Goudsche Courant, maandag 31 oktober 1892

De Ondergeteekende maakt aan zijne geachte Clientèle bekend dat van af heden alle dagen voorbanden ia 7EIISCH ST NIOOLAAS Verder verschillende soorten POEDER CHOCOLADE met of zonder Vanille van 16 tot 30 cent het Ons alamede Busjes POEDER CHOCOLADE met Suiker en Vanille van 12 cent per Bnsje Tevens Bussen van HOUTElT s CACAO in verschillende prgzen benevens van HOÜTEN s HA VERSTROO Borst Bonbons a 25 cent het Pakje en vele andere soorten CHOCOLADE TABLETTEN ANIJS TABLETTEN en vele soorten Suiker eo Chocolade Figuren BEN FLINKE DAGMEID Te vervoegen niet voor Maandag OostHaven B 17 Labiohe Jolly is zeker voor velen die met de spelregelen op niet al te besten voet staan een lichtstraal van geluk opgegaan Twjjfolt u omtrent een a of aa een t of dt gooi er een inktvlak op I Weg is nw struikelblok Dit stukje waarvan Jean Valjean eene even goede vertaling had geleverd als de heer v d Horst van hot eerste werd ook zonder uitzondering door allen geestig grspeeUl Zoo gaf b v de heer Rosier Paassen de hoofdrol Caboussot uiistekend weer en wieden heer v Kerckhoven in het eerste blijspel had gezien heeft zich zeker verbaasd over de verdienstelijke wijze waarop hij zioh had weten te metamorphoseeren aU Poilrinas zoodat men zou raeenen een gansch anderen persoon voor zich te zien Staten Generaal Kimer Zitting van Vrgdag 28 October 1892 De J rste Kamer deed af wat voor behandeling gereed was do nrtsenwet het Xederlanderschnp en den industrieelen eigendom tot later reserveerende De Ministers kondon zich grootendcels bepalen tot inlichtingen op enkele schriftelijke vragen zoover er discussie was ging zij vrij wel langs de wetsontwerpen heen üe Hoer Van Locnen Martinet redacteur van bot weekblad de Henormmff nam onlangs in het blad een stuk op ovir landnationalisatie waarin hg den bijzonderen grondeigendom onrecht noemde Mr J G Gleichman voorzitter der Tweedo Kamer heeft hierover nu zijne afkeuring te kennen gegeven door een eenigssins ostentatief bedanken als lid van het hoofdbestuur van don Ned Protestantenbond Bij het debat daarover in de alg vergadering waren er leden die meenden dat genoemde staatsman de denkbeelden van den heer v L M meer afdoende zou hebben weerlegd als hij er in genoemd weekblad argumenten tegen had aangevoerd maar de heer G bleef blijkbaar van oordeel dat hij door zijn heengaan uit het bestuur de landnationalisatie beter verpletterde Tegenover de verschillende bedekkingen waren er ook leden die bet juist achtten dat de heer v L H dit belangrijke onderwerp in bet blad had ter prake gebracht en hoopten dat bet ook daar aanleiding zou blijven geven tot ernsiige gedachtenwisselingen Het bleek echter dat de vergadering in elk geval wenscbte uit gemaakt te zien dat de Protestantenbond in zijn geheel niet verantwoordelgk mag gesteld worden voor alles wat in het weekblad wordt geplaatst In dien zin werd eene molis aangedomen De heete lnchtinrichting in de Amalia Stichting te Utrecht is dag en nacht voor het opnemen van patienten gereed Hel vertrek waar de temperatuur II In October van dat jaar was zelfs Penniville uit zijne hehagelijke onverschilligheid opgeschrikt en kad de stem der natie gehoord die dan eens plannen vormde dan weer zich zelf tegensprak De kiezers uit het volk luisterden met eene zekere trage welgevalligheid en verwondering naar de mannen die hun kwamen vertellen dat hun partg