Goudsche Courant, maandag 31 oktober 1892

ingezetenen De voorzitter geeft in overweging daartoo thans niet over te gaan Het oogenblik is daartoe slecht gekozen wijl wij staan voor een heele wgziging van het belastingstelsel Na eene uitvoerige discussie daarover waarbij de heer Dercksen mededeelt voornemens te zijn later invoering van een progressieve iniomstenielasling voor te stellen vereenigt zich de heer van der Garden met een hem door den heer van Goor gegeven wenk om zgn voorstel voorloopig in trekken en dit later schriftelijk in to dienen Ton slotte worden de Onvoorziene Uitgaven vastgesteld op ƒ 10627 08 en do Begrootiiig in ontvangst en uitgaaf op ƒ 337925 90 Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten Buitenlandscli Overzicht Nadat Gladstone in een Amerikaaiisch tgdschrift de Home rule tfaag had besproken behandelt ziju voorganger hetzelfde onderwerp iu de National Review Salisbury herinnert met het oog op oen gerucht betreffende de plannen van Gladstone dat het Hoogerhuis het recht heeft en dit meermalen gebruikte om het zitting nemen van niouwbdnoemde lords te weigeren als hun benoeming in zich sluit een streven van de Regeering om de onafhankelijkheid van het hoogorhuis aan te tasten Overigens zou het onnoodig zijn dat Gladstone een paar honderd pairs benoemt daar het Hoogerhuis zich zeker naar den volkswil zal schikken als het blijkt wat niet het geval is dat deze Home Rule verlangt Do Fransche Kamor heeft waarschijnlijk een weg gevonden uit de verwarring door de verbazingivekkonde houding der mijnwerkers van Carmaux teweeggebracht Zooala zolfs Pelletan in de Justice moet erkennen zij hebben het scbeidsgerecht aangenomen en hadden zich dus moeten onderwerpen Het was onzinnig deu ministor Loubet als scheidsrechter te erkennen maar zijn uitspraak niet Nu de zaak eenmaal zoo lag nu de werkstaking dreigt te worden voortgezet met haar geheele nasleep van ellende heeft de Kamer gepoogd te doen wat zij kon Algemeene vergiffenis zooals eene door Pelletan CMmenceau s secretaris belegde vergadering van ultraradicalen on Boulangiston verlangde was onmogelgk en een voorstel van Perrior om daartoe over te gaan werd met groote meerderheid verworpen Wol daarentegen verklaarde de minister van openbare werken dat de regeering zich nijt tegen het verleenen van gratie aan voroordeelilen verzette indien de arbeid hervat werd üe drie afgevaardigden der mgnwerkers seinden dezen uitslag onmiddellijk aan het werkstakersbestuur Door deze verklaring heeft de regeering do uitspraak van Loubet tot de uiterste greoe van lankmoedigheid jegens de werkstakers uitgebreid De eisch der arbeiders dat aile werklieden zonder onderscheid door de mnatschappg weder in dienst zouden genomen worden had de minister onmogelgk kunnen inwilligen Vornntwoordelgk in hot ressort voor de handhaving van de wet moest hg het recht erkennen der maatschappij om werklieden te ontslaan die na gereohtelgk onderzoek schuldig waren bevonden aan eon aanslag op haren vertegenwoordiger gepleegd De heer Loubet heeft waarlijk moed getoond zegt de Figaro hg heeft een reden gegeven voor de rede Dit was juist zijn ongeluk zegt de Times in haar hoofdartikel over de quaestie ilst Loubet zijne beslissing met redenen omkleedde Scheidsrechters moeten geen redenen opgeven voor hun oordeel Dit vergat Loubet en do werklieden hebben onmiddellgk uit die beredeneering munt geslagen met de bewering dat Loubet hoewel erkennende dat Calvignao s ontslag een aanval op algemeen stemrecht was besliste dat de