Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1892

1893 Maandag 31 October N 4980 EfOUDSGHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AD VERTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Do iBzaxiclliig vaa advertentiöa liau gesclileaeu tot e u uur dea namiddags van den dag der uitgave teruggebracht van ƒ 463 595 22 tot 232 692 60 Volgens de Indépendance zou de zuster erfgoname van den te Brussel overleden Gideon Janssen gevonden zijn in de persoon van mej Dierckseus Janssan te Gouda Men leest in het HtndeüUad Twee goede blijspelen in één week te zien gebeurt niet vaak Er ging gisteravond door het publiek in den PlantageSchouwburg herhaaldelijk een vlaag van vroolijkheid bij da opvoering van de beide blijspelen door het Hotterdamsche gezelschap onder Le Gras en Haspels Het grootere blijspel Gemarhjke Middelen van F Stahl vertaald door den heer C F v d Horst gaf in eene reeks van luimige tooneeltjes eene vari atie te zien op een bekend thema eene jonge vrouw die op allerlei wyze haar man thuis tracht te houden en door dien toeleg heel wal verwikkelingen te weeg brengt Waren de toonoelen hier en daar wat gezocht en de intrige wat gerekt waardoor het slot enigszins mat werd toch wareu er genoeg staaltjas van gemoedelyken Duitschen humor aanwezig om de opgewekte stemming gaande te honden Het goede spel bracht hiertoe veel bij en het is waarlyk moei lijk enkele namen afzonderlijk te noemen In allen geval was de hoofdrol die van den echtgenoot by den heer H de Vries in goede handen evenals Wiesjö die aan mevrouw v Eysden Vink was toevertrouwd Ook waren er twee uitstekende types gemaakt door de hoeren Tartaud en van Kerckhoven van den gemoeileiyken eeuwiglachenden Paul van Hoven en vai den kleinburgerlijken sullerigen Budolf surnumdlrair bij de posterijen In het nastukje Taalfouten naar bet Fransch van tg d om te schreien Ik liep vader na overal waar hg ging en stond en ik zag hem de deur schilderen Maar u is altijd vlug met uwe tranen geweest raooder Willie Boyoe stond naast je zoo ging juffrouw Gedge voort Ik zie hem nog vóór mij Hg was niet mooi neen mooi was Willie niet maar daar scheen je niets om te geven Arme Willie I Hy word begraven bij ziJn eigen maagschap dat moet hem een troost geweest zgn Hoe dikwijls heb ik mij zelve niet afgevraagd of hij er kennis van zou hebben dat ik het vers op zijn grafzerk heb gedicht Het zou den armen Willie pleizier doon Maa zoodra Willie Boyee genoemd werd verviel Amanda tot stilzwijgen Zij zeide dat zij naar d koffie moest omzien en liet haar moeder achter in de grootste verbazing waarom dit kind toch nooit wilde praten over haar beau en dus werd de quaestie van het beschilderen der schuurdeur andermaal op den achtergrond geschoven Daar het de vlag beteekent drong juffrouw Gedge zich zelve op terwijl zij tuurde naar de spattende vonken in de kachel brengt het als het ware ons kantoorleven over in ons huiselijk bestaan Juffrouw Gedge had eens iemand zien lachen om die deur en haar grappig hooron noemen maar zij wilde zich zelve niets maken dat jij tegenstribbelde omd it zij haar welverdiend rustig leven niet betrokken wilde hebbon in haar maatschappelijke positie O ohoon de r kskanielier zich loer onterreden toont over de voorbarige openbaarmaking van den tekst van het legerontwerp erkent hy naar wij vernemen dat da publicatie in het voordeel was van de iegeering omdat zij ten gevolge zal hebben dat eene schikking getroffen wordt of althans dat de beraadslagingen in den miuiaterraad verhaast worden Het oordeel over de schepping ran den hoer Caprivi biyfl ongunstig Ook onder de voorzichtigen zooals da nationaalliberalen is er niemand die gelooft dat dit ontwerp wet wordt tonz j met kolossale wijzigingen Van den jeugdigen Duitscheu Keizer wordt nog Uijd veel kwaad gesproken Hot Engelsche blad The Warld verhaalt dat de Keizer ten spijt van zyn vele goede eigenschappen zeer verspillend ia Bij vele Berlgnsche winkeliers staat hij in het krgt bg een zelfs voor 800 0U0 M De Keizerin die vroeger zeer