uitgeiliend had en die hen smeekten het land te redden Inderdaad zq ontstelden zeer toon zy hoorden hoe groot de Iraitonsporigbeid van die partij geweest en hoe de rijkdom van het land per hootd verminderd wat Dat klonk onheilspellend In al die jaren was Penniville er niet zoo dicht aan toe geweest er eene eigene politieke opinie op Ba te houden Het was wezenlgk heel interessant Zelfs juffrouw Gedge zeide dat zij als het waar was wat er werd gezegd omtrent de maohlhebbende partij hoopte dat de Regeering zich eens duchtig 100 laten gelden maar zij had weldra weer spijt vao die onbeeoheidene opmerking Het past ons niet kind om met een meening voor den dag te komen zeide zg tot Amanda ofschoon zij verlangend zijn te weten wal wij denken Amanda gaf hel een of ander onbeduidend antwoord Haar eigen grootheid boezemde haar minder belangstelling in dan anders In de maand October waa de sterfdag van Willie Boyce en bare gedachten 100 Fahrenheit is heeft de volgende afmetingen hoogte 2 6 M breedte 3 5 M lengte 5 1 M het vertrek waar de temperatuur HO is heeft eene hoogte van 2 6 M eene breedte van 6 5 M en eene lengte van 7 6 M De warmte is nooit beneden de opgegeven graden integendeel vereisoht hot eenige zorg en oplettendheid om te voorkomen dat in weerwil van do openstaande ventilatie kleppon de temperatuur niet te hoog wordt Verleden Zondagavond is te Parijs de heer Mallet met een ballon opgestegen teneinde zekere waarnemingen te doen en met het voornemen zoolanz mogelgk boven te blgven Naar gemold wordl is bij na een tocht van S6 uur 16 uur meer schijnt het dan de langdurigste totnogtoe volbrnohte luclitreia in het groothertogdom Hessen neergekomen Omtrent de juiste plaats loopen de berichten nog uiteen De neerdaling was niet onwillekeurig maar het gevolg van een sneeuw storm Tengevolge van de wisselende winden ging de reit oerst over Chalons aan de Marne toen wier naar België over den Elzns Cobleutz en Krankfort De gemeenteraad van Rotterdam heeft Donderdag het voorstel tot vervanging der plaatselijke directe belasting door een op het iukomen aangenomen met 24 tcgun 14 stemmen nadat het amendement Hudig om het minimum belastbaar inkomen te stellen op ƒ 700 waarover in een vorige vergadering de stommen staakten nu was verworpeu met 20 tegen 18 stemmen Uit Zuid Afrika wordt dd Oct II aan de Jrnh Ct geschreven Door den volksraad werd in zgne laatste zitting do nieuwe wet op de invoerrechten bekrachtigd die de moeite waard is besproken te warden Zg gelgkt op de beruchte Mckiuley wet als twee droppels water alleen met dit onderscheid dat Mckinlcy wet eene beslaande inlandsche industrie beschermt waar do protectionistische wel van van Transvaal de kwgnonde bestaande industria een praohtige gelegenheid geeft de prgzen te verhoogen niet bestaande industrieën in het leven tracht te roepen en voor hel overige degelijk zorgt voor de Transvaalsohe kas De wet treedt hetlen in werking en werd aangenomen op 22 Augustus dus was er maar weinig tijd voor belangstellenden om v $ór de in werking troding voorzieningen t maken met betrekking lot den invoer van goederen Als een bewgs vsa de zware belasting gelegd op verschillende goederea dieoe het volgende Eene algemeene belasting van 7 pel ai valorum worilt gelegd op allo goederen die in Transvaal ingevoerd worden benevens eon verdere 20 pet van de oorspronkelgke kosten op alle goederen die over zee komen