beschuldigde aan dien aanval nl de directeur Humblot in zgn positie zou worden gehandhaafd terwgl zij wier gver voor t algemeen stemrecht hen tot wetsovertreding leidde gestraft bleven Da ernstige bedenking der lïmes is dat Loubet al eerste miniater zich aan een groot en voor ieder duidelijk gevaar heeft blootgesteld Het is niet de taak van een premier als scheidsrechter op te treden vooral niet indien hg niet zeker is dat zgn uitspraak zal worden aangenomen Hiervan had hij zich eerst moeten vergewissen Als hoofd der uitvoerende macht heeft Loubet zgn gezag op t spel gezet door aan zijne vijanden gelegenheid te geven te zeggen dat wat hij de wet noemt eigenlijk zijn persoonlijke moening wss Van zijn onpartijdig standpunt is hij in t midden der partijon gedaald zonder iets uit te richten In de tegenwoordige omstandigheden is dat bgna een politieke zelfmoord Terwijl de minister president aldus uitgefloten wordt voof t voetlicht lacht Clémenceau achter de schermen Hij is het die de decoratien verandert de claque en den souffleur bestelt in de hoop dat n agent jg heer Derckson of het hebben van eenOymnasium T n politie wooni die dus s nachts zijn dienst heeft gj Gouda verplichtend is welke vraag de Voorzitter ontkennend beantwoordt Bij de laatste volkalelling waren wij even ouder do 2U000 zielen voor een gemeente mot dat aantal ingezetenen is een Gymnasium verplichtend De heer Derckeen zegt dat het wel niel veel beteekent of hij alleen tegen dezen post stemt maar toch zal hij het doen Spr vraagt den Voorzitter of er uitzicht is dat zijn verzoek om het maximum van het schoolgeld door de Wet aangegeven te beffen overwogen zal worden door B en W De Voorzitter antwoordt dat zulks ongetwijfeld het geval zal zijn Ieder ernstig denkbeeld B en enting kunnen zijn en mi chien Maandagvoor hen j lui verteren hier door elkander e en iÖo o die tegen den Zondag bezwaar hebben Spr belooft i icnn i Bij den post Kosten van ontstnetting van besmette met het oog daarop kan de de Minderbroedersteeg en vestigt de aandacht op het feit dat daar zooveel paarden vallen Nu het dek dier brug hersteld wordt lou wellicht eene kleine Terandering kunnen worden gemaakt om de oorzaak T D dat vallen weg te nemen Spr toont aan waarin z i die oorzaak moet gezocht worden De Voorzitter en de heer Koning erkennen dat daar veel paarden vallen doch de oorzaak is h i eene andere als die de ho r Van Itorsoa dacht De Voorzitter geoft de toezegging de indacht van den gemeentearohiiect daarop te zullen vestigen Bij den post aOncUrhoud van havens vaartftt en zegt de heer van Veen dat het antwoord van B en W op de bemerking der Commissie in zake de vernieuwing der sluisdeurtjes aan de Peperstraat nl dat deze tussohen water en wind verteerd zgn zooTeel indruk op haar heeft gemaakt dat de Commissie er zich bg neerlegt Intusschen wenscht zg op te merken lat hnar gebleken is dat die deurtjes niet altgd op behoorlijken tgd gesloten worden De deurtjes moeten eerst dicht gedaan worden wat niet steeds geschiedt Bg den post tiDa f en weekheiden der Kerklieden em vraagt de heer Prince waarom de post iKo9lea van aankoop en onderhoud van gereedschappen en werktuif en met ƒ 420 is verhoogd waarop do Voorzitter antwoordde dat het loon voor hot maken van de gereedschappen er bij is getrokken bfdagent an politie moet politie zegt dat het voor Bij den post Belooninff van inspecteur dienaars en verdere leanthten van politie mitsgaders van de veldtcachters vraagt de heer van der Garden of de tegenwoordige gemeentebode die vroeger