eenvoudig was is dit nadat zg Keizerin werd niet meer Mantels en japonnen draagt zg slechts eenmaal en toch moet alles van de bette hoedanigheid zgn Verleden jaar heeft Keizerin Friedrich baar zoon uog roet l g millioen mark bygpsproiigen KEmiSGEFIJMG Verkiezing van Leden TOOI DX KAMEB VA N KOOPHANDKL en FABRIEKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de Vergadering tot het kiezen vau VIER LEDEN voor de Kamer van Koopkandtl en Fairuken aldaar ten R Uidhuize zal plaata hebben op WOENSDAG den 30n NOVEMBER 1892 welke Verkiezing geschiedt ter voorziening in de vacaturen ontstaan door de aftreding van de HH C J C PRINCE H JAGER A van VEEN en J M NOOTHOVEN tax GOOR De inlevering der stcmbneQes door de kiesgerechtigden in da ter vergadering aanwezige stembus zal aanvangen des middags ten ticaal ure en voortduren tot des namiddags ten drie ure na welk tijdstip geene stembilletten meer zullen worden aangenomen dan die van de in Üe zaal tegenwoordige kiezers zullende onmiddellijk daarna met de opening der billetteu worden aangevangen Aan ieder kiesgerechtigde zal acht dagen voor don dag der verkiezing een stembillet worden bezorgd Wanneer eenig kiezer dit niet mocht hebben ontvangen zal hij ter bekomiug daarvan zich ter plaatselijke Secretarie kunnen vervoegen De lijst der kiesgerechtigden zijnde zg die ter zake van eenig bedrgf van Handel of Fabrtekwezen in het Patentrecht tot eene hoofdsom van es ffuldeti on hooger zijn aangeslagen ligt ter Gemeente Secretarie ter lezing tusscheu des voormiddags 10 en des namiddags 1 ure Bezwaren tegen die lijst hetzij die den klagrr hetzij die andere ingezeten betreffen moeten bg Burgemeestor eu Wethouders chriftelgk worden in geleverd vóór of op den 4n Nooeiiéer aanstaande na welk tijdstip geen bezwaarschriften meer in aanmerking zullen komen GOUDA den 28 October 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER De Cholera kan meestal voorkomea worden door bij de BEHSTE dunne Ontlasting GENEESEDNDIQE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt ADVERTENTIËN ♦ Getrouwd REINIER VAN DEE KLEUN EN JOHANNA VAN UEN RING die tevens hun dank betuigen voor de belangstelling bij hun huwelgk ondervonden Bg Zwammerdam 27 October 1892 Bevallen van een Zoon A C PETERS Huisman Gouda 28 Octj 1892 ADVKRTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandscbe Courafiten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BKINKMAN en ZOON te Gouda ZEZ3v £ SOLPENS IN T mi bij J W BRAKEU QÜÜWB C 41 PRO DEO Faillissement B J van OUE Krachtens bevelschiift van den EdelAchtbaren Heer Rechter Commissaris zal de eerste rerifi catierergadering gehouden worden op MAANDAG 14 NOVEMBER 1892 des voormiddags te 10 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM van der LOEFF AdvocaatProcureur van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogeublikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prjs per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing b het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Cents mtt penseel Hoofdagent H 8ELLE Anegang 42 £ faarfem Depóthonder L A de V LETTER Markt 97 naast het Hotel toi ZALM Hoest Eeesclilieid bals borst en longkwalen ka tarrb kinkhoest kinderhoest enz Ontelbare attesten RIJNLANDSCHE DHÜiïEN BOBST SONIl onderzocht en goedgekeurd door Dr Freytag Koninklgk Professor te Bonn Dr Bischoffte Berlgn Dr Birnbaum bofraad en Professor te Karlsrnhe Dr Schuit te Bochum Dr Graefe te Chemnitz en a Volgens oordeel van Dr Rust Grootb medicinaal te Grabow verdient dit middel bg hoest versigming kuchhoest der kinderen de voorkeur tegen de meeste andere middelen in Flesscben a 63 cents fl 1 en fl 2 verkrggbaar Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen i Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bjj F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bij C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendriks Alom te bekomen DE QOÜSSGSE SLW of dé beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk ran A Buinkman zooh Men blede het gelok