Drukwerken moeten betalt n 100 pet tegen vroeger niets dynamiet een onontbeerlijk artikel 3 ü per pond vroeger 1 d niet bewerkte tabak 266 d tegen vroeger 1 s eieren 6 d per dozijn cokes 5 sh en cement 20 sh nieuwe belastingen Gelukkig zijn sommige levensmiddelen zooals boter en kaas koffie eiehorei meel enz een weinig verminderd zeker omdat de hougwijze Volksraad door den hongeranooil van IS89 tol de overtuiging is gekomen dat de landskinderea deze noodzakelgke be dwaalden naar dien grafheurel aan de andere zijde I van het gebergte Zy dacht met bewondereniwaar dige vergevende liefde aan zgne koele onverschilligheid jegens baar in de weken dal hg stervende was Willio was ziek zoo sprak zij menigmaal in zich I zelve en het kwam niet in haar op zich gekrenkt te gevoelen integendeel het vermeerderde nog haar liefde voor hem Het was zeker door haar afgetrokkenheid dat zg minder op de brieven lette althans toen zij s middags aan het uitzoeken ging liet zij er een op den vloer vallen en bemerkte dit niet eer dar s avonds Toen sloeg zy een doek om haar hoofd en bracht den brief even aan den heer Goodrich I Het is gelukkig dat hg niet voor dien mijnheer Hamilton ïvas meende juffrouw Gedge op eenigszins verachtelijken toon hy zou er hel noodige spektakel over gemaakt hebben daar kunt gs van op aan Wat Silas Goodrieh betreft iets van zóó groota beteekenis als de ontvangst van een brief maakte voor hem het uitstel van ééa dag moer of minder van zeer ondergeschikt belang de brief was gekomen dat was alles wat hem ter harte ging Hij dacht or niet aan aanmerking te maken Den volgenden dag wa t de sterfdag van Boyce en s middags begat Amanda zich naar het kerkhof met een krans immonelleo die zij rose blauw en schel groen geklanrd had Zij legde dieu kans aan het hoofdeinde van den grafsteen knielde neder en hoeften niet of niet in voldoende hoeveelhied kondeit voortbrcngon Het tarief voor dranken is geheel veranderd waarsohgnlgk ter gemoetkoming van den eenigen dranli concessionaris Nellmapius wiens producten dooi lederen Europeaan verafschuwd worden on boschouird als poison vergif Allo godislelleerd van U tot 60 gr geproduceerd in Z Afrika betaalt 6 sh dj gallon ovor zee ksmendo 10 sh Eene nieuwe belasting is gelegd op champagne en andere mousiee rende dranken ten bedrage van 106 sh de gnlloo Voor azgn valt 3 d in plaats van l d te botaloo Ook de belasting op vee groenten vruchten en gemaakte kleederen is verhoogd i n vooral die m vee en vruchten en groenten z l zoo zwaar driikkeo Op de naburige Staten Natal en Kaapkolonie dtt reeds een coufereritic plaats vOnd tussobon don President der Uepubliek en sir James Sivewriglit een Minister van de Kaapkolonie met betrekkiog tot de tariefwet maar waarbij deze hier het treurige antwoord kroeg dut er niets aar te doen was mui gewacht moest worden tot de volgende Volksraadizitting waarbij de Presi ent voegde dat ook h j ge negen wus tot vermindering der belastingen op groei ten en vruchten uit de kolonie teeUe niet getM of gekuKekt werden in TramvacU Een schrale trooit voorwaar Men vergete niet dal vau dit alles de OranjeVrijstaat uitgesloten is Het verbond tusschen de zuster republieken Transvaal en Oranje Vrgstasl verzekert vrijen invoer ovor en weer van artikolen ia deze Staten geproduceerd waardoor de O V 8 vooral met betrekking tot groenten vruchten ei granen een groot voordeel heeft boven de Kaap kolonie