Goudsche Courant, maandag 31 oktober 1892

1893 o aitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitsondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Ahoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Schoenen en Laarzen Magazijn de Koodè Laars Hoek Lange Tiendeweg Gouda is het Grootst gesorteerd het vertrouwste en soliedste SCHOENEN MAGAZIJN van Gouda en Omstreken Groote PRIJSVERMINDERING gedurende de maand November Alles eigen fabii kaat uit de beroemde SCHOENENFABRIEK Gebhoedehö HESSELS Prifsnoteering gedurende de maand November Mans Hoofde Laarzon vati B f 4 00 Heeren Gosondheids PautoffeU van af 60 90 Vüi en Pluis Pautoffuls tonder hakken van af 1 Idem prima Waterdicht n 4 B0 Damei Oéharroleer Klaatiek ijUtua ƒ 2 60 Kinder Laarzen p 0 M Heeren Bottines tf 8 80 Idem prima handwerk 3 25 Idem Filt n o ti ff prima handwerk H 3 B0 Dames Kamg Elast rood foobel of kalfil 3 50 Idem met boord u o to Extra Winter Bottines M 4 76 Idem Knooplaarzan n 4 25 Dames nygschoeneu n Itt Hwren Moliorei ff 2 75 Dienstbode Panlolfels met hakken 1 70 Idem mot Laken ingelegd K 8 0 ff met laken ingelegd H 3 50 Idem sender bakken 1 30 Jongens Scboollaarzen It 1 8 Maas Wcrkpantoffrtls H 2 00 Pluis en Kilt Panloffeh met hakken 1 40 Kinder Hijjflaarzon H 1 SCSOOX I ii I3ZB3Sr ean N 4080 Maandag 31 October GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regd niMrlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe InBendlng van advertentita kan geBohieden tot d n uur des namiddags van den dag der uitgave WÊBÊÊP Reparatie en aangemeten werk worden voortdurend net en spoedig tegen billijke prijzen afeeleverd J P HESSELS billijke prijzen a eleverd Aanbevelend Ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen zal in het Openbaar worden Verkocht 1 It i MIK c a staande te Waddinxveen aan de Zuidkade kad Sectie F No 17 groot 2 aren 76 centiaren iu eigendom behoorend aan UIRK SNEL op Woensdag den 9 November 1892 s morgens ten 11 are in het koffiehnis ran TAN DKü BERG te Waddinxveen Nadere inforoiatiën geeft ook de Notaris K N HENGEVELD te Hazeriwoude MOFFEN Kragen Zeer groote keuze Laagste Prijzen Schenk en Zn GEVRAAGD P G Adres Turfmarkt H 81 Men vraagt TB mnJE Tegen JANUARI ot FEBRUARI 1893 een geschikt van niet te grooten omvang ter uitoefening eener Nette Zaak liefst op DB MARKT Hierop reflecteerenden verzoeke met opgaaf van Huurprijs onder No 2229 aan het Bureau dezer Courant Ooada Snelpersdruk vad A BimKHAN k Zoon Wederom ontvangen een Prachtige Collectie nit de wereldberoemde fabriek van FRIEDR HEKDER Abr 8ohn te Solingen waaronder TAFEL DESSERTen V00K8NIJMESSEN en VORKEN Alsmede een Prachtige Collectie zak en knipmessen UEd £ iff Dienaar P ROI D Pz IJzerhsndelaar Zeugstraat G 91 Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 2 NOVEMBER 1892 des morgens te elf uren in het KoBSehnis HabMONiK aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜLJN DBOOGLEEVER van Ben gunstig gelegen goed onderhouden BODWIAHSWONIIG met SCHUUR HOOIBERG BOOMGAARD ERVEN en omstreeks 6 Hectaren bizonder best Wei enHooiiand staande en liggende aan de Karnemelksloot Wök B No 497 te O O TJ D In vier porceelen En Twee perceelen in de Middelwillens te Gouda groot 1 Hectare 54 Aren 50 centiaren In een perceel Te aanvaarden de Landergen den In December a s en de Bonwmanswoning enz den In Mei 1893 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot s namiddags 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nailere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda De ADVOCAAT ik la VANILLE k f 1 20 per 1 l flesch en O ÖO per I 2 Jesch vaDj F HËRMAKMn Jieéwiq ia niet allsen versterkewl doch tevens een PIJNM LIKBUB Vernieuwde bewijzen van uitstekende werking Den Beer W H ZICKËN HEIMER te Maim Ik verzoek d mg weder 2 2 flesschen ru uwen Rgnlandschen Draiveu borst honig e zenden daar het gebruik der ontvangene Beischen zeer goede gevolgen heeft geht H FRANKE huisvader van hei gdmeentebuis Wnpperveld te Barmea Strigau 21 Augustus 1891 Ook ik heb in mgn gezin uwen Rynlandschen droivenborst honig aangewend bg bet hoesten der kinderen en dit preparaat dit zeer gaarne door de kinderen wordt ingenomen heeft steeds bewezen een voortreftelgk hai middel te znn HEINRICH HAEUSLER koopman Alleen echt verkrggbaar in Flesschen il fl 2 fl 1 en 65 cents Te Gouda bg F H A WolS i Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenbnrg 1 Bodegraven bgP Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool y Hazerswoude bg Wed W Hendriks Sociëteit Ons Genoegen Me