de hand 500 000 Mark Is hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieunate roote ieldverlotillg die door de Uooge Regeerinx rau Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin lat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vel lotingen vau 100 000 loten 50J800 pryzeil bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder ign kapitale pryzen van eventueel 500 000 Hark Iprys Iprgs Iprga 1 prijs 1 prijs Iprgs by uitnemendheid echter 8 prijnen kM 15000 26 prijzen a M 10000 56pry enaM 5000 106 prijzen ii M 203 prijcen a M 6 p zen a M 606 prgzun a M lOeOpryzenaM 30930 prijsen a M 17188pri zeaaM300 200 150 127 lOO 94 67 40 2 l 3000 2000 1500 1000 600 148 a M 300 000 a M 200 000 8 M 100 000 èM 75 000 aM 70 000 iM 85 000 2 prgjen ü M 60 000 1 prijs hH 55 000 1 prijs M 60 000 1 prijs bM 40 000 1 prijs èM 80 000 De prijttrekkingeu liju volgens plan van ambt wege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekkiug dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting koat 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l i 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle cominiBsies worden onmiddellijk met de grootsto zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder ieler ontvangt van ons de met het wapen van ilen Staat voorziene Uriglueele Luteu zelf in handeii Bij iedere bestelling wordt het vereischte ofi cieele plan waaruit de verdeeling dor prijjes op de verschillende klassen alsook de betreft ende inleirgolden te vernemen is gratis bijgevoegd eu teudes wij aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trrkking de officieels lijateii De uitbeuling der prg zen goachiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing dor Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden üns debiet is steeds uoor het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben ij meermalen volgens ollicieele boRijten da eerste Hoofdtrolfors verkregen en onze Begunitigers zelf uitbetaald o a Hark 250 000 100 00 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtBteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 15 NOVEMBER e k Ie doen toekomen KAUFMANN SIMON Uaukiers en Geldwisselaars In Hamburg P S Hiermede dankon wij voor het vertrouwm ons tot hiertoegeschonken en daarwijbif het begin der nieuwe verloting ter dtol neming invitferen zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn doo een stipte ea reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Sociëteit Ons Genoegen Me bonnement FooratelUng Donderdag 3 Vereenigde Rotterdamsche Tooneeli ten Directie Lk Geas en Haspels SEVAASLIJEEUIDDELEII Blijspel in 3 bedrijven gevolgd door blgspel in 1 bedrijf Aanvan j half 8 uur Gewone bepalingen en prijzen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 traneo per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTüM Dit Wummer bestaat uit TWEE BLADEN EERSTE BLAD BINNENLAND GOUDA 29 October 1892 Vele wielrijders hadden gehoor gegeven aan de uitnoodiging van de Wielr Ver de Antiloop of de Sperwer om Vrijdagavond l l getnigen te zijn van de officieole opening van het vereenigings lokaal rour wielrijders De stemming onder de bezoekers was recht feestelijk wat by deze gelegenheid uitstekend te stade kwam zelfs een Saquah voorstelling ontbrak niet op het programma Moge het sucoe op den openingsavood vele bekende Goudschs sportlief hebbers opwekken zich aan te sluiten bij het wielrijders vereenigingslokaal ten einde de gulden spreuk in toepassiag te brengen Kendraoht maakt macht Naar wij uit goedo liron vernemen zal in de volgende maand het Fanfarecorps der Marthastichting te Alfen alhier een uitvoeting geven in de sociëteit Ons Genoegen geheel too bate dier stichting Na te hebban kennis genomen van bet rapport dor commissie uit de Provinciale Staten omtrent de aan de gemeente Gouda toe te kennen schadeloosstelling tengevolge der vaartverbetering tusacheii den Hollandschen IJsel en de ringvaart van den Haarleminermeerpolder bobben Gedeputeerden hunne be FEVILLETOX ÜIT HBT LSVSIII UU het