Natal Bechuanaland enz Of deze nieuwe wet er toe zal bgdragen des Transvaalschen Boer ern weinig vlugger te maken raëér zijil land to bewerken méér koren te zaaien enz staat te betwgfelen althans gedurende de laatste vgf jaren van ongekende behoefte aan voedingsmiddelen is er maar weinig van te zien Ronden Johannesburg zgn de meesle groententuinen os kweekergen in haeden van den vreemdeling voo namelijk van Hollanders Denen en Duitschers De meeste Boeren hebben zelfs nu nog op hunne groota pUatsen 2 tot 4000 morgen alleen een klein getil morgen bebouwd mei mealies genoeg om hunoeees en henzelven in het leven te houden de reit ligt braak Van tuinieren groenten kweeken of boomplanten hebben de meesten evenveel verstand alg een baviaan Indien soms een Boer groentenk weekt last hij dit doen door zijn Krlfers en die laten natunrljjk Gods wster over Gods akker loopen groeit t du ia i goed groeit het niet dan is t ook goed Van water gesproken op 24 September hebl we eindelijk den oersten regen gekregen welke gedurende eenige dogen lang heeft aangehouden zoodal de grond door oo door verzadigd is m er woer naar oen paar dagen droogte verlangd wordt Aji hier regenen als t maat wil J Barlow Moorehead een jeugdig tooncelspel werd Moaodag nomiddag dood in bed gevonden m zgne kamer in het kosthuis no 66 West 36ste strot te NieuwYork Er was oen kogelwondo in zgn linker borst en naast hem op het bed lag een revolver Een portret van zijn moeder lag op hot Ijl dicht bij de wonde De politie word gohaald en er werd een boodschip veegde met haar zakdoek zorgvuldig het glas of dit in den steen gezet was om hel verbleekte portret t bedekken van een teringochtig uitzienden jongoliy in soldatenuniform Amanda keek lang en smachtend naar die beeltenis Zij zou op eon goeden ilig als zij wat geld over gespaard had voor tien dollin een afdruk in crayon laten maken Zij had dit plan opgevat twaalf jaar geloden tora een doortrekkend porlretschildor toevallig door hetdorp komende haar op dit denkbeeld had georsoht Tien dollars is geen groote som om in over te sparen en verscheidene koeren ook l jhaar doel reeds bijna bereikt maor het was of Mtspel sprak zoodra de laaUte dollar ter rgde werdgelegd was er juist altijd het een of ander waaraaij men behoefte had Of haar moeder had een roletoel noodig of er moest een nieuwe spaaroven gekocht of het dak moest noodzakelgk opgeknapt worden en zoo doemle bleef de kille afgesloten mooie kametin juffrouw Gedge s woning aldoor zonder crayon portret Amanda nog steeds op den grafsteen gekmeia raapte eenige verdorde mirtob aderen op eu veegde eenige afgewaaide bloesems van het opschrift ar Oi kende die dichtregelen uil het hoofd maar los telkens weder over met nimmer folondon troH op haar moedor zoowel als op Willie ffordt vervolgd gezonden naar den lykscbouwer De politie vond vijf gesloten brieven op oen tafel in Moorehead s kamer alsmede een valies en een koffer met kleeren Do brieven waren geadresseerd aan verschillende personen Een was geadresseerd aan den lijkschouwer van Nieuw York Deze werd geopend en de inhoud was als volgt Oct 3 1891 Ijijkschouwer van do stad Nieuw York Wnnrde heer Ik heb zelfmoord gepleesd volgens afspraak Wees zoo goed aldus uwe beslissing uit te sproken eu daardoor te verplichten oprecht den uwen J B Moor N B Mgn wezenlijke naam is J E Moorehead van Philadelphia G C Tboraoa van Droxol Co Philadelphia