als hoofdagent van politie het gebouw der kantonnale gevangenis bewoonde daar nog woont De Voorzitter beantwoordde die vraag bevestigend De heer van der Garden vindt dat uit een billijkheidi oogpunt niet goed Bij de oproeping voor sollicitanten van gemeentebode is als jaarwedde opgegeven ƒ 600 zonder vrije woning Was er een ander persoon benoomil dan zou hij geen vrijewoning gehad heb ben Waarom de thans beyöemSSs an wel Spr meent dat daar weer een hi wonen of allhans een agen De heer Noothoven van recht daar te wonen niet gioi waar te nemen blgft diens vrouw alleen in t gebouw met de arrestanten en daar hebben zg vaak bezwaar tegen De tegenwoordige bode blijft s nachts thuis en dus is het èa in het belang van de gemeente èn in dat van de politie dat hij daar blijft wonen Bij den post i Kosten van Koepok inentittg geeft de heer Dercksen zijne bezwaren te kennen tegen bet inenten op Zondag Het strijdt tegen de conscientie van vele burgers om op don dag des Heereo naar het Stadhuis te gaan tot inenting Daarom zou hij voor hen een dag in de week willen bepalen De Voomtter zegt dat de inenting vroeger op een dag in de week geschiedde maar toen was de opkomst gering hetgeen de Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht deed voorstellen dat op Zondag te doen hetgeen voor werklieden die in de week weinig vrijen tijd hebben beter was Spr meent trouwens dat het bezwaar tegen den Zondag niet door velen gedeeld zal worden Do heer Dercksen zegt dat het zeer moeilijk i om over de couscientie vau een ander te oordeelen 8pr weet dat er monschen zijn die er bezwaar tegen hebben Spr en zijne geestverwanten zien er volstrekt nitt tegen op om iet op Zondag te doen dat noodzakelijk it daartoe ziju zg volkomen vrij maar als dat even goed in de week kan geschieden besteden zg den Zondag liever voor andere zaken l e Voorzitter zegt dat misschien wei aan don wensch van den heer Dercksen kan tegemoet gekomen worden Zondag zou dan de algemeene dag voor in te zullen onderzoeken of zulks mogelgk is De heer Dercksen zegt zeer te waardeeren aat de Voorzitter die toezegging gaf De he r van Iterson zegt dat er geen bezwaar bestaat om hen die tegen den Zondag bezwaar hebbeo Maandag of Dinsdag in te enten De doctoren nemen de stof van het kalf en bewaren die op glaasjes en als s Maandags zich iemand aanmeldt is er gelegenheid te over hen in te enten en wel van gemeentewege kasteloos voorwerpen beveelt de heer Hoefharaer namens de BegrootingsCommissio de aanschaffing eoner ont metiiogsoven aan B on W erkennen het nut daarvan in hun antwoord op het rapport der Commissie maar achten de kosten te hoog Spr meent dat die zullen meevallen en wij zijn dan steeds gereed Is ons een epidemie overvalt Het meest aanbeve De Inspecteur gaf alleen den Zondag aan om pr kan dit vast verzekeren de zaak te bevorderen en om geen andere reden De heer Dercksen merkt op dat hij volstrekt den Inspecteur niet van partijdigheid beschuldigde en dankt den heer van Iterson zeer voor zijne inlichtingen liog verdienen de ontsmetling ovons van de Jong en Co te Oudewater welke kusten ƒ 2200 Stelt men nu voor fundeering en gebouw 800 dan is het heele bedrag f 3000 De heer Noothoven van Goor erkent hot nut van een dergelgke oven maar vraagt is die noodzakelijk P Spr gelooft het niet Ferbrandittg is een meer afdoend middel dan ontsmetting De kosten zullen meent spr uiet meevallen Ook in den llaagschen gemeenteraad werd door het guuerskundig lid Dr van Tienhoven oen som van ƒ 30Ö0 genoomd en toch werd door B on