate geileelte der miliciens tod zal vau het platteland afkomstig zijn en in de t d waar het garnizoen ligt geen onderkomen hebbes kenraam geschoven zoodat zij da diligence kon zim aankomen en voor do deur stilhouden om de brievenmaal aau ie nemen en het publiek zien in en uit Do keuken w zoo n prettig vertrek dat ws het niet voor den angst om Amanda alleen den un der offioieele verantwoordelijkheid te laten toraan juffrouw Gelge het liefst haar dagen daar zougosisten hebben Als het wat koud begon te worden m September dan ging Amanda haar geranium 1 potten overplanton on zette ze op do plank in eon van de vensiers op het 7uiden waar ze zoo goed tle den dat men de sterke bladeren niet behoefde ainte raken om hun geurighoid te toetsen Araanil hield de kookkachel altijd glimmend gepoetst terwijl het uitgesleten rek dat er boven hing tusicbende twee helder geschuurde planken ieU gezellig g aan hot geheel Boven een tafeltje bedekt met een wonderlijk mt lapjes samengonaaid kleedje hing een boekenplan je waarop niets iinders te vindon was dan J de Pelgrim s Progress en fK Voék vrienden maar door de schaarsohheid v n boewn werd er meer plaats opengelaten voor de enkele ornementen waarop juffrouw Godge zeer ge eld en waar Amanda zwak op had omdat zg zo sedert haar kindsheid gezien had ffordl vervolgd Om hieraan tegemoet te komen moest men wat vrijgeviger zijn met permission om van Zaterdagmiddag na afloop voii don dienst tot Zondagavond of heter nog Maandagmorgen als do reisgelegenheid het toelaat mot verlof naar huis te gaan Gestold dat oen railioion elke week op deze wijzo oen groot etmiinl bg zijne familie kon doorbrengon dan bleef de eens gegeven goede opvoeding althans nog eonigerraale doorwerken en konden wellicht cpgononien kiemen van hol kwaad gemakkelijk weder worden verstikt Natuurlijk mag de dienst er niet onder lijdon maar wat is er tegen dat zoodanige milicien ivnnneor hy bijv vnn Zaterdag op Zondag op wacht zou komen de un dienst laat waaruemoii door oen kamornad die juist wat sli clit bg kos is Hij zou natuurlijk niut al zijn wachten niogon uitbesteden want ook dat zgn noodzakelijko oefoningon doch het komt ons voor dat mo i ouder dit voorbehoud veilig met de vergunnnig tot uilbestedon wat vrijgeviger zou kunnen LJn Ook zijn in ioilero knzorne oen aantal huishoudolijko zaken te vorHoht ju waaronder zeer ouzindelyko Men noemt dit eoneet n en de billgklieid eiaolit natuurlijk dat oen ieder zoudur undorsoheid dio op züiHif nrt krggt to doon Waarom zou men nu niet dun een ieiior kunnen tooetaan om het corvee waarvoor hij anii de beurt is door een ander te doon waarnomen als deze daar niota op tegen hooft en gaarne eon ons tabak verdiunt Thans hangt ilio vergunning dikwijls at van don gooden luim vnn een oiideroHioiür die do roosters aanhoudt Het ware dus zoor wol hereiUaar dat miliciens van buiten het garnizoen wekelijks oen groot etmaal thuis doorbrachten doch or ware nog meer te doen Boholvo milicien wier ouders in hot garnizoen zelf wonen en miliciens wier familie op zoo groeten afstand woont dat zij slechts met meerilere uren sporeue te bereiken zijn lieefi men ook nog een groot aantal wier tehuis bijv op 2 uron wandelons of 1 uur sporen golegon u Een bespottelijk ovorhUjfsel uit den pruik ntgd bepaalt dat een iegelijk die op een uur afstand van zijn garnizoen zonder verlofpas znl wordon aangetroffen voor deserteur gehouden en als zoodanig gestraft zal worden en dozo miliciens mogen dus niet s avonds naar hui Zelf in liet zoo streng militaire Duitschland bestaat zoodanige bepaling al niet meer en daar mag een ioder zoo hg wil na afloop van zijn dienst gaan naar hom goeddunkt op do grenzen zgn uitzonderingen por spoor per tram of per ballon mit hij er maar slipt voor zorge niet te o ankeeren op het eerstvolgende appèl Waarom moet nu ton onzent een militair worden gestraft wanneer zijn elief te Amersfoort hem uit den trein ziet komen die van Apeldoorn komt en do man gedurende zijn nfwozigheid niets te doen zou hebben gehad dan in een der kofliehnizen of in de cantine te vertoeven Voorts zou in elke kazerne het aintnl sqtdatcr karaors moeten worden vergroot zoodat niét meer dan eon twintigtal op één kamer bijeen zij Eerst dan wordt het mogelijk om jongelieden die bij hun in dienst komon blijkon geven van andoren zin te zaraen te huisvesten en levens om ook de soldaten van bepaald berispelijk gedrag van do andoren af to zonderen Thans wordt dit samenwonen van jongelui die aan oen bepaald examen voldoen wol beloofd doch mot het voorbehoud voorzjover er gelegenheid voor bestaat Die gelegenheid bestaat lang niet overal evenmin als dia om te zamen manage te houden Uit een en ander ziet men dat er wel iets te doen ware om tegemoet te komon aan de bezwaren die vele ouders hebben togen hot in dienst gaan van hun zoons In net Waldsteinsche erfenis proces is te Praag uitspraak gedaan Graaf George Waldstoin die in November 1890 stierf drie maanden na den tragi chen dood van zijn jonge vrouw Pasqueline Mettermeh onterfde zijn moedor on zuster en benoemde do stad Weonen tot zijn erfgenaam onder last van een menigte zoor hoogo legaten aan al zijn bodienden l o slad