Framch S Ken walvischtand een tros druiven van was eneeoige schelpen zgn geen ontzagwekkende voorwerpen maar noch ouderdom noch gewoonte kan ze in schoonheid of waarde doen verminderen voor het oog van een kind dat er mede ingenomen is geweest l asr was een vlaggetje in een Chineosch vaasje dat tond op de bovenste plank en een chromo vangeneraal Grant hing boven de deur van de provisiekast Het treffendste blijk van vaderlandsliefde echter was de deur van ds schuur die toegang verleende tol het vierkanten graspleintje tusschen het huis en Mt postkantoor Die deur was juffrouw Gedge een Kernis Adam Gedge was den avond voor hij op marsch im de opgewondenheid zijner vaderlandsliefde n ar den schilderswinkel aan de overzij geloopen en I aan Silas Goodrich drie potten mot verf gevraagd n tofn terwijl Amanda en Willie Boyce naar hem tonden te kyken de deur beschilderd in strepen denkingen tegen hot voorstel derCommissie onder de aandacht van de Provinciale Staten gebracht Met het la itste gedeelte van dat voorstel nu de jaarlijksche vergoeding der kosten voor onderhoud en bediening der Binuen Gouwe met daarin begrepen werken op ƒ 120 000 te bepalen in plaats van op 9450 zooals Gedeputeerden voorstelden kunnen zij zich na de door Gouda aaa de commissie ingediende nadere nola wel vereenigen Ëen overwegend bezwaar bestaat echter bü hen togen het voorstel der oommissie om bovei de door hen voorgestelde vergoeding vaa 232 692 60 aan Gouda te restitueeren de kosten voor het openen van de binnenvaart door do stad ten behoeve van groote schepen met opstaanden mast en die voor de vernieuwing of bsveatigiug vau de Gouwekaden werken sedert 1869 gemaakt Het komt hun voor d t dit voorstel miskent de geschiedenis der bestaande 1l Augen die voor dé gemeente zoo bijzonder guns jbnitvielen De commiaaie plaatit op 9 voorgrond den financieelen nood van tiouda maar Gedeputeerde Staten meeneu dat ouder do kosten der vaartverbetering niet gebracht kan worden een kapitaal aan Gouda toe te kennen op grond van benarde finanoieolo omstandighed n Verder wijzen Ged Staten er op dat de oorspronkelijk gemaakte raming voor kosten dezer vaartverbeteringeu uit anderen hoofde aanmerkelijk zal worden overschreden Een overzicht der kosten is nog niet te geven Gedeputeerde Staten rullen eerst eeu vertrouwbaar overzicht kunnen aanbieden wanneer zij ingevolge besluit van 21 Juli 1887 voorstellen doen omtrent den aanvang en de voortzetting van de uitvoering van het werk en de dekking der vereischte uitgaven Z j meenen mitsdien te moeten ontraden de vooratellen der commissie anders aan te nemen dan o a in zooverre geamendeerd dat het kapitaalsbedrag worde om en om rood wit en blauw In het eerst was juffrouw Gedge er grootscb op en droeg zorg zoodra de verf wat begon te verbleeken het weer bij te laten verven Maar men kan niet verwachten dat zoo n gevoeligheid twintig jaar lang blijft bestaan eu stellig een dozijn koeren in de laatste tien jaar herhaalde zij dat zij voornemens was de deur netjes grijs te laten schilderen maar doordien Amanda haar toestemming niet gaf nooit zóó positief in haar beslissing was als nu bleven de kleuren der Vereenigde Staten schitterend prijken hV weet moeder u hebt het vader niet zien schilderen U was boven Maar ik zag bem sprak Amanda terwijl hare zaehtbruiue oogeu staarden in het verleden Ja ja sprak juffrouw Gedge met haar instemmende ik was boven en zat te huilen op den loeren koffer Je weet wel ik wilde dat hij zgn boeltje meê zou nemen in den leeren koffer van je grootvader Beed en hij zei dat hij geen koffer kon meenemen Lieve tyd wat schreide ik toen hij dat volhield I Het leek mg zóó armoedig on ik hield niet op het hom te vragen tot het laatste oogenblik toe En ol wat ik gevoelde toen ik hem daar zoo heen zag gaan zonder koffer Het was een voorgevoel kind Je was te jong nog maar achttien om te gevoelen zooals ik Je huilile niet Amanda s oogen werden vochtig bij het enkele denkbeeld van haar moeders verdriet Neen ik huilde niet in die dagen zeide zij Ik had geen l