W daarvoor een crodiei aangevraagd van ƒ 13000 Men vergete niet dat zoo n oven niet op de openbare straat kan neergezet worden Men moet een weg daarheen maken muren personeel tot bediening enz Voor 3000 mogen wij oen oven kunnen krggen dat is mogelgk maar verder ook niets De hoer IJssel de Schepper zegt een groot voorstander te zgn van uilstekemlo ontsmettings middelon en heeft dus zekere sympathie voor het voorstel der Commissie want het moge waar zijn wat de heer van Joor zeide dat verbranding een meer afdoend middel is het gued is dan ook rorniuld en in oiibruikbaren toestand gebracht Toch meent spr de Commissie te moeten aanraden niet te volharden bij haar voorstel Een onlsroetting oven behoort nog tot de nieuwtjes hij t gebruik zijn vele teleurstellingen ondervonden en spr meent dat t beter is het leergeld door anderen te doen betalen dan door ons Later kan de Commissie het voorste dan opnieuw indienen als er een goed systeem is gevonden thans verdient do aanschafling z i geen aanbeveling ü heer Hoefhamtr betoogt dat verbranding veel tijd vordert t duurt soms een halve dag voor het goed verteerd is V orfcheidene gemeenten b v Dordrecht schafte een ontsmettinga oven aan en ook wg moeten daartoe overgaan meent spr en wel thans nu do finantién het nog veroorloven Later kau dat minder goed geschieden Het voorstel der Commissie wordt in stemming gebracht en vericorpen met 13 tegen 3 stemmen die der hh Jager Hoefhamer en van Veen Bij den post a Kosten van hel G mnatium vraagt W door raadsleden in overweging gegeven wordt door hen met ion overwogen De neer Dercksen gelooft dan dat het beste zal zijn bij Anifü post buiten stemming te blijven De heer van Iterson betoogt de wenschelgkhoid dat het schoolgeld op het Gymnasium blijft zaoals hel is Spr merkt op dat men gymnasia heeft in groote en in kleine steden In groota bedraagt het tractemenl der leeraren 100 per uur in kleine 75 per uur Ook het schoolgeld is verschillend naar mate het Gymnasium in een groote of kleine stad is gevestigd Gouda behoort tot de kleine steden en du moet het schoolgeld niet verhoogd worden Het bezoek moet aangemoedigd worden door laag schoolgeld Er was gewezen door den heer Dercksen op de vele jongelui va elders die ons Gymnasium bezoeken Spr meent dat de voordeeleo die daarvan bet gevolg zijn voor Gouda velen zijn Die vreemde a 1200 en vele familie zgn daarmee gebaat De heer Fortuijo Droogleever merkt opdat verhooging van schoolgeld bg dezen post niet aan de orde is dat behoort bij de inkomsten thuis oprichting van het Gymnasium niet worden goedgekeurd Hadden wij goede finantien t ware iets anders Spr is volstrekt niet togen onderwgsl Wij antirevolutionairen zegt spr zijn èn voor universiteiten èn voor gymnasia èn voor hoogere burgerscholuu en in t algemeen voor ontwikkeling maar wg meenen tevens dat wij niet grootscheeps moeten üe heer Dercksen stemt toe dat zulks eigenlijk niet aan de orde ia maar dit buiten de orde gaan i niet zijn schuld wel die van den heer van Rerson Spr beantwoordt vervolgens den heer van ItSson en betwijfelt dat die jongelui door elkander hier 1000 verteren maar al is dit zoo dan zullen als er 13 jongelui van builen hier zijn daar slechts 13 families van profiteeren Spr betoogt voorts dat niet kan worden beweerd dat het Oymna inm in een behoefte voorziet Vóór alles moet een gemeente letten op haar eigen belanif d i op t belang van hare bur te werk gaan als wg slechts kleioseheepso geld hebben en daarom is hg er tegen De Voorzitter zegt dat het beginsel