is ïiijn oom Wees zoo goed hem kennis to geven J B MoOREHEiD Jr Oeen dtr vrienden van don zelfmoordenaar kon eerst eene enkele reden opgeven wsorora hij deze gruwelgke daad had gepleegd doch toen aan een hunner do brief getoond werd dien Moorehead aan den Igkschouwer geschre on had werd hij bleek en sprak Dan meende hij het toch Ik was niet voornemens om er iets van te zeggen maar nu bg er melding van maakt in zijnon brief aaa den lijksrhouwer zal ik zoggen wat ik woet In de oersto plaats Moorehead zoide mij gisterenavond versohoideue malen dot hg vooriieraeus was om zich zolvon om het leven te brengen Ik Indite er telkens om en daar bij zelf er ook om lachte dacht ik niot dat het ernstig gemoeiid was Ten laatste zeide ik tot hem Waarom ga je je zelven om t leven brengen oude jongen Tot mijn groote bevroerading antwoordde bij Omdat hel mijne beurt is Ik go jo wat zeggen Lonnon Ik behoort tot een zelfmoordenaars club en hel is nu mgn beurt geworden Ik sterf dezen nacht Indien de man daarna ernstig geweest was zou ik er iets van geloofd hebben maar hg bleef even vroolgk praten en lachen als ooit on dus dacht ik niot dot het gemeend was Ik vroeg hem schertsend of die olub beslond Ie Nieuw York of te Philadelphia Hij antwoordde glimlachend Dal zou verklappen wezen Toen we bij zijn kosthuis kwamen deed hg twee ringen van zijn eigen hand ann de mijne en zoide Ik ga me zeker van kant maken Ik antwoordde Don zal ik je niet alleon laten waarop hij zoide Dan zal ik u ook dooden Met een vroolijk goeden nacht ging hij daarop het huis binnen De zelfmoordenaar was pas 21 jaren oud Het Eugelsche blad The fTorld verhaalt dat keizer Wilhelm ten spgt van ijn vele goede eigenschappon zeer verspillend is Bij veel Berlynsclie winkeliers staat hy in hol krijt bij ééa zelfs voor 800 000 Mark De Keizerin die vroeger zeer eenvoudig was is dit nadat zg keizerin werd niet meer Mantels en japonnen draagt zij slechts eenmaal en toch moet alles van de beste hoedanigheid zijn Verleden jaar heeft keizerin Frederik haar zoon nog mot l a millioen Mark bggesprongen INGEZONDEN Gouda Oct 92 Geachte Stadgenooten Onderstoonde Commissie voldoende bekend in h ior streven om arme kinderen wel te doen werd opnieuw door de vereeniging Tol heil des volks ofd Gouda uitgenoodigd in den oonilaanden winter dit werk te behartigen Mot vertrouwen dat het de goedkeuring van onze stadgenooten zal wegdragen verklaarden wy ons bereid tot dit zorgvolle werk Do gedochte aan de kinderen tan behoeftige ouders die als het straks zoo bittor koud is en de laatste sneede brood is gedeeld en het in huis zoo ledig en in menig moederhart zoo donker is de gedaohie hoevelen van die arme kleinen onder dergelyko om tondigheden geen vriendelyk woord hooren een vroolgkeq blik missen en vele droevige tooneelen het kmderhart doen Igden do gedachte hieraan is voldoende den orbeid en de zorg voor hen met bigmoedigheid te aanvaarden Wij willen dus de arme kinderen weder in ons uk verlicht en verwarmd lokaal tot heil des volks w de Vogelenzang verzamelen met het doel hun een aangenaam en nuttig uur te verschaften hun liefde vriendelykheid te bewgzen on bon gedurig te orgasten aan een goed voorziene tafel wetende d t als de maag zgn deel beeft het kinderiied helder kan klin cen Voir dit dool kloppen wij met bescheidenheid bij B aan geachte stadgenooten in bot vertrouwen dat m gave hiervoor u gewillig van het hart