ibonnemenUWoorateUing Donderdag 3 ovember 1892 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie Lk Gras en Haspkls QETAABLUSEUMLES Blgspel in 3 bedrgven gevolgd door blgspel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en prgzen TWEEDE BLAD VeR6ADERIN6VAKDËN6EMEENTEB44D VRIJDAG 28 OCTOBEB 1893 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzeudoorn Tegenwoordig zyn 16 leden Afwezig is de heer Oudyk wegens voortdurende ongesteldheid De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat het nieuwbeooHmde raadslid do heer Derckaen op het Baadhuis tegenwoordig is en verzoekt den Seoretaris hem ter vergadering binnen te leiden tot het afleggen van de bij de wet voorgeschreven eeden De heer Ueroksen treedt daarop kinnen en legt in banden vau den Voorzitter genoemde eeden af De Voorzitter wenscbt daarop den heer Derokson geluk met het aanvaarden der betrekking van raadslid en drukt de hoop uit dat het hem gegeven moge zjjin veel ten nutte der gemeente tot stiuid te brengen De heer Deroksen beveelt zich zeer aan in de vriendsohap van den Voorzitter eo de overige leden en neemt daarop zitting De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat Gedeputeerde Staten het raadsbesluit van 4 October jl tot het lerleenen van snbsidie aan de instellingen van Weldadigheid hebben goedgekeurd en eveneens de begrooting der dd Schutterij Voorts deelt de Voorzitter mede dat op 2B dezer de kasopneming van den gemeente ontvanger heeft plaats gehad en dat het proces verbaal ter visie ligt voor de raadsleden Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn 1 Een rapport van B en W op het SB Maartjl ingekomen voorstel der Commissie van Toezicht op de Muziekschool mededeelende zich met de strekking daarvan te kunnen vereenigen en adviseerendehet schoolgeld voortaan aldus vast te stellen 25 I 12 n 12 Voor lederen leerling is verschuldigd Voor het onderwijs op de piano II dal op eenig ander instrument II dat in den solozang dat in den zang en de theorie 11 dat in den zang de theorie en op eenig instrument behalve de 15 piano te zamen B en W stellen voor doze wijziging te doen ingaan 1 Januari 1893 Ter visie Een voorstel van B en W om deHegeeringte vragen ontheffing voor den tgd van 2 jaar van de verplichting om het onderwgs in vrye on ordeoefeningen der gjrmnostiek op de 7 lagere scholenin te voeren Tor visie Eene missive van het Dep Gouda der Maat cbappij tot Nut van t Algemeen den Kaad dank betuigende voor de verleende toelage ten behoevevan den cursus voor volwassenen Aangenomen voor kennisgeving Eeno missive van J G W orns reolamoerenda i Ken zijn aanslag in de pi dir belasting op de De Voorzitter deelt mede dat in de vorige vergadering op de reclame van adressant reeds eene be slissing is genomen Daarop kan niet worden teruggekomen 3pr stelt voor del missive voor kennisgeving aan te nemen Aldus besloten 5 Een adres der hh Bdauw Johaonissen uitgevers van hst Dagllad van ouda verzoekende de advertentien van wege de Gemjsente ook in het doorben uitgegeven blad te plaatsen onder mededeelingdat zij de kennisgevingen kosteloos opnemen Wordt gesteld in banlen van B en W terafdoening Aan de orde 1 e Gbmbente begbooting Voob 1898 De Algememe Jejo oKww n worden geopend De heer Jager constateert dat hot antwoord van B en W op het rapport deri Commissie haai heeft verrast Zoer zeker heeft de Commissie de mogelijkheid erkend dat de inkomsten minder konden opbrengen dan geraamd is on vooral de opening van het Merwedekanaal die menviel met de slappe tijd van de scheepvaart wfes daarop maar toch hoewel erkennende dat niet alles rooskleurig zich voordoet maakt de Commliifae Jack sterke bit bij een niet al te strengen winter gnon versterking der middelen noodig zal zqn Immers de vaart langs Gouda neemt we6r toe en dank zij de vele opofferingen van Gouda blijft die vaart zichzelf aanbevelen al zijn de kosten hooger dan langs het Merwedekanaal Waar op de bestraling oen ƒ 5000 kan worden bezuinigd volgens het voorstel der Commissie en het te verwachten is dat do bijdrage voor de Eijks Hoogere Burgerschool ad ƒ 7000 komt te vervallen daar zal de Commissie zich bepslon tot een voorstel om de Onvoorziene Uitgaven met eerstgenoemd bedrag te verhoogen De heer Derckson zegt dat al is het de eerste maal dnt hij hier als raadslid zitting heeft hy reeds dadelijk behoefte heeft het woord to voeren en op iets wil wijzen dat hom al lang gehinderd hooft Dit geldt t het Gymnasium De BogrootingsCom missie beeft in haar rapport met genoegen geconstateerd dat het Gymnasium zeer in bloei