hetwelk bem aanleiding gaf indertgd mede te werken tot de oprichting van een Gymnasium gegrond was in de overtuiging dat eene gemeente als Gouda in den tegenwoordigen tga niet kan bigven staan onder ds gemeenten van gelyken rang als zij geen Gymn sium heeft Verscheidene gemeenten kleiner dan Gouda hadden gymnasia b v Tiel Amersfoort Zutphen Deutioheni Ooriochem En de overtuiging j dat Gouda zonder Gymnasium langzamerhand zou afdalen tot den rang van kloine gemeente guf spr aanleiding tot de oprichting pogingen in hot werk te stellen Eerst na aarzeling na langdurige atrzeling ging men daartoe over doch het belang der gemeente bracht bet mede De heer Dercksen zegt dat als zgne inliohtingen juist zgn slechts 16 of 16 jongens uit Gouds zelf het Gymnasium bezoeken Eu van oen bohoofts aan een Gymnasium kan dus z i niet gesprokoD worden De heer Noothoven van Goor weet niet of het getal van 15 voor jongens uit deze stad die hel Gymnasium bezoeken juist is maar meent te moeten opmeiken dut ook jongens die hier kwamei wonen om het Gymnasium to bezoeken te beschouwen zijn als Goudsche jongens al zgn hot geen geboren Gouwenaars Spr releveert lat de subsidie doot Minister Mackay verleend volstrekt niet was speciaal met het oog op de Goudsche jongelui maar juiit ook ton behoeve der jongens van buiten Toon B en W bg Minister Mackay aanvraag deden om auhsidig erkende hg de behoefte voor een gemeente als Gouda aan eeu Gymnasium en verklaarde bereid te zijn daarvoor gelden op de Begroeting uit te trekken als B eu W hem konden verzekeren dat er binoen eenigu jaren 40 it 60 leerlingen zouden zijn Thaua reeds zijn er 47 of 48 leerlingen I De kosten voor het Gymnasium drukken meent spr volstrekt niet op de gemeente Een rgks subsidie maakte de oprichting mogelijk en door de leeraren komt dit eigenaars van huizen en neringdoenden ten goede Natuurlgk kan niet pr oies worden uitgerekend hoeveel dat bedraagt maar de gcncensehap profiteert daarvan Verdween het Gymnasium veracbeidea familien zouden onze gemeente verlaten En du moet om meer dan ééna reden aan die inrichting de hand worden gehouden die ontegenzegelgk bjjdraagt aan den bloei vrii Gonda I De beer Dercksen merkt op naar aanleiding vaa hetgeen de heer van Goor zeide dat de Minister Mackay ofschoon voorstander van vrij on l rwija evenal pr natuurlgk onpartgdig moest regeeren Spr herhaalt als wg grootscheeps willen varen moeten wij grootscheeps middelen hebben Dal de bloei van Gouda zou afhangen van het Gymnasium bestrijdt spr Gouda is tot bloei gekomen toen er nog geen Gymnasium was I Spr gelooft de tolk van velen te zijn door gn stem te verheffen tegen dezen post vao velen die liever hun belasting biljet zagen verminderd en het Gymnasium verdwijnen De heer Noothoven van Goor komt op tegen de gevolgtrekking die de heer Dercksen maakte naar aanleiding van zgn noemen van den Minister Mackay Het spijt spr dat hij den naam Mackay genoemd heeft Hij had moeten zeggen de Minister van Binneüt Zaken Spr betoogt vervolgens dat opheffing van het Gymnasium geen daad van wijsheid zoo zgn vooral niet daar wij bij een volgende volkstelling du over 7 jaar bepaald meer dan 20000 zielen tellen en dus tr dan weSr een zouden moeten oprichten l o post Kosten van het Gymnasium wordt daarop met 16 stemmen tegen 1 st goedgekeurd die des heereu Dercksen Bij den post Kosten van het aanschaffen en onderhouden der schoolboeken leermiddelen en schoolhehoejte betoogt de heer IJsaol de Schepper de wenschelgkheid zoowel voor het Lager als voor het Hooger er