zal gaan Do vervlogen winters hebben ons geleerd dat wg vriendelijk gehoor verkrogen waarvoor wij zeor dankbaar zijn en het vertrouwen op prijs stellen door als huisvaders uwe gavo zoo zuinig mogelgk en ook doeltreffend aan te wenden Dat wij het welslagen van ons plan voor een ruim deel te danken hebben aan de belangioozo hulpvoardigheid van de geëerde redactién onzer Goudsoho nieuwsbladen is buiten twijfel dank zij de vernieuwde toegenegenheid in de opniime dezer reg en Als altijd zijn wij aan de afil Gouda verantwoording verschuldigd van allo ontiar gsten en uitgaven om opniouT nader te omschrijven onze wijze van doen achten wij overbodig wij wensoheu als mannen die voet bij stuk houden onpartijdige lielde te bewijzen aan allerlei arme kinderen en zoo open en rond dat wij ten allen tijdo onn iedor die het verlangt het regt toekennen van inzage in alle handelingen Geachte Stadgenooten verblijdt ons met uwo onmisbare gavou en gij verheugt een tal van arme hnipbeoefendo kinderen Zenden gratis en franco De Commissie G DE EAADT G v d TOGT B BELONJE H v M AA REN het prachtig geïllustreerd lODE lLBlil met hollandsehen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wintepseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op ftefrankeerde aanvraag aan MM JULES JALUZOT A C PARIJS Stalen van zyden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen Ier bestellingen benoodigdzijn Beslelhngcn van 35 francs en hoor er worden met eene verhooging van 5 0 0 franco tracht en orlj can Inkomende rechten m alle vlaalien van Nederland aan hUis bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersmts te vervullen laar ons réexpéditiehuis te Rozendaal Noord Brabant daarmede belast is B PUNSELIE J L de HAADT H V DETll A V MAAREN K M D BRUIV H A TOEN Besmettelijke Ziekte De Burgemeester van Gouda maakt bekend dat heden bij hem een geval van Cholera met doodelyken afloop is aangegeven Gouda 28 October 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgeriyke Stand GEBOREN 27 Oct Johannes Wilhelmus ouders A Koot eu C Bouwman Maria ouders D van Genderen on C F Weil Thoodorus Alexis Franciscus cudors ï H J Petera en A C Huisman Teuna Adriana ouders H Wout en M van der Starre 28 Maria Geertrudis ouders A Botsten W Nobel Bartha Cornelia ouders W Groeneweg en B C Bunschoten 29 Praus ouders C Versohut en A de Poter Firma J VVELTEU MAGAZIJN VAN CORSETTEN voor Dames en Kinderen REGTHOUDERS Orthopedische Gezondheid Omstandigheids Corsetten OVERLEDEN 27 Oct J de Graaf 70 j en 10 m 28 D van Leeuwen 69 j W Vergeer wed A van Maaren 82 j C Goedbardt 2 ra ONDERTROUWD 28 Oct L de Vroedt te Leiderdorp 36 j en J M Schwartz 24 j J L Kusters te Reeuwgk 48 j eh M J vao don Berg 3 j P N Tugnenburg Muijs 38 j en E Broekhugzen 43 j W Ku J3 21 j en S Sjouke 23 j M Heerkens 26 j en H Blankenburg te sHage 18 j W A Dortland 21 j eu E do Ouleren 20 j Haastrecht GEBOREN Petrus ouders B Steenkamer en C van Zoolt Leorardus ouders W Slootjes en F Heeswijk Antonia ouders Fh Lakerveld en S van der Mispel OVERLEDEN P Steoukomer 6 d ONDERTROUWD G van Breukelen on A van dor Hoogen Vlist GEBOREN Cornelio ouders J van der Hee en F Oskam OVERLEDEN G Vonk 64 j Ondertroawd JACOBÜS B T MARIA T J DOYNSTEE Gouda tHoge GEEN RECEPTIE 27 October 1892 ADVERTENTIÊN Nieuwe CAPUCIJNERS BRUINE BOONEN GROENE ERWTEN KROMBEKKEW SPLITERWTEN puik in de kook zijnde verkrggbaar bg P G 07EEEIJITDEII