v eenon aanvaardde de erfenis niet De moeder en zustor dio de wettelijke erfgenamen waren betwistten de gohligheid van het testament en van een bijgevoegd codicil waarbij 400 000 florijnen aau vier der bedienden waren nagelaten op grond van ao zwakheid der geestvermogens van den erflater on an gepleegd bedrog door zijn bodienden Het getuigenverhoor hing een treurig tateroel op van de lamiieverboudingen in dozo kringen van den hoogen el Graaf Waldstoin word afgeschilderd als een Wvon Idioot en oen dronkaard die van de jougd aau don drank verslaafd hot laatste jaar zijns lo ens mets dronk dan oognno met bekers vol Allo pegiijgeo zijner vrouw om hem van t drinken af te in 1 door pOts koffieaftrekscl en door Berlijnseh Weissbier in 2 door Müncheuer Patzenhofer en Pilsenerbier in 3 door 6 pCt koffioafircksil met chicorci in 5 uren door melk die een uur had gekookt in 10 dagen Op tabak en snuif stierven de cholerabacillen in 1 l j uur op het vochtige puntje vau sigaren in 7 uren Op suiker amandelen en chocoladegebak waren zij na 24 uren op biscuitgebak na 4 dagen dood Op gezouten haring en bokking gingen de bacillen in minder dan 24 uren op vorsche schol schelvisch en karpers in minder dan 2 dagen te gronde Baltenlandsch Overzicht De scheidsrechterlijke uilspraak van den minister Loubet in de zaak tusschen do miju maatschappü 10 Carmaux eu do arbeiders vindt bij den regoeringsgezinden ï emj volledige goedkeuring Volgens dat blad kon er geen andere uitspraak volgen De beginselen van het openbaar recht m Frankrijk lieten geen audero toe De minister heeft niet door een spitsvondig en behendig schipporon de oeno of andore party trachten te vleien Hij heeft beidon recht gedaan naar don geest dor wetten eiu n hel bestaauile goval tevens overeenkomstig het gezond verstand en do billijkheid Men mag hom deswege harlulijk golukwenschen Geen der boido partijen triorafeei ten volle maar ook geen der partijen heeft eouo ernstige reden om zich gekrenkt ie gevoelen want wat het door haar ingeroepen sohcidsreohterlijk gozag van elk barer oisoht is do erkenning van de wederkeorige rechten evenals do veroordeeling van hare buitensporige aanmatiging of afdwalingen Hoe meer men de uitspraak overweegt hoe meer het onmogelijk schynt dat do partgen er niet de strikte onpartijdigheid van zullen erkennen Hierna geeft de Temps de hoop te kennen dat de wetklieden eindelijk hel oor niot meer leencnde aan slechte raadgeving de door hen ingeroepen uitspraak zullen aannemen Wij weten echter dat dit niet het geval is Do telegraaf heeft gemeld dut het workstakingscomité to Cannaux geweigerd hooft zich neer te leggen bij s ministers beslissing on thans bericht een telegram dat in eene vergadering van mijnwerkers met eenparige stemmen besloten is het oomité in hot gelijk te stellen zoodat de arbeidstaking voortgezet zal worden Het werkstakersoomilé a Tirmaui heeft dus geweigerd zich aan do uilspraak te onderwerpen Wat zal Basly do oud horoergier daar wel van zeggen die do uilspraak in scbeidsgereohten verplichtend wilde maken P Hot comité te Carmaux heeft gehandeld in overleg of moor nog op advies van haar vertegenwoordigers Ie Parijs Polletan Millerand en Clé nenceau Dezo maken er nu een groote politieke zaak vau en men is benieuwd hoe het verder zal gaan Do liegeering kan er nu moeilijk van tusschen aan den onwettigen toestand door hot werkstakerscgmité mot zijn patrouilles in hot loven geroepen eon e nd te maken en de ai bolders die werken willen de bescherming te verleencn wnarop zij aanspraak hebben In dat gevul kan men een botsing verwachten niet alleen te Carmaux maar ook in da Kamer te Parijs waar de radicalen het Ministerie zulleu pogen ten val te brengen terwijl by de bekende ongezonde parlementaire verhoudingen do rechterzijde in dat gevel uitspraak doet Het is evouwel ook mogelijk dat de andere Ministers op lijfsbehoud bedacht hun collega president laten schieten nu hij een gevaar is geworden voor het Rogoeringsbootje In een blijkbaar officious bericht toch in sommige bladen komt do wijze opmerking voor dat do andoro ministers nog vóór het bekend worden van de uitspraak alle verantwoordelgkheid van zich afschudden eu bot optreden van Loubet als een geheel persoonlijke zaak beschouwen Het gevaar voor een ministerieelo crisis in Hongarije schijnt to verminderen Volgens den correspondent vau de Time te Weonen beschikt hot kabinet altijd nog over oen meerderheid en volgens het gebruik in parlementaire landen kan het dus aan het bowiud blijven Toch bestaat er zelfs bij de getrouwste aanhangers van het ministerie eenige weifeling en daarom gelooft men evenmin in Oostenrijk als in Hongarije dat het kabinet Szapary zich lang zal kannen staande houden In do hofkringen is men zeer verbitterd op graaf Apponyi en diens partij en het is niet te verwachten dat iu hot volgende mini torie graaf Apponyimet een portofouillo belast zal worden De oorroapoiidont van do Time betwijfelt echter of het mogelgk zal woïon graaf Apponyi don leider dor gematigde oppositie steeds uit het be ind te houden De Reichaanieiger bevat het keizerlijk besluit waarbij de Rijksdag tegen 22 November wordt bijeen gercepen