Middelbaar Onderwgs om de levering van schoolboeken en school behoeften aan te besteden Spr gelooft dat zg tegen gewonen winkelprija worden geleverd Spr klaagt er over dat op de lagere scholen soms boeken aan de leeirlingen ten gebruik worden gegeven die vunzig vies en vuil zgn Sprkreeg som uit school boeken in huis die hij mo t verbieden in de woonkamer te brengen Zuinigheid is zeker goed maar kan ook overdreven worden Als een klein staaltje deelt spr mede dat aan een der leerlingen een schrgfboek werd gegeven dat reeds voor as beschreven Op alle bladzijden was eoywuog een boekje open van een paaroeutirtlO H KHl beschreven was en dat moest nu volgemllktworden I In den tegenwoordigen tijJ nu men zoo bang is voor infectie is het in hul kfijgen van vuile boeken en schriften niet van gevaar ontbloot Do heer Noothoven van Goor deelt mede dat al o aehoolbehoeften vnor het Lager Onderwijs reeds worden aanbesteed Zoude het niet de voorkeur verdiontn vr iiigt spr om do leerlingen der scholen beholve do kostelooza en de tusschonsohool die Bohoolboiken zelf te laten betalen P Wel zeker maar do Wet spreekt iu deze iluidelijk en dit ga$t zoo ver dat strikt genomen zelf voor het onderwijs in de handwerken de benoodigdheden moeten geleverd worden zoodat ook de leerlingen der scholen van den hoer vau Oittert en Mej Bender dio moeten ontvangon Wiit do hoer IJssel de Schepper zeide omtrent don toestand dor boeken is juist de Sclioolcoramiasiö heeft wel eens moeten remmen wijl te veel luxe heorschte doch thans wegens te grooto zuiniglioid in deze Hot heeft zeker zijn nutiige zijdo ilat de heer IJssel do Schepper zulks tor sprake brnoht De hoer IJssel do Sohepper dankt do i heer van Goor voor zijne inlichtingen ten opzichte van het Lagjr Onderwijs maar voor 4iot Midd en Hooger Onderwijs dringt spr evenzeer ann op annbesledin De kosten van een prgsuitdeeliug wijzen een steeds booger cijfer nan alles wordt dan meent spr iHgon gewonen winkelprijs berekend Bij dtii pjst Kosten ran de scioolbióliot teken getft de hour Uorokson in overwogiog dezen iets te verhoonen opdat ook do 4 bijzondere scholen daaruit een kleine tooinge kun worden gegeven doch uoilat de heer van roor heeft medegedeeld dat alleen de kostrloozf Suliülen en de Tussohenscbool dergelijke toelugo krg en trekt hij zgn voorstel in Bij dun post Konten van belooningen en eereblij mi 10 vraa 4 t de hoor Dercksen of er termen in de Wet zijn om ook de 4 bijzondere scholen daarin te doen deeloii Op ooii lievesligend antwoord van den Voorzitter betoogt de hoor Derckson dat de billijkheid inodelirengt dan zulks ook te doen waarop de hoer van Goor er op wijst dat te Waddinxveon zulks gescliicdt I o heer Dercksen stelt voor verliooging van ilcn post met ƒ 100 of ƒ 160 Dit voorstel wordt voldoende ondersteund waarop een uilvourigu discussie daorover wordt gehouden De hoer van Go r vindt de grondgedachte waarop het voorstel berust alleszins loffelijk en juist doch deelt mede dat bg de Schoolcommissie de zaak juist ill overweging is waarom hij den heer Dercksen aanraadt hot voorstel nu in te trekken en later nndat het resultaat van de overweging dor Schoolcommissie bekend is de znak opnieuw ter sprake te brengen De heer Derckson geeft aan dien raad gevolg deelt mede dat hij porsooiilgk niet voor prgsuitdeelingen is doch dat hg uit oen oogpunt van leclit ook de bijzondere scholen daarin wit doen deeleu on trekt zijn vooretel in Bij don post Kosten der Muziekschool doelt de heer Doroksen raedo ileze school als een weeldeartikel