toeneemt waaruit h i blijkt dat het voorziet in een steeds klimmende behoefte Spr betwyfolt of dio behoefte werkolijk bestaat vooral als men let op de verschillende leerlingen die van buiten het Gymnasium bezoeken niet alleen uit den naasten omtrek maar ook uit Eotterdam Amsterdam Utrecht en den Haag waar gymnasia bestaan dan blijft er een klein getal leerlingen uit Gouda over en van een behoefte aan een Gymnasium kan volgens spr in deze niet worden gesproken Terecht hobbon B en W gewezen in hun rapport op de minder gunstige vooruitzichten op finaotieel gebied maar waar onze toekomst verre van bolder is moet alles worden gedaan om do inkomsten to verhoogen en waar dan do Wot een maximum schoolgeld van ƒ 100 aangeeft is er geen enkele reden om dat niet te heffen Spr geeft daarom B en W in overweging eon nader voorstel te doen tot verhooging van het schoolgeld van hot gymnasium van ƒ 75 op ƒ 100 De Voorzitter meent dat het door den heer Deroksen gesprokene mindor tot de algemoeno besohouwingen behoort waarom hg hem in overwoging geeft die zaak bg don post nKosteu van het Gymnasium ter sprake te brongen De heer Deroksen zegt daaraan gaarne te zullen voldoen De Algemeeue hetchoumngm worden gesloten Aan de orde I e begrooting der uitgaven Bij don post Jaamedien van de dttisaachtera bracht de heer Slraver zijn vroeger voorstel in her innennif om in plaaU van 3 2 sluisknechten aan to stellen on het lot der overigen te verbeteren Spr vraagt of B en W voornemens zgn 2 sluiskneXtJ te houden en dio geen verhooging van bezoldirini te geven Dan moet de post worden verminderd De Voorzitter deelt mede dat B en W op het oogenbhk geen vrgheid vinden een voorstel daartoe te doen Weldra zal dit echter bij den Raid inkomen Bij den post Onderhoud van draten en pleineH boveolt de hoer Hoefhamor hot voorstel dor Commissie aan om de vernieuwing van de Markt van de Hoogstraat tot de Groeuendaal k o doen doorgaan De Commissie acht zulks niet noodig do straat ziet er nog goed uit wel zijn eroneffouheden op te merkon en zijn er eenige keien afgesleten maar oen gewone reparatie is meent spr voldoende Do Voorzitter merkt op dat de stoenen op bedoeld gedeelte van de Markt versleten zijn Zij liggen er reeds 25 jaar on het zijn Stonzelberger keien die wel goedkoop waren maar slap zijn zoodat vernieuwmg dringend noodig i B en W meeaen dat thans nu er nog voldoende middelen zijn daartoe moet worden overgegaan Later zal het allicht niet kunnen wegens den toestand der finantion Do heer van der Post beaamt ton volle do noodzakelijkheid tot vernieuwing van do straat op do Gouwe van de Groenendaal tot de Turfmarkt doch geeft er de voorkeur aan daar te leggen Ben Ahinkoion in plaats van Vechtsche klinkers Vroeger lagen daar keien manr om do goodkoopto zgn daar later klinkers gelegd Do Voorzitter zegt dat die verandering niet om de goedkoopte geschiedde maar omdat het daar zoo smal was liep het ongemakkofgk Spr zou hol belreuron als daar woêr keien gelegd werden Do hoer Hoogenboom gooft in overweging do stoenen die nu op do Markt liggen n iar de lage Gouwe te brengen Do heer van Vroumingen voreenigt zich met het voorstel dor Commissie om don post te verminderen met het bedrag voor de vernieuwing der Markt uitgetrokken toch geeft tevens in overweging om aan het onderhoud der straat moer zorg to besteden niet alleen op de Markt maar door de geheeh gemeente want onze bestratinir ziet er slecht uit De heer Noothoven v Goor is dit niet met den heer van Vroumingen eens Men moet niet uit hot oog verliezen dat wij hier hebben een slappen grond een ingenieur zeide eens togen spr hier in Gouda IS t geen grond maar veeloer grog van grond on voorts geeft do Waterleiding en de Gasfabriek aanleiding dat de grond dikwijls moet opgegraven waardoor oen netto straat onmogelijk wordt Nadat nog eenige heeren het wooru hebben gevoerd wordt het voorstel van B en W om de Markt te vernieuwen in stemming gebracht en vencorpe met 9 tegen 7 stommen die der hh Fortuijn Droogleever Koning Noothoven v Goor Slraver Pricoe van Iterson en do Voorzitter Hot voorstel von den hoor van der Post om de Gouwe mol keien in plaata van met klinkers te beslraten wordt in stemming gebracht en vermrpen mot 14 logon 2 stommen die der hh van der Poet en van Vroumingen Het voorstel van B en W om de Gouwe met klinkers te bestralen van de Groenendaal tot ds Turfmarkt wordt daarop zonder hoofdelgko stemming aangenomen Da post wordt nu met ƒ 5106 verminderd Bij don post Onierkoud van bruggen en oversetveren oesproekt de heer Van Iterson do brug bij