te mieton beschouwen niet voórgeeohreven bij do Wit In verband met het boden ingekomen voorstel tot verhooging van het schoolgeld zal spr er tliaiis uit ls meer vnn zeggen maar hoopt dat het zoo zal werden ingericht dnt du school zichzelf kan bedruipen en niets aan de gemeente kost Bij di ii post Kosten voor openbare vermakelykheden en verklaart de heer Dercksen zich tegen bet aaiischalTen vau een nieuwe muziek tent Spr vriiagt kan de oude niet gerestaureerd worden P Onze finantiecle toestand veroorlooft niet de uitgaaf van 1700 voor oen nieuwe Bestemmen wij toch die som daarvoor niemand zal willen gelooven dat wij zoo In de nesten zitten Zulke weeldearti kelcn zgu niet geoorloofd meent spr De Voorzitter doelt mede dat B en W slecht noode er toe overgingen het voorstel te doen doch de oude kan niet meer hersteld worden en een stad al Gouda kan uiet buiten een muziektent Op nationale feestdagen of als b v H M de Koningin ons eens een bezoek bracht is eene openbare muziekuitvoering toch noodig De heer Dercksen zegt dat als Gouda het voorrecht had onze geëerbiedigde Koningin te mogen ontvangen ieder burger gaarne Haar op feeetelgke wjize zou willen welkom heeten maar zou er dan met zooveel geestdrift zijn onder de burgerg dat zg dat idf bet ilen wilde Trouwens voor eene muziekuitvoering is geen tent noodig vroeger hadden er óo r het Stadhuis of op het zoog Schavot ook wel moziekuityoeriiigon plaats De hoer van Vreumingen sebt de uitj ave ook niet voldoende gerechtvaardigd en zal legon het voorstel stemmen N nog eonige diicunsio n narbg de heer IJssel de Schepper de hoop ilsprookt dal de nieuwe tont door sierlgkheid moge uitmunten eu niet gelijken op de oude die Spr e o vafichnwelgk onding noemt wordt het voorstel tot aanschiilfiiig van een nieuwe teut aangenomen met 13 tegen 3 st die der hh Dercksen van Vreumingen en Portuijii Droogleever Aan de orde De Beqeooting deb Inkomsten Bij de post Plaatselijke directe beloiting stelt lie heer van der Garden voor eene Commissie te benoemi n uu den Raad om te onderzoeken in hoe efre eono andere wijze van belasting heffing de oorkoiir verdient De tegenwoordige geeft een ngetroiin beeld vnn de werkelijke draagkracht der de hoofdrol van t spel eindelgk hem ten deel tal vallen De Italiaansche minister van buitenlandsrhe zakon hoeft eene rede gehouden waarin hg verklaarde dat bet ministerie voortdurend bezig is met het verbeteren van den geldeltjken toestand zonder daardoor da eiechen der legerorganisatio over het hoofd te zien die onmisbaar is voor de handhaving van den vrede De minister bestreed de overdreven protectionistische stroomingen en verklaarde zich tegen nieuwe verhoogingen der in en uitvoerrochton als maatregel van bescherming PETR0LKUM X0TEER1 GE V van de Makelaars CanlzUar k Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 6 65 September October November levering 1893 ƒ 6 60 Oe Cholera kan meestal voorkomen worden door by de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt Advertentiën In het Uzermag azijn van P ROI¥D Pz Zeia g straat G 31 is wederom voorbanden een GROOTE VOORRAAD Kachels en Haarden in alle Soorten alsmede een collectie Fjjne KOLEN en TÜRFBAKKEN Haardstelleo Standaards enz UEd Dw Dienaar P ROND Pz Fabriek van Brandkasten Kachels en JFournuimen STEENKOLEN EEFOT Hibernia en Shamrock STEENKOLEN branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN yrg thuis per H L 0 70 Stationchef Staatsspoor Zeer ITette lesteendrukte NMEiMES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn